สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นนทบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 15 7 9 31 40 24 11 4 75
2 ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 14 11 6 31 40 29 12 10 81
3 มารีย์วิทยา นนทบุรี 8 13 8 29 43 22 9 9 74
4 วัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 8 9 1 18 23 9 9 6 41
5 สุเหร่าเขียว 8 7 4 19 20 25 12 14 57
6 ชุมชนวัดไทรน้อย 8 6 2 16 24 26 9 8 59
7 วัดลาดปลาดุก 8 5 6 19 30 19 12 9 61
8 วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 8 4 6 18 25 11 10 8 46
9 ไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 7 1 3 11 16 7 10 5 33
10 ชลประทานสงเคราะห์ 6 10 5 21 25 24 12 15 61
11 ชลประทานวิทยา 6 6 3 15 27 7 5 4 39
12 บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 6 6 2 14 21 16 14 5 51
13 ประเสริฐอิสลาม 6 2 10 18 15 18 14 14 47
14 รุ่งเรืองวิทยา 6 1 4 11 12 10 10 8 32
15 กสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 6 1 1 8 14 13 12 7 39
16 วัดผาสุกมณีจักร 5 7 1 13 29 5 10 2 44
17 วัดคลองขุนศรี 5 1 2 8 12 7 5 5 24
18 ชุมชนไมตรีอุทิศ 4 2 0 6 11 12 7 8 30
19 ประสานสามัคคีวิทยา 4 1 1 6 6 7 1 5 14
20 คลองเกลือ 4 0 2 6 15 14 6 5 35
21 วัดไทรใหญ่ 3 8 4 15 25 14 10 9 49
22 วัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 3 2 3 8 13 8 6 6 27
23 บ้านคลองพระพิมล 3 2 0 5 7 4 9 6 20
24 วัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 3 0 3 6 8 8 6 1 22
25 บ้านหนองเพรางาย 3 0 3 6 8 4 3 2 15
26 วัดโพธิ์บ้านอ้อย 2 5 0 7 16 12 9 8 37
27 สามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 2 4 5 11 15 16 5 1 36
28 วัดตาล 2 4 2 8 10 10 8 8 28
29 เทศบาลวัดละหาร 2 2 1 5 15 10 10 6 35
30 ชุมชนวัดบางไผ่ 2 1 3 6 8 11 7 8 26
31 เปรมประชาวัฒนา 2 1 2 5 12 4 1 6 17
32 สุเหร่าปากคลองลำรี 2 1 1 4 3 7 5 6 15
33 เจริญรัฐอุปถัมภ์ 2 1 0 3 8 6 8 12 22
34 สากลศึกษาบางบัวทอง 2 0 2 4 4 2 3 3 9
35 วัดสลักเหนือ 2 0 0 2 3 2 7 7 12
36 พิชญศึกษา 1 6 3 10 20 15 13 7 48
37 แก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 4 5 10 19 19 16 6 54
38 พระหฤทัยนนทบุรี 1 2 5 8 13 7 2 2 22
39 วัฒนพฤกษา 1 2 4 7 18 14 6 3 38
40 อัมพรไพศาล 1 2 2 5 14 6 4 9 24
41 วัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ 1 1 3 5 19 9 5 4 33
42 วัดกู้ 1 1 1 3 6 10 7 4 23
43 แสงประทีปรัฐบำรุง 1 0 2 3 7 2 6 5 15
44 ตลาดบางคูลัด 1 0 2 3 6 1 1 2 8
45 บ้านคลองฝรั่งฯ 1 0 1 2 6 9 8 1 23
46 วัดเพรางาย 1 0 1 2 4 5 3 7 12
47 ผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 1 0 0 1 14 8 6 8 28
48 วัดบางพูดใน(นนทวิทยา) 1 0 0 1 5 7 4 6 16
49 วัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 1 0 0 1 4 7 8 8 19
50 วัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) 1 0 0 1 3 2 2 4 7
51 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
52 บางบัวทองราษฎร์บำรุง 0 7 3 10 16 16 9 12 41
53 วัดปลายคลองขุนศรี 0 4 2 6 2 8 5 3 15
54 สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 0 3 3 6 5 2 2 0 9
55 วัดยอดพระพิมล 0 3 2 5 13 4 12 4 29
56 วัดเสนีวงศ์ 0 3 1 4 5 6 8 5 19
57 บ้านคลองโต๊ะนุ้ย 0 2 0 2 4 7 10 6 21
58 ประชารัฐบำรุง 0 1 2 3 7 10 9 4 26
59 วัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) 0 1 2 3 5 6 4 6 15
60 ดีมากอุปถัมภ์ 0 1 1 2 11 11 6 4 28
61 วัดกลางเกร็ด 0 1 1 2 10 7 10 1 27
62 วัดลำโพ 0 1 1 2 6 10 5 2 21
63 บางคูลัด 0 1 0 1 8 10 8 8 26
64 วัดคลองตาคล้าย 0 1 0 1 6 2 3 2 11
65 วัดสาลีโขภิตาราม 0 1 0 1 5 10 2 3 17
66 วัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) 0 1 0 1 4 9 9 4 22
67 แสงประเสริฐ 0 1 0 1 3 4 4 8 11
68 วัดศรีเขตนันทาราม 0 0 2 2 7 13 7 7 27
69 มารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ 0 0 1 1 8 16 15 12 39
70 ดรุณวิทย์ศึกษา 0 0 1 1 8 10 9 5 27
71 วัดเอนกดิษฐาราม 0 0 1 1 8 9 5 4 22
72 พระแม่สกลสงเคราะห์ 0 0 1 1 5 4 4 8 13
73 เทพพิทักษ์ 0 0 1 1 3 10 12 11 25
74 บี เอฟ เอส 0 0 1 1 3 5 1 1 9
75 สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 0 0 1 1 3 0 0 0 3
76 ปิยะฉัตร 0 0 0 0 6 11 8 6 25
77 ชุมชนวัดราษฎร์นิยม 0 0 0 0 6 6 8 6 20
78 คล้ายสอนศึกษา 0 0 0 0 5 9 6 6 20
79 วัดอินทร์ 0 0 0 0 4 5 2 3 11
80 วัดลากค้อน 0 0 0 0 4 5 1 6 10
81 บ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์) 0 0 0 0 4 1 4 5 9
82 วัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 0 0 0 0 3 2 5 8 10
83 วัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 2 5 1 2 8
84 อนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) 0 0 0 0 2 3 2 3 7
85 วัดเชิงเลน 0 0 0 0 2 2 4 13 8
86 วัดบางบัวทอง 0 0 0 0 2 1 4 5 7
87 ประถมพฤกษา 0 0 0 0 2 1 0 4 3
88 นันทนวรวิทย์ 0 0 0 0 1 8 12 6 21
89 วัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) 0 0 0 0 1 4 5 4 10
90 ชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) 0 0 0 0 1 4 4 4 9
91 วัดโมลี(นันทวิมล) 0 0 0 0 1 4 2 7 7
92 ท่าอิฐศึกษา 0 0 0 0 1 2 5 0 8
93 วัดศาลากุล 0 0 0 0 1 2 0 4 3
94 วัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
95 จิรดา 0 0 0 0 0 7 13 15 20
96 สมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 0 0 0 0 0 5 5 3 10
97 อนุบาลรุ้งเพชร 0 0 0 0 0 0 1 1 1
รวม 193 181 161 535 966 820 629 547 2,415