::sp-nbi2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นายวิชัย สุขเสริมโรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววรางคณา จันทร์ต๊ะโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรกรรมการ
3. นางสิริกร กันทรมงคลโรงเรียนสุเหร่าเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางวรรณา นรารัตน์โรงเรียนวัดยอดพระพิมลประธานกรรมการ
2. นางสาวอารยา ทองเพชรโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการ
3. นางจำรูญศรี ประเสริฐนูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์ลภัส แก่นนาคโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยประธานกรรมการ
2. นายกวิน รอดแก้วโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการ
3. นางสาววานิดา มิงสะเมาะโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางจุฑาทิพย์ เลยะกุลโรงเรียน ชลประทานสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสร้อยมณี แผ่ประดิษฐ์โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางกิตติยา พัฒนเวชโรงเรียนลาดปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางสาวธีราวัลย์ ลาวัณย์ทวีปโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯประธานกรรมการ
2. นางสาวศรุตาภา ผ่องอำไพโรงเรียนคลองเกลือกรรมการ
3. นางสุพรรณ ไชยเทพาโรงเรียน โพธิ์บ้านอ้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางสาวสาวิตรี แสนโกศิกโรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุกฯประธานกรรมการ
2. นางเย็นจิตร ศรีรามโรงเรียนสุเหร่าเขียวกรรมการ
3. นางสาวสุมิตรา บินทสูตรโรงเรียนวัดคลองขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางประภาศิริ ธนะศักดินันท์โรงเรียนวัดสพานสูง (รถไฟนุเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางเกล็ดแก้ว ศรีนวลดีโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศกรรมการ
3. นางสุรีย์ แสงสว่าง โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางสาวเนาวรัตน์ ปรีชาสนธิกุลโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสฯประธานกรรมการ
2. นางสุภารัตน์ หนูหน่ายโรงเรียนสามัคคีวิทยาฯกรรมการ
3. นางจุฑามาศ ไทยสุชาติโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางทิชากร ทับอินทร์โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรประธานกรรมการ
2. นายยธนา โยทาวันโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
3. นางเนิ่น จตุพศโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางอำภา ปทุมาสูตรโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรประธานกรรมการ
2. นางสาวสัมฤทธิ์ เหมือนนาคโรงเรียนประสานสามัคคีกรรมการ
3. นายคนิษฐ์ ทองแจ่มโรงเรียนชุมชนวัดบางโคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวกัญยรัตน์ ผาแดงโรงเรียนวัดคลองขวางประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตตรา ขำแก้วโรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุกฯกรรมการ
3. นางชลลดา เจริญสุขโรงเรียนสุเหร่าเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นายภุชงค์ สหะกะโรโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริวรรณ อาจหยุดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯกรรมการ
3. นางสาวกัญยรัตน์ ผาแดงโรงเรียนวัดคลองขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวปภัสสร บัวระพันธ์โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศประธานกรรมการ
2. นางลัดดา เปรมครุฑโรงเรียนคลองเกลือกรรมการ
3. นางกัลยา พรหมเดชโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวปิ่นเพชร สุวรรณโภคัยโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐวิภาวี ทองงามโรงเรียนชุมชนวัดบางโคกรรมการ
3. นางสาวนิตยา สาริกูลโรงเรียนวัดลาดปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางสำเนียง วิลามาสโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางมาลัย เหล่าประเสริฐโรงเรียนประสานสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวกุลิดา ทัศนพิทักษ์โรงเรียนบ้านคลองพระพิมลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางฉวีวรรณ จันทนามโรงเรียนวัดคลองขวางประธานกรรมการ
2. นางสาวปรารถนา ขำประเสริฐโรงเรียนวัดเสนีวงศ์กรรมการ
3. นางสุนิสา มาลามานโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นายกวิน รอดแก้วโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางจำเรียง สุดห่วงโรงเรียนวัดตาลกรรมการ
3. นางธัญจิรา ศิริวัฒนวงษ์สกุลโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่กรรมการ
4. นางสาวปรียาภรณ์ สะอิ้งทองโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
5. นายสราวุฒิ ไทยสงค์โรงเรียนวัดคลองขวางกรรมการ
6. นางสาวชนากานต์ จันทาโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายคนิษฐ์ ทองแจ่มโรงเรียนชุมชนวัดบางโคประธานกรรมการ
2. นางณัฐวรินธร กระดิ่งทองโรงเรียนประเสริฐอิสลามกรรมการ
3. นายสราวุฒิ ไทยสงค์โรงเรียนวัดคลองขวางกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางอมรรัตน์ อุ่ยแสงจันทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯประธานกรรมการ
2. นางสาวพงษ์พิสุทธิ์ พุ่มพวงโรงเรียนวัดบางพูดในกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา พิลาล้ำโรงเรียนบ้านคลองพระพิมลกรรมการ
4. นางนุชจรีย์ ไหลประสิทธิ์พรโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางอุษา ตันตระกูลโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55ประธานกรรมการ
2. นางพุทธิยา พื้นพรมโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่กรรมการ
3. นางสาวพิชชาภา ปัดโตยันทังโรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุงกรรมการ
4. นางมัสลิน ศรีธัญญาโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางณัฐญา เจริญพันธุ์โรงเรียนวัดลาดปลาดุกประธานกรรมการ
2. นายธนัญชัย บุตรไทยโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยากรรมการ
3. นายสมปอง จันทร์เจริญโรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสาวยุวลี กันหมุดโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการ
5. นางพิมปุณยวัจน์ มาสังข์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางอัจฉรา ผ่าโผนโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ประธานกรรมการ
2. นางไกรสมร ดีถนัดโรงเรียนคลองเกลือกรรมการ
3. นางสาวนภศูล กล้าตลุมบอนโรงเรียนวัดไทรใหญ่ กรรมการ
4. นางสาวกานดา ทำนองดีโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศกรรมการ
5. นางสาวสุนีย์ สอนศิลป์โรงเรียนวัดเพรางายกรรมการ
6. นางสาวกัญญภัทร มีเรืองโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอรทัย หวานฉ่ำโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายทวีชัย พลดงนอกโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ บางบัวทองกรรมการ
3. นางอารีรัตน์ วิชัยดิษฐ์โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ บางบัวทองกรรมการ
4. นางอภิฤดา สังข์สุวรรณโรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางพัชรินทร์ วังทะพันธ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา สุรินทร์ธนาสารโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยากรรมการ
3. นายวีระชัย สีทาน้อยโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรกรรมการ
4. นางสาววิลัยพร อาจหยุดโรงเรียนสุเหร่าเขียวกรรมการ
5. นางพวงน้อย พัฒนบุรีโรงเรียนวัดลาดปลาดุก กรรมการ
6. นายกิตติพัฒน์ บุญเที่ยงโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภนิษฐ์ ชอบบุญโรงเรียนชุมชนวัดบางโคประธานกรรมการ
2. นายปัญญวัฒน์ เมินขุนทดโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยกรรมการ
3. นางปูริดา จันทร์นวลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95กรรมการ
4. นางพนมกร พลศิลป์โรงเรียนวัดลาดปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายวรพล ขอสกุลไพศาลโรงเรียนไทรน้อยประธานกรรมการ
2. นายธรรมรัตน์ กรีธาธรโรงเรียนไทรน้อยกรรมการ
3. นางวรรณศร ขอสกุลไพศาลโรงเรียนไทรน้อยกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ พานิชกุล โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวจินตนา ดวงกุลสาโรงเรียนบางบัวทองประธานกรรมการ
2. นางนิกข์นิฌา ศรีบุตรตาโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์กรรมการ
3. นายโชคทวี วิจิวังสาโรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นางสาวฐิติมา ลีศิริรุ่งโรจน์โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)กรรมการ
5. นายเพิ่มพัฒน์ นาคนิลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางพัชรี บัวลอยโรงเรียนวัดลาดปลาดุก ประธานกรรมการ
2. นางบุษยรัตน์ ตรีสัตย์โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุกกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ทองเปลี่ยน โรงเรียนวัดเพรางาย กรรมการ
4. นางสุภาพร เจริญพันธุ์โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่กรรมการ
5. นายทศพร ทองสุพรรณโรงเรียนวัดเอนกดิษฐารามกรรมการ
6. นางจันทิพย์ อำมาตย์เอกโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางยุพาวดี รูปเล็กโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรสุชา โคตวงศ์โรงเรียนวัดลาดปลาดุก กรรมการ
3. นางสาววิไลวรรณ เกตุสิทธิ์โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรกรรมการ
4. นางวันทนีย์ ธรรมกีรติวงศ์โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่กรรมการ
5. นางสาวธีมาพร พรมราชโรงเรียนวัดลากค้อน กรรมการ
6. นางสาวผานิช ธงฉิมพลีโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวอรัญญา ชำนาญวาดโรงเรียนชุมชนวัดบางโคประธานกรรมการ
2. นางสาวนายิกา ดอกพวงโรงเรียนประเสริฐอิสลามกรรมการ
3. นายเจนณรงค์ อินทสุขโรงเรียนวัดลาดปลาดุกกรรมการ
4. นายคมกริช นาป่าโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรีกรรมการ
5. นางสาวสุขฤทัย มีสุขโรงเรียนวัดลาดปลาดุกกรรมการ
6. นางสาวไพลิน พันสืบวงค์โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1. นางสาวสุขฤทัย มีสุข โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ประธานกรรมการ
2. นางสาวสกุณา กาสิงห์โรงเรียนวัดเสนีวงศ์กรรมการ
3. นางสาวนิภาพร เสาอินทร์โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยกรรมการ
4. นายเจนณรงค์ อินทสุขโรงเรียนวัดลาดปลาดุกกรรมการ
5. นายปัญญวัฒน์ เมินขุนทดโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นางสาวนันทิยา ลุประสงค์โรงเรียนบางบัวทองประธานกรรมการ
2. นางสาวปวีณ์นุช มั่นยืนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ บางบัวทองกรรมการ
3. นางสาวสุมารินทร์ ฟาดสูงเนินโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ บางบัวทองกรรมการ
4. นายนริสร์ ดาวสุขโรงเรียนกสินธรเซนต์ปีเตอร์กรรมการ
5. นายเชาวลิต เพ็งเจริญโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางพัทยา นิลอุบลโรงเรียนวัดลาดปลาดุก ประธานกรรมการ
2. นางพัชริน ขุนจิตต์ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยกรรมการ
3. นายไพรัตน์ รูปเล็ก โรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
4. นางสิริรัตน์ บุญลือแก้วโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสุภวรรณ บุญประเสริฐโรงเรียนบางบัวทองประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ นามเมืองโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ บางบัวทองกรรมการ
