สรุปเหรียญรางวัล สพป. นนทบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 49 31 12 10 92
2 มารีย์วิทยา นนทบุรี 43 22 9 9 74
3 เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 40 24 11 4 75
4 ชลประทานสงเคราะห์ 39 28 13 15 80
5 วัดลาดปลาดุก 30 19 12 9 61
6 วัดผาสุกมณีจักร 29 5 10 2 44
7 ชลประทานวิทยา 27 7 5 4 39
8 ชุมชนวัดไทรน้อย 26 26 10 8 62
9 วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 26 11 11 8 48
10 สุเหร่าเขียว 25 25 12 14 62
11 วัดไทรใหญ่ 25 14 10 9 49
12 วัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 23 9 9 6 41
13 แก้วอินทร์สุธาอุทิศ 22 22 16 6 60
14 บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 22 16 14 5 52
15 ชุมชนไมตรีอุทิศ 21 13 7 8 41
16 วัดคลองขุนศรี 21 7 5 5 33
17 พิชญศึกษา 20 15 13 7 48
18 วัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ 19 9 5 4 33
19 ประเสริฐอิสลาม 18 18 14 14 50
20 วัฒนพฤกษา 18 14 6 3 38
21 วัดโพธิ์บ้านอ้อย 17 13 9 8 39
22 บางบัวทองราษฎร์บำรุง 16 16 9 12 41
23 คลองเกลือ 16 14 6 5 36
24 วัดกลางเกร็ด 16 8 11 1 35
25 ไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 16 7 10 5 33
26 สามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 15 16 5 1 36
27 เทศบาลวัดละหาร 15 10 10 6 35
28 กสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 14 13 12 7 39
29 ผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 14 8 6 8 28
30 อัมพรไพศาล 14 6 4 9 24
31 วัดยอดพระพิมล 14 4 12 4 30
32 ดีมากอุปถัมภ์ 13 11 6 4 30
33 วัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 13 8 6 6 27
34 พระหฤทัยนนทบุรี 13 7 2 2 22
35 รุ่งเรืองวิทยา 12 10 10 8 32
36 เปรมประชาวัฒนา 12 4 1 6 17
37 เจริญรัฐอุปถัมภ์ 11 6 8 12 25
38 คล้ายสอนศึกษา 10 11 6 6 27
39 วัดตาล 10 10 8 8 28
40 ประชารัฐบำรุง 9 11 9 4 29
41 มารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ 8 16 15 12 39
42 ชุมชนวัดบางไผ่ 8 11 7 8 26
43 ดรุณวิทย์ศึกษา 8 10 9 5 27
44 บางคูลัด 8 10 8 8 26
45 วัดเอนกดิษฐาราม 8 9 5 4 22
46 วัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 8 8 6 1 22
47 บ้านหนองเพรางาย 8 4 3 2 15
48 วัดศรีเขตนันทาราม 7 13 7 7 27
49 บ้านคลองฝรั่งฯ 7 9 8 1 24
50 ประสานสามัคคีวิทยา 7 7 1 5 15
51 บ้านคลองพระพิมล 7 4 9 6 20
52 แสงประทีปรัฐบำรุง 7 2 6 5 15
53 ปิยะฉัตร 6 11 8 6 25
54 วัดกู้ 6 10 7 4 23
55 วัดลำโพ 6 10 5 2 21
56 วัดเสนีวงศ์ 6 7 8 5 21
57 ชุมชนวัดราษฎร์นิยม 6 6 8 6 20
58 วัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) 6 6 4 6 16
59 วัดคลองตาคล้าย 6 2 3 2 11
60 ตลาดบางคูลัด 6 1 1 2 8
61 วัดสาลีโขภิตาราม 5 10 2 3 17
62 วัดบางพูดใน(นนทวิทยา) 5 7 4 6 16
63 วัดอินทร์ 5 6 3 3 14
64 วัดเพรางาย 5 5 3 7 13
65 พระแม่สกลสงเคราะห์ 5 4 4 8 13
66 สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 5 2 2 0 9
67 วัดบางบัวทอง 5 1 4 5 10
68 วัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) 4 9 9 4 22
69 บ้านคลองโต๊ะนุ้ย 4 7 10 6 21
70 วัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 4 7 8 8 19
71 วัดลากค้อน 4 5 1 6 10
72 สากลศึกษาบางบัวทอง 4 2 3 3 9
73 บ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์) 4 1 4 5 9
74 เทพพิทักษ์ 3 10 12 11 25
75 สุเหร่าปากคลองลำรี 3 7 5 6 15
76 บี เอฟ เอส 3 5 1 1 9
77 แสงประเสริฐ 3 4 4 8 11
78 วัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) 3 3 2 4 8
79 วัดสลักเหนือ 3 2 7 7 12
80 วัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 3 2 5 8 10
81 สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 3 0 0 0 3
82 วัดปลายคลองขุนศรี 2 8 5 3 15
83 วัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) 2 5 1 2 8
84 อนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) 2 3 2 3 7
85 วัดเชิงเลน 2 2 4 13 8
86 ประถมพฤกษา 2 1 0 4 3
87 นันทนวรวิทย์ 1 8 12 6 21
88 วัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) 1 4 5 4 10
89 ชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) 1 4 4 4 9
90 วัดโมลี(นันทวิมล) 1 4 2 7 7
91 วัดศาลากุล 1 3 0 4 4
92 ท่าอิฐศึกษา 1 2 5 0 8
93 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 0 0 0 1
94 วัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) 1 0 0 0 1
95 จิรดา 0 7 13 15 20
96 สมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 0 5 5 3 10
97 อนุบาลรุ้งเพชร 0 0 1 1 1
รวม 1,053 839 634 547 2,526