สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นนทบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

ระหว่าง วันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กหญิงธัญญาศิษฏ์   ตัณฑะผลิน
 
1. นางพิศวง   มาเมือง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ 1. เด็กหญิงสุวิชาดา  ชุ่มชาติ
 
1. นางปัทมา  กรรณิการ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กชายสุพิรักษ์  มีทับแล้ว
 
1. นางสมจิตร  สุขโข
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกู้ 1. เด็กหญิงสุทธิกมล  ผมพันธ์
 
1. นางสาวนภาพร  ปินตารักษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 5 โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กหญิงสาธิดา  สุขปรุง
 
1. นางสาวนุชนภา  เนียมหอม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 5 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  กมลมาลย์
 
1. นางสาวอรุณ   มีสัตย์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 1. เด็กหญิงวรางคณา  ปั้นแตง
 
1. นางอารีรัตน์  เกตุกัน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 8 โรงเรียนบางคูลัด 1. เด็กหญิงนภาพร  รอดเจริญ
 
1. นางสาววรินทิพย์  สุขชัยทิศ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 8 โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 1. เด็กหญิงภาวิณี  สมหวัง
 
1. นางอรสา  ทองแสง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 10 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1. เด็กหญิงนุตประวีณ์  มุ่ยเรืองศรี
 
1. นางสาวศศิชา  โรจนวิชัย
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 11 โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 1. เด็กชายธรรมศักดิ์  ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นางสาวเพียรพนม  เคียงวงค์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กหญิงทิพามณี  คล้ายก้อน
 
1. นางสาวปราณี  รัตนะ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 11 โรงเรียนวัดบางพูดใน(นนทวิทยา) 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  ไชยพันธ์
 
1. นางสาววาสนา  โชติวุฒิพัฒนา
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 14 โรงเรียนคลองเกลือ 1. เด็กหญิงปริชญา  แหวนวงษ์
 
1. นางมณีนิล  เพ็ชรบำรุง
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 14 โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม 1. เด็กหญิงณัฐชา  กันหากิจ
 
1. นางสาวนพรัตน์  สิงห์โห
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 16 โรงเรียนวัฒนพฤกษา 1. เด็กหญิงอารีวรรณ  ชิ้นทอง
 
1. นางสาวอัญชลี  สมัยบุรี
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 16 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงพรธิรา  เรืองวิวัฒน์สกุล
 
1. นางอภิญญา  นิลวรรณ
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 16 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กหญิงอนัญญา  สูงปานเขา
 
1. นางสาวอรอุมา  สายชนะ
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 19 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ละอองเภา
 
1. นางสาวสุกัญญา  รุจิธรรม
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 73 เงิน 20 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กหญิงเสียงน้อง  เสียงกล่ำ
 
1. นางสาวศศิรินทร์  วิบูลเตโชกิตติ์
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 73 เงิน 20 โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา 1. เด็กหญิงกิตติกา  เต็มสุริยะวงค์
 
1. นางรัชนี  หลายรัตน์
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 22 โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 1. เด็กหญิงณัฐชยา  รู้กอง
 
1. นางภัทรภร  สุขศิริ
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 23 โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย 1. เด็กหญิงวรัทยา  สมทิพย์
 
1. นางสาวอุณากร  มหาเรือนลาภ
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 23 โรงเรียนอัมพรไพศาล 1. เด็กหญิงจาฏุุพัจน์  ธาราเสพ
 
1. นางฉัตรแก้ว  ปิงมะโน
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 25 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 1. เด็กหญิงธันชนกย์  อ่ำปฐม
 
1. นางสาวมณี  จิรารัชต์พงศ์
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 69 ทองแดง 26 โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงปริญดา  วันสะมะแอ
 
1. นางสาวสัมฤทธิ์  เหมือนนาค
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 69 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ชมเพลินใจ
 
1. นางสาวมุติตา  คงศรีทอง
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 69 ทองแดง 26 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  พรมแดน
 
1. นางณัฐยา  สุรศรีสรรค์
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 69 ทองแดง 26 โรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  หมีสมุทร
 
1. นางสาวมาลา  บุญจรัญ
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 30 โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) 1. เด็กหญิงรินดา  รุม
 
1. นางสาวอรัญญา  ศิริโสภณ
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย 1. เด็กหญิงอรวีย์  พันธ์ดนตรี
 
1. นายปรวัตร  ปัญญาภู
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 30 โรงเรียนวัดอินทร์ 1. เด็กหญิงศรุตา  อินจันทร์
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  ไชยชมภู
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 30 โรงเรียนวัดกลางเกร็ด 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โพธิ์แก้ว
 
1. นายณัฐพงษ์   สีเหลือง
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 66 ทองแดง 34 โรงเรียนวัดเชิงเลน 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  นาสุวรรณ
 
1. นางเพ็ญพิศ  นำพา
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 66 ทองแดง 34 โรงเรียนเทพพิทักษ์ 1. เด็กหญิงอรญาวีร์  พงษ์นุช
 
1. นางจินตนา  จตุราวิชานันท์
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 66 ทองแดง 34 โรงเรียนวัดลำโพ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  โพชนา
 
1. นางบุญญาภา  อักษรกาญจน์
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 37 โรงเรียนปิยะฉัตร 1. เด็กหญิงพรธีรา  รุ่งเรือง
 
1. นางพินทอง  ดำรงวงค์คำพวง
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 37 โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม 1. เด็กหญิงพัชราภา  ดอกป่าน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงไพลิน  ปั้นกันอินทร์
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 64 ทองแดง 39 โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง 1. เด็กหญิงปนัดดา  เชื้อผู้ดี
 
1. นางสาวสุจิตรา  จิรัมย์
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 64 ทองแดง 39 โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กหญิงบัวณิชา  วิจิตรกุล
 
1. นางดุษฎี  วัลลภศิริ
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 63 ทองแดง 41 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 1. เด็กชายชวัลวิทย์   อุณศรี
 
1. นางสาวชนากานต์   จันทา
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 61 ทองแดง 42 โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 1. เด็กหญิงปานทิพย์  นาคลำภา
 
1. นางวรรณา  นรารัตน์
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 61 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านคลองฝรั่งฯ 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  แผนสันเทียะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศรีวิไลย  คงสามัคคี
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 61 ทองแดง 42 โรงเรียนวัดตาล 1. เด็กหญิงณัฐริกา  สุขาจารย์
 
1. นางจำเรียง  สุดห่วง
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 60 ทองแดง 45 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 1. เด็กหญิงวันนะ  -
 
1. นางสาวอุษา  จิตรดา
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 60 ทองแดง 45 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กชายนันทพงศ์  บุญพันธ์
 
1. นางสาววรพนิต  โสภามาตย์
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 60 ทองแดง 45 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงภัทรวดี  เทศนนท์
 
1. นางปราณี  สวนทิพย์
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 60 ทองแดง 45 โรงเรียนตลาดบางคูลัด 1. เด็กหญิงชลธิชา   ศรีนันตา
 
1. นางสาวอรอนงค์  พวงทวาย
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 49 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 1. เด็กหญิงอิศรา  ยะอินทร์
 
1. นางอารี  ยุทธวิริยะ
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 49 โรงเรียนวัดเพรางาย 1. เด็กหญิงปวริศา  ทองต่อ
 
1. นางเนาวรัตน์  จันทรมาลี
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 51 โรงเรียนวัดลากค้อน 1. เด็กชายธนากร  โพธิ์ประสิทธิ์
 
1. นางสาวณฐพร  คำต๊ะ
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 51 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 1. เด็กชายธีรพงษ์  ตะโคดม
 
1. นางปรมาภรณ์    เพชรดี
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 51 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 1. เด็กหญิงทิพย์วารี  มะปูเลาะ
 
1. นางสาวจริยาภรณ์  เยาวเรศ
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 54 โรงเรียนมารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ 1. เด็กหญิงศุภรดา  เสือผ่อง
 
1. นางสาวอรุณี  ไตรยอรุณ
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 54 โรงเรียนนันทนวรวิทย์ 1. เด็กหญิง จิดาภา  ตุงคะวะระ
 
1. นางพรรณี  อินทร์กรด
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 56 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ชุมชะ
 
1. นางปริญญา  เจริญพร
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 57 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  พลสวัสดิ์
 
1. นางสุภาพ  สวัสดิ์พึ่ง
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 57 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ธูปแก้ว
 
1. นางสาวศิริรักษ์  วัลมาลี
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 59 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1. เด็กหญิงชนิสรา  เภาโบรมย์
 
1. นางสาวปวรีย์  บุญมหาโชค
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 59 โรงเรียนจิรดา 1. เด็กหญิงธัญวลัย  แก้วตาล
 
1. นางสาวนฤมล  เศษแสงศรี
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 59 โรงเรียนวัดสลักเหนือ 1. เด็กหญิงสุนันทา  ขอแอบกลาง
 
1. นางสาวเบญจพร  สาโรวาท
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 62 โรงเรียนบี เอฟ เอส 1. เด็กหญิงจารุพิชญา  นาคปลัด
 
1. นางกรกช  วงค์วุฒิ
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 62 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 1. เด็กชายไตรรัตน์  ผลาทิพย์
 
1. นางสาวลำเพย  ทินสมุทร
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 64 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงณัฐฐานันท์  เมฆนิล
 
1. นางศุภรัตน์  ศรีสนิท
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 65 โรงเรียนแสงประเสริฐ 1. เด็กหญิงนารากร  ระดิ่งหิน
 
1. นางลำยอง  ปิ่นจงมีสุข
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 66 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กหญิงณัฐพิมล  ไชยสวัสดิ์
 
1. นางแพทอง  เมืองดิษฐ์
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 67 โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ 1. เด็กชายวงศกร  สว่างอารมณ์
 
1. นายวิชัย  สุขเสริม
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 68 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1. เด็กหญิงปาจารี  จูเล็ก
 
1. นางบวรนันท์  ภู่อินทร์
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 69 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงปวีณา  นะโรรัมย์
 
1. นางสาวเสาวนีย์  จูเกต
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 37 เข้าร่วม 70 โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล 1. เด็กหญิงภีมรภัทร  จันทวิช
 
1. นางสาวณิชาภัทร  จินดาวงษ์
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงชลิดา  แก้วสวาท
 
1. นางเกษร  ห้าวสุด
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนสากลศึกษาบางบัวทอง 1. เด็กหญิงปาณิสรา  กลิ่นหอม
 
1. นายสราวุธ  เพ็ชรประแดง
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์  สาครเจริญ
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  ศรีปิ่นเป้า
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ผิวดี
 
1. นางสาวปาณชา  มัยตรีเดช
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดลำโพ 1. เด็กหญิงธิติกานต์  เหมือนเพชร
 
1. นางบุญญาภา  อักษรกาญจน์
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอัมพรไพศาล 1. เด็กหญิงวิภาณีย์  เพ็ญแสงธนานนท์
 
1. นางสุสิดา  ประสพทรัพย์
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงนริศรา  แสนสีมนต์
 
1. นางจุฑาทิพ  เลยะกุล
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงพิรญาณ์  สำลีม่วง
 
1. นางสาวศุภนุช  เจียมวงษ์
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1. เด็กหญิงคณิภา  ตั้งภาวนา
 
1. นางสาววิภารัตน์  ปิ่นทอง
 
80 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงนุชนารถ  เลี่ยมอยู่
 
1. นางสมจิตร  สุขโข
 
81 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 1. เด็กหญิงสุวิสา   เฉลิมสุข
 
1. นางสาวชนากานต์   จันทา
 
82 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1. เด็กหญิงพัฒนวดี  สันธิ
 
1. นางวรัธน์  เอี่ยมแก้วไพศาล
 
83 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 10 โรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา 1. เด็กหญิงแพรวา  สำราญมาก
 
1. นางประหยัด  พุกมนต์
 
84 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 10 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กหญิงอรชพร   ไกรวาสังข์
 
1. นางวรรณี   สุประดิษฐ์ศักดิ์
 
85 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 12 โรงเรียนปิยะฉัตร 1. เด็กหญิงรวิกานต์  เดชธนู
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  ศรีสุข
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 12 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กหญิงภัทราภา  กำบุญ
 
1. นางสาวปราณี  พันธุ์แตง
 
87 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 14 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กชายณฐกร  ฉายวิลัยกรณ์
 
1. นางสาวบุญญารัตน์  อินยิ้ม
 
88 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 14 โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ 1. เด็กหญิงดุจนภา  ปรียงค์
 
1. นางสาวกรองทิพย์  วรรณแจ่ม
 
89 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 14 โรงเรียนวัดเชิงเลน 1. เด็กหญิงอาทิตยา  อาจหาญ
 
1. นางเพ็ญพิศ  นำพา
 
90 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 14 โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 1. เด็กหญิงศุภามาส  คงประเวช
 
1. นางกาญจนา  โพธิ์ชูชัชวาล
 
91 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 18 โรงเรียนวัฒนพฤกษา 1. เด็กหญิงมนพภัคม์  มาลา
 
1. นางศรีสง่า  จันอินทร์
 
92 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 18 โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เอกพูนทรัพย์
 
1. นางสาวพลอยนารี  อินทะชิต
 
93 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 20 โรงเรียนบี เอฟ เอส 1. เด็กหญิงณัฐรดา  บัวสุวรรณ
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  ยุพานิช
 
94 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 20 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  กาสูลงค์
 
1. นางเนิ่น  จตุพศ
 
95 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 20 โรงเรียนวัดอินทร์ 1. เด็กหญิงภัทรียา  พวงเขียว
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  ไชยชมภู
 
96 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 20 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 1. เด็กหญิงเนรัญจิรา  ชาติชุติมันต์
 
1. นางพเยาว์  พันอินากูล
 
97 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 24 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 1. เด็กหญิงนรัณญา  สาธา
 
1. นางสุกัญญา  คล้ายแพร
 
98 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 24 โรงเรียนวัดบางพูดใน(นนทวิทยา) 1. เด็กหญิงสุพรรณี  วงษ์ศาจุ้ย
 
1. นางสาวอุ่นศรี   อยู่อ้อน
 
99 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 24 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงเมย์  รัตนา
 
1. นางสาวณัฐสรัญ  ตาเรือนสอน
 
100 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 24 โรงเรียนตลาดบางคูลัด 1. เด็กหญิงทัตพิชา  แหล่งสนาม
 
1. นางสาวดาริกา  มหาชาติ
 
101 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 24 โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม 1. เด็กหญิงจิรวดี  เสนคราม
 
1. นางรังสิมา  ลักษณานุรักษ์
 
102 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 29 โรงเรียนคลองเกลือ 1. เด็กหญิงชยานันท์  บัวบุญ
 
1. นางมณีนิล  เพ็ชรบำรุง
 
103 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 30 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 1. เด็กหญิงปิยภรณ์  อินทะพันธ์
 
1. นางสาวธนันท์ลดา  วรรณคำ
 
104 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 30 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงส่วย  ลุงเงิน
 
1. นางสาวกานดา  อินสตุล
 
105 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 30 โรงเรียนวัดกู้ 1. เด็กชายสารินทร์  สงนุ่น
 
1. นางสาวนภาพร  ปินตารักษ์
 
106 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 30 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1. เด็กหญิงพิมพิศา  ทรัพย์สมบุญ
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  ยวนเมือง
 
107 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 30 โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  บุญขจร
 
1. นางสาววนิดา  ม่วงโพธิ์เงิน
 
108 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 30 โรงเรียนมารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ 1. เด็กหญิงพรรพษา  กำจัดภัย
 
1. นางสาวอรุณี  ไตรยอรุณ
 
109 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 30 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงณฐมน  ยศวิไล
 
1. นางศุภรัตน์  ศรีสนิท
 
110 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 37 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  แก้วนอก
 
1. นางสาวอุษา  จิตรดา
 
111 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 38 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อนุวุฒินาวิน
 
1. นางแพทอง  เมืองดิษฐ์
 
112 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 39 โรงเรียนวัดกลางเกร็ด 1. เด็กชายธนพัฒน์  สนละ
 
1. นางสาวยอดรัก  บุญญานุประภาส
 
113 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 39 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กชายอดิศร  อินทรสุวรรณ์
 
1. นางสาวสุจิตตรา  ขำแก้ว
 
114 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 39 โรงเรียนวัดเพรางาย 1. เด็กหญิงน้ำหวาน  สิมศิริวัฒน์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  โกสุมพันธุ์
 
115 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 39 โรงเรียนจิรดา 1. เด็กหญิงอลิชา  มะลา
 
1. นางสาวชานีเวีย  คงเพ็ชร
 
116 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 39 โรงเรียนบางคูลัด 1. เด็กหญิงพริมรดา  ปิ่นจินดา
 
1. นางสุธิดา  เคนงาม
 
117 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 71 เงิน 44 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 1. เด็กชายวินัย  เกียรติสกุลชาติ
 
1. นางสุมาลัย  สุราทิพย์
 
118 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 71 เงิน 44 โรงเรียนวัดตาล 1. เด็กหญิงอรพรรณ  แซ่ลิ้ม
 
1. นางจำเรียง  สุดห่วง
 
119 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 69 ทองแดง 46 โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 1. เด็กชายธนพล  วงศ์ทอง
 
1. นางบุษบา  จีนปาน
 
120 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 47 โรงเรียนวัดลากค้อน 1. เด็กชายวงศ์รภี  แน่นอุดร
 
1. นางสาวณฐพร  คำต๊ะ
 
121 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 48 โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม 1. เด็กหญิงสุนันท์  นิ่มเซียน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงไพลิน  ปั้นกันอินทร์
 
122 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 48 โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงณัฐชา  เอี่ยมท้วม
 
1. นางประภาศิริ  ธนะศักดินันท์
 
123 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 48 โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล 1. เด็กชายเอกวัส  คำเอื้อ
 
1. นางสาวณิชาภัทร  จินดาวงษ์
 
124 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 48 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ภู่ขำ
 
1. นางสาวสุนิสา  ศรียาอาจ
 
125 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 48 โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี 1. เด็กหญิงพิชฌานันท์  จั่นบางม่วง
 
1. นางศรีไพร  รามวงศ์
 
126 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 48 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์) 1. เด็กชายนิวัตร  ทรัพย์แก้ว
 
1. นางสุภาพ  สวัสดิ์พึ่ง
 
127 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 48 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  ฉัตราปฐมพงศ์
 
1. นางสุมามาลย์  คลังนุช
 
128 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 64 ทองแดง 55 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกชพร  ปัทมธรรม
 
1. นางสาวหทัยภัทร์  ศตะรัตน์
 
129 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 64 ทองแดง 55 โรงเรียนวัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงนริญญา  สุดแสวง
 
1. นางสาวขวัญใจ  สู่ขวัญ
 
130 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 64 ทองแดง 55 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 1. เด็กหญิงภักดี   บุญล้อม
 
1. นางสาวเขมิกา   หน้างาม
 
131 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 64 ทองแดง 55 โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กชายจักรทิพย์  จรัสรุ่งรวีวร
 
1. นางบุญเรือน  ลิมประวัติ
 
132 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 59 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กหญิงเพชรญาดา  เล็กทับ
 
1. นางสาวนัดดาภา  เพ็ชรพวง
 
133 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 59 โรงเรียนบ้านคลองฝรั่งฯ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  มาดหงสา
 
1. นางสาวชนัฏพร  คล้ายสอน
 
134 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 61 ทองแดง 61 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กหญิงนาตาลี  หมัดซอและ
 
1. นางชลลดา  เจริญสุข
 
135 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 61 ทองแดง 61 โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) 1. เด็กหญิงธัญชนก  ช้างจันทร์
 
1. นางสาวกมลวรรณ  อิสสระกุล
 
136 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 61 ทองแดง 61 โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงนิฤมล  เปลี่ยนใจ
 
1. นางฉัตราภรณ์  เพชรพุก
 
137 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 61 ทองแดง 61 โรงเรียนวัดบางบัวทอง 1. เด็กชายบรรเจิด  บำรุงพืช
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  ใบแบน
 
138 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 61 ทองแดง 61 โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา 1. เด็กหญิงนพมาศ  สังข์เอี้ยว
 
1. นางสาวปิยฉัตร  เวียงสงค์
 
139 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 66 โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  พิรานนท์
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  ศรีปิ่นเป้า
 
140 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนนันทนวรวิทย์ 1. เด็กหญิงกีรติกร  พิลึก
 
1. นางประภาพรรณ  มะลีมาน
 
141 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  พุกละออ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  อาจหยุด
 
142 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  แก่นไทย
 
1. นางสาวสร้อยมณี  แผ่ประดิษฐ์
 
143 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนท่าอิฐศึกษา 1. เด็กหญิงนิชา  สังฆโต
 
1. นางสาวปราถนา  นนทรี
 
144 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนแสงประเสริฐ 1. เด็กหญิงใบเตย  คำพู
 
1. นางสาวดวงดาว  กิ่งพาน
 
145 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนสากลศึกษาบางบัวทอง 1. เด็กหญิงศิริภัทร  รุ่งสาง
 
1. นายสราวุธ  เพ็ชรประแดง
 
146 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงสุทธิดา  สังข์ไทย
 
1. นางสาวนิตยา  สาริกูล
 
147 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี 1. เด็กหญิงอรษา  อุรีรักษ์
 
1. นางสาวกมลนิตย์  จิตจักร
 
148 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงรัศทพร  จันทา
 
1. นายกวิน  รอดแก้ว
 
149 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กหญิงนัสริน  แซ่พู่
 
1. นางสาววานิดา  มิงสะเมาะ
 
150 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. นางสาวเหมือนขวัญ  บุญแจ่ม
 
1. นางพิมพ์ลภัส  แก่นนาค
 
151 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 1. เด็กหญิงอรวี   นรชัย
 
1. นางณัฐวรินธร   กระดิ่งทอง
 
152 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กหญิงกีรติ  แสงอรุณ
 
1. นางเย็นจิตร  ศรีราม
 
153 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 1. เด็กหญิงศศิวิมล  แซ่เจ็ง
 
1. นางสาวจันทนี  ชุนอ่อน
 
154 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กหญิงอังคนา  เบญจกุล
 
1. นางสาวสาวิตรี  แสนโกศิก
 
155 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงอุษา  ชื่นคล้าย
 
1. นางสาวณัฏฐวิภาวี  ทองงาม
 
156 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 11 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1. เด็กหญิงปวรรณา   วิทยา
 
1. นางกัลยา  พรหมเดช
 
157 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1. เด็กชายอริย์ฑรรฑ  วงศ์เดชานันท์
 
1. นางสาววิไลวรรณ  ขำดี
 
158 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางคูลัด 1. เด็กหญิงลักษมี  สวัสดิ์ไธสงค์
 
1. นางกฤตชญา  โตระหงษ์
 
159 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัฒนพฤกษา 1. เด็กหญิงณัฐพร  พรหมลัทธิ์
 
1. นางสาวอัญชลี  สมัยบุรี
 
160 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 85 ทอง 4 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1. เด็กหญิงปาลิดา  พรหมมาศ
 
1. นางสาวอภิญญา  สมพงษ์
 
161 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 84.5 ทอง 5 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงจิดาภา  โคตพันธ์
 
1. นางสาวกัญยรัตน์  ผาแดง
 
162 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 82 ทอง 6 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กหญิงพิตรนรินทร์    สิตพันธ์
 
1. นางสายทิพย์   มาลา
 
163 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 79.5 เงิน 7 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 1. เด็กชายนราธิป  สมภาร
 
1. นางเขมญานิษฐ์  ปะวะเสนะ
 
164 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 78.5 เงิน 8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 1. เด็กหญิงกรรกฎ  สุขเจริญทรัพย์
 
1. นางสาวมณี  จิรารัชต์พงศ์
 
165 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 76.5 เงิน 9 โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงเมธาวี  ฤาวิชนะ
 
1. นางศรัญญา  เหมือนจันทร์
 
166 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 76.5 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กหญิงฐิติญา  ขันอาษา
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  รุ่งศรี
 
167 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 76.5 เงิน 9 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กหญิงพจนินทร์  บุญจันทร์
 
1. นางสาวธีราวัลย์  ลาวัณย์ทวีป
 
168 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 76.5 เงิน 9 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 1. เด็กหญิงพิมลวรรณ  คงวิญญา
 
1. นางสุมิตรา  เจริญสุข
 
169 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 76 เงิน 13 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์) 1. เด็กชายฑัลก์หิรัญ  ปัทมะดิษฐ์
 
1. นางสาวสุขฤทัย   สุขจรรยา
 
170 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 75.5 เงิน 14 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 1. เด็กชายสิทธิชับ  สุขพลอย
 
1. นางสาวจริยาภรณ์  เยาวเรศ
 
171 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 74.5 เงิน 15 โรงเรียนจิรดา 1. เด็กหญิงสุธิมา  สำราญพงษ์สุข
 
1. นางสาวเนตรนภา  เรืองกลิ่น
 
172 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 74 เงิน 16 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กหญิงวรัญญา  ศักดาอริยวงศ์
 
1. นายภุชงค์  สหะกะโร
 
173 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 73 เงิน 17 โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กชายไรวินทร์  มากแดง
 
1. นางวิภาภรณ์  สุริยานนท์
 
174 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 71 เงิน 18 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ทองเกียว
 
1. นางสาวณัฐกาญพ์  อภิรักษ์กิตติกุล
 
175 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 71 เงิน 18 โรงเรียนอัมพรไพศาล 1. เด็กหญิงปัฐกร  แก้วสุข
 
1. นางฉัตรแก้ว  ปิงมะโน
 
176 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 71 เงิน 18 โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 1. เด็กหญิงอัจฉริยา  ถวิลไพร
 
1. นางวรนุช  แสงวิจิตร
 
177 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 70 เงิน 21 โรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา 1. เด็กหญิงธัญเรศ  ชัยพาณิชย์
 
1. นางสาวมาลา  บุญจรัญ
 
178 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 68.5 ทองแดง 22 โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย 1. เด็กหญิงธัญจิรา  สุทธาภาศ
 
1. นางสาวอุณากร  มหาเรือนลาภ
 
179 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 67.5 ทองแดง 23 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงพิมรภัส  แสวงไวศยสุข
 
1. นางอภิญญา  นิลวรรณ
 
180 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 67 ทองแดง 24 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 1. เด็กหญิงภูริชญา  เพ็ชรชะนา
 
1. นางสาวลำเพย  ทินสมุทร
 
181 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 65 ทองแดง 25 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1. เด็กชายกิตติกวิน  สีแดง
 
1. นางเกล็ดแก้ว  ศรีนวลดี
 
182 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 64.5 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงนิชานันท์  ชุมชะ
 
1. นายสุทธิพงษ์  อาจโต
 
183 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 64 ทองแดง 27 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กหญิงพรรณปพร  งามพิทักษ์สิน
 
1. นางสาวพัชวรรณ  ภู่กลั่น
 
184 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 63.5 ทองแดง 28 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 1. เด็กชายจิราวัฒน์  เกษชรา
 
1. นางนพลักษณ์  ศิริสัมพันธ์
 
185 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 63 ทองแดง 29 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  สุภาพ
 
1. นางสาวอรอุมา  สายชนะ
 
186 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 63 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กหญิงปวีณา  สืบมาก
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ทองผิว
 
187 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 62.5 ทองแดง 31 โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงวันวิสา  สังข์สุวรรณ
 
1. นางสาวเพียรพนม  เคียงวงค์
 
188 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 62 ทองแดง 32 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 1. เด็กชายวุฒิพงษ์   เอี่ยมสอาด
 
1. นางสาวชนากานต์   จันทา
 
189 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 60 ทองแดง 33 โรงเรียนเทพพิทักษ์ 1. เด็กชายเพชรหนึ่ง  คงดั่น
 
1. นางจินตนา  จตุราวิชานันท์
 
190 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 60 ทองแดง 33 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายธันวา  แป้นกาญจน์
 
1. นางรัศมี  ภุชชงค์
 
191 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 35 โรงเรียนวัดเพรางาย 1. เด็กหญิงบุษบา  บุญใจ
 
1. นางเนาวรัตน์  จันทรมาลี
 
192 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 56.5 เข้าร่วม 36 โรงเรียนวัดเชิงเลน 1. เด็กหญิงณราภรณ์  สนธิ
 
1. นางเพ็ญพิศ  นำพา
 
193 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 37 โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พวงมาลา
 
1. นายวิชัย  สุขเสริม
 
194 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 55.5 เข้าร่วม 38 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงสโรชา  จันทิม
 
1. นางสาวนวลจันทร์  โยธาเสน
 
195 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 39 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงวธิดา  ผลทอง
 
1. นางสาวมุติตา  คงศรีทอง
 
196 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 52.5 เข้าร่วม 40 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  สินชัย
 
1. นางสาวอรุณ   มีสัตย์
 
197 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 41 โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา 1. เด็กหญิงนิชาภรณ์  จิตต์สนองชาติ
 
1. นางรัชนี  หลายรัตน์
 
198 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 49.5 เข้าร่วม 42 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงธัญยรัชต์  กฤตย์เทวาพิทักษ์
 
1. นางสาวศินีนาถ  เลื่อนแก้ว
 
199 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 46.5 เข้าร่วม 43 โรงเรียนวัดบางพูดใน(นนทวิทยา) 1. เด็กหญิงพิมพ์นารา  สุภาวงศ์
 
1. นางสาววาสนา  โชติวุฒิพัฒนา
 
200 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 44 โรงเรียนคลองเกลือ 1. เด็กหญิงปวีณา  ชมดง
 
1. นางสาวชนัญชิดา  มนีรัตนากุล
 
201 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 45.5 เข้าร่วม 45 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 1. เด็กหญิงปณิตา   บุญเลิศ
 
1. นางปรมาภรณ์   เพชรดี
 
202 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 41.5 เข้าร่วม 46 โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ลี่เหล่าน้อย
 
1. นางสาวณิชาภัทร  จินดาวงษ์
 
203 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 47 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 1. เด็กชายศีลวัต  สุภรุจสกุล
 
1. นางสาวแพรวา  หารี
 
204 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 37 เข้าร่วม 48 โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย 1. เด็กหญิงรัตนาวลี  สุนทรประภัศร
 
1. นายปรวัตร  ปัญญาภู
 
205 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 35.5 เข้าร่วม 49 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1. เด็กหญิงชญานุช  จารุวัฒนพงษ์
 
1. นางอัจฉรา  ชื่นชุ่มทรัพย์
 
206 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 30.5 เข้าร่วม 50 โรงเรียนมารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ 1. เด็กหญิงศุภัชญา  ดอนสนธิ์
 
1. นางสาวสิริกร  บุญหล้า
 
207 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 17.5 เข้าร่วม 51 โรงเรียนวัดสลักเหนือ 1. เด็กหญิงพรชิตา   จารัมย์
 
1. นางสาวเบญจพร  สาโรวาท
 
208 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 1. เด็กชายพาทิศ  สิงห์เผ่น
 
1. นางภัทรานิษฐ์  พูนชัย
 
209 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดศาลากุล 1. เด็กชายธีรพัฒ  แหวนทองคำ
 
1. นางสาวศุภาพร   ถนัดธรรม
 
210 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนตลาดบางคูลัด 1. เด็กชายมนัสชนก  นิยมทอง
 
1. นางสาวสนัญญา  ทับคล้าย
 
211 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 1. เด็กหญิงอรฑิรา  ศรีตงกิม
 
1. นางวรรณา  นรารัตน์
 
212 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กหญิงพิศุทธินี  บัวเผื่อน
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ชูชาญ
 
213 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอัมพรไพศาล 1. เด็กหญิงพิชญาภา  สังฆรมย์
 
1. นางสุสิดา  ประสพทรัพย์
 
214 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 1. เด็กชายวชิรวิทย์  เมธาวิรุฬห์
 
1. นางสาวหทัยภัทร์  ศตะรัตน์
 
215 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กชายณธรรม  ชาติสุวรรณ
 
1. นางสาวศุภนุช  เจียมวงษ์
 
216 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 82.5 ทอง 5 โรงเรียนวัฒนพฤกษา 1. เด็กหญิงธัญชนก  กรุดสายสอาด
 
1. นางศรีสง่า  จันอินทร์
 
217 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 81.5 ทอง 6 โรงเรียนประถมพฤกษา 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   แก้วกล้า
 
1. นางรัชนี  อ่อนชื่น
 
218 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กหญิงพรชนก   สิทธิจันทร์
 
1. นางอำภา   ปทุมาสูตร
 
219 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย 1. เด็กหญิงฟาตีมะห์  ลามอ
 
1. นายปรวัตร  ปัญญาภู
 
220 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 80.5 ทอง 9 โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ 1. เด็กหญิงชัชฎาพร  จุ้ยอ่อน
 
1. นางสาวปรีดาลัย  บุญศิริ
 
221 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 80.5 ทอง 9 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงปริยากร  นาวารีย์
 
1. นางรัชนี  พ่วงเพ็ชร
 
222 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1. เด็กหญิงนาถนรี  ท่าอิฐ
 
1. นางเนิ่น  จตุพศ
 
223 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 79 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  แดนประเทือง
 
1. นางปิยนันท์  วัฒกีเจริญ
 
224 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 79 เงิน 12 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  พันธ์พฤกษ์
 
1. นางชลลดา  เจริญสุข
 
225 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 77 เงิน 14 โรงเรียนคลองเกลือ 1. เด็กหญิงอัญชิสา  สุวรรณสาร
 
1. นางสาวชนัญชิดา  มนีรัตนากุล
 
226 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 75.5 เงิน 15 โรงเรียนมารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ 1. เด็กชายณัฐเศรษฐ  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุนิษา  ทุเรียนงาม
 
227 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 75.5 เงิน 15 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กหญิงน้องปีใหม่  แช่มงาม
 
1. นางสาวปภัสสร  บัวระพันธ์
 
228 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 73.5 เงิน 17 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 1. เด็กหญิงสุนิสา  นาคำ
 
1. นางพเยาว์  พันอินากูล
 
229 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 73.5 เงิน 17 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 1. เด็กหญิงเกศรา  สิงห์น้อย
 
1. นางจุฬาทิพย์  พิลาวุฒิ
 
230 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 73 เงิน 19 โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กหญิงอัญชิสา  มีนวล
 
1. นางวรรณศิริ  ดัดแวว
 
231 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 71 เงิน 20 โรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  หริญบูรณานนท์
 
1. นางประหยัด  พุกมนต์
 
232 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 69 ทองแดง 21 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 1. เด็กหญิงอติกานร์  หวานล้ำ
 
1. นางสาวธนันท์ลดา  วรรณคำ
 
233 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 69 ทองแดง 21 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 1. เด็กหญิงนภัสสร  จารุจินดา
 
1. นางภารณี  รุ่งพิทักษ์นนท์
 
234 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 69 ทองแดง 21 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1. เด็กหญิงแก้วตา  อินทวงค์
 
1. นางสาวอ้อมใจ  อุศุภการี
 
235 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 68.5 ทองแดง 24 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 1. เด็กชายณัฐพล  พิมพาศรี
 
1. นางสุมาลัย  สุราทิพย์
 
236 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 68 ทองแดง 25 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 1. เด็กหญิงวิภาดา   วิเศษรจนา
 
1. นางสาวเขมิกา   หน้างาม
 
237 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 67 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กหญิงเพ็ญธิดา  ชาวเรือหัก
 
1. นางสาวปราณี  พันธุ์แตง
 
238 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 67 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล 1. เด็กชายปฏิภาณ  อิ่มลา
 
1. นางสาวณิชาภัทร  จินดาวงษ์
 
239 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 67 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 1. เด็กหญิงเกวลิน   โพธิ์ณรงค์
 
1. นางสาวชนากานต์   จันทา
 
240 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 66.5 ทองแดง 29 โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  สะเทียนรัมย์
 
1. นางกาญจนา  โพธิ์ชูชัชวาล
 
241 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 66 ทองแดง 30 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  จิตต์ภิรมย์
 
1. นางสาวสุมิตรา   บินทสูตร
 
242 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 66 ทองแดง 30 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงดิษยา  ดิษฐทอง
 
1. นายสุทธิพงษ์  อาจโต
 
243 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 65 ทองแดง 32 โรงเรียนบางคูลัด 1. เด็กหญิงรินรดา  ขยันสการ
 
1. นางสาววาสนา  บุญนก
 
244 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 65 ทองแดง 32 โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) 1. เด็กชายบูรณ์  สุขดี
 
1. นางธีรวรรณ  มะโนกิจ
 
245 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 65 ทองแดง 32 โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงอรณิชา  แก้วเก็บ
 
1. นางประภาศิริ  ธนะศักดินันท์
 
246 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 64.5 ทองแดง 35 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงเปมิกา  สุดประเสริฐ
 
1. นางสุภารัตน์  หนูหน่าย
 
247 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 62.5 ทองแดง 36 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กชายอู  -
 
1. นางบุญเสริม  กันชิงแก้ว
 
248 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 61 ทองแดง 37 โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสิริลักษณ์  สงแจ้งใหญ่
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภานี  ชมภูวงค์
 
249 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 60.5 ทองแดง 38 โรงเรียนจิรดา 1. เด็กชายอธิคุณ  โต้ตอบ
 
1. นางสาวชานีเวีย  คงเพ็ชร
 
250 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 59.5 เข้าร่วม 39 โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 1. เด็กชายยุทธนา  คำสุมาลี
 
1. นางภัทราภรณ์  คุณเจริญ
 
251 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 40 โรงเรียนวัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงณัฐพร  ธาษาเจริญทรัพย์
 
1. นางสาวขวัญใจ  สู่ขวัญ
 
252 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 58.5 เข้าร่วม 41 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กชายฐานพัฒน์  เล่าสัม
 
1. นางสาวพัชวรรณ  ภู่กลั่น
 
253 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 58.5 เข้าร่วม 41 โรงเรียนวัดเชิงเลน 1. เด็กชายจิรชาติ  พันธ์เจริญสุข
 
1. นางเพ็ญพิศ  นำพา
 
254 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 43 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายอิศรา  บุตรดี
 
1. นางจุฑาทิพ  เลยะกุล
 
255 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 57.5 เข้าร่วม 44 โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  คุ้มแว่น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงไพลิน  ปั้นกันอินทร์
 
256 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 54.5 เข้าร่วม 45 โรงเรียนวัดบางบัวทอง 1. เด็กหญิงฑิมพิกา  ประทีปชัยศรี
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  ใบแบน
 
257 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 46 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กหญิงบุษฎี  อินทร์น้อย
 
1. นางประภัสสร  พ่วงจินดา
 
258 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 46 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์) 1. เด็กชายนนท์  ชาวพม่า
 
1. นางสาวสุขฤทัย   สุขจรรยา
 
259 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 39.5 เข้าร่วม 48 โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา 1. เด็กชายธนทัต  ยมคุปต์
 
1. นางสาวปิยฉัตร  เวียงสงค์
 
260 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 37.5 เข้าร่วม 49 โรงเรียนวัดอินทร์ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  พัชณี
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  ไชยชมภู
 
261 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนท่าอิฐศึกษา 1. เด็กหญิงพีรดา  กล้าหาญ
 
1. นางสาวปราถนา  นนทรี
 
262 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดศาลากุล 1. เด็กหญิงสัตตบุษย์  สิงห์โตทอง
 
1. นางสาวศุภาพร   ถนัดธรรม
 
263 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กหญิงสมฤทัย  ถวิลวงค์
 
1. นางกวิตาภรณ์  อติชาติเกษมกุล
 
264 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 1. เด็กหญิงโคศิษฐา  สอนสงวน
 
1. นางสุมามาลย์  คลังนุช
 
265 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชัยผุ
 
1. นางสาวจันทนี  ชุนอ่อน
 
266 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงปอวรัตน์  บุญเขียว
 
1. นางฉวีวรรณ   จันทนาม
 
267 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กหญิงปนัดดา  แก้ววิสาตร์
 
1. นางสาวปิ่นเพชร  สุวรรณโภคัย
 
268 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 72 เงิน 4 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กหญิงพรวษา  สอนศาสตร์
 
1. นางสาวสาวิตรี  แสนโกศิก
 
269 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 72 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงสุนิสา  เจริญสุข
 
1. นายคนิษฐ์  ทองแจ่ม
 
270 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1. เด็กหญิงสุภัสรา  เชื้อผู้ดี
 
1. นางกัลยา  พรหมเดช
 
271 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงกัญญพัชร  ปานะบุตร
 
1. นางสาวนิตยา  สาริกูล
 
272 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 1. เด็กหญิงปรินดา  บุญยม
 
1. นางสุนิสา  มาลามาน
 
273 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงปรมน  ปักกะทานัง
 
1. นายกวิน  รอดแก้ว
 
274 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 10 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 1. เด็กหญิงอินทิรา  ไวยสุณี
 
1. นางณัฐวรินธร    กระดิ่งทอง
 
275 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  มะดอเลาะ
 
1. นางเย็นจิตร  ศรีราม
 
276 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กหญิงราชาวดี  คล้อยเอี่ยม
 
1. นายวิฑูรย์  อ่อนน่วม
 
277 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กหญิงจันธิมา  เขียวมา
 
1. นางสาวสุจิตตรา  ขำแก้ว
 
278 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชารัฐบำรุง 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  เพิ่มสติ
 
1. นางจุฬาทิพย์  พิลาวุฒิ
 
279 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  หนูพุก
 
1. นางอัญชลี  พาสิงห์สี
 
280 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 1. เด็กหญิงอริษฐ์  แจ่มพัฒน์
 