3. นายธนพัฒน์ รู้วัชรปกรณ์โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ บางบัวทองกรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิพย์ มารุ่งเรืองโรงเรียนกสินธรเซนต์ปีเตอร์กรรมการ
5. นางสาวสกุณา กาสิงห์โรงเรียนวัดเสนีวงศ์กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวเชาวลิต เศียรสวัสดิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดไทรม้าประธานกรรมการ
2. นางทองเพียร หงษ์สีลาโรงเรียนวัดบางระโหงกรรมการ
3. นางอุรชา วิจารณ์โรงเรียนกลาโหมอุทิศกรรมการ
4. นางสาวพิจิตรา แสงภาราโรงเรียนโรงเรียนมหาสวัสดิ์กรรมการ
5. นายอิทธิเดช จันทร์แสงวัฒนาโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเพ็ญประภา สีมาโรงเรียนวัดลำโพประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี วุฒิรัตน์โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางสาวอัญชลี ระสารักษ์โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุงกรรมการ
4. นางสาวสุมณี เพ็งพิทักษ์โรงเรียนไทยรัฐ95(วัดโพธิ์ทองบน)กรรมการ
5. นายธีระ ช้างแดง โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางพัชรีย์ วัสสิกีโรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีรศักดิ์ เนมินทร์โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขตกรรมการ
3. นางสาวราวดี ปัญญาแก้วโรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์กรรมการ
4. นางสาวกมลวรรณ หยวกทองโรงเรียนวัดตำหนักใต้กรรมการ
5. นางจรินทิพย์ โวหารโรงเรียนวัดลานนาบุญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางกานต์รวี ผิวนิ่มโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นายรัฐภูมิ โลศิริโรงเรียนวัดเสนีย์วงศ์กรรมการ
3. นางนันธิยา บุตรไทยโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่๕๕กรรมการ
4. นางสุวรรณา แก้วจินดาโรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการ
5. นางสาวสุดารัตน์ ชุมแวงวาปีโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางเฟื่องฟ้า พื้นทองโรงเรียนชุมชนวัดไทรม้าประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งรัตน์ วิเศษรัตน์โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายสุนทร เวิ่นทองโรงเรียนวัดตำหนักใต้กรรมการ
4. นางนัฏฐิรา เรืองรัตนภูมิโรงเรียนวัดโชติการามกรรมการ
5. นางวิชุลีญาณ์ ตีรณานุสิษฐ์โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสุนันท์ เกตุกรายครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน โรงเรียนวัดไทรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางวิราวรรณ ทวีพรไพบูลย์โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ กรรมการ
3. นางศรีรัตนา ดิษฐใจเย็นข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายวิจักษ์ ดิษฐใจเย็นโรงเรียนราชวินิตนนทบุรีกรรมการ
5. นางณัฐภรณ์ แก้วพิทักษ์โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางกนิษฐา เงินคงพันธ์โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขตประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษบา เพชรมณีโรงเรียนชุมชนวัดไทรม้ากรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ เอี้ยวสกุลรัตน์โรงเรียนกลาโหมอุทิศกรรมการ
4. นางสาวนิภาพร เรี่ยวแรงโรงเรียนวัดเชิงกระบือกรรมการ
5. นางสาวพิมพ์ฐิชา พงศ์วรินทร์โรงเรียนกลาโหมอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางปวีณ์รัตน์ ดีบุญมี ณ ชุมแพผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเพรางายประธานกรรมการ
2. นางเมย์ลภัส ถิรธนังไชยเจริญโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวีสดิ์วิทยาคาร)กรรมการ
3. นางณัฐญาณ์ จอกแก้วโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสายฝน คำยศโรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุงกรรมการ
5. นายฉัตรเฉลิม ตินะมาตรโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายพรจักษ์ อุ่นทิมโรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาววีรนุช ปุยภิรมย์โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์กรรมการ
3. นางสาววิบูลอร นิลพิบูลย์โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทองกรรมการ
4. นางสาวกมลวรรณ หยวกทองโรงเรียนวัดตำหนักใต้กรรมการ
5. นางสำรวม บานแย้มโรงเรียนชุมชนวัดไทรม้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอนุชิต กลับประสิทธิวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองประธานกรรมการ
2. นายพรเทพ แซ่ซิ้มวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองกรรมการ
3. นางสาวศศิภรณ์ ฤทธิ์ศักดิ์โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการ
4. นางสาวมยุรา งามดีโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
5. นายปริญญา รัตนะพิมานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายอนุสรณ์ เสรีสุชาติผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาทางอากาศประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย สิโนรัตน์ผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาทางอากาศกรรมการ
3. นายสุเมธ บุษบงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาทางอากาศกรรมการ
4. นายอนุชิต กลับประสิทธิ์วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองกรรมการ
5. นายพรเทพ แซ่รัมวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองกรรมการ
6. นายกมล เคลื่อนคล้อยโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการ
7. นายกฤษดา พัฒนะชีวะพูลโรงเรียนวัดคลองขุนศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
1. นายอนุสรณ์ เสรีสุชาติผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาทางอากาศประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย สิโนรัตน์ผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาทางอากาศกรรมการ
3. นายสุเมธ บุษบงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาทางอากาศกรรมการ
4. นายอนุชิต กลับประสิทธิ์วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองกรรมการ
5. นายพรเทพ แซ่รัมวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองกรรมการ
6. นายกมล เคลื่อนคล้อยโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการ
7. นายกฤษดา พัฒนะชีวะพูลโรงเรียนวัดคลองขุนศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายอนุสรณ์ เสรีสุชาติผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาทางอากาศประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย สิโนรัตน์ผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาทางอากาศกรรมการ
3. นายสุเมธ บุษบงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาทางอากาศกรรมการ
4. นายอนุชิต กลับประสิทธิ์วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองกรรมการ
5. นายพรเทพ แซ่รัมวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองกรรมการ
6. นายกมล เคลื่อนคล้อยโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการ
7. นายกฤษดา พัฒนะชีวะพูลโรงเรียนวัดคลองขุนศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายอนุสรณ์ เสรีสุชาติผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาทางอากาศประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย สิโนรัตน์ผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาทางอากาศกรรมการ
3. นายสุเมธ บุษบงส์ผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาทางอากาศ กรรมการ
4. นายอนุชิต กลับประสิทธิวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองกรรมการ
5. นายพรเทพ แซ่ซิ้มวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองกรรมการ
6. นายกมล เคลื่อนคล้อย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี กรรมการ
7. นายกฤษดา พัฒนชีวะพูลโรงเรียนโรงเรียนวัดคลองขุนศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายอนุสรณ์ เสรีสุชาติผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาทางอากาศประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย สิโนรัตน์ผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาทางอากาศกรรมการ
3. นายสุุเมธ บุษบงส์ผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาทางอากาศกรรมการ
4. นายอนุชิต กลับประสิทธิวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองกรรมการ
5. นายพรเทพ แซ่ซิ้มวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองกรรมการ
6. นายกมล เคลื่อนคล้อย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี กรรมการ
7. นายกฤษดา พัฒนชีวะพูลโรงเรียนวัดคลองขุนศรีกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวกุลิดา ทัศนพิทักษ์โรงเรียนบ้านคลองพระพิมลประธานกรรมการ
2. นายผไท สถิรคุณโรงเรียนวัดท่าเกวียนรองประธานกรรมการ
3. นางสุภาพ สวัสดิ์พึ่งโรงเรียนบ้านราษฎร์นิยมกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา นราเกตุโรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุกกรรมการ
5. นางสมจิตร สุขโขโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวพิศมัย จันทนมัฏฐะโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรประธานกรรมการ
2. นางสาวชนินาฏ ศิลสุจริตโรงเรียนวัดท่าเกวียนรองประธานกรรมการ
3. นางศิรประภา อุณหเลขกะโรงเรียนชุมชนวัดบางโคกรรมการ
4. นางผกามาศ จันทร์แก้วโรงเรียนอนุบาลนนทบุรีกรรมการ
5. นางศุภวรรณ บุญทศโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางกิตติยา ดอกคำโรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางภัทราภรณ์ คุณเจริญโรงเรียนวัดยอดพระพิมลรองประธานกรรมการ
3. นางกาญจนาภรณ์ ไทรชมภูข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวรัชฎาภรณ์ ถิ่นจันทโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
5. นางพรทิพย์ นุชเจริญโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวเรณู ขำเลิศโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางบุญเสริม กันชิงแก้วโรงเรียนชุมชนวัดบางโครองประธานกรรมการ
3. นางสาวนริศรา พงศ์จิตประเสริฐโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕กรรมการ
4. นางสาวจินนภา อาจวิชัยโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
5. นางนัยนา จั่นบุญมีโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางวันเพ็ญ มัณยานนท์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญจิตร วิรัตน์จันทร์โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรรองประธานกรรมการ
3. นายรัตนวัชร์ คำรินโรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุกกรรมการ
4. สิบเอกหญิงธวรรรพรรณ หมั่นเรียนโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
5. นางเนตรทราย ทองทาโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายทัศน์พล พิมพ์ภัทรยศโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวสิรินดา ดำแพรโรงเรียนวัดไทรใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นางสาวมุทิตา ไหมทองโรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ยกรรมการ
4. นายกำจัด จูนิพัทธ์โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕กรรมการ
5. นางสาวมุติตา คงศรีทองโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสำเริง ยิ้มดีโรงเรียนวััดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะดา ศรีอินทร์สุทธิ์โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางศศิรินทร์ บุญเมืองโรงเรียนไทรน้อยกรรมการ
4. นายสิรภพ อำนาจเมตตาโรงเรียนวัดยอดพระพิมลกรรมการ
