งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

ระหว่าง วันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ลานเอนกประสงค์ 23 พ.ย. 2560 09.00-16.00/ลงทะเบียน 07.00-08.30
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สนามกีฬาโรงเรียน 23 พ.ย. 2560 09.00-16.00/ลงทะเบียน 07.00-08.30
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 สนามโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ (ลงทะเบียนรายงานตัวเวลา 7.30-8.30) 23 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ หอประชุม อาคารหลวงพ่อปัญญา 23 พ.ย. 2560 09.00-16.00/ลงทะเบียน 07.00-08.30 ผู้เข้าแข่งขัน 7-10 คน
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อปัญญา โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ (ลงทะเบียนเวลา 7.30-8.30) ชั้น 1 ห้อง 1 23 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อปัญญา โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ (ลงทะเบียนเวลา 7.30-8.30) ชั้น 1 ห้อง 2 23 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 23 พ.ย. 2560 09.00-16.00/ลงทะเบียน 07.00-08.30
-
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ (ลงทะเบียนเวลา 7.30-8.30) 23 พ.ย. 2560 09.00-16.00
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ห้องประชุม อาคารหลวงพ่อปัญญา 23 พ.ย. 2560 09.00-16.00/ลงทะเบียน 07.00-08.30
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อปัญญา โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ (ลงทะเบียนเวลา 7.30-8.30) ชั้น 1 ห้อง 2 23 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาววาสนา แผลงสอน 0819283974 นายสิทธิพงศ์ บุญเมือง 0868915329
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]