1. นางรุ่งทิพย์  นิยมสินธุ์
 
281 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองใบ
 
1. นางประภาศิริ  ธนะศักดินันท์
 
282 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  วิชุมา
 
1. นางอำภา   ปทุมาสูตร
 
283 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สว่างสุวรรณ
 
1. นางสวลี  สุธาพจน์
 
284 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนคลองเกลือ 1. เด็กชายธนากร  ลาภสันเทียะ
 
1. นางเบญจวรรณ  โกเมนทร์
 
285 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนอัมพรไพศาล 1. เด็กหญิงจารุภา  นัยบุตร
 
1. นางสุสิดา  ประสพทรัพย์
 
286 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 77 เงิน 11 โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  หอมกมล
 
1. นางสาวปิยฉัตร  เวียงสงค์
 
287 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 76 เงิน 12 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงมณีมัญช์  ด้วงแสง
 
1. นางสุภารัตน์  หนูหน่าย
 
288 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 76 เงิน 12 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กหญิงรุ้งตะวัน  สมศรี
 
1. นางสาวจิดารัตน์  สงอุ่น
 
289 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 75 เงิน 14 โรงเรียนประถมพฤกษา 1. เด็กหญิงกรองกาญจน์  ภิรมย์เจียว
 
1. นางรัชนี  อ่อนชื่น
 
290 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 74 เงิน 15 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  อาญาเมือง
 
1. นางสุมาลัย  สุราทิพย์
 
291 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 74 เงิน 15 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1. เด็กหญิงสิริกร  สุภาวุฒิ
 
1. นายรณฤทธิ์  โพธิคม
 
292 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 74 เงิน 15 โรงเรียนวัดเชิงเลน 1. เด็กหญิงมุทิตา  นำพา
 
1. นางเพ็ญพิศ  นำพา
 
293 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 74 เงิน 15 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  มุกดา
 
1. นางกวิตาภรณ์  อติชาติเกษมกุล
 
294 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 73 เงิน 19 โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย 1. เด็กหญิงสโรชา  นาคพลอยงาม
 
1. นายปรวัตร  ปัญญาภู
 
295 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 72 เงิน 20 โรงเรียนวัฒนพฤกษา 1. เด็กหญิงขวัญพิชชา  เทียมเทศ
 
1. นางศรีสง่า  จันอินทร์
 
296 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 72 เงิน 20 โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กหญิงปริยาภัทร  สมทรัพย์
 
1. นางสุวรรณี  บุนนาค
 
297 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 71 เงิน 22 โรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา 1. เด็กหญิงพัชรีรัชต์  ลิ้มสุวรรณ์
 
1. นางประหยัด  พุกมนต์
 
298 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 71 เงิน 22 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  พูลสวัสดิ์
 
1. นางเบญจลักษณ์  อดใจ
 
299 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 71 เงิน 22 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 1. เด็กหญิงญานินท์  เผือกหอม
 
1. นางปิยนันท์  วัฒกีเจริญ
 
300 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 70 เงิน 25 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงสุจิราภรณ์  ตระกูลวีรศักดิ์
 
1. นางสาวสุพัฒน์ศรี  ครุฑไทย
 
301 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 70 เงิน 25 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กหญิงพิชญพร  ศักดิ์คำ
 
1. นางพัชรินทร์  ขุนจิตต์
 
302 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 70 เงิน 25 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงอังจิรา  รักษาชาติ
 
1. นางยุพา  พรมแย้ม
 
303 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 28 โรงเรียนนันทนวรวิทย์ 1. เด็กหญิงแพรววนิต  พรหมใจรัก
 
1. นางประภาพรรณ  มะลีมาน
 
304 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 28 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1. เด็กหญิง ประกายมุก  สุขประสงค์
 
1. นางเนิ่น  จตุพศ
 
305 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 30 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กหญิงสุนิสา  วังกระบุรี
 
1. นางสาวปราณี  พันธุ์แตง
 
306 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 30 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 1. เด็กชายภัทรพิสิฐ  อุทธา
 
1. นางสุมามาลย์  คลังนุช
 
307 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 32 โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 1. เด็กหญิงศรัณยา  ฮวดศรี
 
1. นางบุษบา  จีนปาน
 
308 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 32 โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) 1. เด็กหญิงพิมพ์ทอง  เป้าหิน
 
1. นางธีรวรรณ  มะโนกิจ
 
309 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 34 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กหญิงณัชชา  ฉิมวิเศษ
 
1. นางชลลดา  เจริญสุข
 
310 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 34 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงปุณยนุช  กิตติวีระพิทักษ์
 
1. นางจุฑาทิพ  เลยะกุล
 
311 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 36 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ขำหว่าง
 
1. นางบุญเสริม  กันชิงแก้ว
 
312 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 37 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 1. เด็กหญิงศริญญา  พิมเสน
 
1. นางสาวธนันท์ลดา  วรรณคำ
 
313 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 38 โรงเรียนวัดบางบัวทอง 1. เด็กหญิงจันทร์นัฏฐ์สัณห์  วงศ์อัยรา
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  ใบแบน
 
314 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1. เด็กหญิงบุญญมาศ  ห้องแซง
 
1. นางสุจิตรา  พวงเล็ก
 
315 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนท่าอิฐศึกษา 1. เด็กชายภุมเรศน์  เรืองทอง
 
1. นางสาวปราถนา  นนทรี
 
316 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดศาลากุล 1. เด็กหญิงเบญจมาพร  รุจิธรรม
 
1. นางสาวศุภาพร   ถนัดธรรม
 
317 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 1. เด็กชายด.ช. ประวีณ   มีชำนาญ
 
1. นางสาวชนากานต์   จันทา
 
318 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1. เด็กหญิงสุภัสสร  เชื้อผู้ดี
 
1. นางกัลยา  พรหมเดช
 
319 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กหญิงทัศนี  ศรีนครานุรักษ์
 
1. นางสาวสาวิตรี  แสนโกศิก
 
320 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 1. เด็กชายตั๊ก   แซ่เจ็ง
 
1. นางณัฐวรินธร   กระดิ่งทอง
 
321 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ดอเลาะ
 
1. นางเย็นจิตร  ศรีราม
 
322 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กหญิงอรวรรณ  ตรงประเสริฐสุข
 
1. นางสุรีย์  แสงสว่าง
 
323 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงหง่วย  ลุงวี
 
1. นางสาวณัฏฐวิภาวี  ทองงาม
 
324 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงสิริยากร  แววดี
 
1. นางสาวนิตยา  สาริกูล
 
325 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 77 เงิน 8 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงนภัสสร  บุญบางยาง
 
1. นายกวิน  รอดแก้ว
 
326 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 77 เงิน 8 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงสุนันทา   เฉื่อยสูงเนิน
 
1. นางฉวีวรรณ   จันทนาม
 
327 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กหญิงปนัดดา  แก้ววิสาตร์
 
1. นางสาวปิ่นเพชร  สุวรรณโภคัย
 
328 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจีรานันท์  เลาะหะมาน
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  ปรีชาสนธิกุล
 
329 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 1. เด็กหญิงพิรดา  วงษ์มณี
 
1. นางศุภลักษณ์  ศรีนาราง
 
330 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  วัฒน์ธนภร
 
1. นางสาวสุชานันท์  โพธิ์ตาด
 
331 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กหญิงศศิภาณัฏฐ์  ศรีแสงจ้าย
 
1. นายณัฐพงษ์  เฮงไพศาลศิริ
 
332 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90 ทอง 4 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ละอองเภา
 
1. นางสาวสุกัญญา  รุจิธรรม
 
333 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90 ทอง 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กหญิงปลายฝน  กลิ่นภู่
 
1. นางสาวศิริวรรณ  อาจหยุด
 
334 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 1. เด็กหญิงสิรินดา  ถาวร
 
1. นางสาวลำเพย  ทินสมุทร
 
335 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กหญิงลักษมี  คเชนทร์ชาติ
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  รุ่งศรี
 
336 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87 ทอง 8 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 1. เด็กชายปิยังกูร  อ่อนน้อม
 
1. นางสาวพัชรินทร์  จันทร์จวน
 
337 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86 ทอง 9 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กหญิงปพิชญา   สิงห์ทอง
 
1. นางวรางคณา   จันทร์ต๊ะ
 
338 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86 ทอง 9 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงชมภูนุท  นรศรี
 
1. นายยธนา  โยทาวัน
 
339 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 11 โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 1. เด็กหญิงวีรยา  ศรีสุข
 
1. นางนภพร  อัมพรจรัส
 
340 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 11 โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์   เรืองรัศมี
 
1. นายวิชัย  สุขเสริม
 
341 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84 ทอง 13 โรงเรียนวัฒนพฤกษา 1. เด็กชายศิวพัฒน์  เชาวพงศ์
 
1. นางทวี  เลี่ยมโคกสูง
 
342 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84 ทอง 13 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงณชารัศมิ์  กิจบำรุงรัตน์
 
1. นางอภิญญา  นิลวรรณ
 
343 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 15 โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  กาญจนไกรสร
 
1. นางสาวเพียรพนม  เคียงวงค์
 
344 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 15 โรงเรียนวัดตาล 1. เด็กหญิงจิราพร  ภิญโญ
 
1. นางจำเรียง  สุดห่วง
 
345 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 15 โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 1. เด็กหญิงนภัสสร  ประกิ่ง
 
1. นางภัทรภร  สุขศิริ
 
346 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 15 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายกรนวมินทร์  จีนจันทร์
 
1. นายวรวิน  ขลิบช้าง
 
347 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 15 โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงภัชรินทร์  นิยมราษฎร์
 
1. นางสาวสัมฤทธิ์  เหมือนนาค
 
348 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 20 โรงเรียนวัดลากค้อน 1. เด็กหญิงพลอยธิภา  ลวดทอง
 
1. นางสาวณฐพร  คำต๊ะ
 
349 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 20 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทำนองดี
 
1. นางเดือนเพ็ญ  แก้วแกมขุน
 
350 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 20 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงดวงใจ  เกิดบ้านใหม่
 
1. นางพัชรี   บัวลอย
 
351 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 20 โรงเรียนแสงประเสริฐ 1. เด็กหญิงนลิณี  สมเจริญ
 
1. นางลำยอง  ปิ่นจงมีสุข
 
352 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 20 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กชายณัฐพล  นิลพลอย
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ทองผิว
 
353 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81 ทอง 25 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 1. เด็กหญิงปรวัน    มีชัย
 
1. นางคนิจฐา   ปันแดน
 
354 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81 ทอง 25 โรงเรียนปิยะฉัตร 1. เด็กหญิงอัญชิสา  เดชธนู
 
1. นางสุทธินันท์  แหวนวงษ์
 
355 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81 ทอง 25 โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวรรณนิดา  พวงงาม
 
1. นางสาวศิริพรรณ  แก้วมาตย์
 
356 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 28 โรงเรียนบางคูลัด 1. เด็กหญิงนิจจารีย์  วินิจเลิศวิชา
 
1. นางพรเฉลิม  ทรงเจริญ
 
357 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 28 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงศิริลดา  เงางาม
 
1. นางสาวมุติตา  คงศรีทอง
 
358 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 28 โรงเรียนอัมพรไพศาล 1. เด็กหญิงพริสร  เพิ่มหิรัญ
 
1. นางรัชฎาวรรณ  สายสุนทร
 
359 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79 เงิน 31 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 1. เด็กหญิงณัฐภัทรา  ศิวะเสน
 
1. นางจุฬาลักษณ์  รังกลาง
 
360 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79 เงิน 31 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กหญิงกัณฐมณี  ภักดีไทย
 
1. นายภุชงค์  สหะกะโร
 
361 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78 เงิน 33 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กหญิงสุธิสา  พรรคพล
 
1. นางสาวศุภานัน  ขวัญใจ
 
362 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78 เงิน 33 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 1. เด็กหญิงนิชานันท์  มนัลสิทธิพันธ์
 
1. นางสาวศิริรักษ์  วัลมาลี
 
363 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78 เงิน 33 โรงเรียนจิรดา 1. เด็กชายพสิษฐ์  ถิรธนาพรอนันต์
 
1. นางสาวปทิตตา  เพชรคุ้ม
 
364 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 77 เงิน 36 โรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา 1. เด็กหญิงกานต์สิริ  เรืองบ้านโคน
 
1. นางสาวมาลา  บุญจรัญ
 
365 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 75 เงิน 37 โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) 1. เด็กหญิงปลายฝัน  ผลาผล
 
1. นางสาวอรัญญา  ศิริโสภณ
 
366 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 75 เงิน 37 โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กหญิงแก้วสมฤทธิ์  ไชยวงค์
 
1. นางสาวชูศรี  กลิ่นอ่วม
 
367 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 74 เงิน 39 โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) 1. เด็กหญิงอรจิรา  วิจิตรศาสตร์
 
1. นางสมนึก  ดิเรกศรี
 
368 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 73 เงิน 40 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงพรธิตา  แย้มไพรศรี
 
1. นางสาวเสาวนีย์  จูเกต
 
369 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 41 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เอี่ยมสามโคก
 
1. นางสาวชลิดา  กมลประยุทธ์
 
370 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 42 โรงเรียนเทพพิทักษ์ 1. เด็กหญิงภัสพร  อยู่ศรี
 
1. นางจินตนา  จตุราวิชานันท์
 
371 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 43 โรงเรียนมารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ 1. เด็กหญิงลฎาภา  สอาดรัตน์
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  ยุวเลิศรัตน์
 
372 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 44 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1. เด็กชายกวิน  แสงสว่าง
 
1. นางวันเพ็ญ  ระโหฐาน
 
373 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 1. เด็กหญิงพาฝัน  การงานดี
 
1. นางสาวกัญญภัทร  มีเรือง
 
374 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนคลองเกลือ 1. เด็กชายปัณณวัฒน์  สุขทอง
 
1. นางสาวสุวรรณา  อ่อนเบา
 
375 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดบางพูดใน(นนทวิทยา) 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  อุ่นไชย
 
1. นางสาวอัญชิตา  แหวนเงิน
 
376 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 1. เด็กหญิงอังคณา  หลำวิลัย
 
1. นางวรรณา  นรารัตน์
 
377 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง 1. เด็กหญิงพรนภา  คล้ายจีน
 
1. นางณชาลินี  ลิอินทร์
 
378 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนตลาดบางคูลัด 1. เด็กหญิงศิริมา  กลิ่นบุญฟุ้ง
 
1. นางสาวสนัญญา  ทับคล้าย
 
379 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 1. เด็กหญิงกนกวิภา  อาจหาญ
 
1. นางสาวสุนิสา  ศรียาอาจ
 
380 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 1. เด็กชายพลศิริ  พัฒฑนะ
 
1. นางอารีรัตน์  เกตุกัน
 
381 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชารัฐบำรุง 1. เด็กชายธนภัทร  คุ้มทอง
 
1. นางจุฬาทิพย์  พิลาวุฒิ
 
382 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กชายนันทวัฒน์  นิเรียงรัมย์
 
1. นายณัฐพงษ์  เฮงไพศาลศิริ
 
383 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กหญิงศศิธร   คำหล้า
 
1. นางทิชากร   ทับอินทร์
 
384 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กหญิงพาสุข  ไวยกูล
 
1. นางสาวปราณี  พันธุ์แตง
 
385 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 1. เด็กหญิงวันวิสา  ปานย้อย
 
1. นางกาญจนา  โพธิ์ชูชัชวาล
 
386 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบางคูลัด 1. เด็กหญิงโอมธิดา  ช่างเกตุ
 
1. นางสาวอัจฉรา  เมฆหมอก
 
387 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  แทนกลาง
 
1. นางวรัธน์  เอี่ยมแก้วไพศาล
 
388 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77 เงิน 10 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงศิริภา  พิทูลทอง
 
1. นางกิตติยา  พัฒนเวช
 
389 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงชาลิสา  สะอาด
 
1. นางสาวสุมิตรา   บินทสูตร
 
390 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 74 เงิน 12 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 1. เด็กหญิงญดารัตน์  เล็งไธสง
 
1. นางสุมาลัย  สุราทิพย์
 
391 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 74 เงิน 12 โรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา 1. เด็กหญิงธนิษร  คำจูมจัง
 
1. นางประหยัด  พุกมนต์
 
392 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 74 เงิน 12 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กหญิงรัศมีบุญ  ยินดี
 
1. นางสาวรัตดารา  มกรมณี
 
393 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 73 เงิน 15 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กหญิงชุติมา  ลานทอง
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  รุ่งศรี
 
394 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 73 เงิน 15 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงปาริตตา  คนตรง
 
1. นางสุภารัตน์  หนูหน่าย
 
395 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 72 เงิน 17 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 1. เด็กหญิงสุนิษา    ศรีธรรม
 
1. นางคนิจฐา   ปันแดน
 
396 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 71 เงิน 18 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายสิทธิโชค  บุญญานันท์
 
1. นางสาวรัชดาพร  คำนนท์
 
397 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 71 เงิน 18 โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา 1. เด็กหญิงริสา  รัตไกรนนท์
 
1. นางสาวนฤณี  เตชะอิง
 
398 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 71 เงิน 18 โรงเรียนแสงประเสริฐ 1. เด็กหญิงฉัตรลัดดา  โสมแพร
 
1. นางสาวดวงดาว  กิ่งพาน
 
399 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 70 เงิน 21 โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  โตประดิษฐ์
 
1. นางสาวสุกฤตา  จันทร์งาม
 
400 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 22 โรงเรียนวัฒนพฤกษา 1. เด็กหญิงอริสรา  แสงงาม
 
1. นางศรีสง่า  จันอินทร์
 
401 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 22 โรงเรียนปิยะฉัตร 1. เด็กหญิงบรมสุข  กิจเจริญ
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  ศรีสุข
 
402 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดบางพูดใน(นนทวิทยา) 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  นุ่มไทย
 
1. นางสาวอุ่นศรี   อยู่อ้อน
 
403 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กหญิงปูรณินท์  คุ้มภัย
 
1. นางสาวสุจิตตรา  ขำแก้ว
 
404 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 26 โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงมัลลิกา  ยอดวงศ์ษา
 
1. นางปทิตตา  แหวนหล่อ
 
405 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 27 โรงเรียนเทพพิทักษ์ 1. เด็กหญิงพชรพร  จิตต์มนัส
 
1. นางจินตนา  จตุราวิชานันท์
 
406 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 28 โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  บุตรดี
 
1. นางสาวกมลลวรรณ  อิสสระกุล
 
407 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 29 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  อินทริง
 
1. นางพเยาว์  พันอินากูล
 
408 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 30 โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงนิชชา  ชะโรทร
 
1. นางประภาศิริ  ธนะศักดินันท์
 
409 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 30 โรงเรียนอัมพรไพศาล 1. เด็กหญิงเอี่ยมศิริ  เกลี้ยงไธสง
 
1. นางสุสิดา  ประสพทรัพย์
 
410 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 32 โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 1. เด็กหญิงวนาลี  โฉมโต
 
1. นางมุกดา  สิงหบุญ
 
411 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงณัฐพร  คำเสมอ
 
1. นางรัชนี  พ่วงเพ็ชร
 
412 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 34 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 1. เด็กหญิงสมใจ   ศรีจันทร์
 
1. นางสาวเขมิกา   หน้างาม
 
413 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 35 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1. เด็กหญิงรินทร์ลภัส  เรืองรังสรรค์
 
1. นางสาวเกตุแก้ว  สังข์แก้ว
 
414 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 36 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กหญิงนิศา  คนตรง
 
1. นางชลลดา  เจริญสุุข
 
415 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 37 โรงเรียนมารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  เชี้ยวยางยาง
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  ยุวเลิศรัตน์
 
416 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 37 โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กหญิงสุกัลยา  ภิญโญพิมลพร
 
1. นางสาวอรทัย  จิตต์บรรเทา
 
417 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 39 โรงเรียนวัดเพรางาย 1. เด็กชายนพพล  กรานจำนงค์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  โกสุมพันธุ์
 
418 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 39 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงชาลิสา  หลิน
 
1. นายยธนา  โยทาวัน
 
419 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 41 โรงเรียนประถมพฤกษา 1. เด็กหญิงวริศรียา  เกลี้ยงคำหมอ
 
1. นางรัชนี  อ่อนชื่น
 
420 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 42 โรงเรียนวัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงวรรณฤดี  อดใจ
 
1. นางสาวขวัญใจ  สู่ขวัญ
 
421 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 43 โรงเรียนวัดตาล 1. เด็กหญิงภารดี  ประไกรวัน
 
1. นางจำเรียง  สุดห่วง
 
422 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) 1. เด็กหญิงสุนีวัลย์  บุญถูก
 
1. นางสาวชมพูนุท  ชูนามไชย
 
423 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงอรนุช  คงวัฒนา
 
1. นางสาวหทัยภัทร์  ศตะรัตน์
 
424 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงน้ำเย็น  จิตตะสิริ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภานี  ชมภูวงค์
 
425 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนตลาดบางคูลัด 1. เด็กหญิงป่าน  ทองคำ
 
1. นางสาวดาริกา  มหาชาติ
 
426 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กหญิงชุติมา  ม่วงศรี
 
1. นางสาวสาวิตรี  แสนโกศิก
 
427 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี 1. เด็กหญิงแววดาว  สระทองเดช
 
1. นางสาวกมลนิตย์  จิตจักร
 
428 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1. เด็กหญิงพรมณี  ทะสะโส
 
1. นางกัลยา  พรหมเดช
 
429 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 1. เด็กหญิงณีราภา   หวังลายกลาง
 
1. นางณัฐวรินธร   กระดิ่งทอง
 
430 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. นายภัคพงศ์  กระแสสุทธิ์
 
1. นายกวิน  รอดแก้ว
 
431 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เกตุนวม
2. เด็กหญิงชิตากานต์  ราชาคู
3. เด็กหญิงสัญห์ฤทัย  จันทร์สำราญ
 
1. นางจุฬาลักษณ์  รังกลาง
 
432 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  จันทร์คำ
2. เด็กหญิงวิธิตา  ชำนิกุล
3. เด็กหญิงสัจจพร  ชัยเจริญศรี
 
1. นางเดือนเพ็ญ  แก้วแกมขุน
2. นางศุภรัตน์  ศรีสนิท
 
433 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กชายญาณาธิป  สามี
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  นวลขลิบ
3. เด็กหญิงปุญณสา  ชาญพินิจ
 
1. นางวิภาภรณ์   สุริยานนท์
2. นางวรรณศิริ  ดัดแวว
 
434 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 4 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 1. เด็กหญิงสิรินทิพย์  เวสูงเนิน
2. เด็กหญิงสุจิตรา  พึ่งนิ่ม
3. เด็กหญิงอัจฉรา  เหมือนนาค
 
1. นางสุมิตรา  เจริญสุข
2. นางสาวศิริรักษ์  วัลมาลี
 
435 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 5 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงฐิตาพร  สุขีธรรม
2. เด็กหญิงฐิติภัทรา  บุญเผือก
3. เด็กหญิงวาณัญญา  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวกัญยรัตน์  ผาแดง
 
436 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 6 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กชายธรณ์ธันย์  อภิวณิชย์กุล
2. เด็กชายธาวิน  สมยา
3. เด็กหญิงอินทิรา  พิรัฐโยธิน
 
1. นางสาวจิดารัตน์  ส่งอุ่น
2. นางณัชฌา  ลือกำลัง
 
437 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 7 โรงเรียนอัมพรไพศาล 1. เด็กหญิงจารุพิชญา  ถือทอง
2. เด็กหญิงณัชชา  คงบัวษร
3. เด็กหญิงศรัณย์รัตน์  กำจรวิริยะวณิช
 
1. นางฉัตรแก้ว  ปิงมะโน
2. นางสาวรัชฎาวรรณ  สายสุนทร
 
438 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 8 โรงเรียนวัฒนพฤกษา 1. เด็กชายนนท์ณภัทร์  ไชยสิงห์
2. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ทิพยสกุลสุข
3. เด็กหญิงแสงตะวัน  ใจดี
 
1. นางสาวอัญชลี  สมัยบุรี
 
439 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 1. เด็กหญิงบงกชพร  สหะเดช
2. เด็กชายรชต  จันทร์อ้น
3. เด็กหญิงสุภาพร  เถื่อนรอด
 
1. นางสาวพรพิมล   เสนีวงศ์อยุธยา
 
440 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 9 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ฉ่ำดี
2. เด็กหญิงณัฐกัลยกร  พัธนาวิน
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ประสาตร์สาน
 
1. นางสาวนันณิชา  ศรีพันดร
2. นางสาวศิริลักษณ์  เรืองราม
 
441 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 11 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 1. เด็กหญิงนิฎฐาภานี  ขาวกมล
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  มินมะหะมุด
3. เด็กชายอินธรร์  รัตนดี
 
1. นางสาวพัชรินทร์  จันทร์จวน
2. นางจุฬาทิพย์  พิลาวุฒิ
 
442 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 11 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 1. เด็กหญิงพลอยพรรณราย  ทองวิเศษ
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  คำก้อน
3. เด็กหญิงอรจิรา  สุวรรณทัต
 
1. นางสาวพันธุ์ทิพย์  ลุประสงค์
2. นางสาวนันทภัส  ทองอุดม
 
443 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 11 โรงเรียนวัดบางพูดใน(นนทวิทยา) 1. เด็กหญิงสิริกาญจน์  มีสำลี
2. เด็กหญิงสุพรรณษา  ศิริวรรณ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  เมตตานันท์
 
1. นางเสาวภา  ใจกล้า
2. นางสาววาสนา  โชติวุฒิพัฒนา
 
444 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 14 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กหญิงชาลิสา  ทิพย์สุข
2. เด็กชายสรธร  วีระสะ
3. เด็กชายสุธินันท์  บัวทอง
 
1. นางจันทิพย์  อำมาตย์เอก
2. นางสาวนิภาพร  เสาอินทร์
 
445 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 14 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กหญิงธัญนิชาภา  สุดใจ
2. เด็กหญิงพจนินทร์  บุญจันทร์
3. เด็กชายวิศวัช  ชินฝั่น
 
1. นางสาวธีราวัลย์  ลาวัณย์ทวีป
2. นางสาววรพนิต  โสภามาตย์
 
446 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 16 โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  คุ้มภัย
2. เด็กหญิงปุณยวีร์  คงเหนียง
3. เด็กหญิงหทัยชนก  ชูการ
 
1. นางสาวเพียรพนม  เคียงวงค์
2. นางประภาศิริ  ธนะศักดินันท์
 
447 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 69 ทองแดง 17 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1. เด็กหญิงวนัสนันท์   เอี่ยมสมบัติ
2. เด็กหญิงสิริกาญจน์   กลิ่นบัว
3. เด็กหญิงอชิรญา  ใจเพ็ชร์
 
1. นางสาวขวัญดาว  กระแสโสม
2. นางศิริจันทร์   คงคุ้มภัย
 
448 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 67 ทองแดง 18 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 1. เด็กชายชนะภัย  ดวงประโคน
2. เด็กชายธวัชชัย  มารศรี
3. เด็กหญิงนาเดีย  คงแสง
 
1. นางสาวณัฐกาญพ์  อภิรักษ์กิตติกุล
2. นางสาวนพิณพร  จินดาพล
 
449 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 66 ทองแดง 19 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กชายพรพิพัฒน์   กุลไชย
2. เด็กหญิงพริมรศา   บางสุวรรณ
3. เด็กหญิงไปรยา   ภูหาด
 
1. นางสาวศิริวรรณ   จันทร์แสงกุล
2. นางสาวนุชนาฏ   กุลเสือ
 
450 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 20 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กชายกิตติกวิน  ทองเมืองหลวง
2. เด็กชายกุลเดช  ทองดี
3. เด็กชายณัฐชนน  มารักษา
 
1. นางสาวสุหร่าย  อนุพนธ์วิทยา
2. นางณัชคณิศร์ชญาน์  คงอักษร
 
451 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 62 ทองแดง 21 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กชายกีรติ  เพ็งจันทร์
2. เด็กชายพงศกร  พนมเชื้อ
3. เด็กหญิงวาสนา  มีโต
 
1. นางสาวเสาวนีย์  จูเกต
2. นางสาวนวลจันทร์  โยธาเสน
 
452 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 22 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1. เด็กหญิงชัชฎา  เอซัน
2. เด็กหญิงทักษอร  ธารีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงปิยาภัศร์  ทองงาม
 
1. นายธนัญชัย   บุตรไทย
2. นายแก้วมณี  บุญลี
 
453 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 23 โรงเรียนคลองเกลือ 1. เด็กหญิงปาณิศา  ขานอ่อนตา
2. เด็กหญิงพิชชาพร  แตงอ่อน
3. เด็กชายสันติ  อื้อฉาว
 
1. นางประไพวรรณ  กระจ่างมนตรี
 
454 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 24 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 1. เด็กหญิงกัญธิชา   คำภาดี
2. เด็กหญิงวรรณวิสา    เดชอรุณ
3. เด็กชายศิวัช    แช่มเกตุ
 
1. นางสาวชนากานต์   จันทา
2. นางสาวธมาวรรณ    วันชูเพลิด
 
455 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 25 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกานต์สิรี  ขุนทองจันทร์
2. เด็กหญิงดนยา  คงผิ้ง
3. เด็กหญิงนรินทร์พร  ออมสิน
 
1. นางสาวสุกัญญา  รุจิธรรม
2. นางสาวกัญญาณัฐ  ทองเงิน
 
456 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 26 โรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา 1. เด็กหญิงพิรดา  เกตุแก้ว
2. เด็กหญิงภณิตา  โพธิ์เงิน
3. เด็กหญิงอินทร์ธุอร  พรแสน
 
1. นางสาวมาลา  บุญจรัญ
 
457 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เพ็งพินิจ
2. เด็กหญิงชุติมา  เนตรขำ
3. เด็กหญิงมัณฑนา  อริยางกูร
 
1. นางประภาศิริ  ธนะศักดินันท์
2. นางสาวเพียรพนม  เคียงวงค์
 
458 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กหญิงธีรกานต์  ชื่นอารมณ์
2. เด็กหญิงนัฎฐนิชา  เรือนไชย
3. เด็กหญิงพัฒน์นรี  สถิตคงธนะรัตน์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ชูชาญ
 
459 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัฒนพฤกษา 1. เด็กหญิงจิณณพัต  จำปาแพง
2. เด็กหญิงชาลิสา  สังวาลย์วิไลรัตน์
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  ชูพุทธพงศ์
 
1. นางศรีสง่า  จันอินทร์
 
460 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กหญิงกาญจนา  สุพัฒน์
2. เด็กหญิงพิชญธัญญ์  จำปา
3. เด็กหญิงศศิธร  เสือเจริญ
 
1. นางสาวปภัสสร  บัวระพันธ์
2. นางสาวบุญญารัตน์  อินยิ้ม
 
461 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 5 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 1. เด็กชายชาญชัย  ฟาดสูงเนิน
2. เด็กชายปวริศร์  จองคำ
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ประกอบสาย
 
1. นางจุฬาทิพย์  พิลาวุฒิ
2. นางสาวพัชรินทร์  จันทร์จวน
 
462 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 6 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงจิรายุ  อ้นสุวรรณ
2. เด็กหญิงณัชชา  น้อยเอม
3. เด็กชายวีระพัฒน์  โสดากุล
 
1. นางจุฑาทิพ  เลยะกุล
 
463 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 66 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงญาณิศา  กุมภาสุข
2. เด็กชายณัฐกรณ์  ศรีแสงทรัพย์
3. เด็กหญิงพรรณศิกานจ์  โอฬารภิรมย์
 
1. นางสาวสุหร่าย  อนุพนธ์วิทยา
2. นางณัชคณิศร์ชญาน์  คงอักษร
 
464 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 64 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กหญิงภัณฑิลา   เอี้ยมยัง
2. เด็กหญิงระพีพรรณ  สังข์พันธุ์
3. เด็กชายเมธา   กุลนาพันธ์
 
1. นางทิชากร   ทับอินทร์
2. นางสาวดวงหทัย   ไทยขวัญ
 
465 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 64 ทองแดง 8 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 1. เด็กหญิงจตุพรทิพย์  สอนง่ายดี
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  สิงห์เวียง
3. เด็กหญิงภัสร์ฐิตา  พัชระวาณิชพงษ์
 
1. นางสาวศิริญญาภรณ์  โพธิ์มะฮาด
2. นางนันทนา  โชติดิลก
 
466 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 62 ทองแดง 10 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1. เด็กหญิงชญานิศ  สิงห์รักษ์
2. เด็กหญิงนัยน์ภัค  สุทธิพานิช
3. เด็กหญิงฟ้าสีฟ้า  อบอาย
 
1. นายรณฤทธิ์  โพธิคม
2. นางสาวกัญญารัตน์  ยวนเมือง
 
467 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 61 ทองแดง 11 โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พรมสา
2. เด็กหญิงอนัญญา  ตั้งสินมั่นคง
3. เด็กหญิงเขมิกา  มนเทียรอาสน์
 
1. นางวรรณศิริ  ดัดแวว
2. นางดุษฎี  วัลลภศิริ
 
468 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 12 โรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา 1. เด็กหญิงชลธาร  จิตติเลิศสกุลชัย
2. เด็กหญิงชัญญา  ลิ่มพันธ์
3. เด็กชายณฐวัฒน์  จันทร์มาทอง
 
1. นางประหยัด  พุกมนต์
 
469 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  บุญเปียก
2. เด็กชายธนาสิทธิศักดิ์  แก้วมล
3. เด็กชายธนเดช  บรมสถิตย์
 
1. นางจีรวรรณ  อารีภักดิ์
2. นางบุษบา  จีนปาน
 
470 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 13 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กหญิงกัลยกร  เล่นวารี
2. เด็กหญิงปนิญญา  สายจันทร์
3. เด็กหญิงภิรญา  ถิ่นสุวรรณ
 
1. นางจำรูญศรี  ประเสริฐนู
2. นางสาวศิริวรรณ  อาจหยุด
 
471 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงณัฐพร  เงาะงาม
2. เด็กชายวีรวัฒน์  ไกรศรี
3. เด็กหญิงอริสรา  หงษ์แก้ว
 
1. นางสาวรุจิเรข  ทับทอง
2. นายสราวุฒิ  ไทยสงค์
 
472 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 16 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงจีจี้ ฟ้าใส  -
2. เด็กหญิงเมย์ รัตนา  -
3. เด็กหญิงโบว์ สำราญ  -
 
1. นางสุภารัตน์  หนูหน่าย
2. นางสาวณัฐสรัญ  ตาเรือนสอน
 
473 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 16 โรงเรียนจิรดา 1. เด็กหญิงพิมพ์รดา  สีนอคำ
2. เด็กหญิงอธิชา  ศรีตระการ
3. เด็กหญิงเนตรรพีทอง  นิ่มอรุณ
 
1. นางสาวชานีเวีย  คงเพ็ชร
 
474 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 18 โรงเรียนอัมพรไพศาล 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ชายแดน
2. เด็กหญิงพิจิรา  ควรอนันต์
3. เด็กหญิงสลินทิพย์  ศานติเหลาหกุล
 
1. นางสุสิดา  ประสพทรัพย์
 
475 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 1. เด็กหญิงทิพปภา   อรุณแจ้ง
2. เด็กหญิงนฤพร   ถาวรอภิชาต
3. เด็กชายศักดาวุธ   โสดธิ
 
1. นางคนิจฐา   ปันแดน
2. นางสาวมุกดารัตน์   โครตพรม
 
476 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 20 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1. เด็กหญิงณิชาพัชร์  กลิ่นสุคนธ์
2. เด็กหญิงธนัชชา   เอี่ยมสมบัติ
3. เด็กชายธีรพัฒ  คูณดอน
 
1. นางอัญชลี  พาสิงห์สี
2. นางสาวนิตติยา   ตั้งเจริญ
 
477 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 21 โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 1. เด็กชายกฤติพงษ์  ม่วงเอม
2. เด็กหญิงศิรินภา  พุทธดี
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  โรจนบุญชู
 
1. นางกาญจนา  โพธิ์ชูชัชวาล
2. นายสมเกียรติ  นนทวงษ์
 
478 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 22 โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) 1. เด็กหญิงกฤติกา  เพ่งพิศ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เตือนจิตต์
3. เด็กหญิงณัชชา   แสงสว่าง
 
1. นางสาวชมพูนุท  ชูนามไชย
2. นางสมนึก  ดิเรกศรี
 
479 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 23 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กชายทรงวุฒิ  จันทร์ทนงค์
2. เด็กชายปิธีพัฒน์  ตุ้มนิลกาล
3. เด็กหญิงมนปริยา  เสียงเพราะ
 
1. นางพัชรินทร์  ขุนจิตต์
2. นางเฉลา  อัมหิรัญ
 
480 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 24 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กชายกฤตติภูมิ  ตัณฑพานิช
2. เด็กหญิงศรีฬษา  วิเศษสกุลศักด์ิ
3. เด็กหญิงอรนุช  นิลเอก
 
1. นางสาวจิดารัตน์  สงอุ่น
2. นายณัฐพงษ์  เฮงไพศาลศิริ
 
481 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบางคูลัด 1. เด็กหญิงชนากานต์  รุ่งฉายา
2. เด็กหญิงบันฑิตา  ทินวงค์
3. เด็กหญิงพิชชาพร  พรหมสมิฐ
 
1. นางสาววาสนา  บุญนก
 
482 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 26 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กหญิงจรวยพร  มะลา
2. เด็กหญิงภัครพร  ภูศรี
3. เด็กหญิงรมิตาณัฐ  เกษรา
 
1. นางชลลดา  เจริญสุข
2. นางสาวศิริรัตน์  บังจันทร์
 
483 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงปภัสสร  แก้วจินดา
2. เด็กหญิงรัตนกร  แจ้งดี
3. เด็กหญิงเย็นฤดี  สุรพี
 
1. นางฉวีวรรณ   จันทนาม
2. นางเบญจมาศ  พัฒนชีวะพูล
 
484 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กหญิงชลทิพย์  นิลเทียม
2. เด็กหญิงวสิกา  อ่อนสุวรรณ
3. เด็กหญิงวันวิสา  บัวแสง
 
1. นางสาวปิ่นเพชร  สุวรรณโภคัย
2. นางสาววานิดา  มิงสะเมาะ
 
485 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1. เด็กหญิงภูนิสา  สอาด
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  วีระแก้ว
3. เด็กชายเจษฎาพร  บุตรคำโชติ
 
1. นางกัลยา  พรหมเดช
2. นางวัชรา  ปูเต๊ะ
 
486 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 1. เด็กหญิงธนัญชนก   โกวิทางกูร
2. เด็กหญิงปริยา    บุญแก้ว
3. เด็กหญิงอัจฉราพร   สกุลคงคา
 
1. นางณัฐวรินธร   กระดิ่งทอง
2. นางสาวสำเนียง  สมบุญสุโข
 
487 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพูดใน(นนทวิทยา) 1. เด็กหญิงลักษณ์มี  ชุ่มเชื้อ
2. เด็กหญิงลาภิศ  โลหะพรหม
 
1. นางสาวอุ่นศรี   อยู่อ้อน
2. นางศศิวิมล  โอวาท
 
488 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 1. เด็กหญิงการะเกด  มีกลาง
2. เด็กหญิงปิยะธิดา   บุญดี
 
1. นางสาวเขมิกา   หน้างาม
2. นางจันทะสินธุ์  ปานหลิม
 
489 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองเกลือ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  คำพิทักษ์
2. เด็กหญิงยลวรี  กาญจะแสน
 
1. นางเบญจวรรณ  โกเมนทร์
 
490 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กชายนวพล  สายะเสวี
2. เด็กชายวัชริศ  จาวรุ่งวาณิชย์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  อาจหยุด
2. นางจำรูญศรี  ประเสริฐนู
 
491 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงชาลิสา  เณรชู
2. เด็กหญิงศราศินีย์  ภู่จันทร์
 
1. นางสาวอารยา  ทองเพชร
 
492 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์   จูงวงษ์สุข
2. เด็กหญิงสุพัฒตรา   สัตย์สม
 
1. นางวรรณี   สุประดิษฐ์ศักดิ์
2. นางสาวฟารีดา   จีนจันทร์
 
493 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนวัฒนพฤกษา 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  เสถียรชัย
2. เด็กหญิงอภิญญา  อินทะวง
 
1. นางศรีสง่า  จันอินทร์
 
494 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 1. เด็กหญิงนันทิชา  นิ่มนวล
2. เด็กหญิงวรรณกานต์  สิงหรา
 
1. นางบุษบา  จีนปาน
2. นางจีรวรรณ  อารีภักดิ์
 
495 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 81 ทอง 9 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 1. เด็กหญิงศิรประภา  พรมชัย
2. เด็กหญิงเอวิตรา  ยศเตา
 
1. นางพเยาว์  พันอินากูล
2. นางสาวศิริรักษ์  วัลมาลี
 
496 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 79 เงิน 10 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 1. เด็กชายศุภโชค  ชื่นสมศักดิ์
2. เด็กชายอานน  ถุงเงิน
 
1. นางจุฬาทิพย์  พิลาวุฒิ
2. นางนุจิรา  เบ็ญกาโต
 
497 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนวัดกู้ 1. เด็กชายสมบัติ  ชอบค้า
2. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  โคตรศรีเมือง
 
