สรุปเหรียญรางวัล สพป. นนทบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มารีย์วิทยา นนทบุรี 43 22 9 9 74
2 ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 40 29 12 10 81
3 เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 40 24 11 4 75
4 วัดลาดปลาดุก 30 19 12 9 61
5 วัดผาสุกมณีจักร 29 5 10 2 44
6 ชลประทานวิทยา 27 7 5 4 39
7 ชลประทานสงเคราะห์ 25 24 12 15 61
8 วัดไทรใหญ่ 25 14 10 9 49
9 วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 25 11 10 8 46
10 ชุมชนวัดไทรน้อย 24 26 9 8 59
11 วัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 23 9 9 6 41
12 บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 21 16 14 5 51
13 สุเหร่าเขียว 20 25 12 14 57
14 พิชญศึกษา 20 15 13 7 48
15 แก้วอินทร์สุธาอุทิศ 19 19 16 6 54
16 วัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ 19 9 5 4 33
17 วัฒนพฤกษา 18 14 6 3 38
18 บางบัวทองราษฎร์บำรุง 16 16 9 12 41
19 วัดโพธิ์บ้านอ้อย 16 12 9 8 37
20 ไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 16 7 10 5 33
21 ประเสริฐอิสลาม 15 18 14 14 47
22 สามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 15 16 5 1 36
23 คลองเกลือ 15 14 6 5 35
24 เทศบาลวัดละหาร 15 10 10 6 35
25 กสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 14 13 12 7 39
26 ผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 14 8 6 8 28
27 อัมพรไพศาล 14 6 4 9 24
28 วัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 13 8 6 6 27
29 พระหฤทัยนนทบุรี 13 7 2 2 22
30 วัดยอดพระพิมล 13 4 12 4 29
31 รุ่งเรืองวิทยา 12 10 10 8 32
32 วัดคลองขุนศรี 12 7 5 5 24
33 เปรมประชาวัฒนา 12 4 1 6 17
34 ชุมชนไมตรีอุทิศ 11 12 7 8 30
35 ดีมากอุปถัมภ์ 11 11 6 4 28
36 วัดตาล 10 10 8 8 28
37 วัดกลางเกร็ด 10 7 10 1 27
38 มารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ 8 16 15 12 39
39 ชุมชนวัดบางไผ่ 8 11 7 8 26
40 ดรุณวิทย์ศึกษา 8 10 9 5 27
41 บางคูลัด 8 10 8 8 26
42 วัดเอนกดิษฐาราม 8 9 5 4 22
43 วัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 8 8 6 1 22
44 เจริญรัฐอุปถัมภ์ 8 6 8 12 22
45 บ้านหนองเพรางาย 8 4 3 2 15
46 วัดศรีเขตนันทาราม 7 13 7 7 27
47 ประชารัฐบำรุง 7 10 9 4 26
48 บ้านคลองพระพิมล 7 4 9 6 20
49 แสงประทีปรัฐบำรุง 7 2 6 5 15
50 ปิยะฉัตร 6 11 8 6 25
51 วัดกู้ 6 10 7 4 23
52 วัดลำโพ 6 10 5 2 21
53 บ้านคลองฝรั่งฯ 6 9 8 1 23
54 ประสานสามัคคีวิทยา 6 7 1 5 14
55 ชุมชนวัดราษฎร์นิยม 6 6 8 6 20
56 วัดคลองตาคล้าย 6 2 3 2 11
57 ตลาดบางคูลัด 6 1 1 2 8
58 วัดสาลีโขภิตาราม 5 10 2 3 17
59 คล้ายสอนศึกษา 5 9 6 6 20
60 วัดบางพูดใน(นนทวิทยา) 5 7 4 6 16
61 วัดเสนีวงศ์ 5 6 8 5 19
62 วัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) 5 6 4 6 15
63 พระแม่สกลสงเคราะห์ 5 4 4 8 13
64 สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 5 2 2 0 9
65 วัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) 4 9 9 4 22
66 บ้านคลองโต๊ะนุ้ย 4 7 10 6 21
67 วัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 4 7 8 8 19
68 วัดเพรางาย 4 5 3 7 12
69 วัดอินทร์ 4 5 2 3 11
70 วัดลากค้อน 4 5 1 6 10
71 สากลศึกษาบางบัวทอง 4 2 3 3 9
72 บ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์) 4 1 4 5 9
73 เทพพิทักษ์ 3 10 12 11 25
74 สุเหร่าปากคลองลำรี 3 7 5 6 15
75 บี เอฟ เอส 3 5 1 1 9
76 แสงประเสริฐ 3 4 4 8 11
77 วัดสลักเหนือ 3 2 7 7 12
78 วัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 3 2 5 8 10
79 วัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) 3 2 2 4 7
80 สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 3 0 0 0 3
81 วัดปลายคลองขุนศรี 2 8 5 3 15
82 วัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) 2 5 1 2 8
83 อนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) 2 3 2 3 7
84 วัดเชิงเลน 2 2 4 13 8
85 วัดบางบัวทอง 2 1 4 5 7
86 ประถมพฤกษา 2 1 0 4 3
87 นันทนวรวิทย์ 1 8 12 6 21
88 วัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) 1 4 5 4 10
89 ชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) 1 4 4 4 9
90 วัดโมลี(นันทวิมล) 1 4 2 7 7
91 ท่าอิฐศึกษา 1 2 5 0 8
92 วัดศาลากุล 1 2 0 4 3
93 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 0 0 0 1
94 วัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) 1 0 0 0 1
95 จิรดา 0 7 13 15 20
96 สมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 0 5 5 3 10
97 อนุบาลรุ้งเพชร 0 0 1 1 1
รวม 966 820 629 547 2,962