สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นนทบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 20 13 6 39 49 31 12 10 92
2 เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 15 7 9 31 40 24 11 4 75
3 ชลประทานสงเคราะห์ 13 17 7 37 39 28 13 15 80
4 ชุมชนไมตรีอุทิศ 11 4 2 17 21 13 7 8 41
5 สุเหร่าเขียว 10 10 4 24 25 25 12 14 62
6 วัดคลองขุนศรี 10 3 3 16 21 7 5 5 33
7 ชุมชนวัดไทรน้อย 9 7 2 18 26 26 10 8 62
8 วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 9 5 6 20 26 11 11 8 48
9 มารีย์วิทยา นนทบุรี 8 13 8 29 43 22 9 9 74
10 วัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 8 9 1 18 23 9 9 6 41
11 วัดลาดปลาดุก 8 5 6 19 30 19 12 9 61
12 บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 7 6 2 15 22 16 14 5 52
13 ประเสริฐอิสลาม 7 3 10 20 18 18 14 14 50
14 ไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 7 1 3 11 16 7 10 5 33
15 ชลประทานวิทยา 6 6 3 15 27 7 5 4 39
16 รุ่งเรืองวิทยา 6 1 4 11 12 10 10 8 32
17 กสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 6 1 1 8 14 13 12 7 39
18 วัดผาสุกมณีจักร 5 7 1 13 29 5 10 2 44
19 ประสานสามัคคีวิทยา 5 1 1 7 7 7 1 5 15
20 คลองเกลือ 5 0 2 7 16 14 6 5 36
21 วัดไทรใหญ่ 3 8 4 15 25 14 10 9 49
22 วัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 3 2 3 8 13 8 6 6 27
23 บ้านคลองพระพิมล 3 2 0 5 7 4 9 6 20
24 วัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 3 0 3 6 8 8 6 1 22
25 บ้านหนองเพรางาย 3 0 3 6 8 4 3 2 15
26 วัดโพธิ์บ้านอ้อย 2 5 0 7 17 13 9 8 39
27 แก้วอินทร์สุธาอุทิศ 2 4 6 12 22 22 16 6 60
28 สามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 2 4 5 11 15 16 5 1 36
29 วัดตาล 2 4 2 8 10 10 8 8 28
30 วัดกลางเกร็ด 2 4 1 7 16 8 11 1 35
31 คล้ายสอนศึกษา 2 2 2 6 10 11 6 6 27
32 เทศบาลวัดละหาร 2 2 1 5 15 10 10 6 35
33 เจริญรัฐอุปถัมภ์ 2 2 1 5 11 6 8 12 25
34 ชุมชนวัดบางไผ่ 2 1 3 6 8 11 7 8 26
35 เปรมประชาวัฒนา 2 1 2 5 12 4 1 6 17
36 ดีมากอุปถัมภ์ 2 1 1 4 13 11 6 4 30
37 สุเหร่าปากคลองลำรี 2 1 1 4 3 7 5 6 15
38 สากลศึกษาบางบัวทอง 2 0 2 4 4 2 3 3 9
39 วัดสลักเหนือ 2 0 0 2 3 2 7 7 12
40 พิชญศึกษา 1 6 3 10 20 15 13 7 48
41 วัดยอดพระพิมล 1 3 2 6 14 4 12 4 30
42 วัดเสนีวงศ์ 1 3 1 5 6 7 8 5 21
43 พระหฤทัยนนทบุรี 1 2 5 8 13 7 2 2 22
44 วัฒนพฤกษา 1 2 4 7 18 14 6 3 38
45 อัมพรไพศาล 1 2 2 5 14 6 4 9 24
46 วัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ 1 1 3 5 19 9 5 4 33
47 วัดกู้ 1 1 1 3 6 10 7 4 23
48 บ้านคลองฝรั่งฯ 1 0 2 3 7 9 8 1 24
49 แสงประทีปรัฐบำรุง 1 0 2 3 7 2 6 5 15
50 ตลาดบางคูลัด 1 0 2 3 6 1 1 2 8
51 วัดเพรางาย 1 0 1 2 5 5 3 7 13
52 ผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 1 0 0 1 14 8 6 8 28
53 วัดบางพูดใน(นนทวิทยา) 1 0 0 1 5 7 4 6 16
54 วัดอินทร์ 1 0 0 1 5 6 3 3 14
55 วัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 1 0 0 1 4 7 8 8 19
56 วัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) 1 0 0 1 3 3 2 4 8
57 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
58 บางบัวทองราษฎร์บำรุง 0 7 3 10 16 16 9 12 41
59 วัดปลายคลองขุนศรี 0 4 2 6 2 8 5 3 15
60 สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 0 3 3 6 5 2 2 0 9
61 ประชารัฐบำรุง 0 2 3 5 9 11 9 4 29
62 บ้านคลองโต๊ะนุ้ย 0 2 0 2 4 7 10 6 21
63 วัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) 0 1 2 3 6 6 4 6 16
64 วัดลำโพ 0 1 1 2 6 10 5 2 21
65 บางคูลัด 0 1 0 1 8 10 8 8 26
66 วัดคลองตาคล้าย 0 1 0 1 6 2 3 2 11
67 วัดสาลีโขภิตาราม 0 1 0 1 5 10 2 3 17
68 วัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) 0 1 0 1 4 9 9 4 22
69 แสงประเสริฐ 0 1 0 1 3 4 4 8 11
70 วัดศรีเขตนันทาราม 0 0 2 2 7 13 7 7 27
71 วัดบางบัวทอง 0 0 2 2 5 1 4 5 10
72 มารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ 0 0 1 1 8 16 15 12 39
73 ดรุณวิทย์ศึกษา 0 0 1 1 8 10 9 5 27
74 วัดเอนกดิษฐาราม 0 0 1 1 8 9 5 4 22
75 พระแม่สกลสงเคราะห์ 0 0 1 1 5 4 4 8 13
76 เทพพิทักษ์ 0 0 1 1 3 10 12 11 25
77 บี เอฟ เอส 0 0 1 1 3 5 1 1 9
78 สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 0 0 1 1 3 0 0 0 3
79 ปิยะฉัตร 0 0 0 0 6 11 8 6 25
80 ชุมชนวัดราษฎร์นิยม 0 0 0 0 6 6 8 6 20
81 วัดลากค้อน 0 0 0 0 4 5 1 6 10
82 บ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์) 0 0 0 0 4 1 4 5 9
83 วัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 0 0 0 0 3 2 5 8 10
84 วัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 2 5 1 2 8
85 อนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) 0 0 0 0 2 3 2 3 7
86 วัดเชิงเลน 0 0 0 0 2 2 4 13 8
87 ประถมพฤกษา 0 0 0 0 2 1 0 4 3
88 นันทนวรวิทย์ 0 0 0 0 1 8 12 6 21
89 วัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) 0 0 0 0 1 4 5 4 10
90 ชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) 0 0 0 0 1 4 4 4 9
91 วัดโมลี(นันทวิมล) 0 0 0 0 1 4 2 7 7
92 วัดศาลากุล 0 0 0 0 1 3 0 4 4
93 ท่าอิฐศึกษา 0 0 0 0 1 2 5 0 8
94 วัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
95 จิรดา 0 0 0 0 0 7 13 15 20
96 สมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 0 0 0 0 0 5 5 3 10
97 อนุบาลรุ้งเพชร 0 0 0 0 0 0 1 1 1
รวม 236 207 174 617 1,053 839 634 547 2,526