1. นางสาวนภาพร  ปินตารักษ์
 
498 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 1. เด็กหญิงกรรณิกา  หร่ามเรือง
2. เด็กหญิงพัชรชานันท์  ชลอเดช
 
1. นางสุมามาลย์  คลังนุช
2. นางสาวสุชานัน  พัชโรรส
 
499 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 77 เงิน 13 โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ 1. เด็กหญิงกมนพรรณ  เฮ้าปาน
2. เด็กหญิงพรพิมล  พินโทแก้ว
 
1. นางสาวถนอม  สมทรัพย์
 
500 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 76 เงิน 14 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มาตรง
2. เด็กหญิงณัชชา  ทองสุกใส
 
1. นางสาวสุนิสา  ศรียาอาจ
2. นางปิยนันท์  วัฒกีเจริญ
 
501 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 75 เงิน 15 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1. เด็กหญิงญาณาภรณ์  พัดศรี
2. เด็กหญิงเกศราภรณ์   เมืองจันทร์
 
1. นางสาวนิตติยา   ตั้งเจริญ
 
502 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 74 เงิน 16 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ปี่แก้ว
2. เด็กหญิงนันทิชา  ฟักทอง
 
1. นางนพภาภรณ์  ฉัตรฉลวย
 
503 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 73 เงิน 17 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กหญิงพัชริดา  ชาติดี
2. เด็กหญิงวรรณวิษา  กลิ่นจันทร์
 
1. นางสาวสุจิตตรา  ขำแก้ว
 
504 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 72 เงิน 18 โรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทองขาว
2. เด็กหญิงสิรินดา  พงษ์สัจจา
 
1. นางประหยัด  พุกมนต์
 
505 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 19 โรงเรียนมารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ 1. เด็กหญิงปวรินทร์  วานิชพงษ์พันธุ์
2. เด็กหญิงอริสา  สาริกะวนิช
 
1. นางสวิตตา  เมืองขวา
2. นายพีรพงษ์  พรมโคตร
 
506 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 19 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กหญิงกิตติวราพร  พรมฟู
2. เด็กหญิงพิชญพร  สุรศักดิ์ชัยสกุล
 
1. นายณัฐพงษ์  เฮงไพศาลศิริ
2. นางณัชฌา  ลือกำลัง
 
507 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กหญิงธันวารัตน์  บุญพา
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์  เพี้ยงบางยาง
 
1. นางสาวอรทัย  จิตต์บรรเทา
 
508 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 22 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงกิมิทา  เรือนคำ
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  โพธิ์พันธ์
 
1. นางสาวกานดา  อินสตุล
 
509 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 23 โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 1. เด็กหญิงพิชญาภา  แป้นไพศาล
2. เด็กหญิงศุภจิรา  ลิ้มทราบประกอบ
 
1. นางกาญจนา  โพธิ์ชูชัชวาล
2. นายสมเกียรติ  นนทวงษ์
 
510 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 24 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1. เด็กหญิงจินดามณี  พระวิวงค์
2. เด็กชายณปกรณ์  ภักดีกอบกุล
 
1. นางสาววิภาดา  ปิงมา
2. นางปิยวรรณ  จินดาพันธ์
 
511 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 25 โรงเรียนบางคูลัด 1. เด็กหญิงมนฑกานต์  พุ่มมณี
2. เด็กหญิงสรพัศ  จริงจิตร
 
1. นางสาวอัจฉรา  เมฆหมอก
 
512 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 25 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงสุธาศินี  บุญน้อย
2. เด็กหญิงอรปรียา  น้ำบุ่น
 
1. นางสาวณัฐสรัญ  ตาเรือนสอน
 
513 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย 1. เด็กหญิงชลิตา  ร่วมสมัคร
2. เด็กหญิงดวงกมล  ศรีคำขำ
 
1. นายปรวัตร  ปัญญาภู
 
514 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงนฎกร  ทองผาย
2. เด็กหญิงวัสนันท์  รมย์มาลี
 
1. นางศิริวิมล  นามศรี
2. นายสุทธิพงษ์  อาจโต
 
515 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กหญิงจิรนันท์  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ตาสังข์
 
1. นางกวิตาภรณ์  อติชาติเกษมกุล
2. นางสาวอรุณ   มีสัตย์
 
516 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงณัฐวี  หาญภูมิพิพัฒน์
2. เด็กหญิงวริศรา  หวังดี
 
1. นางสาวสุพัฒน์ศรี  ครุฑไทย
2. นางเดือนเพ็ญ  แก้วแกมขุน
 
517 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนอัมพรไพศาล 1. เด็กหญิงกมลชนก  จันเทวา
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  ลัดดาแย้ม
 
1. นางสุสิดา  ประสพทรัพย์
 
518 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 1. เด็กหญิงศรุตา  นุชแจ้งบง
2. เด็กชายอำนวย  นาคอ่อน
 
1. นางสาวธนันท์ลดา  วรรณคำ
 
519 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 1. เด็กหญิงปิยาพัชร    เติมธรรมรัมย์
2. เด็กหญิงศราพร   สร้อยทอง
 
1. นางสาวมุกดารัตน์    โคตรพรม
2. นางสาวธมาวรรณ   วันชูเพลิด
 
520 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา 1. เด็กชายสุกฤษฎิ์  สิงห์สูงเนิน
2. เด็กหญิงเมริษา  ทีดี
 
1. นางสาวปิยฉัตร  เวียงสงค์
2. นางสาวนฤณี  เตชะอิง
 
521 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 1. เด็กหญิงฐิติมา  ทองหล่อ
2. เด็กหญิงเนลิน  เที่ยงทัศน์
 
1. นางสุมาลัย  สุราทิพย์
2. นางสาวณัฐกาญพ์  อภิรักษ์กิตติกุล
 
522 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกิ่งฉัตร  บูรณพาสน์
2. เด็กหญิงฐิติปภา  เชื้อกุล
 
1. นางศิริวรรณ  กรัตสุวรรณ
 
523 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดเพรางาย 1. เด็กหญิงกตัญญูตา  อินพา
2. เด็กหญิงดาลี่  ซิมจริง
 
1. นางสาวพัชรินทร์  โกสุมพันธุ์
 
524 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กหญิงจิรนันท์  นาทอง
2. เด็กหญิงวิริฒิพา  แก้วเขียว
 
1. นางสุรีย์  แสงสว่าง
2. นางเฉลา  อัมหิรัญ
 
525 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงนภัสสร  จอมดวง
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  โวหาร
 
1. นางประภาศิริ  ธนะศักดินันท์
2. นางสาวเพียรพนม  เคียงวงค์
 
526 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  เกียรติวิชัยงาม
2. เด็กหญิงศุภัชชญา   ทองคำ
 
1. นางฉวีวรรณ   จันทนาม
2. นางเบญจมาศ  พัฒนชีวะพูล
 
527 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงชลทิชา  กันเขตรวิทย์
2. เด็กหญิงธัญพร  วงษ์ษา
 
1. นายกวิน  รอดแก้ว
2. นางกมลชนก  เร็ทฟอร์ด
 
528 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    เชิดชู
2. เด็กหญิงนูรซาลีนี   สาและ
 
1. นางณัฐวรินธร   กระดิ่งทอง
2. นางสาวสำเนียง  สมบุญสุโข
 
529 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายภาคภูมิ  จรูญชนม์
2. เด็กชายสิทธิชัย   สัมฤทธิ์
 
1. นายสราวุฒิ  ไทยสงค์
2. นางสาวรุจิเรข  ทับทอง
 
530 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุทโธ
2. เด็กหญิงญาณิศา  นุชประเสริฐ
 
1. นายอัศวิน  ประภูชะเนย์
2. นางศิริวิมล  นามศรี
 
531 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) 1. เด็กหญิงกมลชนก  อุตราภาศ
2. เด็กหญิงสุนิษา  พลไกร
 
1. นางสาวกมลวรรณ  อิสระกุล
 
532 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 1. เด็กชายนาวี   สีสมุทร
2. เด็กชายอมรเทพ  กุลปราการ
 
1. นางคนิจฐา   ปันแดน
2. นางสาวมุกดารัตน์   โครตพรม
 
533 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 1. เด็กชายธนาสิทธิศักดิ์  แก้วมล
2. เด็กหญิงศรัณยา  ฮวดศรี
 
1. นางจีรวรรณ  อารีภักดิ์
2. นางบุษบา  จีนปาน
 
534 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 6 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กหญิงธนิดา  อาสาชัย
2. เด็กหญิงประภาวัลย์  สีดาว
 
1. นางกวิตาภรณ์  อติชาติเกษมกุล
2. นางวัชราภรณ์  พลโลก
 
535 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 6 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  ด้วงทองอยู่
2. เด็กหญิงวรรณภรณ์  ศรีไพรินทร์
 
1. นางสาวสุพัฒน์ศรี  ครุฑไทย
2. นางสาวอรณัญย์  ธรมธัช
 
536 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 6 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1. เด็กหญิงสุชานันท์  เย่าผู้
2. เด็กหญิงสโรชา  ปลื้มพวก
 
1. นางสาวนิตติยา   ตั้งเจริญ
 
537 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 6 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กชายทรงรัก  โพธิหัง
2. เด็กหญิงศิริธานันท์   อุทาภักดี
 
1. นางสาวศิริวรรณ   จันทร์แสงกุล
2. นางสาวนัยนา   มาเสือบอง
 
538 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 6 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 1. เด็กชายวรรธนัย  ชัยชัชวาล
2. เด็กหญิงสุชาวดี  โถน้อย
 
1. นางรุ่งทิพย์  นิยมสินธุ์
 
539 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  พวงไพบูลย์
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สุขสถิตธรรม
 
1. นางสาวศิริวรรณ  อาจหยุด
2. นางจำรูญศรี  ประเสริฐนู
 
540 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 6 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงปภัสนันท์  สาสิงห์
2. เด็กหญิงอรกนก  นามประเสริฐ
 
1. นางยุพา  พรมแย้ม
 
541 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 6 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  ศรีศศินานนท์
2. เด็กหญิงปุณิกา  พรหมเจริญ
 
1. นางณัชฌา  ลือกำลัง
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  โนรี
 
542 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1. เด็กหญิงชญาภา  จิรธนวิชัย
2. เด็กหญิงพีรยา  มูสิกอุปถัมภ์
 
1. นางสาวจรัสศรี  ธรรมรัตน์
2. นายรณฤทธิ์  โพธิคม
 
543 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กชายธีรฤทธิ์  บัญญัติ
2. เด็กชายนิพิฐพนธ์  วงศ์แสนสุข
 
1. นางสาววราภรณ์  พรหมศร
2. นางสาวกัญญานันท์  มากคล้าย
 
544 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอรพรรณ  ปุยภิรมย์
2. เด็กหญิงแพรวา  พันธ์รัตน์
 
1. นางปทิตตา  แหวนหล่อ
2. นางสาวศิริพรรณ  แก้วมาตย์
 
545 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนอัมพรไพศาล 1. เด็กหญิงณปุณวรา  บุญชูวงศ์
2. เด็กชายธนดล  กิตติคุณศักดิ์
 
1. นางสุสิดา  ประสพทรัพย์
 
546 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนมารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ 1. เด็กชายชนากร  วัฒนสินไพโรจน์
2. เด็กชายพัสกร  วัฒนะบุปผา
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  ยุวเลิศรัตน์
 
547 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ 1. เด็กหญิงณิชาลภัส  ทองสว่าง
2. เด็กหญิงนรภัทรพิมล  จันทะเล
 
1. นางสาวพัชราทิพย์  อินประดับ
 
548 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง 1. เด็กชายธราเทพ  คุณทะวงค์
2. เด็กหญิงวิลาสิณี  เชื้อผู้ดี
 
1. นางสาวปาณชา  มัยตรีเดช
2. นางณชาลินี  ลิอินทร์
 
549 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กหญิงกันติมา  แสงอรุณ
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  ศาสนอนันต์กุล
 
1. นางชลลดา  เจริญสุข
2. นางสาวศิริรัตน์  บังจันทร์
 
550 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กชายณภทร  พิริยเอกพงศ์
2. เด็กชายอัตชา  พลศักดิ์ขวา
 
1. นางสายสุนี  ชอบสวน
2. นางศิริขวัญ  อาษานอก
 
551 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) 1. เด็กหญิงญาสุมินทร์  เรืองอุไร
2. เด็กหญิงวิชาดา  ไชยมงคล
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  ศรีปิ่นเป้า
2. นายเกรียงศักดิ์  ทับล้อม
 
552 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนจิรดา 1. เด็กหญิงชลากร  ม่วงผล
2. เด็กหญิงพริมรตา  ทิพรักษ์
 
1. นางสาวชานีเวีย  คงเพ็ชร
 
553 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) 1. เด็กหญิงธนัญญา  นามริด
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ช่างกล่อม
 
1. นางสาวชมพูนุท  ชูนามไชย
2. นางสมนึก  ดิเรกศรี
 
554 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงปวีณ  ร่วมจิตร
2. เด็กหญิงพรชิชา  เดชสุภา
 
1. นางศิริวรรณ  กรัตสุวรรณ
 
555 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา 1. เด็กหญิงชลธาร  จิตติเลิศสกุลชัย
2. เด็กหญิงรุจาภา  ศิริประกอบกุล
 
1. นางประหยัด  พุกมนต์
 
556 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กชายคเชนร  โลนะลุ
2. เด็กชายสมาน  เย็นใจ
 
1. นางสาวปราณี  พันธุ์แตง
2. นางอุษา  ตันตระกูล
 
557 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 1. เด็กชายกรวินท์  ทิมทอง
2. เด็กชายวีรวัฒน์  รุ่งเรือง
 
1. นางประภาศิริ  ธนะศักดินันท์
2. นางสาวเพียรพนม  เคียงวงค์
 
558 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงอรุโณทัย  ไชยถา
2. เด็กหญิงเจนจิรา  มูลเพ็ญ
 
1. นายสราวุฒิ  ไทยสงค์
2. นางฉวีวรรณ   จันทนาม
 
559 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กชายอนุภัทร  ไตรสกุล
2. เด็กหญิงอรอุมา  อาญาเมือง
 
1. นายคนิษฐ์  ทองแจ่ม
 
560 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 1. เด็กหญิงพิมพ์พร  มากด่าน
2. เด็กหญิงวรรณภา  บุญประเสริฐ
 
1. นางสาวปรารถนา  ขำประเสริฐ
 
561 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  พ่วงใจ
2. เด็กหญิงศุภสุตา  ตามเพ็ชรเติม
 
1. นายกวิน  รอดแก้ว
2. นางกมลชนก  เร็ทฟอร์ด
 
562 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1. เด็กชายธนวัตร  ธรรมพิทักษ์กร
 
1. นายยงยุทธ  แก้วจันทร์
 
563 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กชายศุภพิชญ์  รัศมีบวรกิติกุล
 
1. นางสาววีณา  เกษรา
 
564 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 1. เด็กหญิงกรรกฎ  สุขเจริญทรัพย์
 
1. นางพิมปุณยวัจน์  มาสังข์
 
565 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 74 เงิน 4 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ณดา  ขวัญอัครพัฒน์
 
1. นางสาวมณีรัตน์  วงคล่อง
 
566 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 70 เงิน 5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กชายจิรโชติ  อรรถศาสตร์ศรี
 
1. นางสาวขนิษฐา  หนูภัยยันต์
 
567 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 6 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กหญิงชญานุต  ชาวบ้านกร่าง
 
1. นางนุชรัตน์  ศรีวิจารย์
 
568 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 7 โรงเรียนนันทนวรวิทย์ 1. เด็กชายภัทรพล  สุขพลอย
 
1. นางสาวภัณฑิรา  เซี่ยงหว่อง
 
569 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 8 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  จำนงรัตน์
 
1. นางสาวผกาแก้ว  ชุติวรรณพร
 
570 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 8 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 1. เด็กหญิงธนัชชา  ปรางทอง
 
1. นางอรอนงค์  สุดใจ
 
571 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 10 โรงเรียนอัมพรไพศาล 1. เด็กชายรัชชานนท์  สุทธิมานะกิจ
 
1. นางฉัตรแก้ว  ปิงมะโน
 
572 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 11 โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี 1. เด็กชายเหมภัส  หวังสันติพร
 
1. นางสุรัช  มั่งมี
 
573 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 12 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  สิงห์ลอ
 
1. นางสาวเกษร   วงศ์ภักดี
 
574 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กชายสิทธิเดช  รจนาจิตร
 
1. นางพัทยา  นิลอุบล
 
575 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 14 โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กชายณฐวัฒน์  จันทร์เหลือง
 
1. นายภัคพงษ์  พีระพงษ์
 
576 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบางคูลัด 1. เด็กชายณกรณ์  เทศแก้ว
 
1. นางสาวเอมอร  ช่วงโชติ
 
577 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 43 เข้าร่วม 16 โรงเรียนตลาดบางคูลัด 1. เด็กชายสิรายุ  สุกก้อน
 
1. นางรัตนาภรณ์  จันทร์พล
 
578 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) 1. เด็กหญิงสุชาดา  มีหนองแขม
 
1. นางสาวศศิธร  ทองคำ
 
579 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 39 เข้าร่วม 18 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 1. เด็กหญิงสุธาวัลย์  บุญจันทร์
 
1. นางสาวกัญญภัทร  มีเรือง
 
580 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 39 เข้าร่วม 18 โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายชัชวาล  ทับทิมหิน
 
1. นางสุรีรัตน์  พีระณรงค์
 
581 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 20 โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) 1. เด็กหญิงณิชาดา  อ่าวแห่งสันติ
 
1. นางสาวชัญญาวีร์  แก้วล้วนปภาวินท์
 
582 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 20 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กชายอลงกร  บุญญา
 
1. นางนุชจรีย์  ไหลประสิทธิ์พร
 
583 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 37 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงอัญญ์ทิตา  ธรรศ์ไชยพร
 
1. นางประนอม  โอ้อิ้ว
 
584 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 37 เข้าร่วม 22 โรงเรียนคลองเกลือ 1. เด็กชายณัฐณกร  พันธ์ยัง
 
1. นางสุธาสินี  กลิ่นจิ๋ว
 
585 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 24 โรงเรียนวัดบางพูดใน(นนทวิทยา) 1. เด็กหญิงปรียาภัสสร์  เตชะ
 
1. นางสาวพงษ์พิสุทธิ์  พุ่มพวง
 
586 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 25 โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 1. เด็กชายกิตติธัช  แจ่มจันทร์
 
1. นางจิราพร  พลับอินทร์
 
587 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 25 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กชายยุทธฉัตร   อินทำ
 
1. นางวันเพ็ญ   บุญนัดดา
 
588 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 27 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงสุชานุช  เกิดในมงคล
 
1. นางรัชนี  เชิดชาญชัยศรี
 
589 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 27 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงวีดาดซ์  ดุลยาสัตย์
 
1. นางอมรรัตน์  นิ่มนนท์
 
590 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 27 โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ทรรทรานนท์
 
1. นางสาววรารัตน์  มีคุณ
 
591 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 31 เข้าร่วม 30 โรงเรียนแสงประเสริฐ 1. เด็กชายนวพร  จรรยารัตน์
 
1. นายอภิสิทธิ์  ชราศรี
 
592 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 29 เข้าร่วม 31 โรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา 1. เด็กชายณัฐพัชร์  เลิศธีระชาญชัย
 
1. นายมานะ  คำสอน
 
593 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 28 เข้าร่วม 32 โรงเรียนมารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ 1. นายเกรียงไกร  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุภาพร  นามบุตร
 
594 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 27 เข้าร่วม 33 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 1. เด็กชายแอนโทนี่  จตุรพิพิธพรชัย
 
1. นางสุพรรณ  ไชยเทพา
 
595 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 27 เข้าร่วม 33 โรงเรียนสากลศึกษาบางบัวทอง 1. เด็กชายภัทรดนัย  บุญกอง
 
1. นางสาวกรชนก  วัฒนาสันติกุล
 
596 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 35 โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสาวสุวรรณี  โชติสกุลบุญฑวิไล
 
597 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 25 เข้าร่วม 36 โรงเรียนประถมพฤกษา 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  อ่อนจิตต์
 
1. นางสมพิศ  พรแหยม
 
598 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 23 เข้าร่วม 37 โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง 1. เด็กหญิงจิตณพัต  ถานกางสุ่ย
 
1. นางสาวศิริรัตน์  รัตแสง
 
599 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 21 เข้าร่วม 38 โรงเรียนวัฒนพฤกษา 1. เด็กหญิงไอลดา  มินพิมาย
 
1. นางสาวปิยะนุช  ชาปู่
 
600 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 39 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ชัยไหวพริบ
 
1. นายสัญญา  สกุลซ้ง
 
601 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 19 เข้าร่วม 40 โรงเรียนจิรดา 1. เด็กชายภูวิช  แสงศัพท์
 
1. นางสาวปวีณ์ธิดา  อุตตะมี
 
602 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 19 เข้าร่วม 40 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กชายปัณณทัต  สุขรัตน์
 
1. นางยุพาภรณ์  แซ่ตั้ง
 
603 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 42 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงปุญรวิภา  เจริญทรัพยานันท์
 
1. นางสาวนภศูล  กล้าตลุมบอน
 
604 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 43 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 1. เด็กชายชลนที    ปู่ยิ้ม
 
1. นางสาวสินีกานต์    แฟงสุวรรณ์
 
605 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 15 เข้าร่วม 44 โรงเรียนวัดเชิงเลน 1. เด็กหญิงนุชไอณี  มะหะหมัด
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ล่องอำไพ
 
606 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 15 เข้าร่วม 44 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทร์เที่ยง
 
1. นางสาวอรอุมา  สายชนะ
 
607 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 15 เข้าร่วม 44 โรงเรียนวัดเพรางาย 1. เด็กชายอัฎดฮา  มั่นคง
 
1. นางเนาวรัตน์  จันทรมาลี
 
608 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 12 เข้าร่วม 47 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กหญิงลลิตา  กระดามัน
 
1. นางน้ำอ้อย  เจริญสุข
 
609 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 9 เข้าร่วม 48 โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล 1. เด็กหญิงพรนับพัน  วงศ์ปัญญานันท์
 
1. นางสาวกาญจนา  พิลาล้ำ
 
610 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 49 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ป้อมจันทร์
 
1. สิบเอกธวรรณพรรณ  หมั่นเรียน
 
611 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 3 เข้าร่วม 50 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1. เด็กหญิงวีรดา  เชื้อสกุล
 
1. นายอิสระ   อุบลฉาย
 
612 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนเทพพิทักษ์ 1. เด็กชายสืบสกุล  มณีรัตน์
 
1. นางสาวเทวิณี  ศิริพิกุลพันธ์
 
613 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 1. เด็กชายธวัชชัย  มารศรี
 
1. นางสาวภาณุมาศ  ศรีสุนนท์
 
614 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดบางบัวทอง 1. เด็กชายการันตร์  แป้นแก้ว
 
1. นางสาวปรียานุช  อรรคคำ
 
615 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1. เด็กหญิงภัสนันท์  สัมฤทธิ์สุทธิ์
 
1. นายสมศักดิ์  แสงวรรณ
 
616 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ภะวะ
 
1. นางพัชรินทร์  วังทะพันธ์
 
617 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสากลศึกษาบางบัวทอง 1. เด็กหญิงศิริภัสสร  รักษสุธากาญจน์
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  จันทบุรี
 
618 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กชายวรอรรถ  ลิ้มปัญญาเลิศ
 
1. นางสาววีณา  เกษรา
 
619 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1. เด็กชายนพรุจ  กาศอุดม
 
1. นางสาวคัคณางค์  รักความซื่อ
 
620 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง 6 โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กชายฟ้าสรรค์  เชื้อผู้ดี
 
1. นางสาวกัญญ์ณณัฐ  จันทร์ศิริชญา
 
621 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง 6 โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี 1. เด็กชายกันต์ธร  ไข่มุกข์
 
1. นางสาวสมสุภัท  ปาระวัฒน์
 
622 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง 8 โรงเรียนท่าอิฐศึกษา 1. เด็กชายชารีฟ  พระจันทร์ศรี
 
1. นางสาวกัลยา  นิยมเดชา
 
623 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง 9 โรงเรียนประถมพฤกษา 1. เด็กชายผไทเทพ  ลีฬพงษ์
 
1. นายภานุเดช  เรืองกลิ่น
 
624 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง 9 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 1. เด็กชายศุภณัฐ  คล้ายหาญ
 
1. นางภัทรมน  บุณยะศรี
 
625 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง 11 โรงเรียนอัมพรไพศาล 1. เด็กชายฆฤน  อมรวิริยะกุล
 
1. นายชุติพนธ์  ตู้ธนบัตร
 
626 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง 12 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กชายรัฐพล   ธนวัฒน์ภิญญา
 
1. นายวีระชัย   สีทาน้อย
 
627 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง 12 โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ 1. เด็กชายภูริภัทร  ภูวนารถ
 
1. นางวราภรณ์  กอสันเทียะ
 
628 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง 14 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กชายวรดร  วรดี
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  อรจันทร์
 
629 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง 15 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงณัฐชยา  สังข์เกลี้ยง
 
1. นางสาวสุขฤทัย  มีสุข
 
630 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 16 โรงเรียนวัฒนพฤกษา 1. เด็กหญิงธนยพร  งามดี
 
1. นางสาวนิโลบล  คำเต็ม
 
631 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 16 โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) 1. เด็กหญิงณัจฉรียา  พรหมศร
 
1. นายวรธันย์  พรมโสภา
 
632 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 18 โรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา 1. เด็กหญิงปลิดา  ทองนิรันดร์
 
1. นางสุมานี  ผลเสวก
 
633 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 19 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1. เด็กชายธีระพงษ์   มิสา
 
1. นางอุไรวรรณ   กุลวงศ์วิทย์
 
634 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 72 เงิน 20 โรงเรียนคลองเกลือ 1. เด็กชายสรวิศ  ไชยนา
 
1. นางไกรสมร  ดีถนัด
 
635 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 72 เงิน 20 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 1. เด็กชายพชร  เพิ่มพูล
 
1. นางสาวสรัญญา  ภูจอมจิตร
 
636 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 22 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 1. เด็กชายอภิวิชญ์  ดาวเจริญ
 
1. นางพุทธิยา  พื้นพรม
 
637 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 22 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายภูมิรพี  พูลวิรัตน์
 
1. นางรัชนี  พ่วงเพ็ชร
 
638 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 24 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กชายจิตปกร  ทองคำ
 
1. นางยุพาวดี  รูปเล็ก
 
639 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงพิณรภา  ภิรมย์สุข
 
1. นางสาวธนัญพร  ปลูกชาลี
 
640 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านคลองฝรั่งฯ 1. เด็กหญิงเนตรดาว  อาจบัว
 
1. นายสรรสร้าง  แก้วเกิด
 
641 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 27 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 1. เด็กชายปรมินทร์  วันแอเลาะห์
 
1. นายคมกริช  นาป่า
 
642 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 28 โรงเรียนปิยะฉัตร 1. เด็กชายธิติวุฒิ  ถิระสัตย์
 
1. นางอรรยา  เตมิยาจล
 
643 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 29 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 1. เด็กชายจิรัจ  ศรีโยธา
 
1. นายเชาวลิต  เพ็งเจริญ
 
644 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบางคูลัด 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เหล่าศรี
 
1. นางสาวน้ำตาล  อนันตรักษ์
 
645 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 31 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายรัชพล  เชียงใหม่
 
1. นายสัญญา  สกุลซ้ง
 
646 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 32 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กหญิงนฏกร  ทรัพย์งาม
 
1. นางสาวธนัชชา  บุญชากร
 
647 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 33 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กชายเกรียงไกร  ชาติชำนิ
 
1. นางสาววิลัยพร  อาจหยุด
 
648 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 34 โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 1. เด็กชายพรพิพัฒพงศ์  เจตนะ
 
1. นายวิรัตน์  เนรมัติ
 
649 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 34 โรงเรียนวัดบางบัวทอง 1. เด็กหญิงรุ้งอรุณ  ยะสุตา
 
1. นางสาวสุกานดา  พันธ์ถา
 
650 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 36 โรงเรียนนันทนวรวิทย์ 1. เด็กชายอลงกรณ์  เชิญผึ้ง
 
1. นางบาหยัน  น้อยวิเศษ
 
651 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 37 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 1. เด็กชายธนบดี  สืบสาย
 
1. นางสาวชลธิชา  สารคร
 
652 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 38 โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) 1. เด็กชายปภิณญา  นาคเจือ
 
1. นางสาวชัญญาวีร์  แก้วล้วนปภาวินท์
 
653 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 39 โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง 1. เด็กหญิงธนภรณ์  จันทลึก
 
1. นางสาวพิชชาภา  ปัดโตยันทัง
 
654 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล 1. เด็กชายปฏิภาณ  อิ่มลา
 
1. นางสาวกาญจนา  พิลาล้ำ
 
655 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 41 โรงเรียนจิรดา 1. เด็กชายณัฐพล  เกียรติอุทัย
 
1. นางสาวปวีณ์ธิดา  อุตตะมี
 
656 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 42 โรงเรียนแสงประเสริฐ 1. เด็กหญิงประกายมุข  แสนรักษ์
 
1. นายอภิสิทธิ์  ชราศรี
 
657 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 43 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายเจษฎา  กลิ่นหอม
 
1. นางสาวศศิธร  สิงหะคเชนทร์
 
658 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 21 เข้าร่วม 44 โรงเรียนวัดเชิงเลน 1. เด็กหญิงดาราณี  มะหะหมัด
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ล่องอำไพ
 
659 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 45 โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) 1. เด็กหญิงสุดารักษ์  พัดพาน
 
1. นางสุนทรี  บุญพระลักษณ์
 
660 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 46 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กหญิงธนิดา  อาสาชัย
 
1. นางสาวรังษินี  เงางาม
 
661 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนมารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ 1. เด็กชายณัฐเศรษฐ  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุภาพร  นามบุตร
 
662 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเทพพิทักษ์ 1. เด็กชายอดิวิศว์  จันทร์ภู่
 
1. นางสาวเทวิณี  ศิริพิกุลพันธ์
 
663 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 1. เด็กชายอดิรุจ   สาราบัว
 
1. นางสาวสุรอยยา   โชคชัยอนันต์พร
 
664 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดบางพูดใน(นนทวิทยา) 1. เด็กชายหรรษธร  กล่อมกูล
 
1. นางสาวพงษ์พิสุทธิ์  พุ่มพวง
 
665 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  รัตน์ทิพย์
 
1. นายรัฐภูมิ  โลศิริ
 
666 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กชายเบญจพล  อินทร์งาม
 
1. นายปัญญวัฒน์  เมินขุนทด
 
667 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงกนกพร  ทูลสุริยา
 
1. นางณัฐญา  เจริญพันธุ์
 
668 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 1. เด็กหญิงสุพัตรา   ชื่นชม
 
1. นางสาวนายิกา   ดอกพวง
 
669 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดสลักเหนือ 1. เด็กชายภูริณัฐ  เจียมจรรยงค์
 
1. นางสาวณัฐชยา  กระทาง
 
670 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 5 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 1. เด็กหญิงเจติญา  สุทธิพงษ์
 
1. นายคมกริช  นาป่า
 
671 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  หนูทอง
 
1. นางสาวธนัชชา  บุญชากร
 
672 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 7 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงไอยรา  แนวดี
 
1. นางสาวสุภนิษฐ์   ชอบบุญ
 
673 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงณัฐชิชา  สถานอุ่น
 
1. นางสาวฐิติมา  ลีศิริรุ่งโรจน์
 
674 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ดอเลาะ
 
1. นางกลอยใจ  พัฒนคุณเจริญกิจ
 
675 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กชายจารุวิชช์   จันทร์ดี
2. เด็กหญิงพิชชาพร   พูลภิญโญ
3. เด็กชายอนุตร   ปุรัตถิภาค
 
1. นายวีระชัย   สีทาน้อย
2. นางสาววิไลวรรณ   เกตุสิทธิ์
 
676 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  สุริยศ
2. เด็กหญิงวาลิษา  รักแจ้ง
3. เด็กหญิงสุกัญญา  อาจกิจ
 
1. นางสาวสุขุมาภรณ์  ปิยะวงษ์
2. นางสาววรินดา  ทิพวัฒน์
 
677 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กหญิงกนกพร  โตษะนิวัตร
2. เด็กชายชัยพิทักษ์  พงษ์สุวรรณ
3. เด็กชายวีรวัฒน์  เด็ดพุดซา
 
1. นางสาวกรัณฑรัตน์  โถนิมิตร์
2. นางนุชรัตน์  ศรีวิจารย์
 
678 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1. เด็กชายจิรพงษ์  สุริย์
2. เด็กหญิงธนพร   ขาวเอี่ยม
3. เด็กชายปุญญพัฒน์   อินสว่าง
 
1. นางสาวกานดา   ทำนองดี
2. นายจารุพร   เทพดำ
 
679 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 72.4 เงิน 5 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพร  มะปูเลาะ
2. เด็กหญิงวรรณิษา  วิทยา
3. เด็กหญิงอริญา  อารี
 
1. นางสาวกาญจนา  สุรินทร์ธนาสาร
2. นายอิสระ  อุบลฉาย
 
680 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 6 โรงเรียนมารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ 1. เด็กชายกนกพร  ทับน้อย
2. เด็กชายจักรพันธ์  พลอยระย้า
3. เด็กชายพัสกร  วัฒนะบุปผา
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  เชิญผึ้ง
 
681 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอัมพรไพศาล 1. เด็กหญิงขวัญเกล้า  พรหมสมบัติ
2. เด็กชายปรานต์  นาลาด
3. เด็กชายสุภเวช  รอสมิง
 
1. นายชุติพนธ์  ตู้ธนบัตร
 
682 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กชายนันทพงษ์  ปานโสภณ
2. เด็กหญิงนันทิชา  เกิดบำเพ็ญ
3. เด็กหญิงรพีพร  เหมแหวน
 
1. นางพนมกร  พลศิลป์
2. นางณัฐญา  เจริญพันธุ์
 
683 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 88.44 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กชายรวีวัฒน์   แจ้งคง
2. เด็กหญิงสุพิชญา   ผ่องแผ้ว
3. เด็กหญิงอดิศา   กาบบัวไข
 
1. นายวีระชัย   สีทาน้อย
2. นางสาววิไลวรรณ   เกตุสิทธิ์
 
684 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กหญิงฐิตา  วัดสะมาญ
2. เด็กชายวรโชติ  หอมหวน
3. เด็กหญิงศิริกานต์  สมจริง
 
1. นางวัชราภรณ์  พลโลก
2. นายภานุวัตร  แสงแก้ว
 
685 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 77.95 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1. เด็กหญิงซินเจีย   รักวรางคณา
2. เด็กหญิงศศิธร   พรหมหรรษ์
3. เด็กหญิงอมลรดา   ทองจันทร์มูล
 
1. นางอุไรวรรณ   กุลวงศ์วิทย์
2. นางสาวพิมพ์ลตา  ธนพงษ์ไพศาล
 
686 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 77.25 เงิน 4 โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย 1. เด็กหญิงนาตาลี  กลิ่นกลัด
2. เด็กหญิงฟาตีมะห์  ลามอ
3. เด็กหญิงอุมากร  ลาท่าทราย
 
1. นายชวิวัฒน์  งามสวัสดิ์
2. นางสาวสิรินทร์  โกมลสุทธิ์
 
687 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 75.44 เงิน 5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กหญิงมัชฌิมา  วสันติวงศ์
2. เด็กหญิงรัศมี  สายกระสุน
3. เด็กหญิงอัสมา  หอสุวรรณ
 
1. นางสาวรินดา  ทิพวัฒน์
2. นางสาวสุขุมาภรณ์  ปิยะวงษ์
 
688 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 74.85 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  แหวนเพ็ชร
2. เด็กหญิงนันทิพร  หนูหน่าย
3. เด็กชายอนุกูล  คลังนุช
 
1. นางสาวศศิวิมล  พันที
2. นางสาวชลธิชา  สารคร
 
689 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 74.45 เงิน 7 โรงเรียนวัดกู้ 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  มะเมียเมือง
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  แย้มกลิ่น
3. เด็กหญิงใบเตย  ศรีสม
 
1. นางสาวเปียทิพย์  อุทัยอัน
 
690 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 73.75 เงิน 8 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1. เด็กชายจิรยุทธ  รุจินุกูล
2. เด็กชายภาณุพงศ์  บินนาโรโซ
3. เด็กหญิงอัยรดา  มะหะหมัด
 
1. นางสาวกาญจนา  สุรินทร์ธนาสาร
2. นางสาวศิริพร  กิริยา
 
691 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 72.8 เงิน 9 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กชายกานต์ดนัย  นิ่มสมบุญ
2. เด็กชายธนพล  นิลศิริ
3. เด็กหญิงวรรณวิษา  พ่วงคง
 
1. นางสาวศศิธร  อุดทา
2. นางยุภาคม  กลมเกลา
 
692 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 72 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กชายธนบูรณ์  อุตะมะพงษ์
2. เด็กชายพีรพงษ์  ฤทธิ์ทอง
3. เด็กชายรัฐภูมิ  พะวัน
 
1. นายกิตติพัฒน์  บุญเที่ยง
2. นางสิริรัตน์  บุญลือแก้ว
 
693 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 71.3 เงิน 11 โรงเรียนปิยะฉัตร 1. เด็กชายกรดนัย  สำอางค์ญาติ
2. เด็กชายกิตติกวิน  ไตรมาลัย
3. เด็กชายอธิพงษ์  สำเภาทอง
 
1. นางอรรยา  เตมิยาจล
 
694 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 71.15 เงิน 12 โรงเรียนบางคูลัด 1. เด็กชายชวิน  ศรีเผือก
2. เด็กหญิงณิชานันท์  เทศนาเรียง
3. เด็กหญิงอชิรญา  นิยมวงศ์
 
1. นางสาวปิมปภา  ชมโชค
2. นางสาวนวลปรางค์  ศรีงาม
 
695 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 70.35 เงิน 13 โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กชายทีปวร  สมประกอบ
2. เด็กชายปรมัตถ์  ลีวานันท์
3. เด็กหญิงวริษฐา  คำกิ่ง
 
1. นางฉวีวรรณ  แสนสุทธิ
2. นางสาวรัตนาภรณ์   กันยานุช
 
696 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 70.2 เงิน 14 โรงเรียนมารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ 1. เด็กชายคณาธิป  แจ้งวงศ์
2. เด็กหญิงชโลธร  แน่นอุดร
3. เด็กหญิงธนพร  พลสว่าง
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  เชิญผึ้ง
 
697 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 68.55 ทองแดง 15 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 1. เด็กชายณัฐพงษ์  โกศลวุธ
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  สวยสม
3. เด็กหญิงอนุธิดา  ศรีภาร์
 
1. นางบุษกร  จำปาพันธ์
2. นางสาวสรัญญา  ภูจอมจิตร
 
698 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 68.25 ทองแดง 16 โรงเรียนวัดกลางเกร็ด 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  กลิ่นหอม
2. เด็กหญิงจิราพร  บุญยะชา
3. เด็กชายเอกภพ  อิศรางกูล ณ อยุธยา
 
1. นางณัฐธิยา  เหมือนมาตย์
2. นายชำนาญ  แปงเขียว
 
699 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 66.5 ทองแดง 17 โรงเรียนนันทนวรวิทย์ 1. เด็กหญิงกานติมา  เภาวิเศษ
2. เด็กชายบรรพต  อินยิ้ม
3. เด็กหญิงพรรณสุกาญ  ออกหาญ
 
1. นางบาหยัน  น้อยวิเศษ
2. นางสาวจินต์ศุจี  วัฒนมะโน
 
700 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 66.25 ทองแดง 18 โรงเรียนวัดบางบัวทอง 1. เด็กหญิงธัญญาธร  เดชอุทัย
2. เด็กหญิงพิมลพัทธ์  ทิพย์ประพันธ์
3. เด็กหญิงมณฑิตา  เหมือนทอง
 
1. นางสาวสุกานดา  พันธ์ถา
2. นางสาวปรียานุช  อรรคคำ
 
701 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 61.86 ทองแดง 19 โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา 1. เด็กชายทศพร  ปราโมช
2. เด็กชายปรเมศวร์  จันทร์แก้ว
3. เด็กชายรัฐภูมิ  นุ่มเนตร
 
1. นางสาวมนณกร  ประชุมรัตน์
 
702 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 60.2 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กชายศิรศักดิ์  พลแก้ว
2. เด็กหญิงสาวิกา  อาจทุมมา
3. เด็กชายสิทธิชัย  ทองผิว
 
1. นางสาวไพลิน  พันสืบวงค์
 
703 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 54.85 เข้าร่วม 21 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์   ผาสอาด
2. เด็กชายนวย   ประเสริฐสังข์
3. เด็กชายรัตนาวลี   สายปัญญา
 
1. นายธนวัฒน์  สุขสกนธ์
2. นางสาวขวัญชนก  อินต๊ะนัย
 
704 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 51.15 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายจิรเดช  เกตุแก้ว
2. เด็กชายพัทธ์ธีรศักดิ์  ทาขาว
3. เด็กชายภูริวัฒน์  จีราคม
 
1. นางรัชนี  พ่วงเพ็ชร
2. นางสาวณัฎฐ์ณอร  วิสุทธิสวัสดิ์
 
705 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงกันติมา  ฮวดวัฒนกิจ
2. เด็กหญิงณปรารถนา  ปริบูรณะ
3. เด็กชายพุฒิพงศ์  แหวนอ่อน
 