5. นายไพรัตน์ รูปเล็กโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวนาถวดี เหลาะโต๊ะหมันโรงเรียนอนุบาลบางใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายวิสูจน์ หลงสมบูรณ์โรงเรียนอนุบาลนนทบุรีกรรมการ
3. นายสิทธิพงศ์ บุญเมืองโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕กรรมการ
4. นายวิศิษฐ์ คนรามข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางสาวสมคิด ทองดอนน้อยโรงเรียนวัดท่าเกวียนประธานกรรมการ
2. นายสุทธิพงษ์ อาจโตโรงเรียนวัดไทรใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ทองเปลี่ยนโรงเรียนวัดเพรางายกรรมการ
4. นางสาวสุพรรษา เขียวเซ็นโรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางศิริวิมล นามศรีโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายทองอุ่น ผดุงล้อมโรงเรียนคล้ายสอนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายพิบูลย์ศักดิ์ วรพิบูลย์ศักดิ์โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกษมา แสงศรีโรงเรียนวัดเพรางายกรรมการ
4. นางสาววันดี เกตุกรายโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
5. นายสุรวิทย์ กลัดมีโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวสุนีย์ สอนศิลป์โรงเรียนวัดเพรางายประธานกรรมการ
2. นางสาวธีมาพร พรมราชโรงเรียนวัดลากค้อนรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชงโค ลุประสงค์โรงเรียนวัดคลองขุนศรีกรรมการ
4. นางสาววันดี เกตุกรายโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
5. นางสาวบังอร ศรีปรีเปรมโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวรวงทอง ใจแสวงโรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางจำเรียง ปั้นยศโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสโรบล ภาคย์อภิศรโรงเรียนบ้านคลองฝรั่งกรรมการ
4. นางสาวจีรวรรณ ทองดีโรงเรียนวัดยอดพระพิมลกรรมการ
5. นางสาวจุฑาทิพย์ ธนาอภิสิทธิ์โสภณโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสมบูรณ์ ผดุงล้อมโรงเรียนวัดยอดพระพิมลประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี พุฒิธรรมพงศ์โรงเรียนวัดคลองขวางรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภัค สุทธิชลโรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายอำนาจ แสนธิไชยยาโรงเรียนวัดเสนีวงศ์กรรมการ
5. นางสาวฐิติมา ลีศิริรุ่งโรจน์โรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวอ้อมจิต วงศ์วีระพันธ์โรงเรียนวัดคลองตาคล้ายประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐากาญจน์ เศรษฐกัญจน์โรงเรียนชุมชนวัดบางโครองประธานกรรมการ
3. นางอรพรรณ เม้าอุดมโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ เต็มรักโรงเรียนวัดลำโพกรรมการ
5. นายธีรวัฒน์ กำแพงเพ็ชรโรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวณฐมน ภู่กลมกล่อมโรงเรียนวัดคลองตาคล้ายประธานกรรมการ
2. นางผกาพันธุ์ ทนศิริรัตนาโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรีรองประธานกรรมการ
3. นางปรางทิพย์ สว่างแจ้งข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวเบญจวรรณ ชาวส้านโรงเรียนวัดคลองขวางกรรมการ
5. นางสาวปนัฏฐา สุนทรมัจฉะโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางมณฑา ปิยะธำรงชัยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯประธานกรรมการ
2. นางจินตนา มะปูเลาะโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรีรองประธานกรรมการ
3. นางมาลี จันทราสุวรรณโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
4. นางสาวรัตนา เหมือนทิพย์โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางอภิฤดา สังข์สุวรรณโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายปัญจภูมิ หลาบคำโรงเรียนวัดคลองขุนศรีประธานกรรมการ
2. นางจารุภัทร บุญอิ่มโรงเรียนชุมชนวัดบางโครองประธานกรรมการ
3. นางสุวิมล พัวพินิตข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายไกรศร ชุ่มศรีโรงเรียนบ้านคลองพระพิมลกรรมการ
5. นายสุทธิลักษณ์ ทาลีโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางจุฬาพร พลายด้วงโรงเรียนบ้านราษฎร์นิยมประธานกรรมการ
2. นางนพรัตน์ บุุญลือโรงเรียนวัดไทรใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ กำแพงเพ็ชรโรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายสหรัฐ นุชเจริญโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
5. นายอัศวิน ประภูชะเนย์โรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิค ป.1-ป.6
1. นายสถาพร รัตนสกลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเอนกดิษฐารามประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร รื่นเสือครู คศ.2โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55รองประธานกรรมการ
3. นายสมพร สุทธิประภาครูผู้ช่วยโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยมกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ อาษาครู โรงเรียนวัดเสนีวงศ์กรรมการ
5. นายศักดิ์ชัย ใจบุญครู โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยกรรมการ
6. นายกิตติพงษ์ ชูเลิศครู คศ.1 โรงเรียนประชารัฐบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิค ม.1-ม.3
1. นายเชิดชัยชาญนนท์ ศรีชรัตน์ครูโรงเรียนบางบัวทองประธานกรรมการ
2. นางวาสนา บึงบงกชครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลบางกรวยรองประธานกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ กบกลางครูโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์กรรมการ
4. นายภูเมศ แสงพรหมครูโรงเรียนบ้านคลองพระพิมลกรรมการ
5. นายชนินท์ณัฐ สุริยะบุตรครูโรงเรียนวัดยอดพระพิมลกรรมการ
6. นายวิษณุ มัณยานนท์ครูโรงเรียนไมตรีอุทิศกรรมการ
7. นายทองสุข จวนสางครูโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศกรรมการ
8. นายสารัตน์ ศักดิ์ทองครูโรงเรียนประสานสามัคคีวิทยากรรมการ
9. นางสาวสุคลทิพย์ สมทองครูโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์กรรมการ
10. นายเฉลิมพงศ์ นัยยะพัดครูโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ (อยู่พูนราษฎร์บำรุง)กรรมการ
11. นายรักชาติ ประทุมสิทธิ์ครูโรงเรียนคลองเจ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
1. นายสุนทร เกิดสุขผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยา (เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายเสนอ เต็มแก้วครู คศ.3 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยรองประธานกรรมการ
3. นายโสภณ บัวลอยครู คศ.3 โรงเรียนวัดลาดปลาดุกกรรมการ
4. นายภูเมศ แสงพรหมครู คศ.1 โรงเรียนบ้านคลองพระพิมลกรรมการ
5. นายสุรชัย พลายด้วงครู คศ.2 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรีกรรมการ
6. นายชัยฤกษ์ กลิ่นอ่วมครู คศ.1 โรงเรียนวัดคลองขุนศรีกรรมการ
7. นายชนินท์ณัฐ สุริยะบุตรครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดยอดพระพิมลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
1. นายเชิดชัยชาญนนท์ ศรีชรัตน์ครูโรงเรียนบางบัวทองประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ กบกลางครูโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์รองประธานกรรมการ
3. นางวาสนา บึงบงกชครูโรงเรียนอนุบาลบางกรวยกรรมการ
4. นายทองสุข จวนสางครูโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศกรรมการ
5. นายเฉลิมพงศ์ นัยยะพัดครูโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ (อยู่พูนราษฎร์บำรุง)กรรมการ
6. นายภูเมศ แสงพรหมครูโรงเรียนบ้านคลองพระพิมลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6
1. นายสุนทร เกิดสุขผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยา (เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายโสภณ บัวลอยครู คศ.3 โรงเรียนวัดลาดปลาดุกรองประธานกรรมการ
3. นายธีระวัฒน์ ทรงคะรักษ์ครู โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยกรรมการ
4. นายภูเมศ แสงพรหมครู คศ.1 โรงเรียนบ้านคลองพระพิมลกรรมการ
5. นายวันชัย พูนชัยครู คศ.1 โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์กรรมการ
6. นายสุพจน์ มูลจันทร์ครูอััตราจ้าง โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่กรรมการ
7. นายชนินท์ณัฐ สุริยะบุตรครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดยอดพระพิมลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
1. นายเชิดชัยชาญนนท์ ศรีชรัตน์ครูโรงเรียนบางบัวทองประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ กบกลางครูโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์รองประธานกรรมการ
3. นางวาสนา บึงบงกชครูโรงเรียนอนุบาลบางกรวยกรรมการ
4. นายทองสุข จวนสางครูโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศกรรมการ
5. นายเฉลิมพงศ์ นัยยะพัดครูโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ (อยู่พูนราษฎร์บำรุง)กรรมการ
6. นายภูเมศ แสงพรหมครูโรงเรียนบ้านคลองพระพิมลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายทองอุ่น ผดุงล้อมผู้อำนวยการโรงเรียนคล้ายสอนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสมยศ วงศ์รักสันติครู คศ.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถรองประธานกรรมการ
3. นายชัยอนันต์ เย็นใจครู คศ.3 โรงเรียนวัดลาดปลาดุกกรรมการ
4. นายสุริยา ภู่คำครู คศ.2 โรงเรียนบ้านคลองฝรั่งกรรมการ
5. นางวัชรียา อินทรทองมอญครู คศ.2 โรงเรียนบ้านคลองฝรั่งกรรมการ
6. นายมาณพ แสงงามครู คศ.1 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทารามกรรมการ
7. นายอนุพล สุภาครูผู้ช่วย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถกรรมการ
8. นายทองรัตน์ โนนคำครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดศาลากุลกรรมการ
9. นางสาวณัฐฐิญาภัค ไชยริศรีครูผู้ช่วย โรงเรียนคลองเกลือกรรมการ
10. นายสมโภชน์ ทองโคตรครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)กรรมการ
11. นายพันธ์ณที สัตย์ซื่อครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการ
12. นายชุติพนธ์ พลทองครูผู้ช่วย โรงเรียนแสงประทีบรัฐบำรุงกรรมการ
13. นางสาวกมลพร หงษ์เอี่ยมครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดศรีเขตนันทารามกรรมการ
14. นายสมศักดิ์ โปร่งใจครูอัตราจ้าง โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่กรรมการ
15. นางสาวธรรมพร แสงกุลครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดโมลีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางภัณฑิรา สุปการศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมพร ทิพย์มณีนักวิชาการสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแม่นางรองประธานกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ ชูเลิศครูโรงเรียนเจริญรัฐบำรุงกรรมการ
4. นางสุภาภรณ์ ปักกาเวสาครูโรงเรียนวัดเอนกดิษฐารามกรรมการ
5. นายธาตรี รัตนนิมิตรครูโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายธนบัตร สุวรรณเพชรโรงเรียนบ้านคลองฝรั่งประธานกรรมการ
2. นายคม เผ่นโผนโรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนากรรมการ
3. นางพิชญ์สนันตน์ ธิปัตดี เที่ยงธรรมโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายปิยพล เสนีวงค์โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุธี เทพวรรณโรงเรียนเพลินพัฒนากรรมการ
3. นายชโยธรณ์ พรพฤติยากรณ์โรงเรียนวัดสุนทรธรรมิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายขรรค์ไชย ไชยฤทธิ์ตรีคูณข้าราชการบำนาญ(ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธิษา ศรพรหมครูโรงเรียนคลองแสนสุขสิทธิไชยบำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ บุญยมนายช่างศิลปกรรม (สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากร)กรรมการ
