สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 47 92 63
2 005 โรงเรียนกุมุทมาส 0 0 0
3 009 โรงเรียนคลองเกลือ 43 99 69
4 013 โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา 33 73 49
5 017 โรงเรียนจิรดา 37 71 54
6 023 โรงเรียนชลประทานวิทยา 47 101 57
7 025 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 102 200 146
8 029 โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) 14 21 19
9 033 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 105 247 173
10 035 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 36 123 61
11 037 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 29 56 40
12 031 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 72 148 114
13 027 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 55 134 92
14 045 โรงเรียนญามีอุ้ลอิควาน 0 0 0
15 043 โรงเรียนญาโณทัย 0 0 0
16 047 โรงเรียนดรุณตะวันวิเทศศึกษา 0 0 0
17 049 โรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา 38 82 42
18 051 โรงเรียนดารานุกูลนนทบุรี 0 0 0
19 053 โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ 37 78 58
20 059 โรงเรียนท่าอิฐศึกษา 11 21 15
21 069 โรงเรียนธนพร 0 0 0
22 071 โรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ 0 0 0
23 075 โรงเรียนนันทนวรวิทย์ 33 80 56
24 077 โรงเรียนนานาชาติแฮมพ์ตั้น 0 0 0
25 081 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 53 132 95
26 101 โรงเรียนบี เอฟ เอส 10 14 13
27 085 โรงเรียนบ้านคลองฝรั่งฯ 27 69 50
28 087 โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล 29 74 50
29 089 โรงเรียนบ้านคลองหนึ่ง 0 0 0
30 083 โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย 28 51 41
31 091 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 58 122 84
32 093 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์) 15 31 22
33 095 โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 19 48 33
34 103 โรงเรียนประชาบดี 0 0 0
35 105 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 33 75 50
36 107 โรงเรียนประถมพฤกษา 7 7 7
37 109 โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 23 70 41
38 111 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 72 145 105
39 113 โรงเรียนปิยะฉัตร 31 72 34
40 117 โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 37 80 62
41 121 โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี 24 90 33
42 119 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 23 42 24
43 123 โรงเรียนพิชญศึกษา 55 129 82
44 125 โรงเรียนพึงรำลึก 0 0 0
45 127 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 87 340 170
46 305 โรงเรียนมารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ 57 148 83
47 129 โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยา 0 0 0
48 133 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 41 74 61
49 135 โรงเรียนฤกษบุตร์(สะอิ้งอนุสรณ์) 0 0 0
50 137 โรงเรียนวรรณทิพย์ วิทยา 0 0 0
51 139 โรงเรียนวัฒนพฤกษา 46 107 51
52 141 โรงเรียนวัดกลางเกร็ด 36 71 57
53 145 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 50 102 73
54 147 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 41 79 68
55 151 โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย 13 31 21
56 149 โรงเรียนวัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) 22 47 35
57 155 โรงเรียนวัดตาล 43 153 76
58 157 โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) 4 13 9
59 159 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 62 139 99
60 169 โรงเรียนวัดบางพูดใน(นนทวิทยา) 27 53 43
61 171 โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 20 38 31
62 173 โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 34 94 59
63 177 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 46 107 69
64 179 โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) 26 46 35
65 189 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 51 83 71
66 193 โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 41 100 70
67 195 โรงเรียนวัดลากค้อน 16 38 17
68 197 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 73 193 125
69 199 โรงเรียนวัดลำโพ 23 46 29
70 203 โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) 10 24 16
71 201 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 34 88 61