1. นางสาวศันสนีย์  ผลชูชื่น
2. นางสาวนภศูล  กล้าตลุมบอน
 
706 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 1. เด็กชายนัฐวัฒน์  มานะบุตร
2. เด็กชายภูผา  เนียมน้อย
3. เด็กชายอิทธิพล  รัชวิชัย
 
1. นายวิรัตน์  เนรมัติ
2. นางสาวสุณิสา  มีโคตรกอง
 
707 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  บางกระ
2. เด็กชายณิชากร  ทับจันทร์
3. เด็กชายเจษฏา  มุ่งสิน
 
1. นางภัทรานิษฐ์  พูนชัย
2. นางสาวกถิน  พรมแก้ว
 
708 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 1. เด็กชายนริสรา  ศรีจำปา
2. เด็กหญิงวันดารา  อ่อนบุญมา
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีชมภู
 
1. นายชัยรัตน์  จงรักษ์
2. นายสมโภชน์  ทองโคตร
 
709 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนแสงประเสริฐ 1. เด็กหญิงชลิตา  มูซอ
2. เด็กหญิงสุพัตษร  เลาะลาเมาะ
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  คงโพธิ์
 
1. นางสาวรุจเรศ  บัวอิ่น
2. นายอภิสิทธิ์  ชราศรี
 
710 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  อุทัย
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ธาตุสุวรรณา
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  กีมัง
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  เครือวงค์
2. นางสาวนิศมา  เพชรโรจน์
 
711 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กชายพิบูรณ์ชัย  ชินนะ
2. เด็กชายพีรวัส  คัคนางกูล
3. เด็กชายวันชัย  บุผาลา
 
1. นายปัญญวัฒน์  เมินขุนทด
2. นางยุพาวดี  รูปเล็ก
 
712 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 79.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี 1. เด็กชายคุณาสิน  อุเทน
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  จูมพันธ์
3. เด็กหญิงอ้อย  อ้ายปี้น
 
1. นางสาวกาญจนา  ดีเดิน
 
713 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 75.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงจรรยา  แซ่ตั้ง
2. เด็กชายวิษณุ  ซาชิโย
3. นางสาวโชติมณี  สุโภชน์
 
1. นางอภิฤดา  สังข์สุวรรณ
2. นางสาวฐิติมา  ลีศิริรุ่งโรจน์
 
714 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  วนไธสง
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  จำเริญดี
3. เด็กหญิงวรรณวิสา  อาจหยุด
 
1. นางสาวไพลิน  พันสืบวงค์
 
715 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 56.25 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดสลักเหนือ 1. เด็กหญิงรัตนา  ชาลีเขียว
2. เด็กหญิงศศิธร  ภักดี
3. เด็กหญิงอรทัย  ดีพรม
 
1. นางสาวณัฐชยา  กระทาง
 
716 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกฤตยา  ประยูร
2. เด็กหญิงเอเซีย  นวนพิจิตร
 
1. นางสาวฐิติมา  ลีศิริรุ่งโรจน์
2. นางอภิฤดา  สังข์สุวรรณ
 
717 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กชายกฤษฎา   ทองจันทร์ดี
2. เด็กชายอานัส   ผิวดี
 
1. นางสาววิไลวรรณ   เกตุสิทธิ์
2. นายวีระชัย   สีทาน้อย
 
718 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 73.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  ศรีโนย
2. เด็กชายปิติพร  ศรีอมรรัตนกุล
 
1. นายไพรัตน์  รูปเล็ก
2. นางสาวผานิช  ธงฉิมพลี
 
719 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 69 ทองแดง 4 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายธนากร  ศรีไชโย
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ยุยงค์
 
1. นางสาวศศิธร  สิงหะคเชนทร์
2. นางสาวอภิญญา  บุตรพรม
 
720 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 53.67 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กชายศุภกิตติ์  กล้าหาญ
2. เด็กชายสมเกียรติ  ถวิลวงค์
 
1. นางวัชราภรณ์  พลโลก
2. นางกวิตาภรณ์  อติชาติเกษมกุล
 
721 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 49.33 เข้าร่วม 6 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  โรณะวัฒน์
2. เด็กชายรัฐกฤษฏื์  สามวัง
 
1. นางสาวสุภาวดี  สุเมธีศรีวงศ์
2. นายวุฒิจักร  มูลเทพ
 
722 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 7 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กชายธนัทฤทธิ์  ชัยนาม
2. เด็กหญิงอภิญญดา  นุ่มน่วม
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  อรจันทร์
2. นางสาวเบญญาภา  วัฒนวงศ์
 
723 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 43.67 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบางคูลัด 1. เด็กชายณภัทร  กองสมิง
2. เด็กชายด.ช.ทักษดนย์  ตำราเรียง
 
1. นางนันท์นรินทร์  เนตรลักษณ์
2. นางสาวสุชาดา  พลายยงค์
 
724 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 41.67 เข้าร่วม 9 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กชายภฤศพิสิฐ์  ศิริเดช
2. เด็กชายรณกฤต  ธาระจักร์
 
1. นางสาวฐิติมา  ชะนะภู
 
725 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 32.33 เข้าร่วม 10 โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กชายกฤติน  สุวรรณ
2. เด็กชายพอเพียง  มงคลเจริญกิจ
 
1. นางฉวีวรรณ  แสนสุทธิ
 
726 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 11 โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 1. เด็กชายนฬาเมฆ  บุญประกอบ
2. เด็กชายรพีภัทร  สงเวียง
 
1. นางสาวเกศรา  แซ่จิว
2. นางสาวสุพัตรา  พรอินทร์
 
727 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 10.67 เข้าร่วม 12 โรงเรียนปิยะฉัตร 1. เด็กชายธนพงศ์  ไชยพานิช
2. เด็กชายภาษิต  รัตฉวี
 
1. นางอรรยา  เตมิยาจล
 
728 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง 1. เด็กหญิงวิราสินี  ศรีสมบัติ
2. เด็กหญิงสุรีย์รัตน์  บัวลอย
 
1. นางสุพรรณี  สุขแสง
2. นางสาวสุพัตรา  เต๊ะดอเลาะ
 
729 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กชายศราวุฒิ   ดีน้อย
2. เด็กชายอิทธิพล   คำพิชิต
 
1. นางสาวอรัญญา   ชำนาญวาด
2. นางสาวสุภนิษฐ์   ชอบบุญ
 
730 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายณัฐนันท์  สายกำปัง
2. เด็กชายอาทิตย์  ศรีชมชื่น
 
1. นายโชคทวี  วิจิวังสา
 
731 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงนัฐธิชา  สถานอุ่น
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  คุณพันธ์
 
1. นางสาวฐิติมา  ลีศิริรุ่งโรจน์
2. นางอภิฤดา  สังข์สุวรรณ
 
732 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 62 ทองแดง 4 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กชายจิรพัฒน์  ใจปลื้ม
2. เด็กชายปิยพัฒน์  แท่งทอง
 
1. นายอดิศักดิ์  พานิชกุล
2. นางสาวปิยะดา  ศรีอินทร์สุทธิ์
 
733 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายณัฐชนน  ศรีนางแย้ม
2. เด็กชายอดิศร  แลเซอะ
 
1. นางสาวยุวลี  กันหมุด
 
734 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 1. เด็กชายนนทภัทณ์  โสดามัก
2. เด็กชายหนึ่ง  ไตรภูธร
 
1. นางสาวสกุณา  กาสิงห์
 
735 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กชายธนาเดช  โตจันทร์
 
1. นางศมภัส  เยือกเย็น
 
736 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี 1. เด็กชายพุฒินันทน์   ศรีเพ็ญแสงพงษ์
 
1. นางสาวขนิษฐา  เกษระคร
 
737 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กชายเมธิชัย  คงสุข
 
1. นางสาวสุพร  ซอสกุล
 
738 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 1. เด็กชายปัญจพล  สมสอาด
 
1. นางวันทนีย์  ธรรมกีรติวงศ์
 
739 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 61 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ 1. เด็กชายไชยพัฒน์  เหงียน
 
1. นางสาวสุวรรณ  จินดาอินทร์
 
740 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 61 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กชายศุภวิชญ์   จูงวงษ์สุข
 
1. นางวันเพ็ญ   บุญนัดดา
 
741 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 7 โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กชายศักย์ศรณ์  ศิวาลัยพงศ์
 
1. นางสาววีณา  เกษรา
 
742 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 1. เด็กหญิงแสงคำ  น้อย
 
1. นายภัทระ  รัตนรังษี
 
743 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 9 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1. เด็กชายทรงพล  นุชมาก
 
1. นางสาวสุริยงค์  พุทธา
 
744 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 10 โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 1. เด็กชายณัฐกรณ์  ชาคำหลอย
 
1. นางจิราพร  พลับอินทร์
 
745 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 11 โรงเรียนอัมพรไพศาล 1. เด็กหญิงพลอยปภัส  บุญญาพุฒิเศรษฐ์
 
1. นางฉัตรแก้ว  ปิงมะโน
 
746 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย 1. เด็กชายวิรุณ  ทะหนองเป็ด
 
1. นางสาวอ้อมจิต  วงศ์วีระพันธุ์
 
747 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 11 โรงเรียนคลองเกลือ 1. เด็กชายเจตนิพัทธ์  เรือนแก้ว
 
1. นางไกรสมร  ดีถนัด
 
748 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัฒนพฤกษา 1. เด็กชายรชต  มิตตะขบ
 
1. นางอุทัยวรรณ  ปูรณานุนาค
 
749 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงลภัทรลดา  ธรรมศรี
 
1. นายสมพร  จริยรักษ์วรกุล
 
750 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 14 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงริญญารัตน์  ล้ำเลิศรัฐฐากุล
 
1. นางรัชนี  เชิดชาญชัยศรี
 
751 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดบางบัวทอง 1. เด็กชายชูตระกูล  นามพันดุง
 
1. นางสาวปรียานุช  อรรคคำ
 
752 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดเพรางาย 1. เด็กชายเอก  -
 
1. นางเนาวรัตน์  จันทรมาลี
 
753 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 18 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1. เด็กชายนนน  ลิปตวัฒนกุล
 
1. นางสาวมณีรัตน์  วงคล่อง
 
754 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กชายนววรรษ  อัยยรุจิวงษ์
 
1. นายกฤษดา  พัฒนชีวะพูล
 
755 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แก้วหีด
 
1. นางสาวศศิธร  ทองคำ
 
756 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 18 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กชายปรัตถกร  เจริญสุข
 
1. นางน้ำอ้อย  เจริญสุข
 
757 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 18 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1. เด็กชายปิยะพงษ์   เรืองเดช
 
1. นางสาวเกษร   วงศ์ภักดี
 
758 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 18 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กชายกิสกิสซาน  -
 
1. นางสาวเสาวนีย์  จูเกตุ
 
759 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบางคูลัด 1. เด็กหญิงกนกทิพย์  กันตะศรี
 
1. นางสาวสุชาดา  พลายยงค์
 
760 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 25 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กชายอาณกร  บุญมาเปรม
 
1. นางนุชจรีย์  ไหลประสิทธิ์พร
 
761 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย 1. เด็กชายชิษนุพงศ์  บรมทองชุ่ม
 
1. นางสาวสิรินทร์  โกมลสุทธิ์
 
762 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กหญิงวรันญา  สมเคราะห์
 
1. นางสาวศศิรินทร์  วิบูลเตโชกิตติ์
 
763 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 25 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 1. เด็กชายยุทธนา  พ่วงศาสตร์
 
1. นางสาวกาญจนา  สืบมาก
 
764 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 43 เข้าร่วม 30 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กชายพณาย  รักแจ้ง
 
1. นางสาวขนิษฐา  หนูภัยยันต์
 
765 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 43 เข้าร่วม 30 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายอนันต์สิทธิ์  จงกสิกรรม
 
1. นายสัญญา  สกุลซ้ง
 
766 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 43 เข้าร่วม 30 โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 1. เด็กชายจิรเดช  เหมือนกลัด
 
1. นางภัทรานิษฐ์  พูนชัย
 
767 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 43 เข้าร่วม 30 โรงเรียนนันทนวรวิทย์ 1. เด็กชายศุภณัฐ  พลายแก้ว
 
1. นางสาวภัณฑิรา  เซี่ยงหว่อง
 
768 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 43 เข้าร่วม 30 โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม 1. เด็กชายพงศพัศ  มะปะเภา
 
1. นายทศพร  ทองสุพรรณ
 
769 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 43 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกฤาณากร  มายืนยง
 
1. นางประนอม  โอ้อิ้ว
 
770 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 43 เข้าร่วม 30 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กชายพัชร  ธาตุชัย
 
1. นางนัยนา  จั่นบุญมี
 
771 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 43 เข้าร่วม 30 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ทองเกียว
 
1. นางสาวภาณุมาศ  ศรีสุนนท์
 
772 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 43 เข้าร่วม 30 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 1. เด็กชายกฤต  ผึ่งผาย
 
1. นางพิมปุณยวัจน์  มาสังข์
 
773 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 39 โรงเรียนปิยะฉัตร 1. เด็กหญิงรักษยา  ภูกองไชย
 
1. นางอรรยา  เตมิยาจล
 
774 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 39 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ผ่องแผ้ว
 
1. นางอมรรัตน์  นิ่มนนท์
 
775 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 39 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  ชินวงศ์
 
1. สิบเอกธวรรณพรรณ  หมั่นเรียน
 
776 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 39 โรงเรียนจิรดา 1. เด็กชายเจนธรรม  จงประดิษฐ์กุล
 
1. นางสาวปวีณ์ธิดา  อุตตะมี
 
777 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 39 โรงเรียนแสงประเสริฐ 1. เด็กหญิงสิราภรณ์  เลาะลาเมาะ
 
1. นางสาวรุจเรศ  บัวอิ่น
 
778 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 39 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กหญิงฐิติชญา  บุตรน้ำเพชร
 
1. นางสาวอรอุมา  สายชนะ
 
779 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 39 โรงเรียนประถมพฤกษา 1. เด็กหญิงณฐมน  นิจิตตะโล
 
1. นางสมพิศ  พรแหยม
 
780 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 39 โรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา 1. เด็กชายพงศกรณ์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายมานะ  คำสอน
 
781 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 39 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 1. เด็กหญิงกานดา  นามคุณ
 
1. นางอรอนงค์  สุดใจ
 
782 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 39 โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง 1. เด็กหญิงวัลยา  เทศขัน
 
1. นางสาวศิริรัตน์  รัตแสง
 
783 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 39 โรงเรียนวัดสลักเหนือ 1. เด็กชายภูมินทร์  พิมพ์มี
 
1. นางสาวศิวกุล  อนุโลก
 
784 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 39 เข้าร่วม 50 โรงเรียนวัดลากค้อน 1. เด็กชายกานต์ชนิต  ฮ้อเจริญทรัพย์
 
1. นายเทอดพงษ์  เพชรจันทึก
 
785 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 39 เข้าร่วม 50 โรงเรียนเทพพิทักษ์ 1. เด็กชายมนุชาธิป  เกตุอ่ำ
 
1. นางสาวเทวิณี  ศิริพิกุลพันธ์
 
786 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 39 เข้าร่วม 50 โรงเรียนวัดกู้ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สอนเลิศ
 
1. นางสาวเปียทิพย์  อุทัยอัน
 
787 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 39 เข้าร่วม 50 โรงเรียนตลาดบางคูลัด 1. เด็กหญิงกิรณา  พ่วงเจริญ
 
1. นางสาวจตุพร  บุญเสนา
 
788 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 39 เข้าร่วม 50 โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) 1. เด็กชายนวภัทร  คงเจริญ
 
1. นางนันทิมา  พรหมทอง
 
789 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 39 เข้าร่วม 50 โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) 1. เด็กชายนิติรัตน์  แก้วศรี
 
1. นางสาวชัญญาวีร์  แก้วล้วนปภาวินท์
 
790 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 39 เข้าร่วม 50 โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม 1. เด็กชายอภิศักษ์  สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวนพรัตน์  สิงห์โห
 
791 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 37 เข้าร่วม 57 โรงเรียนวัดเชิงเลน 1. เด็กหญิงณราภรณ์  สนธิ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ล่องอำไพ
 
792 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 37 เข้าร่วม 57 โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล 1. เด็กชายทศพร  ธรรมนิยม
 
1. นางสาวกาญจนา  พิลาล้ำ
 
793 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 37 เข้าร่วม 57 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บุตราช
 
1. นางสาวปาริชาติ  แก้วกาญจน์
 
794 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 37 เข้าร่วม 57 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กหญิงปภาดา  จันทร์เดช
 
1. นางยุพาภรณ์  แซ่ตั้ง
 
795 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 37 เข้าร่วม 57 โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธนกร  บุญชอบ
 
1. นายวิทูร  ประดิษฐบูรณ์
 
796 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 37 เข้าร่วม 57 โรงเรียนวัดบางพูดใน(นนทวิทยา) 1. เด็กชายศาสตรา  พรหมศรี
 
1. นางสาวพงษ์พิสุทธิ์  พุ่มพวง
 
797 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 37 เข้าร่วม 57 โรงเรียนวัดตาล 1. เด็กชายนิธิศ  คงอิ่ม
 
1. นางสาวกัลยา   ปราบสกุล
 
798 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 37 เข้าร่วม 57 โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ติจะนา
 
1. นางสุรีรัตน์  พีระณรงค์
 
799 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 65 โรงเรียนมารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ 1. เด็กหญิงลดาภา  สอาดรัตน์
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ศรีไสล
 
800 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 65 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 1. เด็กชายสมโภชน์  อาจสถิตย์
 
1. นางสาวผกามาศ  จันทร์พล
 
801 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 65 โรงเรียนวัดศาลากุล 1. เด็กชายชาติชาย  สุขอุดร
 
1. นายทองรัตน์  โนนคำ
 
802 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กชายธาราชล  เตชะกวิน
 
1. นางยุภาคม  กลมเกลา
 
803 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  เผ่าชู
 
1. นางพัชรินทร์  วังทะพันธ์
 
804 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 1. เด็กชายชัชนันท์  ขำเลิศ
 
1. นางสาวพรทิพย์  โกมลวานิช
 
805 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  รักกลิ่น
 
1. นายภัทระ  รัตนรังษี
 
806 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 โรงเรียนคลองเกลือ 1. เด็กหญิงปานิสรา  แม้นสุขมณี
 
1. นางไกรสมร  ดีถนัด
 
807 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 6 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1. เด็กชายธนายุต  ถาวรประชา
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  อุดมรักษาทรัพย์
 
808 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 6 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กชายอธิชาติ  ทองมี
 
1. นางยุพาวดี  รูปเล็ก
 
809 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดกลางเกร็ด 1. เด็กชายเอกชัย  สุหัสปรีชา
 
1. นางสาวอาราดาภา  ตั้งกิตติธัช
 
810 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุบผานนท์
 
1. นางวิกานดา  มุดเจริญ
 
811 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ตรงกลาง
 
1. นางสาวผานิช  ธงฉิมพลี
 
812 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 11 โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กชายศุภัช  ศิวะบวร
 
1. นางฉวีวรรณ  แสนสุทธิ
 
813 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กชายพงศ์ภรณ์  อุปฮาด
 
1. นางพวงน้อย  พัฒนบุรี
 
814 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 12 โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี 1. เด็กชายศุภกร  เธียรจินดากุล
 
1. นางสาวอัญชลี  ฉลาดเชี่ยว
 
815 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 14 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 1. เด็กชายณรงค์ชัย  แว่นประโคน
 
1. นางสาวศศิวิมล  พันที
 
816 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดเพรางาย 1. เด็กหญิงวีสวัสดิ์  คงดั่น
 
1. นางสาวสุนีย์  สอนศิลป์
 
817 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 15 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1. เด็กชายสิริมงคล  คำจันทร์
 
1. นางอุไรวรรณ   กุลวงศ์วิทย์
 
818 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 1. เด็กหญิงนนทิยา  ชิงดวง
 
1. นางสาวชุติมา  อินทวงค์
 
819 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 18 โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 1. เด็กชายกรวิชญ์  พันสมบัติ
 
1. นางสาวสุพัตรา  พรอินทร์
 
820 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 18 โรงเรียนอัมพรไพศาล 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ฉางทรัพย์
 
1. นายชุติพนธ์  ตู้ธนบัตร
 
821 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 18 โรงเรียนจิรดา 1. เด็กชายฐิติวัชร์  รำนา
 
1. นางสาวปวีณ์ธิดา  อุตตะมี
 
822 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย 1. เด็กหญิงนันดา  ชาวพม่า
 
1. นายชวิวัฒน์  งามสวัสดิ์
 
823 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 21 โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 1. เด็กชายศตายุ  ศรีพงษ์
 
1. นายภูเบศ  นาเมืองรักษ์
 
824 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 21 โรงเรียนแสงประเสริฐ 1. เด็กชายอนุชา  บูแอ
 
1. นางสาวรุจเรศ  บัวอิ่น
 
825 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 21 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กชายจิรสิน   วิระยะ
 
1. นางวันเพ็ญ   บุญนัดดา
 
826 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 21 โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 1. เด็กชายจักรินทร์  ศรีสุข
 
1. นายรัฐภูมิ  โลศิริ
 
827 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 26 โรงเรียนวัดลากค้อน 1. เด็กหญิงอ่อนละมุน  กลมแป้น
 
1. นายเทอดพงษ์  เพชรจันทึก
 
828 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 26 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 1. เด็กชายอมรเทพ  กุลปราการ
 
1. นายธนวัฒน์  สุขสกนธ์
 
829 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 26 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายพระรักษ์  คล้ายเขียว
 
1. นางสาวศศิธร  สิงหะคเชนทร์
 
830 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 29 โรงเรียนปิยะฉัตร 1. เด็กหญิงศิรภัสร  สิทธิโชค
 
1. นางอรรยา  เตมิยาจล
 
831 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 29 โรงเรียนวัฒนพฤกษา 1. เด็กชายกรวิชญ์  ธาราสุข
 
1. นางสาวนิโลบล  คำเต็ม
 
832 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 29 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายนิมิตร  ปัญญาแก้ว
 
1. นายสัญญา  สกุลซ้ง
 
833 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 29 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1. เด็กชายธีทัต  อำรุงสกุลรัฐ
 
1. นายสมศักดิ์  แสงวรรณ
 
834 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 29 โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 1. เด็กชายชนัตถ์ฐา  ธรรมสอนบุญมา
 
1. นายชัยรัตน์  จงรักษ์
 
835 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กชายทรงกลด  ศรีตาล
 
1. นางสาวไพลิน  พันสืบวงค์
 
836 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 29 โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 1. เด็กชายยืนยง  สาพญา
 
1. นายพิริยะ  แสงดี
 
837 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 29 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ชื่นสมศักดิ์
 
1. นายจักรพงษ์  เจนวโรดมกุล
 
838 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 29 โรงเรียนวัดบางบัวทอง 1. เด็กชายชัชนันท์  ทุมมา
 
1. นางสาวสุกานดา  พันธ์ถา
 
839 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 38 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กหญิงวลีรัตน์  ทองชมภูนุช
 
1. นางสาวสุภาวดี  สุเมธีศรีวงศ์
 
840 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 38 โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กหญิงคัลลองบุณย์  บุญจรัส
 
1. นางสาวเรวดี  แก้วกระโทก
 
841 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 38 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงชัญญานุช  สายหงษ์
 
1. นางภัทรมน  บุณยะศรี
 
842 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 38 โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม 1. เด็กชายปรีติ  ภูมิฐาน
 
1. นายทศพร  ทองสุพรรณ
 
843 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงปาณิสรา  พุ่มนุ่ม
 
1. นางรัชนี  พ่วงเพ็ชร
 
844 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 38 โรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา 1. เด็กหญิงบุษรา  แจ่มจำรัส
 
1. นางสุมานี  ผลเสวก
 
845 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 38 โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) 1. เด็กชายณภัทร  กลิ่นหนู
 
1. นางสาวชัญญาวีร์  แก้วล้วนปภาวินท์
 
846 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 38 โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี 1. เด็กชายสุภกรณ์  จันลา
 
1. นางสาวจีราภา  เกิดพิพัฒน์
 
847 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 46 โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 1. เด็กหญิงพราวพิรุณ  จันทะสน
 
1. นางมุกดา  สิงหบุญ
 
848 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 46 โรงเรียนบางคูลัด 1. เด็กชายสุวรรณภูมิ  เสือเอก
 
1. นางสาวนวลปรางค์  ศรีงาม
 
849 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 46 โรงเรียนมารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ 1. เด็กชายจิตติวัฒนา  พันธ์พรม
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ศรีไสล
 
850 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 46 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กหญิงถีรธนา  ถีระแก้ว
 
1. นางสาวธนัชชา  บุญชากร
 
851 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 46 โรงเรียนวัดสลักเหนือ 1. เด็กชายวีระพล  อินทร์แมน
 
1. นางสาวนุจรี  อุทกโยธะ
 
852 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 46 โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ธรรมนิยม
 
1. นางสาวกาญจนา  พิลาล้ำ
 
853 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 46 โรงเรียนนันทนวรวิทย์ 1. เด็กชายกัลภวัฐ  วิริยไกรกุล
 
1. นางบาหยัน  น้อยวิเศษ
 
854 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 53 โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) 1. เด็กหญิงขวัญใจ  ขันรุ่ง
 
1. นางสุนทรี  บุญพระลักษณ์
 
855 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 53 โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายจิระวัฒน์  มะลีลี
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  รวมกลาง
 
856 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 53 โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง 1. เด็กหญิงวิยะดา  ภู่จุฬา
 
1. นางสาวพิชชาภา  ปัดโตยันทัง
 
857 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 53 โรงเรียนเทพพิทักษ์ 1. เด็กชายศุภปราณ  ปานประยูร
 
1. นางสาวเทวิณี  ศิริพิกุลพันธ์
 
858 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 53 โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม 1. เด็กชายปริญญา  สุขประเสริฐ
 
1. นายสมศักดิ์  สุขอาบใจ
 
859 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 53 โรงเรียนวัดตาล 1. เด็กชายจรัลชัย  คำพิมูล
 
1. นางสาวสุธาศิณีย์   บุญถึง
 
860 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 53 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กหญิงเงิน  เหงียน
 
1. นางสาววิลัยพร  อาจหยุด
 
861 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 53 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 1. เด็กชายธราธิป  บุญประกอบ
 
1. นางสาวทิพาพร  ชัยสิทธิโยธิน
 
862 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 61 โรงเรียนประถมพฤกษา 1. เด็กชายวศิน  ชาวประมง
 
1. นายภานุเดช  เรืองกลิ่น
 
863 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 61 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สว่างดวงตา
 
1. นายคมกริช  นาป่า
 
864 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 61 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 1. เด็กชายณธันธรณ์   สนธิรัตน
 
1. นางสาวสุรอยยา  โชคชัยอนันต์พร
 
865 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 61 โรงเรียนวัดเชิงเลน 1. เด็กชายยิสนี  ปีนัง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ล่องอำไพ
 
866 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 61 โรงเรียนวัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายอัคนี  แสงเผือก
 
1. นางสาวรจนา  อยากไปไกล
 
867 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 61 โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) 1. เด็กหญิงธนัญญา  นามริด
 
1. นายวรธันย์  พรมโสภา
 
868 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 61 โรงเรียนวัดกู้ 1. เด็กหญิงปณิตา  เกตุพิมพ์
 
1. นางสาวเปียทิพย์  อุทัยอัน
 
869 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 61 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1. เด็กชายธนิชนันท์  เปียะจักร์
 
1. นางสาวกาญจนา  สุรินทร์ธนาสาร
 
870 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 61 โรงเรียนวัดศาลากุล 1. เด็กชายอานัติ  ด่อนสิงหะ
 
1. นายทองรัตน์  โนนคำ
 
871 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 1. เด็กหญิงลินดา   ปู่ยิ้ม
 
1. นางสาวนายิกา   ดอกพวง
 
872 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กชายสุทธินนท์  บุญคง
 
1. นายปัญญวัฒน์  เมินขุนทด
 
873 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กชายสรวิศ  ศิริสุข
 
1. นางสาวอรัญญา   ชำนาญวาด
 
874 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 1. เด็กชายสิทธิพงศ์  แสนจำหน่าย
 
1. นายคมกริช  นาป่า
 
875 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กชายไชยสิทธิ์  ภานุรักษ์
 
1. นางณัฐญา  เจริญพันธุ์
 
876 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 6 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กชายนิธิกร  เนตรดำกูล
 
1. นางสาวไพลิน  พันสืบวงค์
 
877 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 1. เด็กชายพันนา  วงศ์ใหญ่
 
1. นางปูริดา  จันทร์นวล
 
878 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดสลักเหนือ 1. เด็กหญิงวรรณิษา  อานิสงฆ์
 
1. นางสาวณัฐชยา  กระทาง
 
879 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายพลกฤษณ์  แก้วแสนขัน
 
1. นางอรทัย  หวานฉ่ำ
 
880 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี 1. เด็กหญิงอรอนงค์  ปิ่นกลัด
 
1. นางสาวสุพัตรา  สีลกันตสูติ
 
881 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กชายศุภกิจ  บุญสัน
 
1. นางกลอยใจ  พัฒนคุณเจริญกิจ
 
882 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กชายตะวัน  หนูทอง
 
1. นางสาวธนัชชา  บุญชากร
 
883 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงณธชา  ปรีชาพิทักษ์กุล
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ฮำสกุล
 
1. นางสาวสุขฤทัย  มีสุข
2. นางสาวณัฐวรรณ  คำเมือง
 
884 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอัมพรไพศาล 1. เด็กชายภูวิช  เพ็ชรจินดา
2. เด็กชายวรปภพ  สุทธิจารี
 
1. นายชุติพนธ์   ตู้ธนบัตร
2. นางสาวธัญลักษณ์  ศรีบุญขำ
 
885 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายณัฐดนัย  รักษา
2. เด็กหญิงนวพร  รัตนบุญวานิช
 
1. นางสาวอรณัญย์  ธรมธัช
2. นางสาวไพจิต  กิจเรืองศรี
 
886 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กชายจักรภพ  หอมตะโก
2. เด็กหญิงอมวลวดี  นพวัตร์
 
1. นางสาวจริญญา  สังหาร
2. นางสาวพรรณนิภา  บุญสร้าง
 
887 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 1. เด็กชายติณณภพ  หงวนตัด
2. เด็กชายธัญวิชญ์  อดิเรก
 
1. นายเชาวลิต  เพ็งเจริญ
 
888 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  วรนิวัฒนา
2. เด็กหญิงแพรวพราว  คงแสนคำ
 
1. นางสาวพิชชาภา  ปัดโตยันทัง
2. นางสาวศิริรัตน์  รัตแสง
 
889 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กชายวัชรพงศ์  ปิตวิวัฒนานนท์
2. เด็กชายศุภวิชญ์  กาลิกา
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์   กันยานุช
 
890 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย 1. เด็กชายวีรชัย  นาคพลอยงาม
2. เด็กชายเปรมชนันท์  สมประสงค์
 
1. นายชวิวัฒน์  งามสวัสดิ์
2. นางรัชนี  เผือกคเชนทร์
 
891 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายฐิติกร  มั่นจันทร์
2. เด็กชายอัครชัย  รอดพยันต์
 
1. นางสาวอภิญญา  บุตรพรม
2. นางสาวศศิธร  สิงหะคเชนทร์
 
892 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนมารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ 1. เด็กชายฐานิศ  พรมกามิน
2. เด็กชายปุณชญาณัฐ  สุดประเสริฐ
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ศรีไสล
 
893 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กชายธนพัทธฺ์  ตอสะกุล
2. เด็กชายปิยะพัฒน์  แก้วมาลา
 
1. นางยุพาวดี  รูปเล็ก
2. นายปัญญวัฒน์  เมินขุนทด
 
894 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 74 เงิน 12 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 1. เด็กชายธนภัทร  ทายตะคุ
2. เด็กชายพีรภัทร  พูลไชย
 
1. นายณัฐพล  นาคสุวรรณ
 
895 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 73 เงิน 13 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กหญิงจิราพัชร  ตาสาม
2. เด็กหญิงวิมลสิริ  แก้วประดิษฐ
 
1. นางวัชราภรณ์  พลโลก
2. นางสาวอรุณ   มีสัตย์
 
896 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 72 เงิน 14 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1. เด็กชายภคิน  ศักดิ์สิทธิ์พิทักษ์
2. เด็กชายรชานนท์  ดอกลำเจียก
 
1. นางสาวมณีรัตน์  วงคล่อง
2. นายนริสร์  ดาวสุข
 
897 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 71 เงิน 15 โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี 1. เด็กชายกันติทัต  ฉลองบุญ
2. เด็กชายธีริทธิ์  หอมสมบัติ
 
1. นางสาวจีราภา  เกิดพิพัฒน์
2. นางสาวสุพัตรา  สีลกันตสูติ
 
898 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 70 เงิน 16 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 1. เด็กชายณธันธรณ์   สนธิรัตน
2. เด็กชายอดิรุจ   สาราบัว
 
1. นางสาวสุรอยยา  โชคชัยอนันต์พร
2. นางสาวจันทิรา  พุฒตาล
 
899 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 69 ทองแดง 17 โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 1. เด็กชายก้องภพ  แสนศิริ
2. เด็กชายพิิสิษฐ์  พันสมบัติ
 
1. นางสาวสุพัตรา  พรอินทร์
2. นางสาวเกศรา  แซ่จิว
 
900 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 68 ทองแดง 18 โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี 1. เด็กชายธัญเทพ  พนมอุปถัมภ์
2. เด็กชายเหนือน่าน  พฤกษาวาณิชย์
 
1. นางสาวสมสุภัท  ปาระวัฒน์
2. นางสาวธารารัตน์  ไชยขันธ์
 
901 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 67 ทองแดง 19 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 1. เด็กชายณัฐวิชช์  สุวรรณวิไลกุล
2. เด็กหญิงภคพร  ภิญโญ
 
1. นางภัทรมน  บุณยะศรี
 
902 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 66 ทองแดง 20 โรงเรียนแสงประเสริฐ 1. เด็กชายวัฒนา  ผินกลับ
2. เด็กหญิงเมธาวินี  คงคู่บุญ
 
1. นางสาวรุจเรศ  บัวอิ่น
2. นายอภิสิทธิ์  ชราศรี
 
903 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 65 ทองแดง 21 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กชายณัฐวิทย์  อ่ำอินทร์
2. เด็กชายพิชชากร  ศักดีกุล
 
1. นางสาวธนัญพร  ปลูกชาลี
 
904 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 64 ทองแดง 22 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กชายกิตตินันท์  สินธุสอาด
2. เด็กชายชัยพัทธ์  คงเกษม
 
1. นางสาวศมภัส  เยือกเย็น
2. นางยุภาคม  กลมเกลา
 
905 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 63 ทองแดง 23 โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 1. เด็กชายศุภกิตต์  อินทนะ
2. เด็กชายอนุวัฒน์  สุขปานเจริญ
 
1. นายภูเบศ  นาเมืองรักษ์
2. นางสาวสุณิสา  มีโคตรกอง
 
906 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 62 ทองแดง 24 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1. เด็กชายธวัชชัย  เปลี่ยนกลิ่น
2. เด็กหญิงพรนภา   อรรถโสภา
 
1. นางอุไรวรรณ   กุลวงศ์วิทย์
 
907 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 61 ทองแดง 25 โรงเรียนวัดกลางเกร็ด 1. เด็กหญิงสุภาพร  สอนรอด
2. เด็กหญิงอภิญญา  ม่วงนางรอง
 
1. นางสาวอาราดาภา  ตั้งกิตติธัช
2. นางสาวยอดรัก  บุญญานุประภาส
 
908 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 60 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กชายชัยภิณัฐฎฐ์  ศิริพานิช
2. เด็กชายอานนท์  อินทวัน
 
1. นางสาวไพลิน  พันสืบวงค์
 
909 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 27 โรงเรียนจิรดา 1. เด็กหญิงกมลพิชญ์  จันทร
2. เด็กชายนครินทร์  จันทร์ท้าว
 
1. นางสาวปวีณ์ธิดา  อุตตะมี
2. นายสิทธิชัย  อุดกันทา
 
910 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 54 เข้าร่วม 28 โรงเรียนวัดบางพูดใน(นนทวิทยา) 1. เด็กหญิงนลินนิภา  สดุดีกุล
2. เด็กชายวีรภัทร  รุ่งโรจน์
 
1. นางสาวพงษ์พิสุทธิ์  พุ่มพวง
2. นางสาวอชิรญาณ์  แย้มทับ
 
911 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 53 เข้าร่วม 29 โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 1. เด็กชายทิณพัฒน์  ทองมูล
2. เด็กชายพิพัฒน์พงศ์   จุลพันธ์
 
1. นายชัยรัตน์  จงรักษ์
2. นายสมโภชน์  ทองโคตร
 
912 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 30 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1. เด็กหญิงสงกรานต์  ประธาน
2. เด็กหญิงอริสา  ไปปอ
 
1. นายจำลอง  บุดสา
2. นายอิสระ  อุบลฉาย
 
913 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 31 โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) 1. เด็กชายต้นหนาว  สิมมา
2. เด็กหญิงพัชรา  สายรัตน์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  สมัครเขตต์การ
 
914 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สะมะ
2. เด็กชายสิรภัทร  มะลา
 
1. นางสาววิลัยพร  อาจหยุด
2. นางสาวสุวิมล  เต๊ะดอเลาะ
 
915 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 1. เด็กชายภาณุภัทร  จ้อยประดิษฐ์
2. เด็กชายอดิชาติ  ปัตตังธานี
 
1. นางปูริดา  จันทร์นวล
2. นายเชาวลิต  เพ็งเจริญ
 
916 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กชายกฤติน  เตมียศิลปิน
2. เด็กชายพรปิยะ  ฮำสกุล
 
1. นางสาวสุขฤทัย  มีสุข
2. นางพนมกร  พลศิลป์
 
917 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 1. เด็กหญิงธนภัทร   ฉายา
2. เด็กหญิงอนุตรา   ลามอ
 
1. นางสาวนายิกา   ดอกพวง
2. นางสาววลัยลักษณ์  ทุมกลาง
 
918 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กชายวิสุทธิ์   สายศรีโส
2. เด็กชายอธิบดี   ไพพฤกษ์
 
1. นางสาวอรัญญา   ชำนาญวาด
2. นางสาวสุภนิษฐ์   ชอบบุญ
 
919 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทร์หอม
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  โสขุมา
 
1. นายปัญญวัฒน์  เมินขุนทด
2. นางยุพาวดี  รูปเล็ก
 
920 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กชายธนพล  อ้นรุ่ง
2. เด็กชายภูริช  ทิมศรีกล่ำ
 
1. นางสาวไพลิน  พันสืบวงค์
 
921 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกชกร  ชิวชาวนา
2. เด็กหญิงสุทธิดา  วงศ์ทอง
 
1. นางอรทัย  หวานฉ่ำ
 
922 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 72 เงิน 8 โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี 1. เด็กหญิงกนกพร  สมุทรเพรียว
2. เด็กหญิงพรนพา  มะเรืองศูนย์
 
1. นางสาวสุพัตรา  สีลกันตสูติ
2. นางสาวจีราภา  เกิดพิพัฒน์
 
923 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 1. เด็กหญิงก้อย  ชาวกัมพูชา
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เบ้าตุ้ย
 
1. นางสาวสกุณา  กาสิงห์
 
924 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดสลักเหนือ 1. เด็กหญิงกฤษณา  บรรจงเสียง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  พานนาค
 
1. นางสาวณัฐชยา  กระทาง
 
925 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1. เด็กหญิงภัคณภัทร  สถิรคู
 
1. นายนริสร์  ดาวสุข
 
926 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย 1. เด็กชายชยากร  ผ่องใส
 
1. นายชวิวัฒน์  งามสวัสดิ์
 
927 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี 1. เด็กชายณัฐพัชร์  กาบกลาง
 
1. นางสาวสมสุภัท  ปาระวัฒน์
 
928 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 1. เด็กชายอภิโชติ  พ่วงจีน
 
1. นางสาวชุติมณฑน์  ใจศิริ
 
929 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กหญิงรุจาภา  เพ็ชรสุขุม
 
1. นางสาววีณา  เกษรา
 
930 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 71 เงิน 6 โรงเรียนมารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ 1. เด็กชายณัฐเศรษฐ์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุภาพร  นามบุตร
 
931 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รอดสำราญ
 
1. นางชุลีกร  เกตุย้อย
 
932 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนวัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกัญนิกา  สีสติ
 
1. นางสาวรจนา  อยากไปไกล
 
933 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงเบญจกาญจน์  น้อยใย
 
1. นางสาวอภิญญา  บุตรพรม
 
934 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนภัสสร  เทียบหว้า
 
1. นางสาวเกศรา  แซ่จิว
 
935 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดบางบัวทอง 1. เด็กหญิงชยาวดี  กล่อมเกลา
 
1. นางสาวสุกานดา  พันธ์ถา
 
936 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 12 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กชายสหรัฐ  ลีโอ ณ ลำพูน
 
1. นางสาวจริญญา  สังหาร
 
937 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 12 โรงเรียนวัฒนพฤกษา 1. เด็กชายธนิก  อยู่เจริญ
 