4. นายฐิติพล เกตุเอี่ยมครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายฮัสซัน มุสตาฟาโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวติณลดา สุขเกษมครูสอนพิเศษศิลปะกรรมการ
3. นางสาวสิรินทร์ โกมลสุทธิ์โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายอนุสรณ์ บัณฑิตย์โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยมประธานกรรมการ
2. นายตำรา ชาติกานนท์โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
3. นางสาวภัทราวดี แนงแหยมโรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาวสุธิษา ศรพรหมครูโรงเรียนคลองแสนสุขสิทธิไชยบำรุงประธานกรรมการ
2. นายขรรค์ไชย ไชยฤทธิ์ตรีคูณข้าราชการบำนาญ(ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเสาวนีย์ จูเกตครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการ
4. นางสาวทิพวรรณ บุญยมนายช่างศิลปกรรม (สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสาวทิพวรรณ บุญยมนายช่างศิลปกรรม (สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากร)ประธานกรรมการ
2. นายขรรค์ไชย ไชยฤทธิ์ตรีคูณข้าราชการบำนาญ(ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุธิษา ศรพรหมครูโรงเรียนคลองแสนสุขสิทธิไชยบำรุงกรรมการ
4. นายฐิติพล เกตุเอี่ยมครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวทิพวรรณ บุญยมนายช่างศิลปกรรม(สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากร)ประธานกรรมการ
2. นายขรรค์ไชย ไชยฤทธิ์ตรีคูณข้าราชการบำนาญ(ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุธิษา ศรพรหมครูโรงเรียนคลองแสนสุขสิทธิไชยบำรุงกรรมการ
4. นายฐิติพล เกตุเอี่ยมครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายธเนศร์ พรมดิษฐ์โรงเรียนพิชญศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวิจิตร์ โกวิทยากรโรงเรียนวัดอินทร์กรรมการ
3. นางสาวนารี คุ้มขรโรงเรียนวัดลาดปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายชินดิษฐ์ ไม้เกษโรงเรียนวัดบางพูดในประธานกรรมการ
2. นายจิระวัฒน์ สุรศรีสรรค์นักออกแบบกรรมการ
3. นายบัญชา ส่งสุรินทร์สถาปนิกเขตกรุงเทพฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาวสุธิษา ศรพรหมครูโรงเรียนคลองแสนสุขสิทธิไชยบำรุงประธานกรรมการ
2. นายขรรค์ไชย ไชยฤทธิ์ตรีคูณข้าราชการบำนาญ(ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ บุญยมนายช่างศิลปกรรม (สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากร)กรรมการ
4. นางสาวเสาวนีย์ จูเกตครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายขรรค์ไชย ไชยฤทธิ์ตรีคูณข้าราชการบำนาญ(ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธิษา ศรพรหมครูโรงเรียนคลองแสนสุขสิทธิไชยบำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ บุญยมนายช่างศิลปกรรม (สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากร)กรรมการ
4. นายฐิติพล เกตุเอี่ยมครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวพรรณธร โภคสุวรรณโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงประธานกรรมการ
2. นางสรัญญา ศรีปิ่นแก้วโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยกรรมการ
3. นางสาวณรินทญา แน่นอุดรโรงเรียนสุเหร่าเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายวิเชียร มีนิ่มโรงเรียนบ้านหนองเพรางายประธานกรรมการ
2. นายษฎาพงษ์ รักษาพลประติมากรอิสระกรรมการ
3. นายวุฒิพงศ์ งามประเสริฐสุขกองศิลปกรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายภูมิวัฒน์ สาธุวงษ์นายช่างศิลปกรรม (สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากร)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธิษา ศรพรหมครูโรงเรียนคลองแสนสุขสิทธิไชยบำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ บุญยมนายช่างศิลปกรรม (สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากร)กรรมการ
4. นายขรรค์ไชย ไชยฤทธิ์ตรีคูณข้าราชการบำนาญ(ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ)กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายคธาวุธ โกสุมโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศประธานกรรมการ
2. นายมาวิน จามรโชติ์โรงเรียนวัดคลองตาคล้ายกรรมการ
3. นายศุภณัฐ นุตมากุลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายคธาวุธ โกสุมโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศประธานกรรมการ
2. นายมาวิน จามรโชติ์โรงเรียนวัดคลองตาคล้ายกรรมการ
3. นายศุภณัฐ นุตมากุลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายศรายุทธ หอมเย็นหัวหน้าภาควิชาดุริยางค์ศิลป์ศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ กาญจนโพธิ์ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทราปราการรองประธานกรรมการ
3. นายสุธี จันทร์ศรีอาจารย์ภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรีกรรมการ
4. นางสาวนาฏยา ชุ่มเย็นครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายคธาวุธ โกสุมโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศประธานกรรมการ
2. นายมาวิน จามรโชติ์โรงเรียนวัดคลองตาคล้ายกรรมการ
3. นายศุภณัฐ นุตมากุลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายศรายุทธ หอมเย็นหัวหน้าภาควิชาดุริยางค์ศิลป์ศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ กาญจนโพธิ์ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทราปราการรองประธานกรรมการ
3. นายสุธี จันทร์ศรีอาจารย์ภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรีกรรมการ
4. นางสาวนาฏยา ชุ่มเย็นครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายคธาวุธ โกสุมโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศประธานกรรมการ
2. นายมาวิน จามรโชติ์โรงเรียนวัดคลองตาคล้ายกรรมการ
3. นายศุภณัฐ นุตมากุลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายศรายุทธ หอมเย็นหัวหน้าภาควิชาดุริยางค์ศิลป์ศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ กาญจนโพธิ์ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทราปราการรองประธานกรรมการ
3. นายสุธี จันทร์ศรีอาจารย์ภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรีกรรมการ
4. นางสาวนาฏยา ชุ่มเย็นครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายเอกรินทร์ ฤทธิรณโรงเรียนประสานสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายตะวัน โตเอี่ยมโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์กรรมการ
3. นางสาวเนตรชนก พันธุ์นาคโรงเรียนปรมัยยิกาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายศรายุทธ หอมเย็นหัวหน้าภาควิชาดุริยางค์ศิลป์ศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ กาญจนโพธิ์ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทราปราการรองประธานกรรมการ
3. นายสุธี จันทร์ศรีอาจารย์ภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรีกรรมการ
4. นางสาวนาฏยา ชุ่มเย็นครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายเอกรินทร์ ฤทธิรณโรงเรียนประสานสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายตะวัน โตเอี่ยมโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์กรรมการ
3. นางสาวเนตรชนก พันธุ์นาคโรงเรียนปรมัยยิกาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายเอกรินทร์ ฤทธิรณโรงเรียนประสานสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายตะวัน โตเอี่ยมโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์กรรมการ
3. นางสาวเนตรชนก พันธุ์นาคโรงเรียนปรมัยยิกาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายเอกรินทร์ ฤทธิรณโรงเรียนประสานสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายตะวัน โตเอี่ยมโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์กรรมการ
3. นางสาวเนตรชนก พันธุ์นาคโรงเรียนปรมัยยิกาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายเอกรินทร์ ฤทธิรณโรงเรียนประสานสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายตะวัน โตเอี่ยมโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์กรรมการ
3. นางสาวเนตรชนก พันธุ์นาคโรงเรียนปรมัยยิกาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายเอกรินทร์ ฤทธิรณโรงเรียนประสานสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายตะวัน โตเอี่ยมโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์กรรมการ
3. นางสาวเนตรชนก พันธุ์นาคโรงเรียนปรมัยยิกาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายศรายุทธ หอมเย็นหัวหน้าภาควิชาดุริยางค์ศิลป์ศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ กาญจนโพธิ์ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทราปราการรองประธานกรรมการ
3. นายสุธี จันทร์ศรีอาจารย์ภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรีกรรมการ
4. นางสาวนาฏยา ชุ่มเย็นครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางสาวสุภัทตรา ศรีสุขโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายตะวัน โตเอี่ยมโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์กรรมการ
3. นางสาวเนตรชนก พันธุ์นาคโรงเรียนปรมัยยิกาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายเอกรินทร์ ฤทธิรณโรงเรียนประสานสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายธัชชัย รักเดชโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่กรรมการ
3. นายมาวิน จามรโชติ์โรงเรียนวัดคลองตาคล้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายเอกรินทร์ ฤทธิรณโรงเรียนประสานสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายธัชชัย รักเดชโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่กรรมการ
3. นายมาวิน จามรโชติ์โรงเรียนวัดคลองตาคล้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายศรายุทธ หอมเย็นหัวหน้าภาควิชาดุริยางค์ศิลป์ศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ กาญจนโพธิ์ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทราปราการรองประธานกรรมการ
3. นายสุธี จันทร์ศรีอาจารย์ภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรีกรรมการ
4. นางสาวนาฏยา ชุ่มเย็นครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายภูมินทร์ ขันทองโรงเรียนวัดไทรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายทัตศร จันทร์งามโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการ
3. นายกัณตภณ วงศ์ตระกูลวัฒนาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายศรายุทธ หอมเย็นหัวหน้าภาควิชาดุริยางค์ศิลป์ศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ กาญจนโพธิ์ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทราปราการรองประธานกรรมการ
3. นายสุธี จันทร์ศรีอาจารย์ภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรีกรรมการ
4. นางสาวนาฏยา ชุ่มเย็นครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายพัฒนโรช เจริญยุทธโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นายสมฤกษ์ อุ่นจันทร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการ
3. นางสาวเปรมธิดา แจ่มใสโรงเรียนวัดตาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายศรายุทธ หอมเย็นหัวหน้าภาควิชาดุริยางค์ศิลป์ศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายสุธี จันทร์ศรีอาจารย์ภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนาฏยา ชุ่มเย็นครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการ
4. นายอานนท์ กาญจนโพธิ์ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทราปราการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายพัฒนโรช เจริญยุทธโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นายสมฤกษ์ อุ่นจันทร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการ
3. นางสาวเปรมธิดา แจ่มใสโรงเรียนวัดตาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ กาญจนโพธิ์ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทราปราการประธานกรรมการ
2. นายศรายุทธ หอมเย็นหัวหน้าภาควิชาดุริยางค์ศิลป์ศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนาฏยา ชุ่มเย็นครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการ
4. นายสุธี จันทร์ศรีอาจารย์ภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวปราณี คงทองโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยประธานกรรมการ
2. นายเสกสม อินทสนธิข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวอธิชล อาสาสันติโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุธี จันทร์ศรีอาจารย์ภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรีประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ กาญจนโพธิ์ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทราปราการรองประธานกรรมการ
3. นายปราการ วรประเสริฐครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการ
4. นายศรายุทธ หอมเย็นหัวหน้าภาควิชาดุริยางค์ศิลป์ศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวปราณี คงทองโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยประธานกรรมการ
2. นายเสกสม อินทสนธิข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวอธิชล อาสาสันติโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ กาญจนโพธิ์ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทราปราการประธานกรรมการ
2. นายศรายุทธ หอมเย็นหัวหน้าภาควิชาดุริยางค์ศิลป์ศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนาฏยา ชุ่มเย็นครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการ
4. นายสุธี จันทร์ศรีอาจารย์ภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายคำรณ มาลาคำโรงเรียนคลองเกลือประธานกรรมการ
2. นายวรปรัชญ์ ทองหล่อโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อยกรรมการ
3. นายธนชัย มะหะหมัดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายศรายุทธ หอมเย็นหัวหน้าภาควิชาดุริยางค์ศิลป์ศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายสุธี จันทร์ศรีอาจารย์ภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนาฏยา ชุ่มเย็นครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการ
4. นายอานนท์ กาญจนโพธิ์ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทราปราการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายคำรณ มาลาคำโรงเรียนคลองเกลือประธานกรรมการ
2. นายวรปรัชญ์ ทองหล่อโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อยกรรมการ
3. นายธนชัย มะหะหมัดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ กาญจนโพธิ์ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทราปราการประธานกรรมการ
2. นายศรายุทธ หอมเย็นหัวหน้าภาควิชาดุริยางค์ศิลป์ศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนาฏยา ชุ่มเย็นครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการ
4. นายสุธี จันทร์ศรีอาจารย์ภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายณัฐพงษ์ สีเหลืองโรงเรียนวัดกลางเกร็ดประธานกรรมการ
2. นายธัชชัย รักเดชโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่กรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา เสถียรเขตโรงเรียนบ้านคลองฝรั่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุธี จันทร์ศรีอาจารย์ภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรีประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ กาญจนโพธิ์ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทราปราการรองประธานกรรมการ
3. นายปราการ วรประเสริฐครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการ
4. นายศรายุทธ หอมเย็นหัวหน้าภาควิชาดุริยางค์ศิลป์ศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายณัฐพงษ์ สีเหลืองโรงเรียนวัดกลางเกร็ดประธานกรรมการ
2. นายธัชชัย รักเดชโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่กรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา เสถียรเขตโรงเรียนบ้านคลองฝรั่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายศรายุทธ หอมเย็นหัวหน้าภาควิชาดุริยางค์ศิลป์ศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ กาญจนโพธิ์ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทราปราการรองประธานกรรมการ
3. นายสุธี จันทร์ศรีอาจารย์ภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรีกรรมการ
4. นางสาวนาฏยา ชุ่มเย็นครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
1. นายชัยชนะ มูลเดชโรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นายติณห์พัฒน์ โชติภัทรภูริเดชาโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนากรรมการ
3. นายพันธุ์เทพ คล้อยนามโรงเรียนหอวัง นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายพลากร สมคิดโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายบุญฤทธิ์ จ้อยพึ่งพรโรงเรียนสังวรพิมลไพบูลย์(จันทรานุกูล)กรรมการ
3. นางสาวนลินพร ปัญจะโรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวละออ ยิ้มเพชรโรงเรียนคลองเกลือประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตตราพร แสงงิ้วโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสกรรมการ
3. นางศิริจันทร์ คงคุ้มภัยโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ดร.ธีรเดช กลิ่นจันทร์นาฏศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีต กรมศิลปากรประธานกรรมการ
2. นางสาวอังศวีร์ สกุลพลไพศาลรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรงรองประธานกรรมการ
3. นางโชติกา เกษรสังข์ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการ
4. นางวรุทัย ญานะพันธ์ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวรุ่งอรุณ อ๋องแสงโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศรีวิไลย คงสามัคคีโรงเรียนบ้านคลองฝรั่งกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ รักเดชโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสาวจันทิรา พุฒตาลโรงเรียนประเสริฐอิสลามประธานกรรมการ
2. นางสาวสรัญญา บัวระภาโรงเรียนวัดบางพูดใน(นนทวิทยา)กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัลณิกา แพทย์ศาสตร์โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์)กรรมการ
4. นางสาวกนกพร กรวิศวยศโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยมกรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา ขุนทองไทยโรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. ดร.ธีรเดช กลิ่นจันทร์นาฏศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีต กรมศิลปากรประธานกรรมการ
2. นางสาวอังศวีร์ สกุลพลไพศาลรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรงรองประธานกรรมการ
3. นางวรุทัย ญานะพันธ์ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการ
4. นางโชติกา เกษรสังข์ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางศันสนีย์ ทรงครุฑโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยประธานกรรมการ
2. นางนราวดี โพธิ์สุขโรงเรียนคล้ายสอนศึกษากรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ เพิ่มสุขโรงเรียนวัดลาดปลาดุกกรรมการ
4. นางสาวณิชากมล ราชนานนท์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ฯกรรมการ
5. นางสาวละออ ยิ้มเพชรโรงเรียนคลองเกลือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. ดร.ธีรเดช กลิ่นจันทร์นาฏศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีต กรมศิลปากรประธานกรรมการ
2. นางสาวอังศวีร์ สกุลพลไพศาลรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรงรองประธานกรรมการ
3. นางวรุทัย ญานะพันธ์ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการ
4. นางโชติกา เกษรสังข์ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายทรงพล ตาดเงินนาฏศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีต กรมศิลปากรประธานกรรมการ
2. นายนพรุจ แย้มขะมังผู้เชี่ยวชาญด้านตลกรองประธานกรรมการ
3. นายชโยธรณ์ พรพฤติยากรณ์ครูโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการามกรรมการ
4. นายวิรัช เทียนทองดีครูโรงเรียนวัดเอนกดิษฐารามกรรมการ
5. นางสาวหทัยรัตน์ บุญมาครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทราปราการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายทรงพล ตาดเงินนาฏศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีต กรมศิลปากรประธานกรรมการ
2. นายนพรุจ แย้มขะมังผู้เชี่ยวชาญด้านตลกรองประธานกรรมการ
3. นายวิรัช เทียนทองดีครูโรงเรียนวัดเอนกดิษฐารามกรรมการ
4. นายปราการ วรประเสริฐครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการ
5. นายชโยธรณ์ พรพฤติยากรณ์ครูโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการามกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นางยุรีรัตน์ กิตติภูมิชัยข้าราชการบำนาญ(ศึกษานิเทศก์) สพป.กทม.ประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวณิต นนทแก้วครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดประยูรวงศาวาศรองประธานกรรมการ
3. นายประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศครูชำนาญการ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบกรรมการ
4. Mr.ROY VILLALOBOSครูผู้สอน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯกรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นางยุรีรัตน์ กิตติภูมิชัยข้าราชการบำนาญ(ศึกษานิเทศก์) สพป.กทม.ประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวณิต นนทแก้วครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดประยูรวงศาวาศรองประธานกรรมการ
3. นายประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศครูชำนาญการ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบกรรมการ
4. Mr.ROY VILLALOBOSครูผู้สอน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯกรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางยุรีรัตน์ กิตติภูมิชัยข้าราชการบำนาญ(ศึกษานิเทศก์) สพป.กทม.ประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวณิต นนทแก้วครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดประยูรวงศาวาศรองประธานกรรมการ
3. นายประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศครูชำนาญการ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบกรรมการ
4. Mr.ROY VILLALOBOSครูผู้สอน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวอรริญดา จันทร์ชมภูโรงเรียนวัดสะพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)กรรมการ
2. Mr.Jun O Denisโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรีกรรมการ
3. Mr.Marlon Carag Callmagโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายดิเรก นวลศรีที่ปรึกษาโครงการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพผู้สอนภาษาจีน สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนาเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดลประธานกรรมการ
2. Mr.Liu Jiapingคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ รองประธานกรรมการ
3. นางสาวธนัฎฐ์ชนก แก้วมีศรีโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ(หอวังนนทบุรี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
1. นางสาวอัจจิมา อรุณรัตน์โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตรวี วงษ์ดีโรงเรียนวัดบางพูดในรองประธานกรรมการ
3. นายทิวากร เลาหสิงห์โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรกรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ สุธาพจน์โรงเรียนวัดลาดปลาดุกกรรมการ
5. นายธวัชชัย ธีรอาภรณ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางสาวอัจจิมา อรุณรัตน์โรงเรียนปรมัยยิกาวาสกรรมการ
2. นางสาวจิตรวี วงษ์ดีโรงเรียนวัดบางพูดในกรรมการ
3. นายทิวากร เลาหสิงห์โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรกรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ สุธาพจน์โรงเรียนวัดลาดปลาดุกกรรมการ
5. นายธวัชชัย ธีรอาภรณ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางสาวธาราพร ศิริจรูญเรืองข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพานันท์ แย้มสินข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นางนิยม ขุนคงเสถียรข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวสุจรินทร์ วรรณมาศผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตำหนักเหนือกรรมการ
5. นางสาววรรษธณพร นากระโทกโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่กรรมการ
6. นายเอกลักษณ์ สายศิลลาโรงเรียนเทพพิทักษ์กรรมการ
7. นางสายฝน เรืองมีโรงเรียนประสานสามัคคีวิทยากรรมการ
8. นายคำรณ มาลาคำโรงเรียนคลองเกลือกรรมการ
9. นายสมยศ มาธีระโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการ
10. นายสมยศ วงษ์รักสันติโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายประพฤติ ทองสาวข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายเทิดศักดิ์ สุวรรณรงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนประสานสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางมัลลิกา ฉัตรมงคลข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายปราโมทย์ การะนุตโรงเรียนประสานสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายธีรวัฒน์ กำแพงเพ็ชรโรงเรียนสามัคคีวิทยา (เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์)กรรมการ
6. นายสมจิตร์ ศิลานนท์โรงเรียนสามัคคีวิทยา (เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์)กรรมการ
7. นายมาณพ แสงงามโรงเรียนวัดศรีเขตนันทารามกรรมการ
8. นายชัยยล แสนธิไชยยาโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยมกรรมการ
9. นางนารี สอนง่ายโรงเรียนวัดลาดปลาดุกกรรมการ
10. นายเศรษฐยศ ขุมนาคโรงเรียนวัดอินทร์กรรมการ
11. นายสมควร เหล่าประเสริฐโรงเรียนประสานสามัคคีวิทยากรรมการ
12. นางอำไพ แต่สุวรรณโรงเรียนชุมชนวัดบางโคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายทวีศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนครข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายตรีทนาถ์ หามนตรีโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการ
3. นายใจเพชร สุจิมทัตต์โรงเรียนสามัคคิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางนภสกร ผ่องอำไพศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมทรง ภู่ประเสริฐข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นางศุนิศา นัดวิไลข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ อาษาโรงเรียนวัดเสนีวงศ์กรรมการ
5. นางอุไรวรรณ รัชตโยธินข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นางนภสกร ผ่องอำไพศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นางสาวสมทรง ภู่ประเสริฐข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสุนิศา นัดวิไลข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางอาภา ชูกิจไพศาลโรงเรียนปรมัยยิกาวาสกรรมการ
5. นางอุไรวรรณ รัชตโยธินข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นางนภสกร ผ่องอำไพศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นางสมทรง ภู่ประเสริฐข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางศุนิศา นัดวิไลข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางอาภา ชูกิจไพศาลโรงเรียนปรมัยยิกาวาสกรรมการ
5. นางอุไรวรรณ รัชตโยธินข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางวัลลา คงธรรมข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางศรัญญา เหมือนจันทร์โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสนอง แสงคำโรงเรียนประสานสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสาวณรินทญา แน่นอุดรโรงเรียนสุเหร่าเขียวกรรมการ
5. นางสาวจริยภรณ์ เยาวเรศโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรีกรรมการ
6. นางอาภา ชูกิจไพศาลโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสกรรมการ
7. นางกัญรดา ศิริบรรจงโรงเรียนวัดกลางเกล็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร สุขจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุงประธานกรรมการ
2. นางหัทยา สงวนพงษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียติ ๖๐กรรมการ
3. นางอาภา ชูกิจไพศาลโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
4. นางวิภาวรรณ พวงลูกอินทร์วัดศาลากุลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางบัวลิน กล้ากสิกิจโรงเรียนผาสุดมณีจักรประธานกรรมการ
2. นางสาววิภา แอนโออารีโรงเรียนประสานสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกชกร พนัสนอกโรงเรียนสามัคคีวิทยา (เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางสาวรัตดารา มกรมณีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษากรรมการ
5. นางสำเนียง วิลามาศโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางบัวลิน กล้ากสิกิจโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตดารา มกรมณีโรงเรียนเฉลิมพระเกียติ ๖๐กรรมการ
3. นางสาววิภา แอนโออารีโรงเรียนประสานสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวกชกร พนัสนอกโรงเรียนสามัคคิวิทยากรรมการ
5. นางสำเนียง วิลามาศโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสายทิพย์ มาลาโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญปภา อัมพรสุวรรณาโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสกรรมการ
3. นางดารารัตน์ หมัดดอเลาะโรงเรียนประสานสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสำเริง ยิ้มดีครูโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่๕๕ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ จันภิรมย์ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ พัตตาสิงห์ครูโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรีกรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ ศรีทับทิมครูโรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา )กรรมการ
5. นางสาวปริษา คงพูนครูโรงเรียนสุเหร่าเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายณัฐเนศ อ้นจีนโรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)ประธานกรรมการ
2. นายกฤตษณพล แดงเกิดโรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์ )กรรมการ
3. นางวรรณณา เหมือนรุ่งโรงเรียนวัดลาดปลาดุกกรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ ศรีทับทิมโรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา )กรรมการ
5. นางสาวปริษา คงพูนโรงเรียนสุเหร่าเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายสิทธิพงศ์ บุญเมืองโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรี แจ่มพิศโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรกรรมการ
3. นางสาวอาริศษา งาช้างโรงเรียนชุมชนวัดบางโคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงษ์ จันภิรมย์โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา กล่องแก้วโรงเรียนวัดเสนีวงศ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ ศรีทับทิมโรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา)กรรมการ
4. นายมนตรี คล้ายสมบัติโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางยุพาภรณ์ แซ่ตั้งโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงดาว พรหมมาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯกรรมการ
3. นางสาวพีรญา พรเพ็งโรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายจำเป็น เขียวแก่โรงเรียนวัดลาดปลาดุกประธานกรรมการ
2. นายมนตรี คล้ายสมบัติโรงเรียนผาสุกมณีจักรรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจินนภา อาจวิชัยโรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)กรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ พานิชกุลโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยกรรมการ
5. นางสาวนฤนี เตชะอิงโรงเรียนคล้ายสอนศึกษากรรมการ
6. นางชยานันท์ ศรีบุษย์โรงเรียนสุเหร่าเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายพิพรรธ เอี่ยมยี่สุ่นโรงเรียนวัดไทรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะพร ลิ้มขจรเดชโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯกรรมการ
3. นางสาวนิศากร ดีแจ้งโรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวกาญจนา ก่องแก้วโรงเรียนวัดเสนีวงศ์ประธานกรรมการ
2. นายโชติภพ คัมภีร์พงษ์โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสรองประธานกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ พานิชกุลโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยกรรมการ
4. นายมนตรี คล้ายสมบัติโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรกรรมการ
5. นายสำเริง ยิ้มดีโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่๕๕กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสำเริง ยิ้มดีโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมาวดี ธนะโชติโรงเรียนวัดคลองขวาง(จรุญชนม์ราฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางวิริยาภรณ์ เปสะพันธุ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญศรี ขำสาโรงเรียนคลองโยงเวทีอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสำเริง ยิ้มดีโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่๕๕ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงค์ จันทรภิรมย์โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ก่องแก้วโรงเรียนวัดเสนีวงศ์กรรมการ
4. นายโชติภพ คัมภีร์พงษ์โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสกรรมการ
5. นางสาวสาวิตตรี ทับทิมโรงเรียนสุเหร่าเขียวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสำเริง ยิ้มดีโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่๕๕ประธานกรรมการ
2. นายมนตรี คล้ายสมบัติโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรรองประธานกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ พานิชกุลโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยกรรมการ
4. นายโชติภพ คัมภีร์พงษ์โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา ก่องแก้วโรงเรียนวัดเสนีวงศ์กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
1. นายกฤตษณพล แดงเกิดโรงเรียนสามัคคีวิทยา (เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายพจน์จรินทร์ สิทธิวรชาติโรงเรียนพิชญศึกษากรรมการ