72 205 โรงเรียนวัดศาลากุล 13 21 17
73 207 โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 30 70 51
74 213 โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) 12 23 18
75 225 โรงเรียนวัดอินทร์ 19 41 33
76 227 โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) 14 29 21
77 153 โรงเรียนวัดเชิงเลน 21 36 30
78 183 โรงเรียนวัดเพรางาย 20 40 31
79 219 โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 28 63 35
80 229 โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม 26 75 48
81 185 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 50 104 76
82 191 โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) 15 29 24
83 163 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 61 154 103
84 241 โรงเรียนศรีสังวาลย์ 0 0 0
85 242 โรงเรียนศิริมงคลศึกษา 0 0 0
86 244 โรงเรียนสถานศึกษานานาชาติ 0 0 0
87 246 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 14 29 22
88 250 โรงเรียนสากลศึกษาบางบัวทอง 16 32 22
89 254 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 44 97 67
90 256 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 9 9 9
91 258 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 8 11 8
92 262 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 23 38 32
93 260 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 93 198 137
94 270 โรงเรียนอนุบาลกุลนันท์ 0 0 0
95 272 โรงเรียนอนุบาลจัตุพร 0 0 0
96 274 โรงเรียนอนุบาลจีเนียสคิดส์ 0 0 0
97 276 โรงเรียนอนุบาลจุติพร 0 0 0
98 280 โรงเรียนอนุบาลธัญญาภรณ์ 0 0 0
99 282 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ แมจิเยียร์ส 0 0 0
100 284 โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) 12 25 19
101 286 โรงเรียนอนุบาลบ้านพฤกษา 0 0 0
102 288 โรงเรียนอนุบาลปาลินา ติวานนท์ 0 0 0
103 290 โรงเรียนอนุบาลพิชาดา 0 0 0
104 292 โรงเรียนอนุบาลระพีพรรณ 0 0 0
105 294 โรงเรียนอนุบาลรุ้งเพชร 2 6 4
106 298 โรงเรียนอนุบาลสวนเด็กบางแพรก 0 0 0
107 300 โรงเรียนอนุบาลอันวิดา 0 0 0
108 296 โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต 0 0 0
109 278 โรงเรียนอนุบาลโชตะนันท์ 0 0 0
110 302 โรงเรียนอัมพรไพศาล 35 68 42
111 019 โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 41 99 73
112 021 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 80 263 135
113 041 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 3 1
114 061 โรงเรียนเทพพิทักษ์ 39 91 68
115 063 โรงเรียนเทพพิมานพิทยา 0 0 0
116 065 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 42 92 51
117 115 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 24 44 36
118 007 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 70 141 104
119 266 โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง 36 81 63
120 268 โรงเรียนแสงประเสริฐ 23 48 36
121 067 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 41 82 57
122 099 โรงเรียนบำรุงวิทย์ศึกษา 0 0 0
123 011 โรงเรียนคลองโยงเวทีอุปถัมภ์ 0 0 0
124 015 โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม 0 0 0
125 039 โรงเรียนซอและฮ์ศึกษา 0 0 0
126 055 โรงเรียนตลาดบางคูลัด 18 58 27
127 079 โรงเรียนบางคูลัด 34 71 45
128 097 โรงเรียนบ้านใหม่ 0 0 0
129 131 โรงเรียนระดิ่งหินประชาสรรค์ 0 0 0
130 161 โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม 0 0 0
131 167 โรงเรียนวัดบางบัวทอง 16 26 22
132 175 โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี 18 29 23
133 181 โรงเรียนวัดพิกุลเงิน 0 0 0
134 187 โรงเรียนวัดมะเดื่อ 0 0 0
135 211 โรงเรียนวัดสลักเหนือ 20 57 30
136 215 โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม 23 39 33
137 217 โรงเรียนวัดสิงห์ทอง 0 0 0
138 209 โรงเรียนวัดสโมสร 0 0 0
139 221 โรงเรียนวัดเสาธงหิน 0 0 0
140 223 โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์ 0 0 0
141 248 โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง 0 0 0
142 252 โรงเรียนสามแยกบางคูลัด 0 0 0
143 264 โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน 0 0 0
144 057 โรงเรียนเต็มรักศึกษา 0 0 0
145 143 โรงเรียนวัดกู้ 29 68 35
146 165 โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ 38 72 48
รวม 3344 7653 5099
12752

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาววาสนา แผลงสอน 0819283974 นายสิทธิพงศ์ บุญเมือง 0868915329
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]