1. นางสาวเจนจิรา  บุญนคร
 
938 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แปงสาย
 
1. นางสาวจีราภา  เกิดพิพัฒน์
 
939 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 1. เด็กชายสุทธิ   บุญพันธ์
 
1. นางสาวขวัญชนก  อินต๊ะนัย
 
940 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ส่งประเสริฐ
 
1. นางสาวชุติมา  อินทวงค์
 
941 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนสากลศึกษาบางบัวทอง 1. เด็กหญิงภัททิยาพรรณ์  จงกุลสถิตชัย
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  จันทบุรี
 
942 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 1. เด็กชายชัยพร  จันทร์แก้ว
 
1. นายพิริยะ  แสงดี
 
943 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กชายประสิทธิ์  ศรีแพรศรี
 
1. นางสิริรัตน์  บุญลือแก้ว
 
944 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 1. เด็กชายสิทธิพร  จันทร์รักษา
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  เครือวงค์
 
945 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 21 โรงเรียนอัมพรไพศาล 1. เด็กหญิงศศิพัชร์  วิริยจารี
 
1. นางฉัตรแก้ว  ปิงมะโน
 
946 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กชายยศสวินญ์  สมร
 
1. นางสาวสุขฤทัย  มีสุข
 
947 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 22 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กหญิงปาณิศรา  อุปริพุทธางกูร
 
1. นางสาวมนฤดี  จุลจันทรังษี
 
948 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 22 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงนรกมล  บัวทอง
 
 
949 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 25 โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) 1. เด็กหญิงฐัสนีย์  รักเย็น
 
1. นางสุนทรี  บุญพระลักษณ์
 
950 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 25 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กชายนทีธร  ศิริมาลา
 
1. นางปรารถนา  วรรณนรันทร์
 
951 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กหญิงสุธาวดี  ยมไธสง
 
1. นางสาวไพลิน  พันสืบวงค์
 
952 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 25 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กชายยศวิน  ทิมา
 
1. นางสาวแพรวพรรณ  ไวทยะเสวี
 
953 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 25 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1. เด็กหญิงนภัสสรณ์   เอี่ยมวงศ์
 
1. นางสาวสุภัทรรินทร์  ทองทรัพย์ทวี
 
954 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 48 เข้าร่วม 30 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 1. เด็กหญิงอาแอเซาะ  นีระ
 
1. นางสาวผ่องศรี   ทองคำ
 
955 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 45 เข้าร่วม 31 โรงเรียนวัดสลักเหนือ 1. เด็กชายธนกฤต  หงอสวรรณ
 
1. นางสาวนุจรี  อุทกโยธะ
 
956 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 32 โรงเรียนวัดลำโพ 1. เด็กชายจตุรภัทร  จิตตรง
 
1. นางสาววรรณวิษา  อารีวโรดม
 
957 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 32 โรงเรียนจิรดา 1. เด็กหญิงชลากร  ม่วงผล
 
1. นางสาวปวีณ์ธิดา  อุตตะมี
 
958 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 32 โรงเรียนวัดบางพูดใน(นนทวิทยา) 1. เด็กชายธามัน  ฟักแฟง
 
1. นางสาวพงษ์พิสุทธิ์  พุ่มพวง
 
959 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 35 เข้าร่วม 35 โรงเรียนวัดเชิงเลน 1. เด็กชายคมกริช  มหิงษะพันธ์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ล่องอำไพ
 
960 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 35 เข้าร่วม 35 โรงเรียนวัดตาล 1. เด็กหญิงสิริกร  ทับสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุธาศิณีย์  บุญถึง
 
961 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 25 เข้าร่วม 37 โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) 1. เด็กหญิงวันนิสา  ง้อนไธสง
 
1. นางสาวอมรรัตน์  สมัครเขตต์การ
 
962 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 20 เข้าร่วม 38 โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 1. เด็กชายหัศนัย  มากเพชร
 
1. นายชัยรัตน์  จงรักษ์
 
963 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 15 เข้าร่วม 39 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 1. เด็กชายศุภกริช  เหรียญทอง
 
1. นางสาวพรวดี  กองเต็ม
 
964 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กหญิงรมิตาณัฏฐ์  เกษรา
 
1. นางสาววิลัยพร  อาจหยุด
 
965 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1. เด็กชายจีรยุทธ  รุจีนุกุล
 
1. นางสาวกาญจนา   สุรินทร์ธนาสาร
 
966 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 1. เด็กหญิงสิริวรรณ   สุขอุ่มอุ่น
 
1. นางสาวนายิกา   ดอกพวง
 
967 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 1. เด็กหญิงลักคณา  มะลีลี
 
1. นายคมกริช  นาป่า
 
968 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  หาชม
 
1. นางสาวสุพัตรา  สีลกันตสูติ
 
969 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 1. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  ชาโคตร
 
1. นางสาวสกุณา  กาสิงห์
 
970 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดสลักเหนือ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  แรงเขตวิทย์
 
1. นางสาวณัฐชยา  กระทาง
 
971 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 7 เข้าร่วม 6 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศรประสาท
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอนิรุทธิ์  อับดุลลากาซิม
 
972 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงสุนิสา  ครุผาด
 
1. นางสาวสุภนิษฐ์   ชอบบุญ
 
973 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กหญิงพรรณวณา  คำมะลิ
 
1. นางสาวไพลิน  พันสืบวงค์
 
974 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองเกลือ 1. เด็กชายถิรภัทร  ตันวิทยา
2. เด็กหญิงเกตน์สิรี  บุญศิริ
3. เด็กหญิงไอรญา  หิรัญนิธิธำรง
 
1. นางสาวกฤตติกา  ศิริประภา
 
975 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 72.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กชายกิตตินันท์  สินธุสอาด
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ชุณหะวัณ
3. เด็กชายวรดร  วรดี
 
1. นางสาวบุษรา  กองม่วง
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ประชานันท์
 
976 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 71.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1. เด็กชายปภังกร  นิลอรุณเดช
2. เด็กหญิงศศิกานต์  จันทร์กระจ่าง
3. เด็กหญิงอิสริยา  ศุุภดิเรกกุล
 
1. นางสาวธัญญพัฒน์  ตระกูลตรีรัตน์
2. นางจารุวรรณ  สร้อยนาค
 
977 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 4 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1. เด็กชายนภัสดล  กลมดวง
2. เด็กชายปภังกร  นานอก
3. เด็กชายสรวิชญ์  เพทสินธพสกุล
 
1. นางเสริมทรัพย์  แซ่จู
2. นางรอบีย๊ะ  ไกรชิต
 
978 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 64.5 ทองแดง 5 โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กหญิงฐานิสรา  กุณฑลจินดา
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  รัตนวงษ์
3. เด็กชายธนกฤต  สิมณี
 
1. นางสาวฉัตรพร  ฉลาดยิง
2. นางสุภาภรณ์  แอนกำโภชน์
 
979 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 62.75 ทองแดง 6 โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี 1. เด็กชายกชพงศ์  กลิ่นขจร
2. เด็กหญิงปพิกัลป์  พิชญะโชติวงศ์
3. เด็กหญิงภัคจิรา  แต้มสี
 
1. นางสาวชัญญาภัสร์  มีเวทย์
2. นางสาวนิศารัตน์  สมสอาด
 
980 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 62.75 ทองแดง 6 โรงเรียนอัมพรไพศาล 1. เด็กชายกันตพงศ์  ทุ่มขนอน
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วิษณุนรานนท์
3. เด็กหญิงรุ่งรวี  จำปีทอง
 
1. นางอุไร  สุทธิเสริม
2. นายชุติพนธ์   ตู้ธนบัตร
 
981 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 8 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1. เด็กชายชัชวาลย์  ปรารภ
2. เด็กหญิงนภิชชา  อรัญชัยเวช
3. เด็กชายพงศ์สิน   อรุณกิจเจริญ
 
1. นายสุเมธ   วังธนะรุ่งโรจน์
2. นางวิราวรรณ   ทวีพรไพบูลย์
 
982 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 8 โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ปราบไพริน
2. เด็กหญิงญาดา  เนตรสุวรรณ
3. เด็กหญิงมนสิชา  โยธมาตย์
 
1. นางสาวนิธิมาศ  ศรีแก้ว
2. นางศิริเพ็ญ  ลบเมฆ
 
983 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60.5 ทองแดง 10 โรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา 1. เด็กชายปารเมศ  ตั้งสะสม
2. เด็กชายสหเทพ  ศิริมานะ
3. เด็กชายสิรภพ  เตียสุวัติเศรษฐ
 
1. นางสาวกาญจนา  สมคะเณย์
 
984 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60.5 ทองแดง 10 โรงเรียนจิรดา 1. เด็กชายนิธิพจน์  อังศุธีรกุล
2. เด็กชายปิยังกูร  บุญศรี
3. เด็กชายปุณชิต  ทองเพ็ง
 
1. นายสุภกฤษฎ์  ชาวป่า
2. นายสิทธิชัย   อุดกันทา
 
985 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60.25 ทองแดง 12 โรงเรียนวัฒนพฤกษา 1. เด็กหญิงขวัญลดา  มิสดีย์
2. เด็กชายพนะ์พิวัชร์  ชาญสิทธิวุฒิ
3. เด็กหญิงศิรดา  จุติสุขสันติ์
 
1. นางสาวธฤภัศ  ประทองศิล
2. นางวิไล  ถุงเงิน
 
986 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 24.5 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กชายณธัชพงศ์  กฤตย์เทวาพิทักษ์
2. เด็กชายธนภัทร  ใบประเสริฐ
3. เด็กหญิงแพรวา  โสรัจวงษ์เจริญ
 
1. นางนัยนา  นุ่นงาม
2. นางสาวศศิธร  วิจัตรนิมมาน
 
987 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 24.25 เข้าร่วม 14 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กหญิงรุจิรัตน์  สมจิตร
2. เด็กหญิงสิริยากร  พูนสินโภคทรัพย์
3. เด็กชายอัศวิน  แสงให้สุข
 
1. นางสาวพรทิพย์  ดวงเพ็ญ
2. นางบำรุง  ทัศนา
 
988 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 24.25 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ 1. เด็กชายณัฐิวุฒ  โคมุค
2. เด็กชายบดินทร์  วาแสนดี
3. เด็กหญิงวริศรา  นนทวัฒน์
 
1. นางสาวจิราพร  พลสงคราม
2. นางสาวอรทัย  คงเซียงซา
 
989 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 23.75 เข้าร่วม 16 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  แสงอินทร์
2. เด็กชายรัชชานนท์  สนปั้น
3. เด็กชายศุภณัฐ  ลืมไม่มิด
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ชุมแวงวาปี
2. นางสาวศศิภรณ์  ฤทธิ์ศักดิ์
 
990 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 23.5 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านคลองฝรั่งฯ 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  ศิริพันธุ์
2. เด็กชายมงคล  ใจเย็น
3. เด็กหญิงเนตรดาว  อาจบัว
 
1. นางวัชรียา  อินทรทองมอญ
2. นายพิสิษฐ์  คำดี
 
991 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดลำโพ 1. เด็กหญิงณัชชา  ดีตันนา
2. เด็กชายตะวัน  และมัน
3. เด็กหญิงนราทิพย์  อยู่เย็น
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  สีมา
2. นางสาวกาญจณี  พินิจลำดวน
 
992 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 1. เด็กชายจอมทัพ  ขำกว้าง
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  โชคคูณ
3. เด็กชายนาคราช  ศรีอยู่เปี่ยม
 
1. นางมุกดา  สิงหบุญ
2. นางสาววนิดา  ม่วงโพธิ์เงิน
 
993 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 22.75 เข้าร่วม 20 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 1. เด็กชายนครา  ศรีจันทร์
2. เด็กชายนิธินันท์  สงธาดา
3. เด็กชายวิชญะ  ประกิ่ง
 
1. นางสาววรรณวา  อารียเดช
2. นางขนิษฐา  เถนว่อง
 
994 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 1. เด็กหญิงกัญญารักษ์  ทองประเสริฐ
2. เด็กหญิงพัชรภา  แซ่อั้ง
3. เด็กหญิงเหมือนฝัน  แก้วนก
 
1. นายพิชิต  ลิอินทร์
2. นางสาวชุติมณฑน์  ใจศิริ
 
995 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 21 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  เถาว์พุดซา
2. เด็กหญิงนิตยา  บุญทาบทอง
3. เด็กหญิงศิริวิมล  ศรีวงษ์รักษ์
 
1. นางสาวฐิติชญา  พันธ์สวัสดิ์
2. นางสาวณรัญญา  มีคำ
 
996 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 21.75 เข้าร่วม 23 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กหญิงกมลพัฒน์  ขาวอ่อน
2. เด็กชายชัยยุทธ  ฤกษ์เย็น
3. เด็กหญิงวรารัตน์  วงษ์คำอุด
 
1. นางทัศดาว  ทรงประโคน
2. นางสาวศิรินทรา  ด้วงเหม
 
997 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 21 เข้าร่วม 24 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กชายธนภัทร  ตาบุญ
2. เด็กชายธนภัทร  เต็มเปี่ยม
3. เด็กชายอินทัชศักดิ์  ฆารเจริญ
 
1. นายสิทธิชัย  นักรู้
2. นางสาวภาวิดา  สิงหาด
 
998 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 20.5 เข้าร่วม 25 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กชายชนินทร์  เมืองที่รัก
2. เด็กชายนนท์ปกรณ์  อารีเอื้อ
3. เด็กหญิงสุธิดา  ทินโนรส
 
1. นางประพิศ  รตางศุ
2. นางสาวมยุรา  งามดี
 
999 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 20.25 เข้าร่วม 26 โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  หงษ์เพชร์
2. เด็กหญิงภาณุมาศ  บุญเทียม
3. เด็กหญิงรสสุคนธ์  เชี่ยวชาญ
 
1. นางสาวศิริพรรณ  แก้วมาตย์
2. นางปทิตตา  แหวนหล่อ
 
1000 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 27 โรงเรียนวัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกฤติมา  ปัดชา
2. เด็กหญิงรสิตา  บ้านพวน
3. เด็กชายสิริพงศ์  เมืองที่รัก
 
1. นายธวัชชัย  รักอยู่
2. นางสาวฤดี  เที่ยงภักดิ์
 
1001 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 19.5 เข้าร่วม 28 โรงเรียนวัดบางบัวทอง 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  จันบุดศรี
2. เด็กหญิงพัชราภา  งามปรีชาธร
3. เด็กชายสุทัศน์  ชมพูทอง
 
1. นางสาวสุพัชรี  จันทร์รักษา
2. นางสาววนิดา  นพเก้า
 
1002 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 19 เข้าร่วม 29 โรงเรียนปิยะฉัตร 1. เด็กชายธนดล  ชัยเดช
2. เด็กชายพีรณัฐ  พูลศรี
3. เด็กหญิงเกตน์นิภา  สิทธิยา
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  สำแดงเดช
 
1003 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 19 เข้าร่วม 29 โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) 1. เด็กหญิงรัตนาพร  สังเกตุ
2. เด็กหญิงศิริภัสสร   เกิดเจริญ
3. เด็กชายใกล้รุ่ง  มนิสสา
 
1. นายอดิชัย  สุพรรณท้าว
2. นายเกรียงศักดิ์  ทับล้อม
 
1004 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 19 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กชายณัฐกานต์  เมืองวงษ์
2. เด็กหญิงฟ้าประทาน  วงศ์คำ
3. เด็กหญิงสุดาทอง  คงมั่น
 
1. นางสาวศิริจรรยา  นราเกตุ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  แจงบำรุง
 
1005 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 18.25 เข้าร่วม 32 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกุลวดี  ชมทอง
2. เด็กหญิงตมิศา  สิงหัน
3. เด็กหญิงปวันรัตน์  โตทรัพย์
 
1. นางอรพรรณ  เม้าอุดม
2. นางสาวชนิดาภา  จูน้อย
 
1006 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 18.25 เข้าร่วม 32 โรงเรียนบางคูลัด 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ชนะสิทธิ์
2. เด็กหญิงบงกชกร  จันทร์มาเมือง
3. เด็กหญิงรัญชิดา  ขยันสการ
 
1. นางยุพิน  ศรีบาง
2. นางสาวฤทัยรัตน์  คงษร
 
1007 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 15.75 เข้าร่วม 34 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   ต่ำแดง
2. เด็กชายธนวัฒน์   ลามอ
3. เด็กชายอัศวิน   วันหมัด
 
1. นางสาวพัชรา   แสงแก้ว
2. นางสาวกมลชนก  บานที
 
1008 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 15.5 เข้าร่วม 35 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 1. เด็กชายดามพงษ์  กุมารสิทธิ์
2. เด็กชายพิทยุตม์  พยุงวงศ์
3. เด็กชายภูริภัทร  ประสงค์ดี
 
1. นางสาวสุมณี  เพ็งพิทักษ์
2. นางสาวจีรนันท์  ปุ่งคำน้อย
 
1009 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 15.25 เข้าร่วม 36 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงชุติมา  กลิ่นเทียน
2. เด็กชายเมฆินทร์   วังสิงห์
3. เด็กชายเอกวัฒน์  เอี่ยมสุรัชต์
 
1. นางสาวทวินันท์  แก่นอากาศ
2. นางสาวกิติยาพร  ประดับพร
 
1010 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 37 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 1. เด็กชายณัฐนันท์   โพธิ์ทอง
2. เด็กชายประวีณ  มีชำนาญ
3. เด็กชายภานุเดช  ทรัพย์สอน
 
1. นางจาริยา  พรมผล
2. นางสาวยุวภา  สอิ้งรัมย์
 
1011 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 38 โรงเรียนมารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ 1. เด็กชายจักรพันธ์  พลอยระย้า
2. เด็กชายปุณชญาณัฐ  สุดประเสริฐ
3. เด็กหญิงศศิวรรณ  แก้วศิริ
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ศรีไสล
 
1012 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 13.75 เข้าร่วม 39 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 1. เด็กหญิงนิรชา  การงค์
2. เด็กหญิงมิรัญตี  การงค์
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ไบริกาดี
 
1. นางสาวสุวรรณี  ปัจรีย์
2. นางสาวนฤมล  พรยา
 
1013 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 13.5 เข้าร่วม 40 โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงนัทหทัย  จันโท
2. เด็กหญิงวันดารา  อ่อนบุญมา
3. เด็กชายเอกรินทร์  แป้นเงิน
 
1. นางสาวธนัชพร  อิ่มดี
2. นางสาวธัญญา  ละมุลครบุรี
 
1014 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 13 เข้าร่วม 41 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 1. เด็กชายธีรเศรษฐ์  เวชไชโย
2. เด็กหญิงปณิตา  แก้วแพงมาก
3. เด็กหญิงรุจินันท์  ใจกว้าง
 
1. นางนงลักษณ์  เตยโพธิ์
2. นางสาวกมลพรรณ  สิบหมู่
 
1015 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 11.75 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจันทิมา  รุจิวงศ์
2. เด็กหญิงธนพร  ออสุวรรณ
3. เด็กหญิงสาธิดา  ไพรัมย์
 
1. นางสาวดวงเดือน  ทิพโชติ
2. นายธนรัตน์  ยุทธการ
 
1016 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 43 โรงเรียนวัดเชิงเลน 1. เด็กหญิงปารียา  ไวยศิลป์
2. เด็กชายภูมิริพิฒน์  มะลา
3. เด็กชายวายุภัทร  แก้วกล้า
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  นรินทร
2. นางสาวฤทัยรัตน์  เปรมพรหม
 
1017 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 43 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กหญิงสุทธินันท์  ศุมานนท์
2. เด็กหญิงอรวรินทร์  มะปูเลาะ
3. เด็กหญิงแพรวา  มณี
 
1. นางสาวสาคร  ปานทอง
 
1018 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 9.5 เข้าร่วม 45 โรงเรียนเทพพิทักษ์ 1. เด็กหญิงขวัญสิริ  เลื่องเชื้อง
2. เด็กหญิงนพรัตน์  จิตรนัย
3. เด็กหญิงสิริกัญญา  คำมีภักดี
 
1. นางจินตนา  จตุราวิชานันท์
2. นางสาวงามตา  แก้วดวงดี
 
1019 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ธรรมนิยม
2. เด็กหญิงทักษพร  บุญมี
3. เด็กชายปฏิภาณ  อิ่มลา
 
1. นางสาวประมวล  ลาประวัติ
2. นายไกรศร  ชุ่มศรี
 
1020 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  บุญเพ็ง
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  สุขนันต์
3. เด็กชายธีรพงษ์  ประมูลจักเจ
 
1. นางสาวสายฝน  คำยศ
2. นางสาวอัญชลี  ระสารักษ์
 
1021 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนนันทนวรวิทย์ 1. เด็กหญิงกชพรรณ  ขาวงาม
2. เด็กหญิงณิชชา  ธนอิทธิโชติ
3. เด็กหญิงนภัสรา  ศิริพัน ธุ์
 
1. นางแพรว  ไม้แก่นจันทร์
2. นางสาวณัฎฐารมย์  คำพะวงศ์
 
1022 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ผายบึงแก้ว
2. เด็กชายพงศภัค  แซ่ลิ้ม
3. เด็กชายสุริยา  จันทรานนท์
 
1. นายณรงค์  คำหรรษา
2. นายสมศักดิ์  สุขอาบใจ
 
1023 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กชายธนากร  สอดศรี
2. เด็กหญิงสิริมา  กาวี
3. เด็กชายใจหลวง  อินแก้ว
 
1. นางสาววิลัยลักษณ์  จันทร์หอม
2. นางสาวพัทยา  ดุจจานุทัศน์
 
1024 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงวาสนา  ภาวงษี
2. เด็กหญิงอนงค์นุช  เพชรสังฆาตร
3. เด็กหญิงเจนจิรา  มูลเพ็ญ
 
1. นางสุภาวดี  วุฒิรัตน์
2. นางสาวกิติยาพร  ประดับพร
 
1025 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 1. เด็กชายตั๊ก   แซ่เจ็ง
2. เด็กหญิงสุฐิตา   พรรณโพธิ
3. เด็กหญิงอรวี   นรชัย
 
1. นางสาวบุณยวีร์   อำมะเหียะ
2. นางสาวกมลชนก   บานที
 
1026 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. นายณัฐนนท์  ดีสม
2. นายพชรพล   นกแก้ว
3. นางสาวอาทิตติญา  วงช้าง
 
1. นางสาววิจิตรา  กันตะพันธ์
2. นางอรพรรณ  เม้าอุดม
 
1027 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง 5 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กชายณัฏฐ์  แสงบำรุงทรัพย์
2. เด็กหญิงลักขณา  -
3. เด็กหญิงวนันกานต์  บัวระหงษ์
 
1. นางณัฐภรณ์  แก้วพิทักษ์
2. นางสุวรรณา  แก้วจินดา
 
1028 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 1. เด็กหญิงกฤติญา  มะหะหมัด
2. เด็กหญิงพิยดา  เทพอุทัย
3. เด็กหญิงวรานุช  นวลหงษ์
 
1. นางสาวนฤมล  พรยา
2. นางสาวสุวรรณี  ปัจรีย์
 
1029 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงวิภาวี  ปงรังสี
2. เด็กหญิงศศิธร  อุบลศรี
3. เด็กชายเทเวทร์  วันอินทร์
 
1. นางสาวชญาภา  ใจเสงี่ยม
2. นายอนุรักษ์  เขียวแก่
 
1030 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 52.5 เข้าร่วม 8 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กหญิงกันตา  คนตรง
2. เด็กหญิงญาดา  คนตรง
3. เด็กชายมูนีบ  เจริญสุข
 
1. นายมานพ  สุยาละ
2. นางสาวสาคร  ปานทอง
 
1031 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 1. เด็กหญิงปิยพร  ศรีมุงคุณ
2. เด็กหญิงภัทรพล  รัศมี
3. เด็กหญิงเนตรนภา  นาภูทัศ
 
1. นายวันเฉลิม  ติวสร้อย
 
1032 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กหญิงปนัดดา  แก้ววิสาตร์
2. เด็กชายวิษณุกร  ศรีมาก
3. เด็กชายสุรสิทธิ์  อู่ทอง
 
1. นายสิทธิพงศ์  บุญเมือง
2. นางนันธิยา  บุตรไทย
 
1033 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กหญิงปานระพี  ศรีปราชญ์วิทยา
2. เด็กหญิงปุณณดา  นาคำ
3. เด็กชายพีรพล  ธรรมกิจไพโรจน์
 
1. นางสาววัลย์ณภัสร์  กนกหงษ์
2. นางบำรุง  ทัศนา
 
1034 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กชายณัฐพัชร์  โล่ห์นารายณ์
2. เด็กหญิงสิริกร  จันทร์ลอย
3. เด็กหญิงสุรสุดา  รัตนภิรมย์
 
1. นางสุภาภรณ์  แอนกำโภชน์
2. นางสาวฉัตรพร  ฉลาดยิง
 
1035 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 1. เด็กหญิงธิตินันท์  ขอนดู่
2. เด็กหญิงปัณณิกา  ธูปแก้ว
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  เหมือนนาค
 
1. นางสาวกมลชนก  แสงสว่าง
2. นายปรีชา  ภาระพงษ์
 
1036 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงกิตินันท์  ศรีชัยนาท
2. เด็กหญิงชรันยา  สารสุวรรณ
3. เด็กหญิงมณฑกานต์  ทิพย์ทวีสุข
 
1. นางประพิศ  รตางศุ
2. นางสาวมยุรา  งามดี
 
1037 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 1. เด็กหญิงลลิตา   แสนสุข
2. เด็กหญิงวรวรรณ   เพ็งแจ่ม
3. เด็กหญิงสายน้ำ  สุดแก้ว
 
1. นางจาริยา  พรมผล
2. นางสาวยุวภา  สอิ้งรัมย์
 
1038 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1. เด็กหญิงณฐมน  วังสุข
2. เด็กหญิงปริณยดา  พึ่งจีน
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จาดเอี้ยง
 
1. นายเกื้อชน  ปิยะประภาพันธ์
2. นางสาวธัญญพัฒน์  ตระกูลตรีรัตน์
 
1039 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  บุญธรรม
2. เด็กหญิงณภรณ์  วงษ์พิพัฒน์พงษ์
3. เด็กหญิงบัวคุปตา  กอหรั่งกูล
 
1. นางดวงตา  พิพุธวัฒน์
2. นางสาววลัยลัีกษณ์  ไขแสง
 
1040 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 73 เงิน 8 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกนกอร  เอี่ยมสอาด
2. เด็กหญิงภัทรมน  จงกสิกรรม
3. เด็กหญิงยุ้ย  ชาวพม่า
 
1. นางสาวทวินันท์  แก่นอากาศ
2. นางสาวกิติยาพร  ประดับพร
 
1041 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 69 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงธัญรดา  พูลเพ็ชร
2. เด็กหญิงลีลาวดี  บุญช่วย
3. เด็กหญิงเบญญทิพย์  บุญสนธิ
 
1. นางสาวชนิดาภา  จูน้อย
2. นางอรพรรณ  เม้าอุดม
 
1042 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 69 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ 1. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  สิงห์สำราญ
2. เด็กหญิงรติรัตน์  ลาดนอก
3. เด็กหญิงอัญมณี  เรืองฉิม
 
1. นางสาวอรทัย  คงเซียงซา
2. นางสาวจิราพร  พลสงคราม
 
1043 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กหญิงพัดชา  เด็นลีเมาะ
2. เด็กหญิงศิริมา  บุหงารัตน์
3. เด็กหญิงสโรชา  เซ็นเยาะ
 
1. นางสาววราภรณ์  ตะวะนะ
2. นางสาวสาคร  ปานทอง
 
1044 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 67 ทองแดง 12 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1. เด็กหญิงพรนิภา  ชูเกต
2. เด็กหญิงลดาวัลย์   หมันง๊ะ
3. เด็กหญิงอัจฉรา  ทวีกันย์
 
1. นางวิราวรรณ   ทวีพรไพบูลย์
2. นางสาวปริศนา  อาจหาญ
 
1045 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 67 ทองแดง 12 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงชรินภรณ์  เหลาคม
2. เด็กหญิงพุทธิชา  ฉวีรัตน์
3. เด็กหญิงอรณัชชา  ฆารเจริญ
 
1. นายพิสิฐพล  พุดเกิด
2. นางสาวภาวิดา  สิงหาด
 
1046 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 66 ทองแดง 14 โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 1. เด็กหญิงปัญญาพร   เหล่าเขตกิจ
2. เด็กชายพิเชษฐ์  ถาอ้อย
3. เด็กหญิงวรนุช  โซขุนทด
 
1. นางสาวศิรัญญา  ชูศรีทอง
2. นางสาวณันทน์ชญา  บาริศรี
 
1047 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 66 ทองแดง 14 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กหญิงกชพร  สิมมาลา
2. เด็กชายจารุพัฒน์  บุญมาพล
3. เด็กหญิงนงนภัส  เกิดก่อวงศ์
 
1. นางสาวเกษราภร  การคาน
2. นายพีรพงษ์  พรมโคตร
 
1048 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 65 ทองแดง 16 โรงเรียนวัฒนพฤกษา 1. เด็กหญิงชนิดา  ชาวเมืองฟ้อง
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  สังข์คง
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  เดชวัฒน์
 
1. นางสาวธฤภัศ  ประทองศิล
 
1049 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 64 ทองแดง 17 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1. เด็กหญิงกัลยภรณ์  สุธารส
2. เด็กหญิงธีร์จุฑา  เหลืองจันทรา
3. เด็กหญิงอณุภา  สีอ่อน
 
1. นางสาวสุชาวดี  ชายจันทร์
2. นางสาววิไล  รุททองจันทร์
 
1050 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 63 ทองแดง 18 โรงเรียนปิยะฉัตร 1. เด็กชายภูศรัณย์  คงอยู่
2. เด็กหญิงสุมนต์รัตน์  ดำรงค์ธวัช
3. เด็กหญิงอริญ  บรรพจุลจินดา
 
1. นายพรเทพ  ทวีปรัชญา
 
1051 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 63 ทองแดง 18 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 1. เด็กชายจรัญ  โซเซน
2. เด็กหญิงวริศรา   สิงห์ทอง
3. เด็กหญิงสุพรรษา   เบี้ยจรัส
 
1. นางสาวพัชรา   แสงแก้ว
2. นางสาวกมลชนก   บานที
 
1052 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 62 ทองแดง 20 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกชกร  ลิมปนะวัสส์
2. เด็กชายกองพล  โสตะพราหมณ์
3. เด็กหญิงญาณกวี  แข็งกสิการ
 
1. นางกมลพร  มาอยู่ดี
2. นางยุพิน  อ่อนผึ้ง
 
1053 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 60 ทองแดง 21 โรงเรียนนันทนวรวิทย์ 1. เด็กหญิงธนาภา  แย้มกสิกร
2. เด็กหญิงพลอยชนก  ไม้จีน
3. เด็กหญิงหทัยชนก  รุ่งพิทักษ์นนท์
 
1. นางแพรว   ไม้แก่นจันทร์
2. นางสาวณัฎฐารมย์  คำพะวงศ์
 
1054 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 60 ทองแดง 21 โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงดารารัตน์  อ่วมอินทร์
2. เด็กชายธนกร  ลาภใหญ่
3. เด็กชายธวัชชัย  พวงมาลา
 
1. นายวิทูร  ประดิษฐบูรณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิลาสินี  กลางบน
 
1055 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนจิรดา 1. เด็กหญิงอธิชา  ศรีตระการ
2. เด็กหญิงอริสรา  เลิศวัฒนนนท์
3. เด็กหญิงเนตรรพีทอง  นิ่มอรุณ
 
1. นายสุภกฤษฎ์  ชาวป่า
2. นายสิทธิชัย  อุดกันทา
 
1056 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 1. เด็กชายสราวุธ  หอมพญา
2. เด็กชายอนุรัตน์  อักษรศรี
3. เด็กชายเตชินท์  ผึ้งคุ้ม
 
1. นายไพศาล  แก้วกลม
2. นางสาวพจนีย์  นำพา
 
1057 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 1. เด็กหญิงกัญญารักษ์  ทองประเสริฐ
2. เด็กหญิงพัชรภา  แซ่อั้ง
3. เด็กหญิงเหมือนฝัน  แก้วนก
 
1. นายพิชิต  ลิอินทร์
2. นางสาวชุติมณฑน์  ใจศิริ
 
1058 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเทพพิทักษ์ 1. เด็กชายณัฐกร  สัณฐิติจิรวงศ์
2. เด็กชายธีรุตม์  ชาภู่พวง
3. เด็กชายเอกหรัณย์  แปลกประเสริฐ
 
1. นางสาวงามตา  แก้วดวงดี
2. นางจินตนา  จตุราวิชานันท์
 
1059 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กหญิงจิรัชยา  คำด้วง
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  สำราญ
3. เด็กหญิงฐิตาภา  หอมกระโทก
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ชุมแวงวาปี
2. นางสาวศศิภรณ์  ฤทธิ์ศักดิ์
 
1060 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กชายชนาธิป  เรืองไชยอนุกูล
2. เด็กหญิงนันทฉัตร  บุญรอด
3. เด็กหญิงเบญญาภา  คุ้มแก้ว
 
1. นางสุวรรณา  แก้วจินดา
2. นางณัฐภรณ์  แก้วพิทักษ์
 
1061 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกชกร  เนรจุฬานนท์
2. เด็กหญิงณิชากร  สดภิบาล
3. เด็กหญิงอาทิตญา  บุญประดับ
 
1. นางสุภาวดี  วุฒิรัตน์
2. นางสาวกิติยาพร  ประดับพร
 
1062 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กหญิงปาลิตา  เจริญสุข
2. เด็กหญิงภานุมาศ  พงค์สิทธิศักดิ์
3. เด็กหญิงแพรวา  เจริญพันธุ์
 
1. นางสาวสาคร  ปานทอง
2. นายมานพ  สุยาละ
 
1063 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 1. เด็กหญิงปรัชญาพร   ไชยศรี
2. เด็กหญิงปิยดา   เอี่ยมคล้าย
3. เด็กหญิงศิรินภา   อินใบ
 
1. นางสาวบุณยวีร์   อำมะเหียะ
2. นางสาวกมลชนก   บานที
 
1064 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ตาสังข์
2. เด็กชายอนุสรณ์  ทองด้วง
3. เด็กชายแสน  ตาเส็ง
 
1. นายภานุวัตร  แสงแก้ว
2. นางวัชราภรณ์  พลโลก
 
1065 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กชายขจรศักดิ์  ขาวสอาด
2. เด็กชายณภัทร  เกตุเมฆ
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แสงใส
 
1. นางสาวชนิดาภา  จูน้อย
2. นางอรพรรณ  เม้าอุดม
 
1066 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเพรางาย 1. เด็กชายธนพัทธ์  คงดั่น
2. เด็กชายนรินธร  วงศ์ศร
3. เด็กชายพันเดช  พรหมลา
 
1. นางสาววิมล  อาจด่อน
2. นายวิสูตร  จันทร
 
1067 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 83.2 ทอง 4 โรงเรียนบางคูลัด 1. เด็กชายด.ช.กฤษณะ  คลองบ่อ
2. เด็กชายด.ช.ธนวัฒน์  นาคทอง
3. เด็กหญิงพิลาสินี  อินทรวิชัย
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  โพธิสุทธิ์
2. นางสาวฤทัยรัตน์  คงษร
 
1068 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 81.4 ทอง 5 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 1. เด็กหญิงชุติมา  สอนวัฒนา
2. เด็กหญิงวรวรรณ   ตุ่นแก้ว
3. เด็กหญิงศิริพร  มงคลธง
 
1. นางจาริยา  พรมผล
2. นางสาวยุวภา  สอิ้งรัมย์
 
1069 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 79.6 เงิน 6 โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กชายชัชพิมุข  ไพบูลย์ปรีดี
2. เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  ศรีรัตน์ภิญโญ
3. เด็กชายภัทรพล  โอวอธิวัฒน์กุล
 
1. นายสุรสิทธิ์  วีระคำ
2. นางศิริเพ็ญ  ลบเมฆ
 
1070 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 76.2 เงิน 7 โรงเรียนคลองเกลือ 1. เด็กหญิงปรางทิพย์  จันทร์แดง
2. เด็กหญิงพิมพิชา  รัตนรุ่งกิจ
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์  อ่อนอินทร์
 
1. นางสาววัชราภรณ์  เพชรดี
2. นางจิรัชยา  พิชัยฤกษ์
 
1071 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 75.6 เงิน 8 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายณัฐพล  เม็ดฝ้าย
2. เด็กชายศิรศักดิ์  มั่นช่วยวงศ์
3. เด็กหญิงเมธาพร  กลิ่นกลัด
 
1. นางสาวทวินันท์  แก่นอากาศ
2. นางสาวกิติยาพร  ประดับพร
 
1072 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 75.4 เงิน 9 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  พะวัน
2. เด็กหญิงจิดาภา  มาประดิษฐ์
3. เด็กหญิงณัฐริณี  ยืนนาน
 
1. นายธนรัตน์  ยุทธการ
2. นางสาวดวงเดือน  ทิพโชติ
 
1073 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนวัดอินทร์ 1. เด็กชายพรชัย  แข็งขัน
2. เด็กชายวงศ์สกร  กลิ่นสุคนธ์
3. เด็กชายเกรียงไกร  เจ็กเหล็ก
 
1. นางวัชชิราภรณ์  ภู่พงศ์พานิช
2. นางสาวสิริกานดา  พลเยี่ยม
 
1074 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กชายกฤตณัฐ  จาราช
2. เด็กหญิงจิดาภา  เจนกฤติยา
3. เด็กหญิงญาณิศา  น้อยนวล
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ประชานันท์
2. นางสาวบุษรา  กองม่วง
 
1075 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 72.8 เงิน 12 โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กหญิงอรชพร  บุญเรืองขาว
2. เด็กหญิงอรญา  ทองลอย
3. เด็กหญิงอริสา  เถาว์ชาลี
 
1. นางสาวดวงดาว  แซ่เอี้ย
 
1076 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 72.8 เงิน 12 โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกัลย์ณิชา  ตั้งวรรณสุข
2. เด็กหญิงจันทร์รุ่ง  ศิริวรรณ์
3. เด็กหญิงรัตนา  ศรีทองคำ
 
1. นางสาวนิศมา  เพชรโรจน์
2. นางสาวนพวรรณ  ปีแหล่
 
1077 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 71.4 เงิน 14 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กชายชุมกฤษฏิ์  อินทวัฒน์
2. เด็กชายธนารักษ์  จุลแดง
3. เด็กชายเอกบัณฑิต  ไกยะโส
 
1. นางผ่องศรี  มีมาก
2. นางสาววัลย์ณภัสร์  กนกหงษ์
 
1078 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 71.4 เงิน 14 โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ทับเอี่ยม
2. เด็กชายธนากร  เสนีย์วงษ์
3. เด็กหญิงมนต์ธิกาญจน์  วันทองสุุข
 
1. นางสาวเพชรประกาย  สีสิงห์
 
1079 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 69.2 ทองแดง 16 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1. เด็กชายจิรภัทร  ทองเทวินทร์
2. เด็กชายพศวิญญ์  เฟื่องสมบูรณ์
3. เด็กชายวรพล  แจ่มสุวรรณ
 
1. นางรอบีย๊ะ  ไกรชิต
2. นางเสริมทรัพย์  แซ่จู
 
1080 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 68.4 ทองแดง 17 โรงเรียนจิรดา 1. เด็กชายกรินทร์  ชื่นชอบ
2. เด็กชายคุณากรณ์  คดยิ้ม
3. เด็กชายนันทวัฒน์  กันภัย
 
1. นายสุภกฤษฎ์  ชาวป่า
2. นายสิทธิชัย  อุดกันทา
 
1081 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กชายฆัสรา  คานาชบูลษ์
2. เด็กชายธรานนท์  ใหม่ปิยะ
3. เด็กชายสมาน  เย็นใจ
 
1. นายสิทธิพงศ์  บุญเมือง
2. นายนันธิญา  บุตรไทย
 
1082 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอัมพรไพศาล 1. เด็กชายทัตต์ดนัย  สุวรรณะ
2. เด็กชายบุณยกร  สุววรณะบุณย์
3. เด็กชายรัฐภูมิ  ฉางทรัพย์
 
1. นายชุติพนธ์   ตู้ธนบัตร
2. นางอุไร  สุทธิเสริม
 
1083 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กชายธิติวุฒิ  อติชาติเกษมกุล
2. เด็กชายวชิราวุธ  ทองแดง
3. เด็กชายเจษพินิฐ  เกิดนาค
 
1. นายพิพรรธ  เอี่ยมยี่สุ่น
2. นางสาวมยุรา  งามดี
 
1084 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 1. เด็กหญิงกัญญารักษ์  ทองประเสริฐ
2. เด็กหญิงพัชรภา  แซ่อั้ง
3. เด็กหญิงเหมือนฝัน  แก้วนก
 
1. นายพิชิต  ลิอินทร์
2. นางสาวชุติมณฑน์  ใจศิริ
 
1085 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงจันทร์วลัย  แผลติตะ
2. เด็กหญิงศรินทิพย์  สุนทรกุล
3. เด็กหญิงอาทิตติญา  วงช้าง
 
1. นางสาววิจิตรา  กันตะพันธ์
2. นายสหรัฐ  นุชเจริญ
 
1086 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กชายจิรเดช  พุทธปราง
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  นาโส
3. เด็กหญิงสุกัญญา  เกตุอ่ำ
 
