แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นนทบุรี เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 105 49 48.04% 31 30.39% 12 11.76% 10 9.8% 102
2 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 87 43 51.81% 22 26.51% 9 10.84% 9 10.84% 83
3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 80 40 50.63% 24 30.38% 11 13.92% 4 5.06% 79
4 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 102 39 41.05% 28 29.47% 13 13.68% 15 15.79% 95
5 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 73 30 42.86% 19 27.14% 12 17.14% 9 12.86% 70
6 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 46 29 63.04% 5 10.87% 10 21.74% 2 4.35% 46
7 โรงเรียนชลประทานวิทยา 47 27 62.79% 7 16.28% 5 11.63% 4 9.3% 43
8 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 72 26 37.14% 26 37.14% 10 14.29% 8 11.43% 70
9 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 62 26 46.43% 11 19.64% 11 19.64% 8 14.29% 56
10 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 93 25 32.89% 25 32.89% 12 15.79% 14 18.42% 76
11 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 61 25 43.1% 14 24.14% 10 17.24% 9 15.52% 58
12 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 50 23 48.94% 9 19.15% 9 19.15% 6 12.77% 47
13 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 70 22 33.33% 22 33.33% 16 24.24% 6 9.09% 66
14 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 58 22 38.6% 16 28.07% 14 24.56% 5 8.77% 57
15 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 55 21 42.86% 13 26.53% 7 14.29% 8 16.33% 49
16 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 41 21 55.26% 7 18.42% 5 13.16% 5 13.16% 38
17 โรงเรียนพิชญศึกษา 55 20 36.36% 15 27.27% 13 23.64% 7 12.73% 55
18 โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ 38 19 51.35% 9 24.32% 5 13.51% 4 10.81% 37
19 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 72 18 28.13% 18 28.13% 14 21.88% 14 21.88% 64
20 โรงเรียนวัฒนพฤกษา 46 18 43.9% 14 34.15% 6 14.63% 3 7.32% 41
21 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 50 17 36.17% 13 27.66% 9 19.15% 8 17.02% 47
22 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 53 16 30.19% 16 30.19% 9 16.98% 12 22.64% 53
23 โรงเรียนคลองเกลือ 43 16 39.02% 14 34.15% 6 14.63% 5 12.2% 41
24 โรงเรียนวัดกลางเกร็ด 36 16 44.44% 8 22.22% 11 30.56% 1 2.78% 36
25 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 41 16 42.11% 7 18.42% 10 26.32% 5 13.16% 38
26 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 44 15 40.54% 16 43.24% 5 13.51% 1 2.7% 37
27 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 42 15 36.59% 10 24.39% 10 24.39% 6 14.63% 41
28 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 47 14 30.43% 13 28.26% 12 26.09% 7 15.22% 46
29 โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 37 14 38.89% 8 22.22% 6 16.67% 8 22.22% 36
30 โรงเรียนอัมพรไพศาล 35 14 42.42% 6 18.18% 4 12.12% 9 27.27% 33
31 โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 41 14 41.18% 4 11.76% 12 35.29% 4 11.76% 34
32 โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ 37 13 38.24% 11 32.35% 6 17.65% 4 11.76% 34
33 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 51 13 39.39% 8 24.24% 6 18.18% 6 18.18% 33
34 โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี 24 13 54.17% 7 29.17% 2 8.33% 2 8.33% 24
35 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 41 12 30% 10 25% 10 25% 8 20% 40
36 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 24 12 52.17% 4 17.39% 1 4.35% 6 26.09% 23
37 โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 41 11 29.73% 6 16.22% 8 21.62% 12 32.43% 37
38 โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา 33 10 30.3% 11 33.33% 6 18.18% 6 18.18% 33
39 โรงเรียนวัดตาล 43 10 27.78% 10 27.78% 8 22.22% 8 22.22% 36
40 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 33 9 27.27% 11 33.33% 9 27.27% 4 12.12% 33
41 โรงเรียนมารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ 57 8 15.69% 16 31.37% 15 29.41% 12 23.53% 51
42 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 36 8 23.53% 11 32.35% 7 20.59% 8 23.53% 34
43 โรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา 38 8 25% 10 31.25% 9 28.13% 5 15.63% 32
44 โรงเรียนบางคูลัด 34 8 23.53% 10 29.41% 8 23.53% 8 23.53% 34
45 โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม 26 8 30.77% 9 34.62% 5 19.23% 4 15.38% 26