3. นายศิรวิชญ์ เสาร์จันทร์โรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
4. นายชมพล ชุมคงโรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุงกรรมการ
5. นางสาวศิริลักษณ์ วาปีกะโรงเรียนบ้านคลองพระพิมลกรรมการ
6. นายกำจัด จูนิพัทธ์โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕กรรมการ
7. นายพัฐสรร รัชตะชาติโรงเรียนชุมชนวัดบางโคกรรมการ
8. นายณัฐธเนศ อ้นจีนโรงเรียนชุมชนวัดบางโคกรรมการ
9. นางน้ำอ้อย เจริญสุขโรงเรียนสุเหร่าเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายกฤตษณพล แดงเกิดโรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายโชคทวี วิจิวังสาโรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง)รองประธานกรรมการ
3. นายสุรเดช มะปูเลาะโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรีกรรมการ
4. นางสาวศิริลักษณ์ วาปีกะโรงเรียนบ้านคลองพระพิมลกรรมการ
5. นางน้ำอ้อย เจริญสุขโรงเรียนสุเหร่าเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
1. นายกฤตษณพล แดงเกิดโรงเรียนสามัคคีวิทยา (เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายพจน์จรินทร์ สิทธิวรชาติโรงเรียนพิชญศึกษากรรมการ
3. นายศิรวิชญ์ เสาร์จันทร์โรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
4. นายชมพล ชุมคงโรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุงกรรมการ
5. นางสาวศิริลักษณ์ วาปีกะโรงเรียนบ้านคลองพระพิมลกรรมการ
6. นายกำจัด จูนิพัทธ์โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕กรรมการ
7. นายพัฐสรร รัชตะชาติโรงเรียนชุมชนวัดบางโคกรรมการ
8. นายณัฐธเนศ อ้นจีนโรงเรียนชุมชนวัดบางโคกรรมการ
9. นางน้ำอ้อย เจริญสุขโรงเรียนสุเหร่าเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายกฤตษณพล แดงเกิดโรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายโชคทวี วิจิวังสาโรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง)รองประธานกรรมการ
3. นายสุรเดช มะปูเลาะโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรีกรรมการ
4. นางสาวศิริลักษณ์ วาปีกะโรงเรียนบ้านคลองพระพิมลกรรมการ
5. นางสาวปริษา คงพูนโรงเรียนสุเหร่าเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
1. นายกฤตษณพล แดงเกิดโรงเรียนสามัคคีวิทยา (เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายพจน์จรินทร์ สิทธิวรชาติโรงเรียนพิชญศึกษากรรมการ
3. นายศิรวิชญ์ เสาร์จันทร์โรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
4. นายชมพล ชุมคงโรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุงกรรมการ
5. นางสาวศิริลักษณ์ วาปีกะโรงเรียนบ้านคลองพระพิมลกรรมการ
6. นายกำจัด จูนิพัทธ์โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕กรรมการ
7. นายพัฐสรร รัชตะชาติโรงเรียนชุมชนวัดบางโคกรรมการ
8. นายณัฐธเนศ อ้นจีนโรงเรียนชุมชนวัดบางโคกรรมการ
9. นางน้ำอ้อย เจริญสุขโรงเรียนสุเหร่าเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายชมพล ชุมคงโรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุงประธานกรรมการ
2. นายโชคทวี วิจิวังสาโรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง)รองประธานกรรมการ
3. นายสุรเดช มะปูเลาะโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรีกรรมการ
4. นางสาวศิริลักษณ์ วาปีกะโรงเรียนบ้านคลองพระพิมลกรรมการ
5. นางสาวปริษา คงพูนโรงเรียนสุเหร่าเขียวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6
1. นายกฤตษณพล แดงเกิดโรงเรียนสามัคคีวิทยา (เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายพจน์จรินทร์ สิทธิวรชาติโรงเรียนพิชญศึกษากรรมการ
3. นายศิรวิชญ์ เสาร์จันทร์โรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
4. นายชมพล ชุมคงโรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุงกรรมการ
5. นางสาวศิริลักษณ์ วาปีกะโรงเรียนบ้านคลองพระพิมลกรรมการ
6. นายกำจัด จูนิพัทธ์โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕กรรมการ
7. นายพัฐสรร รัชตะชาติโรงเรียนชุมชนวัดบางโคกรรมการ
8. นายณัฐธเนศ อ้นจีนโรงเรียนชุมชนวัดบางโคกรรมการ
9. นางน้ำอ้อย เจริญสุขโรงเรียนสุเหร่าเขียวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3
1. นายชมพล ชุมคงโรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุงประธานกรรมการ
2. นายโชคทวี วิจิวังสาโรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง)รองประธานกรรมการ
3. นายกฤตษณพล แดงเกิดโรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางสาวศิริลักษณ์ วาปีกะโรงเรียนบ้านคลองพระพิมลกรรมการ
5. นางน้ำอ้อย เจริญสุขโรงเรียนสุเหร่าเขียวกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางนาถลดา ทองหยวกข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายพุฒิพงษ์ บุญกอบโรงเรียนคลองเกลือกรรมการ
3. นางสาวเพลินพิศ ผิวอ่อนดีโรงเรียนบ้านหนองเพรางายกรรมการ
4. นางสุนันทา เมืองสงวนโรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี)กรรมการ
5. นางสาวจิดาภา ศรีสิงห์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางจิรภา จาดบุญนาคข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสุดา พวงจำปาโรงเรียนววัดมะสงมิตรภาพที่๕๕กรรมการ
3. นางสุมิตรา เจริญสุขโรงเรียนศรีเขตนันทารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุชาลักษณ์ อักษรนิตย์โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ แป้นจำรัสโรงเรียนวัดลากค้อนกรรมการ
3. นางพัชริน ขุนจิตต์โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยกรรมการ
4. นางดวงใจ แสงงิ้วโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสกรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ บุญอิ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางจิรภา จาดบุญนาคข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสุดา พวงจำปาโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่๕๕กรรมการ
3. นางสุมิตรา เจริญสุขโรงเรียนศรีเขตนันทารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสาวศิรี ธรรมศรีข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางเสาวภา ใจกล้าโรงเรียนวัดบางพูดในกรรมการ
3. นางศิริพร วิเศษศรีโรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวบรรจง สายสัมพันธ์โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ยกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ รวยรื่นภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางยินดี ไฝสีทองโรงเรียนข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวบรรจง สายสัมพันธ์โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ยกรรมการ
3. นางสาวสายรุ้ง ตุ่มม่วงโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางยินดี ไฝสีทองข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา แก้วจินดาโรงเรียนชุมชนวัดบางโคกรรมการ
3. นางสาวสายรุ้ง ตุ่มม่วงโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรกรรมการ
4. นางวิภาวรรณ พวงลูกอินทร์โรงเรียนวัดศาลากุลกรรมการ
5. นางนันธิญา บุตรไทยโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางยินดี ไฝสีทองข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวบรรจง สายสัมพันธ์โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ยรองประธานกรรมการ
3. นางชลลดา เจริญสุขโรงเรียนสุเหร่าเขียวกรรมการ
4. นางสาวสายรุ้ง ตุ่มม่วงโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายณัฐพันธ์ุ ไชยวงศ์โรงเรียนวัฒนพฤกษาประธานกรรมการ
2. นายนัฐวุฒิ คลังนุชโรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยมกรรมการ
3. นางชนันต์ธร บัวพุ่มอนันต์เทศบาลตำบลเสาธงหินกรรมการ
4. นายวิชิต ทองนุ้ยภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
5. นายรังสรรค์ ผลพิกุลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสาวศิรี ธรรมศรีข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสุทิน รักการข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรุณยุภา นามวงษาโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางลัดดา เปรมครุฑโรงเรียนวัดคลองเกลือประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญดา อินพรหมโรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ แก้วกาญจน์โรงเรียนวัดศรีเขตนันทารามกรรมการ
4. นางสาวปวีณา มิงสะเมาะโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕กรรมการ
5. นางสาวมุกดา ธนไมตรีจิตต์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวศิรี ธรรมศรีข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสุทิน รักการข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวสาวิตตรี ทับทิมโรงเรียนสุเหร่าเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสาวศิริวรรณ อาจหยุดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯประธานกรรมการ
2. นางสุปาณี กานุรักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางมะลิ ด้วงทองอยู่อบต.บางรักใหญ่กรรมการ
4. นางอำภาศรี บุญวานิชข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวอรัญญา ศิริโสภณโรงเรียนวัดพระเงินกรรมการ
6. นางสาวภรพรรณ มาลัยโรงเรียนวัดไทรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาววนิดา มิงสะเมาะโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่๕๕ประธานกรรมการ
2. นางสาวณรัญญา มีคำโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการ
3. นางชลลดา เจริญสุขโรงเรียนสุเหร่าเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
1. นางสาวศรีนวล ภูบุญคงโรงเรียนวัดไทรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุบล แสงอ่อนโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสกรรมการ
3. นางสาวจุรี ชนะคุ้มโรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวปวีณา มิงสะเมาะโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕กรรมการ
5. นางวิริยาภรณ์ เปสะพันธุ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางสาวศิรี ธรรมศรีข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสุทิน รักการข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายเดชบดินทร์ เอี่ยมสะอาดโรงเรียนสุเหร่าเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางศรีพรรณ ธรรมพิชัยข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญรุ่ง หนูหน่ายโรงเรียนสามัคคีวิทยา (เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสาววรรณวิษา อารีวโรดมโรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)กรรมการ
4. นายเศรษฐยศ ขุนนาคโรงเรียนวัดอินทร์กรรมการ
5. นางวริศรา ทิมดีโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวศิรี ธรรมศรีข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสุทิน รักการข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายเดชบดินทร์ เอี่ยมสะอาดครูโรงเรียนสุเหร่าเขียวกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางอาภา ชูกิจไพศาลโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสประธานกรรมการ
2. นางปริยานุช จุลพรหมโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษากรรมการ
3. นางสุจิรา เนตรวิจิตรโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางกนกทิพย์ บินเทพโรงเรียนผาสุกมณีจักรประธานกรรมการ
2. นางอติรัตน์ ดำเนื้อดีโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยากรรมการ
3. นางวัชรี น้อยเสนีย์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕กรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวเบญจวรรณ แจ่มเจริญโรงเรียนวัดศาลากุลประธานกรรมการ