1. นางสาวชญาภา  ใจเสงี่ยม
2. นายอนุรักษ์  เขียวแก่
 
1087 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายสุรดิษ  ถนอมรัก
2. เด็กหญิงเกตน์นิภา  เรืองอยู่
3. เด็กชายเมธา  โพธิ์งาม
 
1. นางสุภาวดี  วุฒิรัตน์
2. นางสาวกิติยาพร  ประดับพร
 
1088 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75.2 เงิน 4 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 1. เด็กชายกรวิทย์    ตันตี
2. เด็กชายชาคริต  เผือกงาม
3. เด็กชายนครินทร์   สุบิน
 
1. นางสาวบุณยวีร์   อำมะเหียะ
2. นางสาวกมลชนก   บานที
 
1089 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 72.2 เงิน 5 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กชายณัฐพล  ฝั่งไธสง
2. เด็กชายธนดล  โต๊ะซา
3. เด็กชายบารมี  วงษ์พันธ์
 
1. นางสาวสาคร  ปานทอง
2. นายมานพ  สุยาละ
 
1090 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  หนูทอง
2. เด็กหญิงจักรภัทร  ทรายทอง
3. เด็กหญิงบัวชมพู  โทหา
 
1. นายสิทธิพงศ์  บุญเมือง
2. นางนันธิญา  บุตรไทย
 
1091 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงปิ่นสุดา  เพ็ชรเรือง
2. เด็กหญิงสุพัตรา  แก้วคูณเมือง
3. เด็กหญิงสุริยาพร  กะเปีย
 
1. นางเมย์ลภัส  ถิรธนังไชยเจริญ
 
1092 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กหญิงชุตินันท์  กระโจมทอง
2. เด็กหญิงราตรี  โสขุมา
3. เด็กหญิงเมธินี  นิลเนตร
 
1. นางสาวศิรินทรา  ด้วงเหม
2. นางทัศดาว  ทรงประโคน
 
1093 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา   เคลือบขุนทด
2. เด็กหญิงปฑิตตา   มูลจันทร์
3. เด็กหญิงรุ่งนภา   อันแสน
 
1. นางสาวสุภารัตน์   พิมพ์สอน
2. นางสาวอรุชา   พงษ์ศิริ
 
1094 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1. เด็กหญิง ชลธิชา  ชาตะพา
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  คล้ายมั่น
3. เด็กหญิงพันธ์ชนก  แจ้งคำขำ
 
1. นายวิทวัส  ทองแท้
2. นางกรรณิการ์  พลีสุดใจ
 
1095 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90.2 ทอง 4 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1. เด็กชายอชิระ  นิลจำรัส
2. เด็กหญิงเปมิกา  ศรีธนกร
3. เด็กชายเอกภัทร์  พุ่มผกา
 
1. นางสาวสุภาณี  วงษาบุตร
2. นางสาวอรรณภา  ชูวงศ์สุนทร
 
1096 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 86.4 ทอง 5 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กหญิงรดีภัส  เปจิตตัง
2. เด็กหญิงอรนุช  นิลเอก
3. เด็กหญิงเจนิตา  สอนทรง
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ประชานันท์
2. นายพีรพงษ์  พรมโคตร
 
1097 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงชลธิชา  หมื่นนรินทร์
2. เด็กหญิงนภัสสิริ  บุญหลง
3. เด็กหญิงสุนิสา  แตงกระโทก
 
1. นางสาวสุพรรณี  ซ่อนกลิ่น
2. นางสาวอรุณี  วันแอเลาะ
 
1098 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85.4 ทอง 7 โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  อรอินทร์
2. เด็กหญิงณัฐฐาพร  วงศ์เจริญชัย
3. เด็กหญิงณิชา  ทยานุสร
 
1. นางสาวน้ำตาล  โชติชื่น
2. นางสาวชัญญาวีร์  แก้วล้วนประภาวินท์
 
1099 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85.2 ทอง 8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 1. เด็กหญิงณิชนันทน์  พันธะมัง
2. เด็กหญิงปพิชญา  อุ่นพิมพ์
3. เด็กชายสุภกิณห์  คงทอง
 
1. นางสาวจีรนันท์  ปุ่งคำน้อย
2. นางสาวสุมณี  เพ็งพิทักษ์
 
1100 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85.2 ทอง 8 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 1. เด็กหญิงพรพรรณ  แก้ววิเชียร
2. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  ศรีสว่าง
3. เด็กหญิงลลิตา  แสนสุข
 
1. นางสาวจินตวี  ไวทย์รุ่งโรจน์
2. นางสาวพรรณทิพย์  มาแจ้ง
 
1101 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 84.4 ทอง 10 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงกาหลง  ศรีปรีเปรม
2. เด็กหญิงณธัญญา  ตาละลักษมณ์
3. เด็กหญิงอัฐธนกาญจน์  หนูแก้ว
 
1. นางสาวสิรินดา  ดำแพร
2. นายรัชพงษ์  ศิริมาลาตัง
 
1102 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 83.6 ทอง 11 โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี 1. เด็กชายกฤตธัช  โรจนวาสี
2. เด็กหญิงชนิสิกา  กฤษสุทธิกุล
3. เด็กหญิงบงกช  เสตถาภิรมย์
 
1. นางสาวศศินภา  เวสส์เชาวการ
2. นางสาวยุพาพรรณ  เพิ่มสิน
 
1103 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 83.4 ทอง 12 โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กหญิงจิดาภา  วงศ์เกษม
2. เด็กหญิงฐปณิชย์  ชำนาญแก้ว
3. เด็กหญิงณิชมน  พลนิล
 
1. นายปราโมทย์  ใยจุ้ย
 
1104 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 83 ทอง 13 โรงเรียนวัดลำโพ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ทีประวิภาต
2. เด็กชายทักษพร  ศรีลาราช
3. เด็กชายธนวัฒน์  เรืองงาม
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  สีมา
2. นางสาววรรณวิษา  อารีวโรดม
 
1105 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 81.8 ทอง 14 โรงเรียนวัฒนพฤกษา 1. เด็กหญิงภัทริกา  แสสลับ
2. เด็กหญิงรติรัตน์  อาจหาญ
3. เด็กหญิงสาธิตา  มหาหงษ์
 
1. นางสาวธฤภัศ  ประทองศิล
 
1106 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 80.6 ทอง 15 โรงเรียนปิยะฉัตร 1. เด็กชายธนกฤต  เดิมพันธ์
2. เด็กหญิงศศินันท์  ทาโพธิ์
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  แก่นจันทร์
 
1. นางสาวจิริยา  เลาะฮีม
 
1107 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 80.2 ทอง 16 โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กชายนพสิต  ฉั่วเจริญ
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ภัทรนาวิน
3. เด็กชายศรัญภูมิ  สุขเกษม
 
1. นางศิริเพ็ญ  ลบเมฆ
2. นางสาวนิธิมาศ  ศรีแก้ว
 
1108 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 77 เงิน 17 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1. เด็กหญิงดลอัปสร  มณีวงศ์
2. เด็กชายปิยบุตร  กังวานกิจวาณิช
3. เด็กชายวัฒนะ  สง่าภิญโญ
 
1. นางรอบีย๊ะ  ไกรชิต
2. นางเสริมทรัพย์  แซ่จู
 
1109 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 75 เงิน 18 โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา 1. เด็กหญิงกฤษณา  พุฒิชัยเกียรติ
2. เด็กหญิงนัชชา  กัลยา
3. เด็กหญิงอินทิรา  ทีดี
 
1. นายชัยพร  ชัยสิทธิเวชช
2. นางสาวรมณีย์พร  พัชรภักดีธนา
 
1110 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 73.8 เงิน 19 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงชุติมน  เปี่ยมพูล
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ช่อมะลิ
3. เด็กหญิงพิมพ์รพัช  เมตตาวิหารี
 
1. นางสาวภาวิดา  สิงหาด
2. นายพิสิฐพล  พุดเกิด
 
1111 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 72 เงิน 20 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กหญิงพีรยา  แซมสน
2. เด็กหญิงสาริศา  แสนโกศิก
3. เด็กหญิงสุทธาสินี  สร้อยทอง
 
1. นางสาววัลย์ณภัสร์  กนกหงษ์
2. นางผ่องศรี  มีมาก
 
1112 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเทพพิทักษ์ 1. เด็กชายจักรพิพัฒน์  เผื่อนอุดม
2. เด็กชายธนดล  เนียมบุญ
3. เด็กชายพิชัยภูษิต  ช้างแก้ว
 
1. นางจินตนา  จตุราวิชานันท์
2. นางสาวงามตา  แก้วดวงดี
 
1113 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดบางพูดใน(นนทวิทยา) 1. เด็กชายณัฐพล  อัมระบุตร
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ตั้งพงศ์มนตรี
3. เด็กชายภาสกร  เชยดี
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ชมแค
2. นางสาววันวิสา  พลายแก้ว
 
1114 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง 1. เด็กหญิงทาริน  สังข์ยุทธ์
2. เด็กชายธันวา  หมัดดอเลาะ
3. เด็กชายวชระวิทย์  นนทะศรี
 
1. นางสาวสายฝน  คำยศ
2. นางสาวอัญชลี  ระสารักษ์
 
1115 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กหญิงฐิติพร  สีสด
2. เด็กชายวรเมศร์  แช่มงาม
3. เด็กหญิงศศิธร  เสือเจริญ
 
1. นางสาวสุดารัตน์   ชุมแวงวาปี
2. นายธีระวัฒน์  เซิบรัมย์
 
1116 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1. เด็กหญิง ฟัตตะห์  ศิริยามัน
2. เด็กหญิงสุภัสรา  เชื้อผู้ดี
3. เด็กหญิงสุภัสสร  เชื้อผู้ดี
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ชินวงษ์
2. นางกรรณิการ์  พลีสุดใจ
 
1117 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงธนวรรณ  แก้วใส
2. เด็กหญิงธัญญาดา  เย็นหาร
3. เด็กหญิงพีรดา  เจิมจันทร์
 
1. นางณัฐภรณ์  แก้วพิทักษ์
2. นางสุวรรณา  แก้วจินดา
 
1118 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 1. เด็กหญิงอัจฉราพร   สกุลคงคา
2. เด็กหญิงอินทิรา   ไวยสุณี
3. เด็กหญิงเกวลิน  เข็มทอง
 
1. นางสาวกมลชนก   บานที
2. นางสาวบุณยวีร์   อำมะเหียะ
 
1119 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 76.2 เงิน 4 โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บุญดี
2. เด็กหญิงศิริประภา  นามวงษ์
3. เด็กหญิงสุทธิดา  แว่นสอน
 
1. นายวันเฉลิม  ติวสร้อย
 
1120 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) 1. เด็กหญิงปิยะภรณ์  บุตรพรม
2. เด็กชายศิวัฒน์  ลาดโพธิ์
 
1. นางกัลยา  จุลเดชะ
2. นางสาวสกุลรัตน์  สังฆ์ทอง
 
1121 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 1. เด็กชายชนะภัสร์  โพธิ์ไกร
2. เด็กชายรัฐภาค  เถื่อนฤาชัย
 
1. นางสาวจินตวี  ไวทย์รุ่งโรจน์
2. นางสาวพรรณทิพย์  มาแจ้ง
 
1122 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กชายรัฐภูมิ   สอนศิริ
2. เด็กชายสิริชัย   สุขคุ้ม
 
1. นายวีระยุทธ์   พงค์เกื้อ
 
1123 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนมารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ 1. เด็กชายฐิติธิษณ์  ฉันทศักดา
2. เด็กชายปวิชญา  สว่างโรจน์
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ศรีไสล
 
1124 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กชายณัฐกรณ์  แสงพุฒ
2. เด็กชายนิธิศ  พสุธรภคพร
 
1. นางสาวอมรรัตน์  เขตคาม
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ประชานันท์
 
1125 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1. เด็กหญิงภัทราทิพย์  ชาญชัยพิชิต
2. เด็กชายวรเมธ  ปานพุ่ม
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  จิตรแม้น
2. นางสาวกาญจนา  สุรินทร์ธนาสาร
 
1126 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 72 เงิน 7 โรงเรียนวัดอินทร์ 1. เด็กหญิงปริญดา  คณิสาร
2. เด็กหญิงอรัญญา  มาอ่อน
 
1. นางวัชชิราภรณ์  ภู่พงศ์พานิช
2. นางสาวสิริกานดา  พลเยี่ยม
 
1127 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 8 โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐนันท์  สุทธิประเสริฐ
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  หัสดิเสวี
 
1. นางสาวศิรินันท์  จันทร์ใสย์
 
1128 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 64 ทองแดง 9 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1. เด็กหญิงพัสนันท์  แจ่มใจ
2. เด็กหญิงอิสรีย์  วงศ์เดชานันท์
 
1. นางเสริมทรัพย์  แซ่จู
2. นางรอบีย๊ะ  ไกรชิต
 
1129 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กชายสมชาติ  ขือดี
2. เด็กชายอนิรุจ  เพชรเอกชัย
 
1. นายสิทธิพงศ์  บุญเมือง
2. นางนันธิยา  บุตรไทย
 
1130 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1. เด็กหญิงกุลณัฐ   อิสมาแอล
2. เด็กชายพงศกร  อ่อนหวาน
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  จิตรแม้น
2. นางสาวกาญจนา  สุรินทร์ธนาสาร
 
1131 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กชายภูวนาถ  แก้วสังข์
2. เด็กชายสุรพศ  แซ่ว่าง
 
1. นางณัฐภรณ์  แก้วพิทักษ์
2. นางสุวรรณา  แก้วจินดา
 
1132 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ธงศรี
2. เด็กชายบวร  ปุ๊กิจ
 
1. นายสิทธิพงศ์  บุญเมือง
2. นางนันธิญา  บุตรไทย
 
1133 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กชายกฤษฏา  สุวสาร
2. เด็กชายวัชรพงษ์  แก้วงาม
 
1. นายกฤษดา  พัฒนชีวะพูล
2. นายชัยฤกษ์  กลิ่นอ่วม
 
1134 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กชายพัชรพล  น้อยสุวรรณ
2. เด็กชายภัทระ  โรจน์วัฒนะ
 
1. นายศุภโชค  สุภาวสุทธิ์
2. นายสุรสิทธิ์  วีระคำ
 
1135 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 1. เด็กหญิงจันทราภา  กาวี
2. เด็กชายธนาคิม  หงษ์บิน
 
1. นายพิชิต  ลิอินทร์
2. นางสาวชุติมณฑน์  ใจศิริ
 
1136 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธนวัฒน์  จั่นสรี
2. เด็กหญิงอัศลีซ่า  ปันเด
 
1. นายธนรัตน์  ยุทธการ
2. นางสาวดวงเดือน  ทิพโชติ
 
1137 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 88.65 ทอง 5 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 1. เด็กชายพงศกร  บุญครอบ
2. เด็กชายอธิษฐ์  สัทธานุ
 
1. นายวิรัตน์  ใจกล้า
2. นางสาวจินตวี  ไวทย์รุ่งโรจน์
 
1138 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 78.38 เงิน 6 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  มณีนิล
2. เด็กชายประดิพัทธ์  ดำแพร
 
1. นางสาวสิรินดา  ดำแพร
2. นายรัชพงษ์  ศิริมาลาตัง
 
1139 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 78 เงิน 7 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กชายธาวิน  บินเซาะ
2. เด็กชายอัฆนีย์  แสงวิเชียร
 
1. นางสาววราภรณ์  ตะวะนะ
2. นายมานพ  สุยาละ
 
1140 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 77.35 เงิน 8 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กชายชาติ  ทิพย์
2. เด็กชายหลี  คำล่า
 
1. นางสาวพัทยา  ดุจจานุทัศน์
2. นางสาววิลัยลักษณ์  จันทร์หอม
 
1141 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 75 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กชายธีระ  บัวคลี่
2. เด็กชายอนุชา  เจริญบุญ
 
1. นางสาวศิรินทรา  ด้วงเหม
2. นายจิรภาส  ทองสิงหา
 
1142 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 74.47 เงิน 10 โรงเรียนคลองเกลือ 1. เด็กชายฆฌนนท์  สะสิสะมิส
2. เด็กชายนคเรศ  เชื้อคำจันทร์
 
1. นางกฤติกานต์  แหวนวงษ์
2. นางจิรัชยา  พิชัยฤกษ์
 
1143 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 74 เงิน 11 โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) 1. เด็กชายภัทระ  อารีย์เอื้อ
2. เด็กชายแทนคุณ  เพ็งน้ำคำ
 
1. นางสาวสาวิตรี  นพเก้า
2. นายกิตติศักดิ์  เพิ่มเพียร
 
1144 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 73.65 เงิน 12 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 1. เด็กชายกชกร  ศรีพิณ
2. เด็กชายธีรเดช  รุ่งสว่าง
 
1. นายสันติสุข  มะลัยสวรรค์
2. นายวิเชียร  ยศรุ่งเรือง
 
1145 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 71.8 เงิน 13 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  จันทร์แก้ว
2. เด็กชายพงศกร  พนมเชื้อ
 
1. นายพิสิฐพล  พุดเกิด
2. นางสาวภาวิดา  สิงหาด
 
1146 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 71 เงิน 14 โรงเรียนวัดลากค้อน 1. เด็กชายพรชัย  เย็นวังตะโก
2. เด็กชายเอเซีย  แก้วบุญเรือง
 
1. นางสาวธีมาพร  พรมราช
 
1147 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 15 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1. เด็กชายกฤษกร  ชีกว้าง
2. เด็กหญิงปิยะมุกข์   พิเจตน์กานนท์
 
1. นางสาวสุชานันท์   โพธิ์ตาด
2. นางสาวปริศนา  อาจหาญ
 
1148 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 15 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายปรัชญา  จันทร์โต
2. เด็กชายปรัชญา  สาระการ
 
1. นางสาวสุจิตราภรณ์  โคตรชุม
2. นางสาวกัญญาณัฐ  ทองเงิน
 
1149 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม 1. เด็กชายพศวีร์  ฉ่ำโต
2. เด็กชายพีรภัส  น้อยจุ้ย
 
1. นางสาวเพลินพิศ  เหมือนพันธ์ุ
2. นางสุภาภรณ์  ปักกาเวสา
 
1150 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านคลองฝรั่งฯ 1. เด็กชายจิระภัทร  คนการ
2. เด็กชายภูกวิน  โกศิยะกุล
 
1. นายพิสิษฐ์  คำดี
2. นายสมภพ  อัชชพันธ์
 
1151 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 1. เด็กชายปัณณธร  ด้วงทองอยู่
2. เด็กชายรัชต์พงษ์  แสงดาว
 
1. นางสาววนิดา  ม่วงโพธิ์เงิน
2. นายประยงค์  ขาวสอาด
 
1152 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กชายกฤษฎีเดชา  แซ่งิ้ว
2. เด็กชายนภสินธุ์  บุญมาก
 
1. นางพาสนา  ศิริบุตร
2. นางปทุมพร  โตสิงห์
 
1153 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดกลางเกร็ด 1. เด็กชายจักรพล  คล่องแคล่ว
2. เด็กชายวรเมธ  วงศ์ทิม
 
1. นางสาวอัจฉรี  นิยมชัย
2. นางณัฐธิยา  เหมือนมาตย์
 
1154 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 1. เด็กชายรพีภัทร  เนตรนิยม
2. เด็กชายโชติวัฒน์  นิ่มนวล
 
1. นายไพศาล  แก้วกลม
2. นางธนันท์เนตร์  ทัพกาญจน์
 
1155 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดเพรางาย 1. เด็กชายธนพิพัฒน์  แซ่เอี๊ยว
2. เด็กชายเมธิชัย  ศรีด่อน
 
1. นางสาววิมล  อาจด่อน
2. นางสาวซัม  มาสมพร
 
1156 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ 1. เด็กชายกรกต  ผลจันทร์
2. เด็กชายเอกภวิษย์  กลับหอม
 
1. นายสกนธ์  อิ่มใจ
2. นางสาวมนณภัทร  อู่อรุณ
 
1157 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 1. เด็กชายเด่นชาติ  บุตรชาย
2. เด็กชายแซด  เจริญรัฐ
 
1. นายวันชัย  พูนชัย
2. นางภัทรานิษฐ์  พูนชัย
 
1158 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 1. เด็กชายณฐกร  สิงหรา ณ อยุธยา
2. เด็กชายนพัท  บุญมี
 
1. นายชัยยล  แสนธิไชยยา
 
1159 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดตาล 1. เด็กชายธีรภัทร  อ้อพิมาย
2. เด็กชายศุภกิตต์  พิกุลทอง
 
1. นางสาวสุธาศิณีย์  บุญถึง
2. นายอภิวัตร  ดาษดา
 
1160 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 1. เด็กชายธรณ์เทพ  สยามฟู
2. เด็กชายวัชริน  คำศรี
 
1. นางสาวนิศมา  เพชรโรจน์
2. นางสาวนพวรรณ  ปีแหล่
 
1161 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 1. เด็กชายฐิตินันท์  อาจหาญ
2. เด็กชายสมพงษ์  อาจหาญ
 
1. นางสาวนวนันท์  ขจรนาม
2. นางสาวสุวรรณี  ปัจรีย์
 
1162 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธนกฤต  โชตน์เตชวัน
2. เด็กชายแซด  เจริญรัฐ
 
1. นายวันชัย  พูนชัย
2. นางภัทรานิษฐ์  พูนชัย
 
1163 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย 1. เด็กหญิงรังสิมา  ระเบียบ
2. เด็กชายอภินันต์  ลามอ
 
1. นางรัชนี  เผือกคเชนทร์
2. นายชวิวัฒน์  งามสวัสดิ์
 
1164 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 92.02 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธนกร  ลาภใหญ่
2. เด็กชายธนพล  ดาวสอน
 
1. นายวิทูร  ประดิษฐบูรณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิลาสินี  กลางบน
 
1165 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 89.71 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองฝรั่งฯ 1. เด็กชายณัฐติพันธ์  สงวนการ
2. เด็กชายเจษฎา  ตาถา
 
1. นายพิสิษฐ์  คำดี
2. นายสมภพ  อัชชพันธ์
 
1166 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 85.26 ทอง 5 โรงเรียนคลองเกลือ 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  กุนรินทร์
2. เด็กชายรณกร  จรูญรัตน์
 
1. นางกฤติกานต์  แหวนวงษ์
2. นางดวงชีวัน  เกษร
 
1167 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 82.54 ทอง 6 โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กชายกฤศภณ  ใยพูล
2. เด็กชายพีรนัทธ  ไชยศักดา
 
1. นายศุภโชค  สุภาวสุทธิ์
2. นายสุรสิทธิ์  วีระคำ
 
1168 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 81.34 ทอง 7 โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) 1. เด็กชายจีรพัฒน์  นางวงษ์
2. เด็กชายต้อม  สะนาคินิต
 
1. นางสาวสาวิตรี  นพเก้า
2. นายกิตติศักดิ์  เพิ่มเพียร
 
1169 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 78.2 เงิน 8 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายสุพัฒน์  สราญจิตต์
2. เด็กชายเจษฎา  ชุมภูบาง
 
1. นางสาวฐิติชญา  พันธ์สวัสดิ์
2. นางสาวณรัญญา  มีคำ
 
1170 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 75.84 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กชายปภากร  ยิ้มขลิบ
2. เด็กชายเอกชัย  แซ่หวัง
 
1. นายสิทธิชัย  นักรู้
2. นายพงศกร  โกศรี
 
1171 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 75.39 เงิน 10 โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม 1. เด็กชายธนพัฒน์  แจ่มบุญมี
2. เด็กชายพงศธร  นาคนก
 
1. นางสาวเพลินพิศ  เหมือนพันธ์ุ
2. นางสุภาภรณ์  ปักกาเวสา
 
1172 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 75.1 เงิน 11 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กชายธีระเทพ  สีสวาท
2. เด็กชายวัชรพล  นาคอก
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  แจงบำรุง
2. นางสาวพัทยา  ดุจจานุทัศน์
 
1173 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กชายมินทร์ธาดา  ระดิ่งหิน
2. เด็กชายสรายุทธ  คงศิริ
 
1. นายมานพ  สุยาละ
2. นางสาวสาคร  ปานทอง
 
1174 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 72.83 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 1. เด็กชายนนทการ  นามคำ
2. เด็กชายพงษ์เดช  โพธิ์เขียว
 
1. นายพิชิต  ลิอินทร์
2. นายภัทระ  รัตนรังษี
 
1175 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 72.79 เงิน 14 โรงเรียนวัฒนพฤกษา 1. เด็กชายบูรฉัตร  แสวงดี
2. เด็กชายภูริภัทร์  ตาแหยม
 
1. นายคมสันต์  นิลพันธ์
 
1176 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 72.62 เงิน 15 โรงเรียนจิรดา 1. เด็กชายณัฐเศรษฐ  รุจิโยธานันทน์
2. เด็กชายสุรวิช  กาลจักร์
 
1. นายสุภกฤษฎ์  ชาวป่า
2. นางสาววิกานดา  ศักขินาดี
 
1177 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 70.51 เงิน 16 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กชายนนทรีย์  วิโรจน์ทรัพย์
2. เด็กชายอาทิตย์  โพธิ์เงิน
 
1. นางอรพรรณ  เม้าอุดม
2. นายธนวุฒิ  ปรีชานุกูล
 
1178 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 70.26 เงิน 17 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กชายทินกร  โต๊ะทอง
2. เด็กชายพลเชษฐ์  เผือกพงษ์งาม
 
1. นางทัศดาว  ทรงประโคน
2. นายจิรภาส  ทองสิงหา
 
1179 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 70.02 เงิน 18 โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  เรือนแป้น
2. เด็กชายรัฐภูมิ  สุทิน
 
1. นายสกนธ์  อิ่มใจ
2. นางสาวมนณภัทร  อู่อรุณ
 
1180 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 67.99 ทองแดง 19 โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 1. เด็กชายปิยะ  ใจชื้น
2. เด็กชายพงศ์นิธิ  นิลผาย
 
1. นางสาวธนัชพร  อิ่มดี
2. นางสาวธัญญา  ละมุลครบุรี
 
1181 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 67.87 ทองแดง 20 โรงเรียนวัดบางพูดใน(นนทวิทยา) 1. เด็กชายสุรศักดิ์  จิตคาม
2. เด็กชายอุทิศ  พันธมิตร
 
1. นางสาวอชิรญาณ์  แย้มทับ
2. นางสาวศิริลักษณ์  ชมแค
 
1182 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 66.75 ทองแดง 21 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 1. เด็กชายคุณาสิน  เย็นลับ
2. เด็กชายอานนท์  มะลิวัลย์
 
1. นายชัยยล  แสนธิไชยยา
 
1183 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 66.67 ทองแดง 22 โรงเรียนวัดลำโพ 1. เด็กชายธนภัทร  ชะนูรัมย์
2. เด็กชายนาวิน  สมทรัพย์
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  สีมา
2. นางสาววรรณวิษา  อารีวโรดม
 
1184 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 66.13 ทองแดง 23 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1. เด็กชายทรงภูมิ  ชาติสุวรรณ
2. เด็กชายธนวัฒน์  จันทะวงษ์
 
1. นางวิราวรรณ   ทวีพรไพบูลย์
2. นายสุเมธ   วังธนะรุ่งโรจน์
 
1185 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 1. เด็กชายจัน  คำอ่อง
2. เด็กชายภานุพงษ์  หาสอดส่อง
 
1. นายสันติสุข  มะลัยสวรรค์
2. นายปรีชา  ภาระพงษ์
 
1186 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดสลักเหนือ 1. เด็กชายณัฐพล  งามประเสริฐ
2. เด็กชายวชรพล  เนตรแดง
 
1. นางสาวกฤษณา  บุญเจิม
 
1187 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 24 โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง 1. เด็กชายวีรภาพ  เทศเซ็น
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  แก้วสมวงศ์
 
1. นายชมพล  ชุมคง
2. นางสุพรรณี  สุขแสง
 
1188 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 1. เด็กชายธันวา  แสงดาว
2. เด็กชายนิติพงษ์  พันธุ์อุโมงค์
 
1. นางสาววนิดา  ม่วงโพธิ์เงิน
2. นายประยงค์  ขาวสอาด
 
1189 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีอินทร์สุทธิ์
2. เด็กชายธีระกรณ์  บุญจันทร์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  วาปีกะ
2. นางสาวกุลิดา  ทัศนพิทักษ์
 
1190 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 24 โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา 1. เด็กชายจิรภัทร  ศรีโพธิ์
2. เด็กชายณฐกร  สิงห์สูงเนิน
 
1. นายชัยพร  ชัยสิทธิเวชช
2. นางสาวรมณีย์พร  พัชรภักดีธนา
 
1191 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 24 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 1. เด็กชายกิตติภูมิ  กันหาลึก
2. เด็กชายจรูญวิทย์  ปราบหนองบัว
 
1. นางสาวสุพรรณี  ซ่อนกลิ่น
2. นายกฤตษณพล  แดงเกิด
 
1192 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กชายนพรัตน์  ทองแผ่น
2. เด็กชายศรุต  งามขำ
 
1. นายรัชพงษ์  ศิริมาลาตัง
2. นายธนาศักดิ์  ขยันงาน
 
1193 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 24 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายจตุรวิทย์  สุวรรณพิมล
2. เด็กชายชาคริต  วิชาคำ
 
1. นายธนรัตน์  ยุทธการ
2. นางสาวดวงเดือน  ทิพโชติ
 
1194 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 24 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กชายธีร์ธวัช  ธัญญานนท์
2. เด็กชายนัทธพงศ์  เสือฤกษ์
 
1. นางสาวพรทิพย์  ดวงเพ็ญ
2. นางสาววัลย์ณภัสร์  กนกหงษ์
 
1195 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 24 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 1. เด็กชายมงคล  นกน้อย
2. เด็กชายยุทธิชัย  คูณลบ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจารุเนตร  จันทร์สุุข
2. นางสาวณัฐชานันท์  โตนาม
 
1196 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์) 1. เด็กชายศุภชัย  สีดาเขียว
2. เด็กชายอัคนิรุตณ์  ขำอรุณ
 
1. นายพิบูลย์ศักดิ์  วรพิบูลย์ศักดิ์
2. นางกนกพร  ปานธูป
 
1197 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 24 โรงเรียนปิยะฉัตร 1. เด็กชายอุดมโชค  กิจเจริญ
2. เด็กชายไทยาพัฒน์  กนกพรรักษ์
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  สำแดงเดช
 
1198 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กชายจีรทีป  สุขคำ
2. เด็กชายวินัย  จันทะจร
 
1. นายสุเมธ  สืบสำราญ
2. นายสมพร   จริยรักษ์วรกุล
 
1199 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 1. เด็กชายมงคลธร  นมสาด
2. เด็กชายสุกฤษฎ์  ทิพย์สุวรรณ
 
1. นายวิรัตน์  ใจกล้า
2. นายปฐมพงษ์  เอียดกลับ
 
1200 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 24 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กชายสุธีลักษณ์  พุฒแตง
2. เด็กชายเป็นหนึ่ง  วัจนสวัสดิ์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  เขตคาม
2. นายพีรพงษ์  พรมโคตร
 
1201 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดตาล 1. เด็กชายณัฐดนัย  ดำพลงาม
2. เด็กชายปวรุตม์  สุขเทียบ
 
1. นายอภิวัตร  ดาษดา
2. นางสาวกัลยา  ปราบสกุล
 
1202 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กชายณรงศักดิ์  แตกเงิน
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  แสงฟ้า
 
1. นายกฤษดา  พัฒนชีวะพูล
2. นายชัยฤกษ์  กลิ่นอ่วม
 
1203 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 1. เด็กชายธนภัทร  พรมเกตุจันทร์
2. เด็กชายสราวุธ  หอมพญา
 
1. นายไพศาล  แก้วกลม
2. นางธนันท์เนตร์  ทัพกาญจน์
 
1204 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดเพรางาย 1. เด็กชายธนพล  โฆสิรัตน์
2. เด็กชายสุปุณณิก  สวัสดิ์วงศ์
 
1. นางสาววิมล  อาจด่อน
2. นางสาวลัดดาวัลย์  บุญสิงห์
 
1205 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดกู้ 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  งามบุตรี
2. เด็กชายธีรพล  นิยมนา
 
1. นางสาววงจันทร์  ศรีอุดม
 
1206 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 1. เด็กชายธนากร  จวงปากเกร็ด
2. เด็กชายสรยุทธ  ไวยทิ
 
1. นายถาวร  โสมโมรา
2. นางสาวนิศมา  เพชรโรจน์
 
1207 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) 1. เด็กชายจตุรภุช   สิทธิศาสตร์
2. เด็กชายปรัชญา  เอี่ยมแม้น
 
1. นายดิฐเพชร  มาธุระ
2. นางสาววิภาศิริ  แก้วลือ
 
1208 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 1. เด็กชายนภสินธุ์  สาเคดา
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ดิษฐ์เล็ก
 
1. นายวันชัย  พูนชัย
2. นางภัทรานิษฐ์  พูนชัย
 
1209 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 95.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดตาล 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เทศทอง
2. เด็กชายรัฐภูมิ  บุญส่ง
 
1. นายอภิวัตร  ดาษดา
2. นางสาวกัลยา  ปราบสกุล
 
1210 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 93.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กชายสุรดิช  ศรีสมุทรนาค
2. เด็กชายเทิดทูน  ภูมิศาสตร์
 
1. นายกฤษดา  พัฒนชีวะพูล
2. นายชัยฤกษ์  กลิ่นอ่วม
 
1211 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 91.64 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 1. เด็กชายนิธิกร  คลังนุช
2. เด็กชายพิริยะ  น้อยเหนื่อย
 
1. นายชัยยล  แสนธิไชยยา
 
1212 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 89.71 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กชายนพดล  เอมอิ่ม
2. เด็กชายสราวุฒิ  กลิ่นแก้ว
 
1. นายสิทธิชัย  นักรู้
2. นายพงศกร  โกศรี
 
1213 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 86.67 ทอง 6 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กชายรพีพัฒน์  ชาวเรือหัก
2. เด็กชายฮัทตาฟาห์  ดอกพุฒซ้อน
 
1. นายรัชพงษ์  ศิริมาลาตัง
2. นายธนาศักดิ์  ขยันงาน
 
1214 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 81.77 ทอง 7 โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา 1. เด็กชายจีระศักดิ์  บุญชอบ
2. เด็กชายนิธิวัฒน์  ชัยรักษา
 
1. นายชัยพร  ชัยสิทธิเวชช
2. นางสาวรมณีย์พร  พัชรภักดีธนา
 
1215 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 80.32 ทอง 8 โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 1. เด็กชายพีรภัทร  ประจบ
2. เด็กชายสุรศักดิ์  หนองผือ
 
1. นางสาวธนัชพร  อิ่มดี
2. นางสาวธัญญา  ละมุลครบุรี
 
1216 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กชายกิตติกร  เดชจุ้ย
2. เด็กชายธนชัย  แซ่จิว
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  แจงบำรุง
2. นางสาววิลัยลักษณ์  จันทร์หอม
 
1217 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 78.55 เงิน 10 โรงเรียนวัดกู้ 1. เด็กชายชยกร  บัวแดง
2. เด็กชายวรวิทย์  แก้วอรสาร
 
1. นางสาววงจันทร์  ศรีอุดม
 
1218 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 76.22 เงิน 11 โรงเรียนวัฒนพฤกษา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จำปาหอม
2. เด็กชายอภินันท์  ดุงโคกกรวด
 
1. นายคมสันต์  นิลพันธ์
2. นางสาวธฤภัศ  ประทองศิล
 
1219 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 75.9 เงิน 12 โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  แสงสี
2. เด็กชายพิชญางกูร  อุ่นพงษ์
 
1. นายสกนธ์  อิ่มใจ
2. นางสาวมนณภัทร  อู่อรุณ
 
1220 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 75.1 เงิน 13 โรงเรียนบ้านคลองฝรั่งฯ 1. เด็กชายจารุเดช  หนูคง
2. เด็กชายวิศิษฐ์  มั่นยืน
 
1. นายพิสิษฐ์  คำดี
2. นายสมภพ  อัชชพันธ์
 
1221 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 74.94 เงิน 14 โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม 1. เด็กชายจักรพงศ์  ดีสวัสดิ์
2. เด็กชายวีรยุทธ  สมแก้ว
 
1. นางสาวเพลินพิศ  เหมือนพันธ์ุ
2. นางสุภาภรณ์  ปักกาเวสา
 
1222 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 74.86 เงิน 15 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กชายชาคริต  มูซา
2. เด็กชายสันติพงษ์  ไตรยพันธ์
 
1. นายมานพ  สุยาละ
2. นางสาวสาคร  ปานทอง
 
1223 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 71.65 เงิน 16 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 1. เด็กชายณัฐพล  สาระถี
2. เด็กชายอณุวัฒน์  ผดุงศาสตร์
 
1. นางสาวสุพรรณี  ซ่อนกลิ่น
2. นายกฤตษณพล  แดงเกิด
 
1224 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 71.65 เงิน 16 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายรังสิมันต์  สมานมิตร
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  แซ่โอ๊ว
 
1. นายธนรัตน์  ยุทธการ
2. นางสาวดวงเดือน  ทิพโชติ
 
1225 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 70.68 เงิน 18 โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กชายฐปกรณ์  สุขหนองบึง
2. เด็กชายปัณณวิชญ์  สุเชาว์อินทร์
 
1. นายศุภโชค  สุภาวสุทธิ์
2. นายสุรสิทธิ์  วีระคำ
 
1226 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 70.28 เงิน 19 โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) 1. เด็กชายชินวงษ์  โยธี
2. เด็กชายพวย  -
 
1. นายกิตติศักดิ์  เพิ่มเพียร
2. นางสาวสาวิตรี  นพเก้า
 
1227 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 70 เงิน 20 โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธนภัทร  ลาภใหญ่
2. เด็กชายนันทิพัฒน์  มุ่งกสิกร
 
1. นายวิทูร  ประดิษฐบูรณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิลาสินี  กลางบน
 
1228 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 68.27 ทองแดง 21 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายธรรมรัตน์  ชมสินธุ์
2. เด็กชายไพศาล  ทิพานนท์
 
1. นางสาวฐิติชญา  พันธ์สวัสดิ์
2. นางสาวณรัญญา  มีคำ
 
1229 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 66.59 ทองแดง 22 โรงเรียนคลองเกลือ 1. เด็กชายวัฒนา  ภิรมย์ธรรมศิริ
2. เด็กชายอดิศร  สายมณีย์
 
1. นางกฤติกานต์  แหวนวงษ์
2. นางดวงชีวัน  เกษร
 
1230 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 64.5 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล 1. เด็กชายวิศิษฏ์  อ่วมสินธุ์
2. เด็กชายอภินันท์  ฤทธิ์ธงชัยเลิศ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  วาปีกะ
2. นางสาวกุลิดา  ทัศนพิทักษ์
 
1231 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 64.42 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 1. เด็กหญิงคชาภรณ์  จุ้ยจิตร
2. เด็กชายธนภัทร  ผิวผ่อง
 
1. นางสาววนิดา  ม่วงโพธิ์เงิน
2. นายประยงค์  ขาวสอาด
 
1232 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 64.18 ทองแดง 25 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1. เด็กชายทันต์ธนัท  สังกลัดทอง
2. เด็กชายธนชัย  กิจสันติภาพ
 
1. นางวิราวรรณ   ทวีพรไพบูลย์
2. นางสาวปริศนา  อาจหาญ
 
1233 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 63.69 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดลำโพ 1. เด็กชายภูวนาท  คุ้มสุข
2. เด็กชายมั่งมี  ศรีสุข
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  สีมา
2. นางสาวกาญจณี  พินิจลำดวน
 
1234 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 62.89 ทองแดง 27 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กชายกฤษณะ  วรรณดี
2. เด็กชายรวิชญ์  กองใจ
 
1. นางสาวบุษรา  กองม่วง
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ประชานันท์
 
1235 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 28 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1. เด็กชายคุณานนต์  สิทธิสาร
2. เด็กชายพิสิษฐ์  มัสโอดี
 
1. นางสาวรัตนา  โอทาตะวงศ์
2. นางรอบีย๊ะ  ไกรชิต
 
1236 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย 1. เด็กชายพรชัย  นาคพลอยงาม
2. เด็กชายอารีฟ  ชื่นหิรัญ
 
1. นางรัชนี  เผือกคเชนทร์
2. นายปรวัตร  ปัญญาภู
 
1237 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 28 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 1. เด็กชายพีรวัส  เหมือนกลัด
2. เด็กชายอภิรมย์  วิเชียร
 
1. นายปรีชา  ภาระพงษ์
2. นายวิเชียร  ยศรุ่งเรือง
 
1238 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 28 โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง 1. เด็กชายสิริภัทร  เจริญมิน
2. เด็กชายอันนาซ  เทศเซ็น
 
1. นายชมพล  ชุมคง
2. นางสุพรรณี  สุขแสง
 
1239 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 28 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กชายธวัชชัย  คุ้มขร
2. เด็กชายพลวัต  สมจิตร
 
1. นางอรพรรณ  เม้าอุดม
2. นางสาววิจิตรา  กันตะพันธ์
 
1240 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 28 โรงเรียนวัดสลักเหนือ 1. เด็กชายก้องเกียรติ  เจดีพระหมณ์
2. เด็กชายสรยุทธ  อินทร์แมน
 
