สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นนทบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 20 13 6 39
2 เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 15 7 9 31
3 ชลประทานสงเคราะห์ 13 17 7 37
4 ชุมชนไมตรีอุทิศ 11 4 2 17
5 สุเหร่าเขียว 10 10 4 24
6 วัดคลองขุนศรี 10 3 3 16
7 ชุมชนวัดไทรน้อย 9 7 2 18
8 วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 9 5 6 20
9 มารีย์วิทยา นนทบุรี 8 13 8 29
10 วัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 8 9 1 18
11 วัดลาดปลาดุก 8 5 6 19
12 บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 7 6 2 15
13 ประเสริฐอิสลาม 7 3 10 20
14 ไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 7 1 3 11
15 ชลประทานวิทยา 6 6 3 15
16 รุ่งเรืองวิทยา 6 1 4 11
17 กสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 6 1 1 8
18 วัดผาสุกมณีจักร 5 7 1 13
19 ประสานสามัคคีวิทยา 5 1 1 7
20 คลองเกลือ 5 0 2 7
21 วัดไทรใหญ่ 3 8 4 15
22 วัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 3 2 3 8
23 บ้านคลองพระพิมล 3 2 0 5
24 วัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 3 0 3 6
25 บ้านหนองเพรางาย 3 0 3 6
26 วัดโพธิ์บ้านอ้อย 2 5 0 7
27 แก้วอินทร์สุธาอุทิศ 2 4 6 12
28 สามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 2 4 5 11
29 วัดตาล 2 4 2 8
30 วัดกลางเกร็ด 2 4 1 7
31 คล้ายสอนศึกษา 2 2 2 6
32 เทศบาลวัดละหาร 2 2 1 5
33 เจริญรัฐอุปถัมภ์ 2 2 1 5
34 ชุมชนวัดบางไผ่ 2 1 3 6
35 เปรมประชาวัฒนา 2 1 2 5
36 ดีมากอุปถัมภ์ 2 1 1 4
37 สุเหร่าปากคลองลำรี 2 1 1 4
38 สากลศึกษาบางบัวทอง 2 0 2 4
39 วัดสลักเหนือ 2 0 0 2
40 พิชญศึกษา 1 6 3 10
41 วัดยอดพระพิมล 1 3 2 6
42 วัดเสนีวงศ์ 1 3 1 5
43 พระหฤทัยนนทบุรี 1 2 5 8
44 วัฒนพฤกษา 1 2 4 7
45 อัมพรไพศาล 1 2 2 5
46 วัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ 1 1 3 5
47 วัดกู้ 1 1 1 3
48 บ้านคลองฝรั่งฯ 1 0 2 3
49 แสงประทีปรัฐบำรุง 1 0 2 3
50 ตลาดบางคูลัด 1 0 2 3
51 วัดเพรางาย 1 0 1 2
52 ผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 1 0 0 1
53 วัดบางพูดใน(นนทวิทยา) 1 0 0 1
54 วัดอินทร์ 1 0 0 1
55 วัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 1 0 0 1
56 วัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) 1 0 0 1
57 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 0 0 1
58 บางบัวทองราษฎร์บำรุง 0 7 3 10
59 วัดปลายคลองขุนศรี 0 4 2 6
60 สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 0 3 3 6
61 ประชารัฐบำรุง 0 2 3 5
62 บ้านคลองโต๊ะนุ้ย 0 2 0 2
63 วัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) 0 1 2 3
64 วัดลำโพ 0 1 1 2
65 บางคูลัด 0 1 0 1
66 วัดคลองตาคล้าย 0 1 0 1
67 วัดสาลีโขภิตาราม 0 1 0 1
68 วัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) 0 1 0 1
69 แสงประเสริฐ 0 1 0 1
70 วัดศรีเขตนันทาราม 0 0 2 2
71 วัดบางบัวทอง 0 0 2 2
72 มารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ 0 0 1 1
73 ดรุณวิทย์ศึกษา 0 0 1 1
74 วัดเอนกดิษฐาราม 0 0 1 1
75 พระแม่สกลสงเคราะห์ 0 0 1 1
76 เทพพิทักษ์ 0 0 1 1
77 บี เอฟ เอส 0 0 1 1
78 สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 0 0 1 1
79 ปิยะฉัตร 0 0 0 0
80 ชุมชนวัดราษฎร์นิยม 0 0 0 0
81 วัดลากค้อน 0 0 0 0
82 บ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์) 0 0 0 0
83 วัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 0 0 0 0
84 วัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0
85 อนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) 0 0 0 0
86 วัดเชิงเลน 0 0 0 0
87 ประถมพฤกษา 0 0 0 0
88 นันทนวรวิทย์ 0 0 0 0
89 วัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) 0 0 0 0
90 ชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) 0 0 0 0
91 วัดโมลี(นันทวิมล) 0 0 0 0
92 วัดศาลากุล 0 0 0 0
93 ท่าอิฐศึกษา 0 0 0 0
94 วัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) 0 0 0 0
95 จิรดา 0 0 0 0
96 สมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 0 0 0 0
97 อนุบาลรุ้งเพชร 0 0 0 0
รวม 236 207 174 617

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาววาสนา แผลงสอน 0819283974 นายสิทธิพงศ์ บุญเมือง 0868915329
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]