2. นางสุพิชชา อยู่ดีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
3. นายเจษฎา ศิริพงษ์โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวเบญจวรรณ แจ่มเจริญโรงเรียนวัดศาลากุลประธานกรรมการ
2. นางสุพิชชา อยู่ดีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
3. นายเจษฎา ศิริพงษ์โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวเบญจวรรณ แจ่มเจริญโรงเรียนวัดศาลากุลประธานกรรมการ
2. นางสุพิชชา อยู่ดีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
3. นายเจษฎา ศิริพงษ์โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวเบญจวรรณ แจ่มเจริญโรงเรียนวัดศาลากุลประธานกรรมการ
2. นางสุพิชชา อยู่ดีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
3. นายเจษฎา ศิริพงษ์โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวเบญจวรรณ แจ่มเจริญโรงเรียนวัดศาลากุลประธานกรรมการ
2. นางสุพิชชา อยู่ดีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
3. นายเจษฎา ศิริพงษ์โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. สิบเอกหญิงธวรรณพรรณ หมั่นเรียนโรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นายสมคิด เรือนคำศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
3. นางสาวพัชรา ชูมงคลโรงเรียนประชารัฐบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. สิบเอกหญิงธวรรณพรรณ หมั่นเรียนโรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นายสมคิด เรือนคำศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
3. นางสาวพัชรา ชูมงคลโรงเรียนประชารัฐบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. สิบเอกหญิงธวรรณพรรณ หมั่นเรียนโรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นายสมคิด เรือนคำศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
3. นางสาวพัชรา ชูมงคลโรงเรียนประชารัฐบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวนัดดาภา เพ็ชรพวงโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยประธานกรรมการ
2. นายทศพร ทิวะทรัพย์โรงเรียนวัดกลางเกร็ดกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา พรอินทร์โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวนัดดาภา เพ็ชรพวงโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยประธานกรรมการ
2. นายทศพร ทิวะทรัพย์โรงเรียนวัดกลางเกร็ดกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา พรอินทร์โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาววันต์ธนัท อูตรวิเชียรโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวมินตรา ผูกพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
3. นางวริศรา ทิมดีโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาววันต์ธนัท อูตรวิเชียรโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวมินตรา ผูกพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
3. นางวริศรา ทิมดีโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวรวงทอง ใจแสวงโรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริชาติ เจริญสุขโรงเรียนสุเหร่าเขียวกรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ พีระณรงค์โรงเรียนประสานสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวรวงทอง ใจแสวงโรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริชาติ เจริญสุขโรงเรียนสุเหร่าเขียวกรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ พีระณรงค์โรงเรียนประสานสามัคคีกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายขรรค์ชัย ประยูรยวงโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศประธานกรรมการ
2. นายทัศนัย พิณพาทย์โรงเรียนวัดบางบัวทองกรรมการ
3. นางสาวมนณกร ประชุมรัตน์โรงเรียนคล้ายสอนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายขรรค์ชัย ประยูรยวงโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศประธานกรรมการ
2. นายทัศนัย พิณพาทย์โรงเรียนวัดบางบัวทองกรรมการ
3. นางสาวมนณกร ประชุมรัตน์โรงเรียนคล้ายสอนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายขรรค์ชัย ประยูรยวงโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศประธานกรรมการ
2. นายทัศนัย พิณพาทย์โรงเรียนวัดบางบัวทองกรรมการ
3. นางสาวมนณกร ประชุมรัตน์โรงเรียนคล้ายสอนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายขรรค์ชัย ประยูรยวงโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศประธานกรรมการ
2. นายทัศนัย พิณพาทย์โรงเรียนวัดบางบัวทองกรรมการ
3. นางสาวมนณกร ประชุมรัตน์โรงเรียนคล้ายสอนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวหอมจันทร์ อุตมะศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา พิมพกรรณ์โรงเรียนวัดแคนอกกรรมการ
3. นางสาวสุนิษา แก้ววงษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายขรรค์ชัย ประยูรยวงโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศประธานกรรมการ
2. นายทัศนัย พิณพาทย์โรงเรียนวัดบางบัวทองกรรมการ
3. นางสาวมนณกร ประชุมรัตน์โรงเรียนคล้ายสอนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายขรรค์ชัย ประยูรยวงโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศประธานกรรมการ
2. นายทัศนัย พิณพาทย์โรงเรียนวัดบางบัวทองกรรมการ
3. นางสาวมนณกร ประชุมรัตน์โรงเรียนคล้ายสอนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายขรรค์ชัย ประยูรยวงโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศประธานกรรมการ
2. นายทัศนัย พิณพาทย์โรงเรียนวัดบางบัวทองกรรมการ
3. นางสาวมนณกร ประชุมรัตน์โรงเรียนคล้ายสอนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายปฏิพัทธ์ พจนพิมลโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศประธานกรรมการ
2. นายกานต์ศักดิ์ ปลื้มจิตโรงเรียนคล้ายสอนศึกษากรรมการ
3. นางสาวสุดาภรณ์ แก้วประกอบศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาววรันธร ยองจาโรงเรียนศรีสังวาลย์ประธานกรรมการ
2. นายชิตณรงค์ ภูดวงเดือนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
3. นางสาวนาฏยา ชุ่มเย็นโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายปฏิพัทธ์ พจนพิมลโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศประธานกรรมการ
2. นายกานต์ศักดิ์ ปลื้มจิตโรงเรียนคล้ายสอนศึกษากรรมการ
3. นางสาวสุดาภรณ์ แก้วประกอบศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาววรันธร ยองจาโรงเรียนศรีสังวาลย์ประธานกรรมการ
2. นายชิตณรงค์ ภูดวงเดือนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
3. นางสาวนาฏยา ชุ่มเย็นโรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววรันธร ยองจาโรงเรียนศรีสังวาลย์ ประธานกรรมการ
2. นายชิตณรงค์ ภูดวงเดือนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
3. นางสาวนาฏยา ชุ่มเย็นโรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายปฏิพัทธ์ พจนพิมลโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศประธานกรรมการ
2. นายกานต์ศักดิ์ ปลื้มจิตโรงเรียนคล้ายสอนศึกษากรรมการ
3. นางสาวสุดาภรณ์ แก้วประกอบศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาววรันธร ยองจาโรงเรียนศรีสังวาลย์ประธานกรรมการ
2. นายชิตณรงค์ ภูดวงเดือนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
3. นางสาวนาฏยา ชุ่มเย็นโรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายปฏิพัทธ์ พจนพิมลโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศประธานกรรมการ
2. นายกานต์ศักดิ์ ปลื้มจิตโรงเรียนคล้ายสอนศึกษากรรมการ
3. นางสาวสุดาภรณ์ แก้วประกอบศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกัญรดา ศิริบรรจงโรงเรียนวัดกลางเกร็ดประธานกรรมการ
2. นางเกล็ดแก้ว ศรีนวลดีโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร เหมือนทองโรงเรียนวัดบางบัวทองกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวนันท์ชญาน์ พันธ์เพ็งศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา เส้นสุขโรงเรียนวัดกลางเกร็ดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยโทอภิรนันต์ฐภาดา มาตรพันธ์นาโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวนันท์ชญาน์ พันธ์เพ็งศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา เส้นสุขโรงเรียนวัดกลางเกร็ดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยโทอภิรนันต์ฐภาดา มาตรพันธ์นาโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางธนาวดี นักฆ้องโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชญากร กุศลการณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
3. นางสาวสร้อยมณี แผ่ประดิษฐ์โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเศรษฐยศ ขุมนาคโรงเรียนวัดอินทร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑาทิพย์ ชูแสงโรงเรียนวัดท่าเกวียน (ศึกษาประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางสาวอังคณา ปานนกโรงเรียนวัดคลองขุนศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวอัสนีพร เบ็ญกาโตโรงเรียนประชารัฐบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา ทองไพจิตรโรงเรียนวัดยอดพระพิมลกรรมการ
3. นางสาวโชติกา ผลพลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวอัสนีพร เบ็ญกาโตโรงเรียนประชารัฐบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา ทองไพจิตรโรงเรียนวัดยอดพระพิมลกรรมการ
3. นางสาวโชติกา ผลพลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวจันทร์ทิพย์ ทิพย์ลมโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางจีรวรรณ อารีภักดิ์โรงเรียนวัดยอดพระพิมลกรรมการ
3. นางสาวสมพิศ วงศ์ขันศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวศุภาพร ถนัดธรรมโรงเรียนวัดศาลากุลประธานกรรมการ
2. นางสาวสรินญา ทับคล้ายโรงเรียนวัดสังวรไพบูลย์ (จันทรานุกูล)กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีภูวริศ บุญเจริญโรงเรียนวัดท่าเกวียน (ศึกษาประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวศุภาพร ถนัดธรรมโรงเรียนวัดศาลากุลประธานกรรมการ
2. นางสาวสรินญา ทับคล้ายโรงเรียนวัดสังวรไพบูลย์ (จันทรานุกูล)กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีภูวริศ บุญเจริญโรงเรียนวัดท่าเกวียน (ศึกษาประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุจริต พุ่มไม้โรงเรียนวัดคลองขุนศรีประธานกรรมการ
2. นางสาววันดี ศรีบัวหลวงศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
3. นางสาวมุติตา คงศรีทองโรงเรียนวัดท่าเกวียน (ศึกษาประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวศุภาพร ถนัดธรรมโรงเรียนวัดศาลากุลประธานกรรมการ
2. นางสาวสรินญา ทับคล้ายโรงเรียนวัดสังวรไพบูลย์ (จันทรานุกูล)กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีภูวริศ บุญเจริญโรงเรียนวัดท่าเกวียน (ศึกษาประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ ดวงสุดาโรงเรียนคล้ายสอนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยฉัตร เวียงสงค์โรงเรียนคล้ายสอนศึกษากรรมการ
3. นางจินตนา ปานเพ็งโรงเรียนวัดอินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ ดวงสุดาโรงเรียนคล้ายสอนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยฉัตร เวียงสงค์โรงเรียนคล้ายสอนศึกษากรรมการ
3. นางจินตนา ปานเพ็งโรงเรียนวัดอินทร์กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาววาสนา แผลงสอน 0819283974 นายสิทธิพงศ์ บุญเมือง 0868915329
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]