1. นางสาวกฤษณา  บุญเจิม
 
1241 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 28 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กชายกรกช  สาระวัน
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  กุลเสือ
 
1. นายสุเมธ  สืบสำราญ
2. นายสมพร  จริยรักษ์วรกุล
 
1242 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 28 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กชายพิพัฒน์  ตันติศิริวัฒน์
2. เด็กชายภัทรชัย  โพธิ์ศรี
 
1. นางผ่องศรี  มีมาก
2. นางสาววัลย์ณภัสร์  กนกหงษ์
 
1243 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 1. เด็กชายอนาวิล  ประสงค์สิน
2. เด็กชายเพชรน้ำค้าง  แย้มเข็ม
 
1. นายพิชิต  ลิอินทร์
2. นายภัทระ  รัตนรังษี
 
1244 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 28 โรงเรียนวัดกลางเกร็ด 1. เด็กชายอนุทัย  จำปาดี
2. เด็กชายเท่ห์  -
 
1. นางสาวอัจฉรี  นิยมชัย
2. นางณัฐธิยา  เหมือนมาตย์
 
1245 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 28 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 1. เด็กชายจิระยั่งยืน  แสนบุญศิริ
2. เด็กชายชวัลวิทย์  ถิระทัน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจารุเนตร  จันทร์สุุข
2. นางสาวณัฐชานันท์  โตนาม
 
1246 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 28 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 1. เด็กชายปรเมศ  ช่อฟ้า
2. เด็กชายรติพงศ์  อุตรพันธ์
 
1. นายวิรัตน์  ใจกล้า
2. นายปฐมพงษ์  เอียดกลับ
 
1247 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 28 โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 1. เด็กชายอนุรัตน์  อักษรศรี
2. เด็กชายเตชินท์  ผึ้งคุ้ม
 
1. นายไพศาล  แก้วกลม
2. นางธนันท์เนตร์  ทัพกาญจน์
 
1248 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สันติสิรินภา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  มากไอ
 
1. นายถาวร  โสมโมรา
2. นางสาวนิศมา  เพชรโรจน์
 
1249 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กชายทวีรัก  บุญประเสริฐ
2. เด็กชายสุทธินันท์  อาจหยุด
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  แจงบำรุง
2. นางสาวพัทยา  ดุจจานุทัศน์
 
1250 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กชายธีรนัย  เชื้อเถื่อน
2. เด็กชายพีรนันท์  ทองประดิษฐ์
 
1. นายสิทธิชัย  นักรู้
2. นายพงศกร  โกศรี
 
1251 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กชายชานนท์  เกิดกลิ่น
2. นายบารมี  บุญเสร็จ
 
1. นางสาววิจิตรา  กันตะพันธ์
2. นายผไท  สถิรกุล
 
1252 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 4 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  คำนวน
2. เด็กชายองอาจ  หาญลี
 
1. นายฉัตรเฉลิม  ตินะมาตร
 
1253 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กชายชนายุตม์  เหมือนอ่อง
2. เด็กชายสิริกร  ขันทอง
 
1. นายปัญญาพล  พิมดี
2. นายจิรภาส  ทองสิงหา
 
1254 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กชายอัสนีย์  แสงวิเชียร
2. เด็กชายเจษฎาพร  แสงมาน
 
1. นายมานพ  สุยาละ
2. นางสาวสาคร  ปานทอง
 
1255 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 1. เด็กชายคมจิตร  จิตมาตย์
2. เด็กชายฟารุก  รุ่งโรจน์
 
1. นางสาวสุพรรณี  ซ่อนกลิ่น
2. นายกฤตษณพล  แดงเกิด
 
1256 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กชายวีรภัทร  คงขำ
2. เด็กชายเทวฤทธิ์  ประกิระเค
 
1. นายสิทธิพงศ์  บุญเมือง
2. นายสำเริง  ยิ้มดี
 
1257 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กชายณัฐพล  ศรีครานุรักษ์
2. เด็กชายศรยุทธ  สอนศาสร์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  แจงบำรุง
2. นางสาวศิริจรรยา  นราเกตุ
 
1258 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กชายประยุทธ  เกตุแสง
2. เด็กชายศิวัช  หรับหลี
 
1. นายมานพ  สุยาละ
2. นางสาวสาคร  ปานทอง
 
1259 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กชายธนภูมิ  นิลเอก
2. เด็กชายนพเก้า  รอดถนอม
 
1. นายปัญญาพล  พิมดี
2. นายจิรภาส  ทองสิงหา
 
1260 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กชายปัญญาวัฒน์  สุดแก้ว
2. เด็กชายอนุชา  ชมชื่น
 
1. นายสิทธิพงศ์  บุญเมือง
2. นายสำเริง  ยิ้มดี
 
1261 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงปัณณรัตน์  อนันตภักดีพงศ์
3. เด็กหญิงพัทธวรรณ  รุ่งเรือง
4. เด็กหญิงพิชชาพร  จันทร์มุ้ย
5. เด็กหญิงพิชญาภัค  วัฒนาจิรวัฒน์
 
1. นางสาวสุพรรณี  บุญเขื่อง
2. นางสาวนุสรา  ทอดทิ้ง
 
1262 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  มีนคร
2. เด็กหญิงศศิภาณัฏฐ์  ศรีแสงจ้าย
3. เด็กหญิงศศิวิมล  เภาแก้ว
4. เด็กหญิงศิมินตรา  ขำอาจ
5. เด็กหญิงสุรัสวดี  บุติพันคา
 
1. นายพีรพงษ์  พรมโคตร
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  โนรี
 
1263 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัฒนพฤกษา 1. เด็กหญิงชมนาด  จิรนาถสกุล
2. เด็กหญิงณัฏฐนรี  สุขสวัสดิ์
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  สิงห์พรมมาศ
4. เด็กหญิงสิรินธรา  เล็กมณี
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  โพธิ์ทอง
 
1. นางทวี  เลี่ยมโคกสูง
2. นางอัญชนา  ปลอดกระโทก
 
1264 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 4 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงกานต์สินี  ภาคย์สุภาพ
2. เด็กหญิงนภิสา  รุ่งเรืองศรี
3. เด็กหญิงปาณิสรา  รักแม่
4. เด็กหญิงวรัญญา  บรมทองชุ่ม
5. เด็กหญิงเมษา  คงขำ
 
1. นางสาววลัยพร  ประกาแก่นทราย
2. นางสมจิตร  สุขโข
 
1265 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 5 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กหญิงธัญชนก   คำแก้ว
2. เด็กหญิงนิภาวรรณ    ในรู
3. เด็กหญิงประภาวดี  ชัยมงคล
4. เด็กหญิงภัทรมาศ   สหทัศน์
5. เด็กหญิงรินท์นิตา   สุขพานิช
 
1. นางสาวขวัญจิตร   วิรัตน์จันทร์
 
1266 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 6 โรงเรียนเทพพิทักษ์ 1. เด็กชายชัยชนะ  ยศปัญญา
2. เด็กหญิงณรภัทร  จิตต์เที่ยง
3. เด็กหญิงปิยะนันท์  หินขุน
4. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พันธุมชัย
5. เด็กชายสงกรานต์  กุลพญา
 
1. นางสาวพิณทิพย์  ธนาวัฒนกุล
2. นางสาวชไมพร  เวียงซ้าย
 
1267 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 6 โรงเรียนมารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  มาสพัน์
2. เด็กหญิงกุลธิดา  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงจิดาภา  รูปเอี่ยม
4. เด็กหญิงลฎาภา  สอาดรัตน์
5. เด็กหญิงเขมนิจ  รูปเอี่ยม
 
1. นางสาวฉัฐกาญจน์  สิทธิศักดิ์
 
1268 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกานต์สินี  สิงห์ซอม
2. เด็กหญิงกุลจิรา  ศรีพรม
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  กิจทวี
4. เด็กหญิงณิศศา  ประกายแก้ว
5. เด็กหญิงปาลิดา  ศรีสะอาด
 
1. นางสุภาพ  สวัสดิ์พึ่ง
2. นางสาวสุขฤทัย  สุขจรรยา
 
1269 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 9 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  บุญชื่น
2. เด็กหญิงกุลธิดา  ภุวะถี
3. เด็กหญิงชุติมา  มานะการ
4. เด็กชายมงคล  ปิริบัณฑิต
5. เด็กชายอนุภาพ  สุขดี
 
1. นางสาวสุภัค  สุทธิชล
2. นางสาวกชกร  พนัสนอก
 
1270 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 9 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  ฟังนภาแก้ว
2. เด็กหญิงปิยรัศมิ์  เจริญสุข
3. เด็กหญิงพีรดา  ธนะศรีสืบวงศ์
4. เด็กหญิงอภิชาดา  โพธิตระกาล
5. เด็กหญิงอศิวรรณ  สาดสาง
 
1. นางสาวภาวินี  เปลี่ยนสี
 
1271 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 11 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 1. เด็กหญิงนัฐนันท์  บัวอิ่น
2. เด็กหญิงนัสฐิกานต์  ทับช้าง
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  คงเอียง
4. เด็กหญิงอรอินทุ์  คำสวนจิก
5. เด็กหญิงเมธาวี  หงษ์สต้น
 
1. นางสาวณัฐชานันท์  โตนาม
2. นางสาวพัชรินทร์  จันทร์จวน
 
1272 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กหญิงปาริตา  สำเนียง
2. เด็กหญิงสุชานารถ  เนื่องกัลยา
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  คงเรือง
4. เด็กหญิงอาภัสรา  กุลไทย
5. เด็กหญิงอินทิรา  ผลวัฒน์
 
1. นางธนภรณ์  วารินรักษ์
2. นางศันสนีย์  ทรงครุฑ
 
1273 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 11 โรงเรียนวัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงดวงใจ  ทรัพย์เมฆ
2. เด็กหญิงพิลาวัลย์  แช่มแล่ม
3. เด็กหญิงศันสุนีย์  มากนอก
4. เด็กหญิงอรนรินทร์  ดวงส้ม
5. เด็กหญิงเหมือนฝัน  ขาวขำ
 
1. นางสาวฤดี  เที่ยงภักดิ์
2. นางสาวจิณห์นิภา  พลบูรณ์
 
1274 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 14 โรงเรียนอัมพรไพศาล 1. เด็กหญิงจิดาภา  บุญมี
2. เด็กหญิงญาษาณิน  ริทธิฤชัย
3. เด็กหญิงณฐมน  ชาติเชยแดง
4. เด็กหญิงพิชชาภา   เสงี่ยมลักษณ์
5. เด็กหญิงภัทรแพรทิพย์  ไทยบุญเรือง
 
1. นางลีวรรณ  มีเสียง
 
1275 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 15 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  แอมยูนุส
2. เด็กหญิงณิชนันท์  เซ็นเยาะ
3. เด็กหญิงพรนภัส  สำราญใจ
4. เด็กหญิงวรัตยา  ดอเลาะ
5. เด็กหญิงอนิตา  อาจหาญ
 
1. นางดวงจันทร์  เสมสายัณห์
2. นางสาวสุวิมล  เต๊ะดอเลาะ
 
1276 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 16 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 1. เด็กหญิงชลธิชา  สารพันธ์
2. เด็กหญิงตรีทิพย์  ฤทธิ์มนตรี
3. เด็กชายปรรณพัชร์  ปานซาง
4. เด็กชายพงศกร  อัคจร
5. เด็กหญิงอภิญญา   ศักดิ์กระทัด
 
1. นางสาวผกามาศ  จันทร์พล
2. นายสุขสรรค์  ทัดทอง
 
1277 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ขุนพัทธ
2. เด็กหญิงรติอาภา  แสงโสภา
3. เด็กหญิงรุ่งรวี  หงษ์ทอง
4. เด็กหญิงวิพาพร  ภูคงน้ำ
5. เด็กหญิงสุณิสา  หอมละออ
 
1. นายวุฒิชัย  ผลไม้
2. นางสาวสกุนีย์  พานสูงเนิน
 
1278 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กหญิงกิตติญาภรณ์  พุทธศิริ
2. เด็กหญิงนงนภัส  เกิดก่อวงศ์
3. เด็กหญิงนาเดีย  ขลิบนิล
4. เด็กหญิงรัสริณณ์  พัฒนพลวิชญ์
5. เด็กหญิงเขมิสรา  สวัสดิ์
 
1. นายพีรพงษ์  พรมโคตร
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  โนรี
 
1279 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี 1. เด็กหญิงณฐยา  เหลาผา
2. เด็กหญิงปุณสรินทร์  ศรีลอยเมือง
3. เด็กหญิงศรีลักษณ์  วรสาร
4. เด็กชายศิรวิทย์  ประดิษฐ์สุวรรณ
5. เด็กหญิงเมธิมนตร์  เทพตะขบ
 
1. นางสาวเพชรลัดดา  อาษาสุข
 
1280 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงณัฐพร  สมเขาใหญ่
2. เด็กหญิงณิชกานต์  อิทธิโอภาสกุล
3. เด็กหญิงสุกัญญา  กระขาว
4. เด็กหญิงสุนิตา  กุลนาค
5. เด็กหญิงเอมพิกา  ทวีอินทร์
 
1. นางศุภวรรณ  บุญทศ
2. นางสาวมยุรา  งามดี
 
1281 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 1. เด็กหญิงจินดาพร  ซ่อนกลิ่น
2. เด็กหญิงธัญย์ชนก  เสริมสุขสวัสดี
3. เด็กชายภาณุมาศ  สังข์ทอง
4. เด็กชายรวีพันธ์  ทองดาด
5. เด็กหญิงวนิดา  เขมา
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  เทศจันทร์
2. นางสาวศิริเกษ  เทาศิริ
 
1282 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนวัฒนพฤกษา 1. เด็กหญิงชนิศาภาณ์  ตั้งวงศ์คณารักษ์
2. เด็กหญิงพิชญา  วรรณบุตร
3. เด็กหญิงภควดี  กิจประเสริฐ
4. เด็กหญิงอิสรีย์  จันทะโสต
5. เด็กหญิงอเล็กซาดร้า  พิริสา ดีซ์ซิค
 
1. นางทวี  เลี่ยมโคกสูง
2. นางอัญชนา  ปลอดกระโทก
 
1283 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงชลธิชา  เจริญพร
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทองฉาย
3. เด็กหญิงน้อยหน่า  ศรีวงษ์รักษา
4. เด็กหญิงพรทิพย์  แดงจวง
5. เด็กหญิงเพรชรียา  พลแสน
 
1. นางสาวศุภรินทร์  ดาวเรือง
2. นางสาวสุพรรษา  เรือนแก้ว
 
1284 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนอัมพรไพศาล 1. เด็กหญิงคัคนานต์  หอมนาน
2. เด็กหญิงชลทิชา  สิทธานุรักษ์
3. เด็กหญิงนาถนรี  สมุทรเสน
4. เด็กหญิงปาลิตา  แผนสง่า
5. เด็กหญิงวิชญา  พ้นภัย
 
1. นางนิษฐ์ชภัค  พันธ์ชูกลางโอภาส
 
1285 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กหญิงณศรัณย์  รัศมิ์พยุงกิจ
2. เด็กหญิงพิชญาภา  จิราพงษ์
3. เด็กชายรัชต์ธร  นาคะบุตร
4. เด็กหญิงศศิณัฏฐ์  อรรถภิวัฒกุล
5. เด็กชายอธิปธร  ซุ่ยยัง
 
1. นางบุญนำ  ศรีพันอ้วน
2. นางนงลักษณ์  พึ่งพักตร์
 
1286 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 10 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1. เด็กหญิงชนสรณ์  ดิสถาพร
2. เด็กหญิงณัชชนม์  คงอักษร
3. เด็กหญิงพรปวีณ์  บุญสร้างสม
4. เด็กหญิงรัฐาพร  ศรีสำโรง
5. เด็กหญิงอัญมณี  เพ็ชรอัดขาว
 
1. นางสาวภาวินี  เปลี่ยนสี
 
1287 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กหญิงณัฐกมล   เพียรพี่
2. เด็กหญิงณัฐรดา   เทพวิจิตร
3. เด็กหญิงพรชนิตว์   เจริญพรรัฐคุณ
4. เด็กหญิงพิราวรรณ   ชูรอด
5. เด็กหญิงอรพิน   ชูฤกษ์
 
1. นางสาวพิศมัย   จันทนมัฎฐะ
 
1288 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กหญิงธัญชนก  ภูมเลิศ
2. เด็กหญิงปทิตตา  เชื้อกสิการ
3. เด็กหญิงพิมพ์อร  ไทยเอื้อ
4. เด็กหญิงสิริวิมล  จันทร์อยู่สุข
5. เด็กหญิงหทัยชนก  ตรีเพ็ชร
 
1. นางพัฒนา  บุญชู
2. นางสาวภัทรพร  ชอบเพื่อน
 
1289 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนมารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ฉั่วกุล
2. เด็กหญิงกรพินธ์  ชื่นแพร
3. เด็กหญิงน้ำฝน  คุณนาม
4. เด็กหญิงปรียาดา  ประทุมวรรณ
5. เด็กหญิงรินรดา  พิมลสวัสดิ์
 
1. นางสาวฉัฐกาญจน์  สิทธิศักดิ์
 
1290 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 14 โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงนรีรัตน์  วันสะมะแอ
2. เด็กหญิงปนัสยา  หะยีบากา
3. เด็กหญิงพริมรตา  บัวทอง
4. เด็กหญิงพลอยฟ้า  ภู่เสือ
5. เด็กหญิงโชษิตา  ดงกระโทก
 
1. นางชรัลชิดา  หินศิลา
2. นางสาวกานต์พิชชา  มะลิงาม
 
1291 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 15 โรงเรียนจิรดา 1. เด็กหญิงณิชนันทน์  จุลมูล
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  หนูอุ่ม
3. เด็กหญิงวริศรา  พุ่มประยูร
4. เด็กหญิงวีรญา  ฤดูดี
5. เด็กหญิงอติพร  หงษ์ลอยลม
 
1. นางสาวสมบัติ  ชะโย
2. นางสาวพรพิมล  แสงเผือก
 
1292 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 15 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 1. เด็กหญิงชนากรณ์  ช่วยบุญ
2. เด็กหญิงณัฐลดา  ไพศาลตันติวงศ์
3. เด็กหญิงสวรรยา  เงินงาม
4. เด็กหญิงสุกัญญา  เอี้ยงรอด
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สมใจ
 
1. นางขนิษฐา  หวัดสนิท
2. นางสาววราภรณ์  หล้าเพชร
 
1293 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 17 โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) 1. เด็กหญิงกฤติกา   เพ่งพิศ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เตือนจิตต์
3. เด็กหญิงณัชชา   แสงสว่าง
4. เด็กหญิงธนัญญา  นามริด
5. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ช่างกล่อม
 
1. นางธิติมา  นิ่มชื่น
2. นางสุภาพร  เจริญพันธ์
 
1294 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 18 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ถินจะโบก
2. เด็กหญิงปิยพร  พรหมพิทัศน์
3. เด็กหญิงสุวิมล  มารีเมาะ
4. เด็กหญิงอริษา  งามชื่น
5. เด็กหญิงอินธิรา  สุขพลอย
 
1. นางสาวณัฐชานันท์  โตนาม
2. นางจุฬาทิพย์  พิลาวุฒิ
 
1295 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 18 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกุลยาวัลย์  จันทร์วงษ์
2. เด็กหญิงดวงวิภา  มณีอ่อน
3. เด็กหญิงน้ำมนต์  บดีรัฐ
4. เด็กหญิงปัทมา  ไตรวงศ์ตุ้ม
5. เด็กหญิงอักคลีมีห์  สุวรรณประทีป
 
1. นางสาวสมจิตร  เจริญใจ
2. นางสาวสุภัค  สุทธิชล
 
1296 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 66 ทองแดง 20 โรงเรียนวัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  กลัดเปีย
2. เด็กชายพันธนันท์  นรารีพ่วง
3. เด็กชายอภินันท์  หรนพ
4. เด็กหญิงเขมิกา  ปุริเกตุ
5. เด็กหญิงโอ๊ก  วงสา
 
1. นายรักชาติ   ประทุมสิทธิ์
2. นายธวัชชัย  รักอยู่
 
1297 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 66 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย 1. เด็กหญิงนันดา  ชาวพม่า
2. เด็กหญิงนิภาพร  บุญจันทร์
3. เด็กหญิงน้ำฝน  ศรีสงกา
4. เด็กหญิงอรอนงค์  วงค์ประเสริฐ
5. เด็กหญิงเมียนนู  ชาวพม่า
 
1. นายปรวัตร  ปัญญาภู
2. นางสาวมุทิตา  ไหมทอง
 
1298 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 64 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านคลองฝรั่งฯ 1. เด็กหญิงณัฐลิกา  จตุทิพย์โกมล
2. เด็กหญิงปริญญา  พันธ์สวัสดิ์
3. เด็กหญิงพรศิริ  บรรจมาตย์
4. เด็กหญิงพัชรพร  รุ่งแสง
5. เด็กหญิงอัมรนันท์  วงศ์ขวัญเมือง
 
1. นางสาวสโรบล  ภาคย์อภิศร
2. นายพิสิษฐ์  คำดี
 
1299 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 61 ทองแดง 23 โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ท้วมปาน
2. เด็กหญิงนุสรา  สารพัตรวิเศษ
3. เด็กหญิงปนิตา  เจริญผล
4. เด็กหญิงภัทรวีย์  วิชัยประภา
5. เด็กหญิงเกวลิน  อยู่ชาวนา
 
1. นางจิตรา  เทศประสิทธิ์
2. นางสาวกถิน  พรมแก้ว
 
1300 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กหญิงภัครพร  ภูศรี
2. เด็กชายสิรภัทร  มะลา
3. เด็กหญิงสิริยา  เจริญสุข
4. เด็กชายสุกัญญา  ขำธานี
5. เด็กหญิงเงิน  เหงียน
 
1. นายมนตรี  เภาสี
2. นางสาวสุวิมล  เต๊ะดอเลาะ
 
1301 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ศรีนวล
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  น้อยประถม
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  เต๊งเจริญ
4. เด็กหญิงสโรชา  โต๊ะซา
5. เด็กหญิงเปรมมิกา  นาแย้ม
 
1. นางณชาลินี  ลิอินทร์
2. นางณิฐากร  อิ่มสะอาด
 
1302 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงณริสสา  วงค์ศรีชา
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงพัชราภา  แซ่ไหม
4. เด็กหญิงวรณัณ  โค้วนิเส็ง
5. เด็กหญิงอิศรินทร์  ขำอรุณ
 
1. นางรวิพร  อาจพงษ์ไพร
2. นางสาวอุทุมพร  คลังนุช
 
1303 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดกู้ 1. เด็กหญิงกุลปรียา  รัตนะนาวิิน
2. เด็กหญิงประติภา  ไก่ษะแก้ว
3. เด็กหญิงพรชนก  บุญเพ็ชร
4. เด็กชายสมบัติ  ชอบค้า
5. เด็กชายสราวุฒิ  นาน้อย
 
1. นางสาวปริชาติ  โพธิ์ใบงาม
 
1304 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงพรลภัส  ช้างทอง
2. เด็กหญิงวินิดา  การะเกตุ
3. เด็กหญิงสุทินา  หาระบุตร
4. เด็กหญิงสุพัตรา  เนธิบุตร
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ธรรมนิยม
 
1. นายศักดิ์ชัย  จรมั่งนอก
2. นายมนตรี  มหาโพด
 
1305 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงชนิดา  กล่ำน้อย
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  แก้วมูล
3. เด็กหญิงธนาวดี  หรุ่มรอด
4. เด็กหญิงวรัญญา  พละกรณ์
5. เด็กหญิงสุชาดา  แช่มช้อย
 
1. นางฉวีวรรณ   จันทนาม
2. นางเบญจมาศ  พัฒนชีวะพูล
 
1306 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงณฐวรรณ  กลัดปิ่น
2. เด็กหญิงมุฑิตา  สุจริต
3. เด็กหญิงรัชดาพร  ดีแป้น
4. เด็กหญิงวนิดา  ระยับศรี
5. เด็กหญิงอรวรรณ  สนโสม
 
1. นางสาวสุภัค  สุทธิชล
2. นางสาวสุพรรษา  เขียวเซ็น
 
1307 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.6 ทอง 4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 1. เด็กหญิงจีรณา  เชิดชัยภูมิ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีบุญเรือง
3. เด็กหญิงปาริชาติ  เลี้ยงรักษา
4. เด็กหญิงมธุรส  หนูเทศ
5. เด็กชายอลงกรณ์  ดีพร้อม
 
1. นายวุฒิชัย  ผลไม้
2. นางสาวสกุนีย์  พานสูงเนิน
 
1308 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 79.8 เงิน 5 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 1. เด็กหญิงกรรณิกา   อยู่ปรางค์
2. เด็กหญิงมินตรา   เขตต์บุญพร้อม
3. เด็กหญิงวิชิตา  แสงสุวรรณ
4. เด็กหญิงวิไลพร   เดชภู
5. เด็กหญิงอินทิรา  บุญเรือง
 
1. นางสาวใหม่วดี   ทุยโทชัย
2. นางสาวบุญยวีร์  อำมะเหียะ
 
1309 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กหญิงจิดาภา  บูและ
2. เด็กหญิงนพัตธร์  มหาศาลบดินทร์
3. เด็กหญิงนูรฟิตรี  ลอมาเละ
4. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศรประสาท
5. เด็กหญิงอรปรียา  การง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอนิรุทธิ์  อับดุลลากาซิม
2. นางสาวสุวิมล  เต๊ะดอเลาะ
 
1310 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กหญิงณริศา  เจริญสุข
2. เด็กหญิงพลอยภัสสร  ผ่องปรีชา
3. เด็กหญิงฟาติน  เขียวอ่อน
4. เด็กหญิงรัตติยา  เต๊ะดอเลาะ
5. เด็กหญิงอาริตา  เซ็นเยาะ
 
1. นางสิริกร  กันทรมงคล
2. นางสาวกฤติยา  อุดอ้าย
 
1311 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงจิระนิดา  ศรีนกทอง
2. เด็กหญิงชยาพา  สมสวย
3. เด็กหญิงญาดา  ป้อมพันธ์
4. เด็กหญิงพันธุ์ธุมาศ  งามสง่า
5. เด็กหญิงวลีรัตน์  มั่นจิตร
 
1. นางสาวรันยา  คงอนันต์ทรัพย์
2. นางสาวอุมาพร  วงษ์การดี
 
1312 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กหญิงณัชชา  ช้างสมุทร
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  รณศิริ
3. เด็กชายนรภัทร  แก้วมุณีย์
4. เด็กหญิงพิชญธิดา  ขาวเหลือง
5. เด็กชายภูมิพัฒน์  ลิอินทร์
 
1. นางสาวมินตา  พุฒิเอก
2. นางเวทิตา  รติชนิตพงศ์
 
1313 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บัวขาว
2. เด็กหญิงณัฐชา  ทั่งทอง
3. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  นาคลี
4. เด็กหญิงปิยฉัตร  ยิ่งยืน
5. เด็กหญิงสุภาพร  ม่วงศรีจันทร์
 
1. นางปิยวรรณ์  แช่มช้อยกุลวัฒน์
2. นางมัสลิน  ศรีธัญญา
 
1314 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงกมลกานต์  จันทนา
2. เด็กหญิงธิติกานต์  ชุมพล
3. เด็กชายพงศ์รพัช  เมตตาวิหารี
4. เด็กหญิงวาสนา  มีโต
5. เด็กหญิงสุชานันท์  โพธิ์สุ
 
1. นางสาวเสาวนีย์  จูเกตุ
2. นางสาวอธิตยา    สุขโพธิ์เพชร
 
1315 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กรทองคำ
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  แข็งกล้า
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  ผิวผ่อง
4. เด็กหญิงสรธนพร  รัตนมณี
 
1. นายณัฐวุฒิ  เบ็ญจา
2. นางสาวศรีจันทร์  เมืองจันทร์
 
1316 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 7 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 1. เด็กชายดรัณภพ   แป้นเอม
2. เด็กหญิงวันวิสา  แพลูกอินทร์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ฟากวิลัย
4. เด็กหญิงอารีทอง  ซาเฮาะ
5. เด็กหญิงอารียา  อิ่มโพ
 
1. นางสาวสินีกานต์   แฟงสุวรรณ์
2. นางสาววรรณนิภา  เชื่อมทอง
 
1317 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 69 ทองแดง 8 โรงเรียนมารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ 1. เด็กหญิงกฤตชญา  งามเนตร
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  จันกง
3. เด็กหญิงนัชชา  ชูโชค
4. เด็กหญิงภัทรวดี  ผาสุข
5. เด็กหญิงรษาษร  เอกม่วง
 
1. นางสาวสิริกร  บุญหล้า
 
1318 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชุดไธสง
2. เด็กหญิงพัชรี  บัวสุวรรณ
3. เด็กหญิงวรัญญา  นามคำ
4. เด็กหญิงหทยา  แววดี
5. เด็กหญิงแหม่ม  ตาจุก
 
1. นางสาวกัญญาภัทร  จั่นเพชร
2. นางสาวชญาภา  ผิวพันธมิตร
 
1319 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงกาญจณาภรณ์  บรมทองชุ่ม
2. เด็กหญิงปณิตา  อ้นจีน
3. เด็กหญิงภัททิยา  อยู่ดี
4. เด็กหญิงวชิราพร  สบสมัย
5. เด็กหญิงโชติกา  วิเศษสัย
 
1. นางเนตรทราย  ทองทา
2. นางศุภวรรณ  บุญทศ
 
1320 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 75.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ์  รอดเดช
2. เด็กหญิงนพวรรณ  ใจบุญ
3. เด็กหญิงภัทรภร  สงวนโชคชัย
4. เด็กหญิงรุจิรา  เจนหัตถการกิจ
5. เด็กหญิงเบญจพร  ทองน่วม
 
1. นายตวงสิทธิ์  ตงศิริ
 
1321 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 74.8 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงชาญธาดา  ฉะนุดรัมย์
2. เด็กหญิงชุติมา  เกตุชาวนา
3. เด็กหญิงพัณณิตา  น้อยจุ่น
4. เด็กหญิงรุ้งลดา  จุ้ยนวล
5. เด็กหญิงสโรชา  ดอกบัวกลาง
 
1. นางจารุภัทร  บุญอิ่ม
2. นางสายสุนี  ชอบสวน
 
1322 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 74.4 เงิน 5 โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  แก่นไทย
2. เด็กชายทศภาค  ปานทอง
3. เด็กชายธนพล  ดาวสอน
4. เด็กชายปรัชญา  บาดใบหนู
5. เด็กหญิงสิริลักษณ์  สงแจ้งใหญ่
 
1. นางกิตติยา  ดอกคำ
2. นางสาวรัตนา  เหมือนทิพย์
 
1323 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 73.2 เงิน 6 โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงชุติมา  เนตรขำ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองใบ
3. เด็กหญิงนริสรา  ศรีจำปา
4. เด็กหญิงภัทราภรณ์  โวหาร
5. เด็กหญิงมัณฑนา  อริยางกูร
 
1. นายชัยรัตน์  จงรักษ์
2. นางสาวปารณีย์  เปี้ยทา
 
1324 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 7 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  อะโน
2. เด็กหญิงพรพิมล  โนรี
3. เด็กหญิงวิชญาดา  ทองหนูนุ้ย
4. เด็กหญิงอักษราภัค  เจตนเสน
5. เด็กชายอาทิตย์  ไชยกูล
 
1. นางสาวจิดาภา  ศรีสิงห์
2. นางสาวสุธาทิพย์  หัวเพชร
 
1325 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 71.8 เงิน 8 โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  เครือวัล
2. เด็กชายกิตติ์ธเนศ  ลิมโพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เครือวัล
4. เด็กหญิงพิชญา  เนตรสุวรรณ
5. เด็กหญิงภาษา  กรรณิการ์
 
1. นางจันทนา  พรพระลักขณา
2. นางสุวรรณา  ไตรวาส
 
1326 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 70.6 เงิน 9 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1. เด็กหญิงธยาธร   สนธิ์ภักดี
2. เด็กชายปริญญา  คามวาศรี
3. เด็กชายวิศวชัย   วินทะชัย
4. เด็กหญิงอรวี  เสอี่ยมอาจ
5. เด็กหญิงเพียงฟ้า  ปรารภ
 
1. นายจารุพร  เทพดำ
2. นางสาวกานดา  ทำนองดี
 
1327 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 67.4 ทองแดง 10 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กหญิงกมลชนก  ลิขิตพงศ์วุฒิ
2. เด็กหญิงณฐญา  จั่นพานิช
3. เด็กหญิงทักษพร  บุญสมพงษ์
4. เด็กชายธนกฤต  สอนเนียม
5. เด็กชายอินทัช  อรรถมานะ
 
1. นางสาวมินตา  พุฒิเอก
2. นางเวทิตา  รติชนิตพงศ์
 
1328 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 64.4 ทองแดง 11 โรงเรียนมารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  พรมแก้ว
2. เด็กหญิงชีวาพร  ธรรมปณต
3. เด็กหญิงธนพร  พลสว่าง
4. เด็กหญิงพรชนิน  ลลิตฉัตร
5. เด็กหญิงสุชัญญา  นาคศรีเมก
 
1. นางสุนิษา  ทุเรียนงาม
 
1329 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 60 ทองแดง 12 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงธนพร  หมื่นแสน
2. เด็กหญิงมีมี่  ชาน
3. เด็กหญิงวาสิตา  ศิริไสย์
4. เด็กหญิงวิมลสิริ  บัวเงิน
5. เด็กหญิงศิรินญา  มหาสิน
 
1. นางประนอม  โอ้อิ้ว
2. นางพาณี  สรชาติ
 
1330 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กชายนิพนธ์  แซ่ตั้ง
2. นางสาวปนัดดา  แก้วศรีรัง
3. เด็กชายพีรวัฒน์  ชื่นเมือง
4. นางสาวศศิกานต์  สีฉิม
5. เด็กหญิงอธิตา  สุขประสงค์
 
1. นางสาวสมคิด  ทองดอนน้อย
2. นางอภิฤดา  สังข์สุวรรณ
 
1331 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  มณฑาทอง
2. เด็กชายณรงค์เดช  รัดคุ่ย
3. เด็กชายอภิรักษ์  เกณฑ์สาคู
4. เด็กชายอภิสิทธื์  งามล้วน
5. เด็กชายเอกภพ  พร้อมญาติ
 
1. นายทัศน์พล  พิมพ์ภัทรยศ
2. นายสุนทร  ทรงประโคน
 
1332 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงทิพย์สิรี  ประดับญาติ
2. เด็กหญิงปียนุช  มาลัยเปีย
3. เด็กหญิงวราพร  สุไลมาน
4. เด็กหญิงอธิตา   เลาะลาเต๊ะ
5. เด็กหญิงอรวรรณ  สนโสม
 
1. นายธีรวัฒน์  กำแพงเพ็ชร
2. นางสาวสุภัค  สุทธิชล
 
1333 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีอินทร์สุทธิ์
2. เด็กชายวีระศักดิ์  นวลคำ
3. เด็กชายอภิวิชญ์  อุดอัด
4. เด็กชายเอกวิน  มีหนองแขม
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  วาปีกะ
2. นางสาวกุลิดา  ทัศนพิทักษ์
 
1334 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย 1. เด็กหญิงจรูญลักษณ์  อุบลภักดีพันธ์
2. เด็กชายณัฐภรณ์  พิมพ์วัน
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  ตะเคียนสก
4. เด็กชายบุญส่ง  ภูมะลี
5. เด็กชายวาที  บุญน้อย
 
1. นางสิดาพัณณ์  วิมุกติบุตร
2. นายเสกสรร  ทำบุญ
 
1335 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัฒนพฤกษา 1. เด็กหญิงจิรดา  จันทร์คง
2. เด็กหญิงณิชา  บุญถมยา
3. เด็กชายธฤษณัช  บุญสิงห์
4. เด็กหญิงศิรภัสสร  ศรีสุข
5. เด็กชายอดิศร  ทิมคำ
 
1. นางอัญชนา  ปลอดกระโทก
 
1336 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงณัชพิมพ์  ขุนเหมือนโสภณ
2. เด็กชายพีรวัส  ธรรมนูญกิจ
3. เด็กชายศุภฤกษ์  จิตรชาตรี
4. เด็กหญิงเกษศิรินทร์  จันทร์เนียม
5. เด็กหญิงแพรทิพย์  โพธิ์รอด
 
1. นายไพรัตน์  รูปเล็ก
2. นายภูมินทร์  ขันทอง
 
1337 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนวัดกลางเกร็ด 1. นายธิดาพร  เยี่ยมญาติ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ยี่สุ่น
3. เด็กชายปฏิวัติ  จรรยา
4. เด็กชายปริญญา  พรมหงษ์
5. เด็กหญิงพิราวรรณ  กล่ำเงิน
 
1. นายเอกชัย  ทวี
2. นายชำนาญ   แปงเขียว
 
1338 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 71 เงิน 6 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 1. เด็กหญิงกาลเก้า  ขันอาสา
2. เด็กชายรติพงศ์  อุตรพันธ์
3. เด็กชายศรายุทธ  ใจฉ่ำ
4. เด็กชายศักดาวุธ   โสดธิ
5. เด็กชายเฉลิมชัย  รักษาพล
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  เทศจันทร์
2. นายสุขสรรค์  ทัดทอง
 
1339 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 62 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กหญิงจารุวรี   จูเจริญ
2. เด็กชายธีรภัทร์   ทับทิม
3. เด็กหญิงพิชญ์สินี   แท่งทอง
4. เด็กชายภูเบศ   วิชชโอฬารกุล
5. เด็กหญิงวราภรณ์   ตันนารัตน์
 
1. นายสรณะ   เมฆพะโยม
2. นางสาวพวงบุบผา  สมัครกสิกิจ
 
1340 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กชายณัฐพล  เทพณรงค์
2. เด็กชายบวรนันท์  ไฝ่สัมฤทธิ์
3. เด็กหญิงปุณญาพร  วิชัยขัดฆะ
4. เด็กหญิงวริยา  พัดเพ็ง
5. เด็กชายสุทธดร  ศรีรุ่งเรือง
 
1. นางสาวปิยะดา  ศรีอินทร์สุทธิ์
2. นายปัญญวัฒน์  เมินขุนทด
 
1341 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กชายธาราชล  เตชะกวิน
2. เด็กชายนพรุจ  เศวตมาลย์
3. เด็กหญิงปุณิกา  พรหมเจริญ
4. เด็กชายวรดร  วรดี
5. เด็กหญิงสุรีย์ลักษณ์  วงษ์บ้านหล่อ
 
1. นายสุริยัน  ไตรยพันธ์
2. นายพีรพงษ์  พรมโคตร
 
1342 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กหญิงกันต์กมล  มงคลสิน
2. เด็กหญิงณัฐฐ์นรี  ปั้นบำรุงสุข
3. เด็กหญิงวรัทยา  ลำเนา
 
1. นายวุฒิจักร  มูลเทพ
2. นายณัฐพงษ์  บุญมานาง
 
1343 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กหญิงชลทิพย์  นิลเทียม
2. เด็กหญิงปนัดดา  แก้ววิสาตร์
3. เด็กหญิงวสิกา  อ่อนสุวรรณ
4. เด็กหญิงวันวิสา  บัวแสง
5. เด็กหญิงสุภัทตา  ธรรมประทีป
 
1. นายสิทธิพงศ์  บุญเมือง
2. นางสาวนริศรา  พงศ์จิตประเสริฐ
 
1344 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 75.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กหญิงธนภรณ์  จันทะโรทัย
2. เด็กหญิงสิริกร  ทองประมูล
3. เด็กหญิงสุธิดา  เรืองเขตร์การ
4. เด็กหญิงสุนิษา  คำเสย
5. เด็กหญิงโยษิตา  มาลาพันธ์
 
1. นายปัญญวัฒน์  เมินขุนทด
2. นางสาวปิยะดา  ศรีอินทร์สุทธิ์
 
1345 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชัยผุ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีบญเรือง
3. เด็กหญิงวรรณภา  อนุไพรฤกษ์
4. เด็กหญิงวิภาวรรณ  สุขงาม
5. เด็กชายอลงกรณ์  ดีพร้อม
 
1. นางสาวจตุณี  ประภาสะวัต
2. นางสาวพัชรา  สุวรรณปักษ์
 
1346 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญยืน
2. เด็กชายบัญชา  แซ่เล้า
3. เด็กชายวิษณุ  ซาชิโย
4. เด็กหญิงศลิษา  คล้อยเอี่ยม
5. เด็กชายเรืองศักดิ์  ชื่นชม
 
