งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

ระหว่าง วันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย คณิตศาสตร์ (ประถม) อาคาร3 ชั้น 4 ห้อง 341,342 22 พ.ย. 2560 9.00 - 12.00 รายงานตัว 08.00
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย คณิตศาสตร์ (ประถม) อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 343,344 22 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00 รายงานตัว 08.00
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก คณิตศาสตร์ (มัธยม) อาคาร 3 พระครูวิบูลนนทกิจ ชั้น 3 ห้อง ป.4/3 24 พ.ย. 2560 09.00 (รับรายงานตัวนักเรียน เวลา 8.00 น.)
-
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย คณิตศาสตร์ (ประถม) อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 22 พ.ย. 2560 09.00-15.00 รายงานตัว 08.00
-
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก คณิตศาสตร์ (มัธยม) อาคาร 3 พระครูวิบูลนนทกิจ ชั้น 3 ห้อง ป.4/2 24 พ.ย. 2560 09.00 (รับรายงานตัวนักเรียน เวลา 8.00 น.)
-
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย คณิตศาสตร์ (ประถม) อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332,333,334,335 22 พ.ย. 2560 09.00 - 15.00 รายงานตัว08.00
-
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก คณิตศาสตร์ (มัธยม) อาคาร 3 พระครูวิบูลนนทกิจ ชั้น 3 ห้อง ป.4/1 24 พ.ย. 2560 09.00 (รับรายงานตัวนักเรียน เวลา 8.00 น.)
-
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย คณิตศาสตร์ (ประถม) อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 22 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00 รายงานตัว 08.00
-
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก คณิตศาสตร์ (มัธยม) อาคาร 3 พระครูวิบูลนนทกิจ ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 24 พ.ย. 2560 09.00 (รับรายงานตัวนักเรียน เวลา 8.00 น.)
-
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย คณิตศาสตร์ (ประถม) อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม (ด้านหน้า) 22 พ.ย. 2560 09.00-10.30 รายงานตัว08.00
-
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย คณิตศาสตร์ (ประถม) อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม (ด้านหน้า) 22 พ.ย. 2560 11.00-12.30 รายงานตัว 10.00
-
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก คณิตศาสตร์ (มัธยม) อาคาร 3 พระครูวิบูลนนทกิจ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมพระครูวิบูลนนทกิจ 24 พ.ย. 2560 09.00 (รับรายงานตัวนักเรียน เวลา 8.00 น.)
-
13 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย คณิตศาสตร์ (ประถม) อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 (ห้องคณิตศาสตร์) 22 พ.ย. 2560 09.00 - 15.00 รายงานตัว08.00
-
14 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก คณิตศาสตร์ (มัธยม) อาคาร 3 พระครูวิบูลนนทกิจ ชั้น 3 ห้อง ห้องคณิตศาสตร์ 24 พ.ย. 2560 09.00 (รับรายงานตัวนักเรียน เวลา 8.00 น.)
-
15 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย คณิตศาสตร์ (ประถม) อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 (ห้องวิทยาศาสตร์) 22 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00 รายงานตัว 08.00
-
16 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก คณิตศาสตร์ (มัธยม) อาคาร 3 พระครูวิบูลนนทกิจ ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 24 พ.ย. 2560 09.00 (รับรายงานตัวนักเรียน เวลา 8.00 น.)
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาววาสนา แผลงสอน 0819283974 นายสิทธิพงศ์ บุญเมือง 0868915329
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]