46 โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 34 8 34.78% 8 34.78% 6 26.09% 1 4.35% 23
47 โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 19 8 47.06% 4 23.53% 3 17.65% 2 11.76% 17
48 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 34 7 20.59% 13 38.24% 7 20.59% 7 20.59% 34
49 โรงเรียนบ้านคลองฝรั่งฯ 27 7 28% 9 36% 8 32% 1 4% 25
50 โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 23 7 35% 7 35% 1 5% 5 25% 20
51 โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล 29 7 26.92% 4 15.38% 9 34.62% 6 23.08% 26
52 โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง 36 7 35% 2 10% 6 30% 5 25% 20
53 โรงเรียนปิยะฉัตร 31 6 19.35% 11 35.48% 8 25.81% 6 19.35% 31
54 โรงเรียนวัดกู้ 29 6 22.22% 10 37.04% 7 25.93% 4 14.81% 27
55 โรงเรียนวัดลำโพ 23 6 26.09% 10 43.48% 5 21.74% 2 8.7% 23
56 โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 28 6 23.08% 7 26.92% 8 30.77% 5 19.23% 26
57 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 29 6 23.08% 6 23.08% 8 30.77% 6 23.08% 26
58 โรงเรียนวัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) 22 6 27.27% 6 27.27% 4 18.18% 6 27.27% 22
59 โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย 13 6 46.15% 2 15.38% 3 23.08% 2 15.38% 13
60 โรงเรียนตลาดบางคูลัด 18 6 60% 1 10% 1 10% 2 20% 10
61 โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม 23 5 25% 10 50% 2 10% 3 15% 20
62 โรงเรียนวัดบางพูดใน(นนทวิทยา) 27 5 22.73% 7 31.82% 4 18.18% 6 27.27% 22
63 โรงเรียนวัดอินทร์ 19 5 29.41% 6 35.29% 3 17.65% 3 17.65% 17
64 โรงเรียนวัดเพรางาย 20 5 25% 5 25% 3 15% 7 35% 20
65 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 23 5 23.81% 4 19.05% 4 19.05% 8 38.1% 21
66 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 9 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
67 โรงเรียนวัดบางบัวทอง 16 5 33.33% 1 6.67% 4 26.67% 5 33.33% 15
68 โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) 26 4 15.38% 9 34.62% 9 34.62% 4 15.38% 26
69 โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย 28 4 14.81% 7 25.93% 10 37.04% 6 22.22% 27
70 โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 30 4 14.81% 7 25.93% 8 29.63% 8 29.63% 27
71 โรงเรียนวัดลากค้อน 16 4 25% 5 31.25% 1 6.25% 6 37.5% 16
72 โรงเรียนสากลศึกษาบางบัวทอง 16 4 33.33% 2 16.67% 3 25% 3 25% 12
73 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์) 15 4 28.57% 1 7.14% 4 28.57% 5 35.71% 14
74 โรงเรียนเทพพิทักษ์ 39 3 8.33% 10 27.78% 12 33.33% 11 30.56% 36
75 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 23 3 14.29% 7 33.33% 5 23.81% 6 28.57% 21
76 โรงเรียนบี เอฟ เอส 10 3 30% 5 50% 1 10% 1 10% 10
77 โรงเรียนแสงประเสริฐ 23 3 15.79% 4 21.05% 4 21.05% 8 42.11% 19
78 โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) 12 3 25% 3 25% 2 16.67% 4 33.33% 12
79 โรงเรียนวัดสลักเหนือ 20 3 15.79% 2 10.53% 7 36.84% 7 36.84% 19
80 โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 20 3 16.67% 2 11.11% 5 27.78% 8 44.44% 18
81 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 8 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
82 โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี 18 2 11.11% 8 44.44% 5 27.78% 3 16.67% 18
83 โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) 10 2 20% 5 50% 1 10% 2 20% 10
84 โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) 12 2 20% 3 30% 2 20% 3 30% 10
85 โรงเรียนวัดเชิงเลน 21 2 9.52% 2 9.52% 4 19.05% 13 61.9% 21
86 โรงเรียนประถมพฤกษา 7 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 4 57.14% 7
87 โรงเรียนนันทนวรวิทย์ 33 1 3.7% 8 29.63% 12 44.44% 6 22.22% 27
88 โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) 14 1 7.14% 4 28.57% 5 35.71% 4 28.57% 14
89 โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) 14 1 7.69% 4 30.77% 4 30.77% 4 30.77% 13
90 โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) 15 1 7.14% 4 28.57% 2 14.29% 7 50% 14
91 โรงเรียนวัดศาลากุล 13 1 12.5% 3 37.5% 0 0% 4 50% 8
92 โรงเรียนท่าอิฐศึกษา 11 1 12.5% 2 25% 5 62.5% 0 0% 8
93 โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
94 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
95 โรงเรียนจิรดา 37 0 0% 7 20% 13 37.14% 15 42.86% 35
96 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 14 0 0% 5 38.46% 5 38.46% 3 23.08% 13
97 โรงเรียนอนุบาลรุ้งเพชร 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาววาสนา แผลงสอน 0819283974 นายสิทธิพงศ์ บุญเมือง 0868915329
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]