1. นางสาวสมคิด  ทองดอนน้อย
2. นางอภิฤดา  สังข์สุวรรณ
 
1347 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กชายกอบชัย  มาต้นมีทัรพย์
2. เด็กหญิงกิตติญาภรณ์  พุทธศิริ
3. เด็กชายก้องภพ  วิเศษฤทธิ์
4. เด็กหญิงขวัญข้าว  สายจันทร์
5. เด็กชายจิรภัส  มูลกล่ำ
6. เด็กหญิงจุฬารัตน์  มีดี
7. เด็กชายณัฐวัฒน์  ไทยเอียด
8. เด็กหญิงนาเดีย  ขลิบนิล
9. เด็กหญิงนิภาธร  รัชติญาปกรณ์
10. เด็กหญิงบุษบัน  เฉลิมพักตร์
11. เด็กหญิงปภาวีร์  รัชติญาปกรณ์
12. เด็กชายภานุวิชญ์  นุชเนตรเกตทอง
13. เด็กชายรัฐภูมิ  ราชแสนชาญ
14. เด็กหญิงรุ้งตะวัน  สมศรี
15. เด็กหญิงลลิตา  บุญศรีรัมย์
16. เด็กหญิงสุภัสสร  สุนารักษ์
17. เด็กหญิงสุรัสวดี  บุติพันคา
18. เด็กชายอนุพล  พลเอี่ยม
19. เด็กชายอรัญ  แสงเงิน
20. เด็กชายเศรษฐพงศ์  แสงสวัสดิ์
 
1. นางเวทิตา  รติชนิตพงศ์
2. นางสาวภัทรทิรา  บุตรแก้ว
3. นายพีรพงษ์  พรมโคตร
4. นางมลฤดี  วานิชพงษ์พันธุ์
5. นายกมลชัย  พอกแก้ว
 
1348 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 79.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชนิกานต์  จั่นศรี
2. เด็กหญิงณัฐภรณ์  พนัสดิษฐ์
3. เด็กชายธนาธิป  นรากุลรัศมี
4. เด็กหญิงธนิกา  ธนันณัฎฐ์
5. เด็กชายธีระพงษ์  มาลุน
6. เด็กชายปฐณวรรณ  จารุนงคราญ
7. เด็กชายปฐณวรรษ  จารุนงคราญ
8. เด็กชายปรัชญ์  เนียมหมวด
9. เด็กชายปราพ  เนียมหมวด
10. เด็กชายปารมี  ทรัพย์สำอางค์
11. เด็กหญิงภคพลอย  มหาพลอยสกุล
12. เด็กชายภูมิพัฒน์  ปิยะราษฎร์สกุล
13. เด็กชายศักดิธัช  ธนาสดใส
14. เด็กหญิงเก็จการต์  บุญชนะ
15. เด็กหญิงเก็จขวัญ  บุญชนะ
 
1. นางสาวอรณัญย์  ธรมธัช
2. นางสาวไพจิต  กิจเรืองศรี
3. นางสาวธัญลักษณ์  ตันประเสริฐสุข
4. นางสาวปภัสสร  ทองเหมือน
5. นางจิราภา  บุบผา
 
1349 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กชายกฤษดา  ดาวตระกูล
2. เด็กชายกอบชัย  มาต้นมีทัรพย์
3. เด็กหญิงกิตติญาภรณ์  พุทธศิริ
4. เด็กชายก้องภพ  วิเศษฤทธิ์
5. เด็กหญิงขวัญข้าว  สายจันทร์
6. เด็กชายจิรพัส  มูลกล่ำ
7. เด็กหญิงจุฬารัตน์  มีดี
8. เด็กชายณัฐวัฒน์  ไทยเอียด
9. เด็กชายธนบดี  คูหา
10. เด็กชายธนวัฒน์  ศรีภูธร
11. เด็กชายธีธัช  เจียรนัยยืนยง
12. เด็กหญิงนิภาธร  รัชติญาปกรณ์
13. เด็กชายปฏิพล  ถุงจันทร์
14. เด็กชายภานุวิชญ์  นุชเนตรเกตทอง
15. เด็กหญิงรดีภัส  เปจิตตัง
16. เด็กชายรัฐภูมิ  ราชแสนชาญ
17. เด็กหญิงลลิตา  บุญศรีรัมย์
18. เด็กหญิงสุภัสสร  สุนารักษ์
19. เด็กชายอนุพล  พลเอี่ยม
20. เด็กชายเศรษฐพงศ์  แสงสวัสดิ์
 
1. นายพีรพงษ์  พรมโคตร
2. นางเวทิตา  รติชนิตพงศ์
3. นางสาวภัทรทิรา  บุตรแก้ว
4. นางมลฤดี  วานิชพงษ์พันธุ์
5. นางสาวศุภรัตน์  เกื้อสกุล
 
1350 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดบางคูลัด 1. เด็กหญิงจิณัฐตา  ชาติพุดชา
 
1. นางสาวรัตนา  ทุเครือ
 
1351 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1. เด็กหญิงปิยภัทร  โกญจนาถ
 
1. นางสาวสุกานดา   ลอยดารา
 
1352 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี 1. เด็กหญิงชามา  รัตตศิริ
 
1. นางพรทิพา  อำมาตย์ตระกูล
 
1353 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 1. เด็กหญิงศิริฉัตร  ล่วงลือ
 
1. นางสาวสุนิษา  สถาพร
 
1354 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89.2 ทอง 5 โรงเรียนอัมพรไพศาล 1. เด็กหญิงกุุลธาดา  ดวงจำปา
 
1. นางสาวจิณศิณี  บุญทวี
 
1355 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88.2 ทอง 6 โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย 1. เด็กชายกิติศักดิ์  พงษ์คะเชน
 
1. นางสาวรินฤดี  พรมสี
 
1356 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จินพละ
 
1. นายรัตนวัชร์  คำริน
 
1357 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87.8 ทอง 8 โรงเรียนวัดสลักเหนือ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  เบ้าสุวรรณ
 
1. นางสาวประภาพร  เดือนเพ็ง
 
1358 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87.8 ทอง 8 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กหญิงสุรัสวดี  บุติพันคา
 
1. นางสาวเวทิตา  รติชนิตพงศ์
 
1359 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87.2 ทอง 10 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1. เด็กชายปภังกร  จันทร์อ่ำ
 
1. นางสาวชนิกานต์  อาจเมือง
 
1360 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.8 ทอง 11 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1. เด็กหญิงพอฤทัย  มณีพรม
 
1. นางสาวพิชญ์กนิษฐ์  พิทักษ์
 
1361 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84.6 ทอง 12 โรงเรียนมารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ 1. เด็กหญิงนฤพร  บางหลวง
 
1. นางสาวเพ็ญพร  ทองแปลง
 
1362 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 13 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  กัญญาประสิทธิ์
 
1. นางวัลลภา  วินิจฉัยพัฒนกิจ
 
1363 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.8 ทอง 14 โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  เรืองรัศมี
 
1. นางสาวรวงทอง  ใจแสวง
 
1364 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.8 ทอง 14 โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กหญิงปุญรวิภา  ภิญโญผล
 
1. นางวราภรณ์  เพ็ชรรุ่ง
 
1365 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 16 โรงเรียนบางคูลัด 1. เด็กชายธีรธรรม  พิทักษ์
 
1. นางสาวสุพรรณี  บุญกิจ
 
1366 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81.8 ทอง 17 โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  ทองประภา
 
1. นางสาวนพวรรณ  เอี่ยมเจริญ
 
1367 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 18 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  ยวงไธสง
 
1. นางสาววิภาวรรณ  ประทุมวัน
 
1368 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 79.8 เงิน 19 โรงเรียนวัฒนพฤกษา 1. เด็กหญิงอาจารีย์  คนิวรานนท์
 
1. นางประไพพร  เกษมคุณ
 
1369 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 79.6 เงิน 20 โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม 1. เด็กหญิงวราภรณ์  บุญส่ง
 
1. นางอารมณ์  ดอกแย้ม
 
1370 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 79.1 เงิน 21 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงอรวรรณ  นาคประกาศ
 
1. นางสาวกนกกร  มีลาภา
 
1371 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 22 โรงเรียนวัดลำโพ 1. เด็กหญิงนิรชา  วิกล
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เต็มรัก
 
1372 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 77.4 เงิน 23 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กหญิงสุพรรษา  เวฬุวนารักษ์
 
1. นางพัชรินทร์  ขุนจิตต์
 
1373 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 24 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  สระแสง
 
1. นางสาวพรพิมล  บุญอินทร์
 
1374 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 24 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  บูรณสันติ
 
1. นางวิมลรัตน์  ลุนสอน
 
1375 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 26 โรงเรียนปิยะฉัตร 1. เด็กหญิงญาชิตา  ภูบุญวิจิต
 
1. นายอาทิตย์  หาญรุ่งเรืองกิจ
 
1376 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 75.8 เงิน 27 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายปรัชญา  จันทร์โต
 
1. นางสาวธิรดา  ปานอุทัย
 
1377 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 75.4 เงิน 28 โรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา 1. เด็กหญิงไปรยา  ทัศนเจริญวงศ์
 
1. นางสาววิไลภรณ์  ชัยวัฒนมงคล
 
1378 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 73.2 เงิน 29 โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กหญิงนีนนารา  ยุติธรรมสันติ
 
1. นางเครือวัลย์  ลบทอง
 
1379 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 71.8 เงิน 30 โรงเรียนนันทนวรวิทย์ 1. เด็กหญิงรัตนาพร  ทองพยงค์
 
1. นางปราณี  จันทร์แก้ว
 
1380 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 68.2 ทองแดง 31 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กชายณัฐชนนท์   โยธารักษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชัด   คงคืน
 
1381 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 68.2 ทองแดง 31 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กหญิงรวิตา  แทบท้าว
 
1. นางดวงจันทร์  เสมสายัณห์
 
1382 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 33 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายฉัตริน  สุรัชภากรณ์
 
1. นางสาววาสนา  มณีโชติ
 
1383 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 66.6 ทองแดง 34 โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  มัจฉา
 
1. นางจิตรา  เทศประสิทธิ์
 
1384 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 35 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 1. เด็กชายชนานนท์  สุขนิมิตร
 
1. นางสุมิตรา  เจริญสุข
 
1385 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 35 โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) 1. เด็กหญิงปุณิกา  ชินรัมย์
 
1. นางสาวเกศินี  พิมลา
 
1386 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จงปลูกกลาง
 
1. นางสาวสุภัค  สุทธิชล
 
1387 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 1. เด็กชายปรเมศร์   จันทะค่อม
 
1. นางสาวศศิธร  ช่วงบุญศรี
 
1388 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  คุ้มสังข์
 
1. นายสิรภพ  อำนาจเมตตา
 
1389 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1. เด็กหญิงชินาณา  ทรัพย์ถนอม
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ขจรเดชกูล
 
1390 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กชายพงศธร  กองทอง
 
1. นางปานใจ  ทองปาล
 
1391 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตลาดบางคูลัด 1. เด็กชายนันท์อนณ  ตั้งใจพอเพียง
 
1. นางสาวสุกัลญา  ศรีอุดร
 
1392 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  สายจันทร์
 
1. นางสาวภัทรทิรา  บุตรแก้ว
 
1393 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.5 ทอง 5 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชา  อิสมาแอล
 
1. นางกรรณิการ์  พลีสุดใจ
 
1394 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.4 ทอง 6 โรงเรียนอัมพรไพศาล 1. เด็กหญิงอิซซาเบล  อมารี ไฟนซิลเวอร์
 
1. นางสาวจิณศิณี  บุญทวี
 
1395 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.4 ทอง 7 โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี 1. เด็กหญิงปีทอง  ทองรุ่ง
 
1. นางวรรณวิภา  รัตนวิศ
 
1396 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.75 ทอง 8 โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  พาแก้ว
 
1. นางสาวรวงทอง  ใจแสวง
 
1397 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.6 ทอง 9 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงธิดานนท์  อิ่มพงษ์
 
1. นางนิภา  สุมาลุย์
 
1398 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80.8 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กหญิงกรพินณ์  ประสมลึก
 
1. นางสาวจิระนันท์  จะโรจร
 
1399 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80.8 ทอง 10 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1. เด็กหญิงวรัญญา   รุ่งเจริญ
 
1. นางสาวเรณู   ขำเลิศ
 
1400 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 79.8 เงิน 12 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กหญิงภัครพร  ภูศรี
 
1. นายมนตรี  เภาสี
 
1401 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 79.8 เงิน 12 โรงเรียนบางคูลัด 1. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  พิทักษ์
 
1. นางสาวสุพรรณี  บุญกิจ
 
1402 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 79.6 เงิน 14 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กหญิงสาวิตรี   ผ่องหทัยกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชัด   คงคืน
 
1403 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 15 โรงเรียนปิยะฉัตร 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ดิลกรัตน์วณิช
 
1. นายอาทิตย์  หาญรุ่งเรืองกิจ
 
1404 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 15 โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม 1. เด็กหญิงผุษรินทร์  มีคุณ
 
1. นางอารมณ์  ดอกแย้ม
 
1405 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 77.6 เงิน 17 โรงเรียนวัฒนพฤกษา 1. เด็กชายสุทธิภัทร  จิตร์เกษม
 
1. นางอัญชนา  ปลอดกระโทก
 
1406 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 77.4 เงิน 18 โรงเรียนมารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ 1. เด็กชายณัฐวัฐ  นุชจรรยา
 
1. นางสาวเพ็ญพร  ทองแปลง
 
1407 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 19 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กชายวีรภัทร  จัตตุรัส
 
1. นางสาวจิดาภา  ศรีสิงห์
 
1408 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 76.6 เงิน 20 โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง 1. เด็กหญิงกันทิชา  ภู่เงิน
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ไชยชนะ
 
1409 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 76.6 เงิน 20 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายนพกร  พิทักษ์
 
1. นางสาววาสนา  มณีโชติ
 
1410 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 75.6 เงิน 22 โรงเรียนวัดตาล 1. เด็กหญิงรัตติกาล  เขียวแฉล้ม
 
1. นางสาวสุธาศิณีย์  บุญถึง
 
1411 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 75.4 เงิน 23 โรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา 1. เด็กหญิงณัชชา  ลิ่มพันธ์
 
1. นางสาววิไลภรณ์  ชัยวัฒนมงคล
 
1412 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 74.2 เงิน 24 โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา 1. เด็กหญิงกฤษณา  พุฒิชัยเกียรติ
 
1. นางสาวนพวรรณ  เอี่ยมเจริญ
 
1413 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 73.5 เงิน 25 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงรัฐภรณ์  รัตนรักษ์
 
1. นางสาววิไลนุช  สุขสินธุ์
 
1414 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 26 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  ภักดี
 
1. นางสาวภาสุรี  สุภาชัย
 
1415 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 69.8 ทองแดง 27 โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  จันทรมณี
 
1. นางวราภรณ์  เพ็ชรรุ่ง
 
1416 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 69.4 ทองแดง 28 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 1. เด็กชายปวฤทธิ์  สะมะ
 
1. นายธีรวัฒน์  กำแพงเพ็ชร
 
1417 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 29 โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) 1. เด็กหญิงลภัสรดา  เอื้อไธสง
 
1. นางสาวเกศินี  พิมลา
 
1418 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 67 ทองแดง 30 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  โชตินิธิธำรง
 
1. นางวิมลรัตน์  ลุนสอน
 
1419 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 66.4 ทองแดง 31 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 1. เด็กหญิงรัตนา  โทสมจิตร์
 
1. นางชาลิสา  สินธุ์ประสิทธิ์
 
1420 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 64.8 ทองแดง 32 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กชายทรงกลด  กาฬภักดี
 
1. นางรัตนาภรณ์  บางจริง
 
1421 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 64.6 ทองแดง 33 โรงเรียนนันทนวรวิทย์ 1. เด็กหญิงอัจฉรา  เพชรเวศน์
 
1. นางคคนงค์  จันทร์ทอง
 
1422 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 62.2 ทองแดง 34 โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วิชัยประภา
 
1. นางจิตรา  เทศประสิทธิ์
 
1423 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 47.2 เข้าร่วม 35 โรงเรียนจิรดา 1. เด็กหญิงณิรชา  ถนอมลาภ
 
1. นางสาวสมบัติ  ชะโย
 
1424 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายอิศวะ  ภู่เสือ
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  มะลิงาม
 
1425 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  ช้างสมุทร
 
1. นายสิรภพ  อำนาจเมตตา
 
1426 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1. เด็กหญิงภัครจีรา  เดชแพร
 
1. นางกรรณิการ์  พลีสุดใจ
 
1427 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายทัตเทพ  เอกทัตร์
 
1. นางสาวสิริพร  บัวงาม
 
1428 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กชายสุทิน  แสงสาง
 
1. นางสาวสมคิด  ทองดอนน้อย
 
1429 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.2 ทอง 4 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ทาเงิน
 
1. นายศักดิ์ชัย  จรมั่งนอก
 
1430 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.31 ทอง 5 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงเอมิกา  บุญดี
 
1. นายธีรวัฒน์  กำแพงเพ็ชร
 
1431 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 79.2 เงิน 6 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กชายพีรเดช  แห่งหน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอนิรุทธิ์  อับดุลลากาซิม
 
1432 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 73.4 เงิน 7 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  พวงบุปผา
 
1. นางสาวใหม่วดี   ทุยโทชัย
 
1433 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กหญิงธนพร  สมจิตร
2. เด็กชายอัครพััชร์  พรมสวัสดิ์
 
1. นางสาวพรพิมล  บุญอินทร์
2. นางบำรุง  ทัศนา
 
1434 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กชายกัมปนาท  บุญเฉย
2. เด็กหญิงวิภวาณี  สุรินทร์ดากุล
 
1. นางสาวสิริพร  จันทร์แก้ว
2. นางรินดา  กัณฑ์ศรี
 
1435 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ใสสิน
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  พันธะมัง
 
1. นางสาววิภาวรรณ  ประทุมวัน
2. นางสาวพัชรา  สุวรรณปักษ์
 
1436 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91.8 ทอง 4 โรงเรียนวัฒนพฤกษา 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  ร่วมสมัคร
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  คงการุณ
 
1. นางสินีรัชต์  ธาดาสุรเวทย์
 
1437 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90.4 ทอง 5 โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 1. เด็กหญิงนภัสสร  ประกิ่ง
2. เด็กชายอนุพงศ์  นพเก้า
 
1. นางสาวณัฐนาฏ  สังข์ทอง
2. นายฤทธิรงค์  ยิ้มเจริญ
 
1438 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89.8 ทอง 6 โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 1. เด็กชายกฤษณะ  ศรีอินทร์สุทธิ์
2. เด็กหญิงอโรชา  ขื่นขัน
 
1. นางวรรณา  นรารัตน์
2. นายสิรภพ  อำนาจเมตตา
 
1439 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89.8 ทอง 6 โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ 1. เด็กชายวุฒิชัย  แตงเพ็ชร
2. เด็กหญิงเรณุกา  จิตประทุม
 
1. นางดวงจันทร์  สวนพรหม
 
1440 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89.4 ทอง 8 โรงเรียนอัมพรไพศาล 1. เด็กหญิงฐาวรี  มีธรรม
2. เด็กชายณัชนพงศ์  พันธุวัฒนา
 
1. นางสาวจิณศิณี  บุญทวี
 
1441 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87.6 ทอง 9 โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ 1. เด็กชายจุลจักร  ศรีคร้าม
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  เรืองรัศมี
 
1. นางสาวสร้อยมณี  แผ่ประดิษฐ์
2. นางสาวรัตนา  เหมือนทิพย์
 
1442 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87.4 ทอง 10 โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กชายธนกร  สุขวัฒนผล
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  ศุภเอม
 
1. นางสาวภัทรานิษฐ์  วุฒิประสิทธิ์
 
1443 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 11 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1. เด็กหญิงมนัสยา  แซ่ตั้ง
2. เด็กชายศิวะ  วรพันธ์
 
1. นางสาวเรณู   ขำเลิศ
2. นางสาวชนิกานต์  อาจเมือง
 
1444 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86.5 ทอง 12 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 1. เด็กชายพีรภาส  พึ่งสามัคคี
2. เด็กหญิงสุพัตรา  สุวรบุตร
 
1. นายธีรวัฒน์  กำแพงเพ็ชร
2. นางสาวสุภัค  สุทธิชล
 
1445 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86.4 ทอง 13 โรงเรียนมารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ 1. เด็กชายกิตติธัช  สูงห้างหว้า
2. เด็กหญิงอิศราภรณ์  ปัณพรทวีพงศ์
 
1. นางนวลศรี  สุดจิตพร
2. นายพีรพงษ์  พรมโคตร
 
1446 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86.2 ทอง 14 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กหญิงกรวรรณ   ยาตรา
2. เด็กชายกิตติศักดิ์   กลันทกสุวัณณ์
 
1. นางสาวพิศมัย   จันทนมัฎฐะ
 
1447 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 15 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1. เด็กชายคามิน  เกษกรุ
2. เด็กหญิงธมนภัทร  บรรจง
 
1. นางสาวยุพดา  วิหารทอง
2. นางกาญจนา  เพ็ญสุวรรณ
 
1448 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 15 โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 1. เด็กชายภาคิน  ชาดี
2. เด็กหญิงศวัสกมล  ปานเพ็ชร
 
1. นางวาสนา  โพธิ์ชัย
2. นายสถาพร  นาเจริญ
 
1449 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85.8 ทอง 17 โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กหญิงภูริตา  ศรีปัญจพงศ์
2. เด็กชายเดชพนต์  ศรไชย
 
1. นางรัตนา  แจ่มใส
2. นางนงลักษณ์  พึ่งพักตร์
 
1450 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85.75 ทอง 18 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงจิรภัทร์  นุชน้อย
2. เด็กชายนะริตน์  พึ่งมา
 
1. นางอภิฤดา  สังข์สุวรรณ
2. นางสาวธัญดา  อินพรหม
 
1451 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85.6 ทอง 19 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  บัวงาม
2. เด็กชายรุจิกร  เตรืองวัน
 
1. นางสาวหัฎฐญา  สมใจเพ็ง
2. นางสาวอุดมศรี  ยุ่นสมาน
 
1452 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85.2 ทอง 20 โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม 1. เด็กหญิงพัชราภา  ดอกป่าน
2. เด็กชายวรวุฒิ  บัวดี
 
1. นางสุภาภรณ์  ปักกาเวสา
2. นายธนสรณ์  สุมังคลกุล
 
1453 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85.2 ทอง 20 โรงเรียนวัดลากค้อน 1. เด็กชายธนากร  ถนอมจิตร
2. เด็กหญิงพิชย์ฌาภา  เรืองศรี
 
1. นางสาวกัลยา  ชมชื่น
 
1454 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 22 โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง 1. เด็กชายณันฐวุฒิ  ยามเย็น
2. เด็กหญิงสุพัตรา  อินทร์ตา
 
1. นางณชาลินี  ลิอินทร์
2. นางสาวจุฑาทิพย์  ไชยชนะ
 
1455 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 22 โรงเรียนตลาดบางคูลัด 1. เด็กชายธนภัทร  ปัทวงศ์
2. เด็กหญิงธัญชนก  อยู่รักษ์
 
1. นางสาวสุกัลญา  ศรีอุดร
2. นางสาวรัตนา  ทุเครือ
 
1456 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84.8 ทอง 24 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อุทธา
2. เด็กชายจิรานุวัฒน์  ศรีทับทิม
 
1. นางสาวนิตยา  ศรนุวัตร
2. นายณัฐกร  กั๋งเซ่ง
 
1457 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84.8 ทอง 24 โรงเรียนวัดกลางเกร็ด 1. เด็กหญิงยิง  ภักดี
2. เด็กชายสิริชัย  วงษ์เต๊ะ
 
1. นายเอกชัย  ทวี
2. นางณัฐธิยา  เหมือนมาตย์
 
1458 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84.6 ทอง 26 โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย 1. เด็กหญิงอันนา  ชาวพม่า
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญจันทร์
 
1. นางสาวมุทิตา  ไหมทอง
2. นายปรวัตร  ปัญญาภู
 
1459 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84.6 ทอง 26 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กหญิงปรมาภรณ์  จันโท
2. เด็กชายภฑิล  สร้อยศิริ
 
1. นางสาววิภาภรณ์  สามี
2. นายพีรพงษ์  พรมโคตร
 
1460 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84.4 ทอง 28 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  จงกสิกรณ์
2. เด็กชายอรรถพล  ศรีจำปา
 
1. นางสาวธิรดา  ปานอุทัย
2. นางสุดารัตน์  ไกรฤทธิ์
 
1461 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 29 โรงเรียนบ้านคลองฝรั่งฯ 1. เด็กชายพันกร  สมอคำ
2. เด็กหญิงสุพิชชา  มังสาหุต
 
1. นางสาวสโรบล  ภาคย์อภิศร
2. นายพิสิษฐ์  คำดี
 
1462 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83.8 ทอง 30 โรงเรียนปิยะฉัตร 1. เด็กหญิงสุจิรา  แจ่มนุช
2. เด็กชายเขมพัฒน์  ภักตรนิกร
 
1. นายพงศ์พัศ  แถวอยู่
 
1463 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83.8 ทอง 30 โรงเรียนบี เอฟ เอส 1. เด็กหญิงณัชชา  จงนภาศิริกูร
2. เด็กชายภควัต  บุญบำรุง
 
1. นางสาวรัตนาพร  สัญจร
2. นางเสาวลักษณ์  พรมโชติ
 
1464 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83.4 ทอง 32 โรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสุพิชญา  สายสุทธิ
 
1. นางสาววิไลภรณ์  ชัยวัฒนมงคล
 
1465 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83.2 ทอง 33 โรงเรียนบางคูลัด 1. เด็กชายธนกฤต  นาคปรีชา
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ดอกเคน
 
1. นางสาววรัติยา  แตงอ่อน
 
1466 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 34 โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายศิรัญยกุล  กาละศรี
2. เด็กหญิงสุนิทรา  พนัส
 
1. นางสาวศรัญญา  สังข์ชู
2. นางสาวมุทิตา  จันท้วม
 
1467 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 34 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1. เด็กหญิงวรฤทัย  วัฒนธรรม
2. เด็กชายอชิตพล  หอมจรรยา
 
1. นายณัฐพล  พุ่มไสว
 
1468 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82.6 ทอง 36 โรงเรียนวัดอินทร์ 1. เด็กหญิงปริตา   ปุ่มเป้า
2. เด็กชายสิงหา  แก่นเมือง
 
1. นางจินตนา  ปานเพ็ง
2. นางสาวสุวรรณา  มานพ
 
1469 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82.4 ทอง 37 โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 1. เด็กหญิงปณิดา  เปลี่ยนสอน
2. เด็กชายเทพพิทักษ์  เส็งเล็ก
 
1. นายอำนาจ  แสนธิไชยยา
2. นางสาวอุไร  ยึดหมู่
 
1470 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82.4 ทอง 37 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ปี่แก้ว
2. เด็กชายปุุณณพัฒน์  ดีทั่ว
 
1. นางเครือวัลย์  ไกรวงศ์
2. นางประไพ  ธีระจันทร์
 
1471 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 39 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กหญิงวิชุดา  มะลิชาติ
2. เด็กชายอนุภัทร  ชมเชย
 
1. นางสาวรพีพร  ทองผิว
2. นายรัตนวัชร์  คำริน
 
1472 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81.8 ทอง 40 โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงวรดา  มาคุ้ม
2. เด็กชายวีระศักดิ์  แตงทอง
 
1. นางสาวชัญญานุช  โสรส
2. นางสาวปนัฏฐา  สุนทรมัจฉะ
 
1473 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81.8 ทอง 40 โรงเรียนวัดบางบัวทอง 1. เด็กหญิงเบญญาภา  ม่วงแนม
2. เด็กชายแทนธัญญ์  กรวยทอง
 
1. นางสาวปวีณา  จูสุวรรณ
2. นายทัศนัย  พิณพาทย์
 
1474 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81.4 ทอง 42 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 1. เด็กชายภูริณัฐ  โลหะชาติกุล
2. เด็กหญิงอารยา  แสงเทียนชาย
 
1. นางดรุณี  กุลวุฒิ
 
1475 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 43 โรงเรียนวัดบางพูดใน(นนทวิทยา) 1. เด็กชายภาณุวิชญ์  อรัญญิก
2. เด็กหญิงลลิตา  ยูวะสนธิ
 
1. นางศศิวิมล  โอวาท
2. นางสาวอัญชิตา  แหวนเงิน
 
1476 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80.75 ทอง 44 โรงเรียนวัดลำโพ 1. เด็กหญิงชนิษฏา  คงสว่าง
2. เด็กชายแพทพงษ์  ใจอุ่น
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เต็มรัก
 
1477 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80.5 ทอง 45 โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย 1. เด็กชายจีระศักดิ์  ศรีสุข
2. เด็กหญิงศิพรรษา  คล้ายวิเชียร
 
1. นางสาวอ้อมจิต  วงศ์วีระพันธุ์
2. นางพัชริน  กองแก้ว
 
1478 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80.4 ทอง 46 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 1. เด็กหญิงจตุรพร  ศรีบุศยดี
2. เด็กชายจารุวิทย์  สุขปรุง
 
1. นางสุมิตรา  เจริญสุข
2. นางชาลิสา  สินธุ์ประสิทธิ์
 
1479 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80.2 ทอง 47 โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นิ่มโพธิ์
2. เด็กชายพิพัฒน์  ยาสุธา
 
1. นางจิตรา  เทศประสิทธิ์
2. นางสาวรัชดาพร  แผ่พร
 
1480 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 48 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กชายกรพัฒน์  ประสมลึก
2. เด็กหญิงพิชญ์ธิดา  สิงหาร
 
1. นายทัศน์พล  พิมพ์ภัทรยศ
2. นายสุนทร  ทรงประโคน
 
1481 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 79.6 เงิน 49 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  สุภาพ
2. เด็กชายนิติภูมิ  อร่ามศรี
 
1. นายกำจัด  จูนิพัทธ์
2. นางสุณีวรรณ  ทิมดี
 
1482 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 79.6 เงิน 49 โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม 1. เด็กหญิงปวีณา  มูลผล
2. เด็กชายอรรถพล  พุฒรุ่ง
 
1. นางอารมณ์  ดอกแย้ม
2. นางวรรัตน์  กาญจนสมบัติ
 
1483 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 51 โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 1. เด็กชายบุรินทร์  ภู่เกลี้ยง
2. เด็กหญิงรัตนาวดี  ขุนศรีมณี
 
1. นางสาวจีรนันท์  ศรีระทัด
2. นางสาวปารณีย์   เปี้ยทา
 
1484 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 51 โรงเรียนเทพพิทักษ์ 1. เด็กหญิงนฤพร  บางหลวง
2. เด็กชายสิทธินนท์  พ่วงจีน
 
1. นายยศกร  ขัดศิริ
2. นางสาวชลิดา  นุชบางเดื่อ
 
1485 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78.8 เงิน 53 โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา 1. เด็กชายทีปกร  มีอ่วม
2. เด็กหญิงปาง  ข้อสูงเนิน
 
1. นางสาวรมณีย์พร  พัชรภักดีธนา
 
1486 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78.25 เงิน 54 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กชายบวรศักดิ์  จี๋คำ
2. เด็กหญิงอันกีต้า  แซ่ลี้
 
1. นางสาวอธิตยา   สุขโพธิ์เพชร
2. นางสาวอาริศษา  งาช้าง
 
1487 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78.2 เงิน 55 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  เกตุพุก
2. เด็กหญิงอุมากร  เจือจันทร์
 
1. นางสาวณัฐสินี  โพธิสิทธิ์
 
1488 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 56 โรงเรียนจิรดา 1. เด็กหญิงจิริสุฎา  ทับบุรี
2. เด็กชายณฐกร  รัตนเดชากุล
 
1. นางสาวเนตรนภา  เรืองกลิ่น
 
1489 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 56 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 1. เด็กชายธนพนธ์  กลิ่นกลัด
2. เด็กหญิงศุภิสรา  ช่วยหมุด
 
1. นางสาวจันทิมา  ระดิ่งหิน
2. นางสาวนพิณพร  จินดาพล
 
1490 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 77.6 เงิน 58 โรงเรียนวัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกิตติยา  ร้อยศรี
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  นรม่วง
 
1. นายรักชาติ   ประทุมสิทธิ์
2. นายธวัชชัย  รักอยู่
 
1491 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 76.6 เงิน 59 โรงเรียนวัดตาล 1. เด็กหญิงนริศรา  จาบสันเทียะ
2. เด็กชายภัสกร  เก่งการธรรม
 
1. นางสาวสุธาศิณีย์  บุญถึง
2. นางสาวสุพา  แสงพรม
 
1492 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 76.2 เงิน 60 โรงเรียนวัดกู้ 1. เด็กชายรัชพล  ทัพละออ
2. เด็กหญิงลภัสกร  ทิพย์คำมี
 
1. นางสาวปริชาติ  โพธิ์ใบงาม
 
1493 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 75.8 เงิน 61 โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) 1. เด็กชายกรรติวุฒิ  ทองประดับ
2. เด็กหญิงจิตรลดา  จงจิตร
 
1. นายชาคริต  รุกขชาติ
 
1494 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 75.4 เงิน 62 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายปองกานต์  ด้วงกัน
2. เด็กหญิงพิชญา  ทองเสือ
 
1. นางสาวดวงเดือน  ทิพโชติ
2. นางสาววาสนา  มณีโชติ
 
1495 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 73.8 เงิน 63 โรงเรียนแสงประเสริฐ 1. เด็กหญิงนพรัตน์  นิลงาม
2. เด็กชายบัณญพนต์  เรืองไรวณิชย์
 
1. นางสาวสาวิตรี  ทั่งนาค
2. นายอภิสิทธิ์  ชราศรี
 
1496 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 73.8 เงิน 63 โรงเรียนคลองเกลือ 1. เด็กชายนวฤทธิ์  จั่วกลาง
2. เด็กหญิงสโรชา  ชินวงษ์จุ้ย
 
1. นายไทสมุทร  โคตรอ่อน
2. นางสาวจำนงค์  ชิตชลธาร
 
1497 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 71.6 เงิน 65 โรงเรียนวัดเพรางาย 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ฤกษ์พุฒิ
2. เด็กชายเอก  -
 
1. นางเนาวรัตน์  จันทรมาลี
2. นางสาวนิภาวรรณ  ขำสา
 
1498 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 71.4 เงิน 66 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กชายปุณยวีร์  นนทะแสง
2. เด็กหญิงสุพัตสร  ช่วยสุริยา
 
1. นางสาวชงโค   ลุประสงค์
2. นางสาวอังคณา  ปานนก
 
1499 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 71.4 เงิน 66 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กชายธนิสร  แก่นจันทร์ดา
2. เด็กหญิงสุธีธิดา  ศรีปิ่นแก้ว
 
1. นางสาวกาญจนา  อาจหยุด
2. นางสาวณัฐภัทร  จิตติพร
 
1500 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 70.2 เงิน 68 โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายพรรษา  สุขสุเมธ
2. เด็กหญิงวิภาวี  รวมวงษ์
 
1. นางชรัลชิดา  หินศิลา
2. นางสาววิภา  แอนโออารี
 
1501 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 69 ทองแดง 69 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 1. เด็กหญิงณัฏฐ์วรา  ศิริพรกฤษดาชัย
2. เด็กชายปรเมศร์  จันทะค่อม
 
1. นางสาวศศิธร  ช่วงบุญศรี
 
1502 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล 1. เด็กชายชัยวุฒิ  ศรีอินทร์สุทธิ์
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  รัตนวงศ์
 
1. นางสาวพิมล  เพิ่มเจริญนุกูล
2. นายไกรศร  ชุ่มศรี
 
1503 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายปรเมษฐ์  แสงเทียน
2. เด็กหญิงสุรีย์นิภา  นำตระกูลพัฒนา
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ประเสริฐผล
2. นางเกษร  ห้าวสุด
 
1504 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัมพรไพศาล 1. เด็กชายหิรัณญ์พฤกษ์  เสามั่น
2. เด็กหญิงเขมจิรา  บุญมี
 
1. นางสาวจิณศิณี  บุญทวี
 
1505 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กชายกัจจานะ  พุฒอ่อน
2. เด็กหญิงมณิสรา  สิงห์นันท์
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  หัวเพชร
2. นางสาวจิดาภา  ศรีสิงห์
 
1506 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กหญิงกชกร   ก้องวัฒนสินธุ์
2. เด็กชายภายุ   ฉิมพัฒน์
 
1. นางสาวขวัญจิตร   วิรัตน์จันทร์
 
1507 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กชายชัยชนะ  ดำโรม
2. เด็กหญิงมนชนก  เกตุสา
 
1. นางสาวสัิริพร  จันทร์แก้ว
2. นางสาวจิรัชญา  พึ่งเกิด
 
1508 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1. เด็กชายกฤตภาส  ตรุเจตนารมณ์
2. เด็กหญิงฐิติกานต์  แก้วเจริญ
 
1. นางกาญจนา  เพ็ญสุวรรณ
2. นางสาวยุพดา  วิหารทอง
 
1509 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 1. เด็กหญิงชญาภา  พยอมหอม
2. เด็กชายสุทธิพงศ์  กันงา
 
1. นางสาวลำพา  วุฒิศักดิ์ชัยกุล
2. นางสาวนิตยา  อ้นหมูทอง
 
1510 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนวัฒนพฤกษา 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เรืองสำราญ
2. เด็กหญิงศศิณัฏฐ์  สัจจาศิริ
 
 
1511 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง 8 โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย 1. เด็กหญิงนิตย์รดี  ชัยหานิตย์
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  แสงเนตร
 
1. นางสาวณฐมน  ภู่กลมกล่อม
2. นางสาวศศิธร  พึ่งพุทธ
 
1512 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย 1. เด็กชายกิตติพงษ์  รัตน์ไทรแก้ว
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ศรีสงกา
 
1. นางสาวมุทิตา  ไหมทอง
2. นายชวิวัฒน์  งามสวัสดิ์
 
1513 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กชายธนากร  วิชิตกุล
2. เด็กหญิงพัชราภา  เหลาจำเริญ
 
1. นางอภิฤดา  สังข์สุวรรณ
2. นางสาวฐิติมา  ลีศิริรุ่งโรจน์
 
1514 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 1. เด็กชายปิยะ  ชำนาญป่า
2. เด็กหญิงวรางคณา  สารกุล
 
1. นางสาววิภาวรรณ  ประทุมวัน
2. นางสาวณริศปภา  ไชยสอน
 
1515 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ภู่ทวี
2. เด็กชายศุภกิตติ์  กล้าหาญ
 
1. นางสาวอังคณา  ปานนก
2. นางสาวชงโค   ลุประสงค์
 
1516 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 1. เด็กชายธนกรณ์  อำรุง
2. เด็กหญิงสุกานดา  ทาบุดดา
 
1. นางสาวสมจิตร  เจริญใจ
2. นางสาวณัฐสรัญ  ตาเรือนสอน
 
1517 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ 1. เด็กหญิงพรรัชดา  พยุหะ
2. เด็กชายศุภสิน  โกศัยดิลก
 
1. นางโชติมา  กลิ่นบุบผา
 
1518 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนตลาดบางคูลัด 1. เด็กชายธันวาวิชญ์  ฤทธิชัย
2. เด็กหญิงปิยพัชร์  กิตติยศคณาพงษ์
 
1. นางสาวรัตนา  ทุเครือ
2. นางสาวสุกัลญา  ศรีอุดร
 
1519 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 16 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 1. เด็กชายคณิตสรณ์  งามสิริจวบจิต
2. เด็กหญิงรังสินันท์  เฑียรกุล
 
1. นางสาวเบญญา  ทองเที่ยง
2. นางภคมณ  ช้างอินทร์
 
1520 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 16 โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงนิฤมล  เปลี่ยนใจ
2. เด็กชายอาทิตย์  ขวัญหอม
 
1. นางสาวศรัญญา  สังข์ชู
2. นางสาวมุทิตา  จันท้วม
 
1521 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 16 โรงเรียนวัดบางพูดใน(นนทวิทยา) 1. เด็กชายพรศักดิ์  พรหมลาย
2. เด็กหญิงพีรญา  เง่อสังข์
 
1. นางศศิวิมล  โอวาท
2. นางสาวอัญชิตา  แหวนเงิน
 
1522 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 16 โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 1. เด็กชายปัณณรุจน์  ศรีศุภวรารัตน์
2. เด็กหญิงเกสราภรณ์  ทับทิมไทย
 
1. นางสาวณัฐนาฏ  สังข์ทอง
2. นางศิริลักษณ์  บุตรครุฑ
 
1523 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 16 โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม 1. เด็กหญิงพุทธิดา  เกียผึ้ง
2. เด็กชายภาณุพงศ์  ฉ่ำนิตย์
 
1. นายธนสรณ์  สุมังคลกุล
2. นางสุภาภรณ์  ปักกาเวสา
 
1524 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 21 โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา 1. เด็กชายทีปกร  เคนแสนโคตร
2. เด็กหญิงบุญรักษ์ษา  ดัดใจงาม
 
1. นางสาวรมณีย์พร  พัชรภักดีธนา
 
1525 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 21 โรงเรียนวัดบางบัวทอง 1. เด็กชายวสิษฐ์พล  ผูกมี
2. เด็กหญิงสุวิชญา  ศรีเย็น
 
1. นายทัศนัย  พิณพาทย์
2. นางสาวปวีณา  จูสุวรรณ
 
1526 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 21 โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กชายรัชกฤต  เพชรรุณ
2. เด็กหญิงวรกมล  วงศ์ฤทธิ์
 
1. นางปวีณา  สิทธิพรหม
 
1527 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 21 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกรกมล  ชุ่มชื่น
2. เด็กชายชลเทพ  นันทรัตน์
 
1. นางวิสาข์  ช่วยบำรุง
 
1528 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 21 โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง 1. เด็กหญิงภิชฎาภรณ์  โพธิ์หอม
2. เด็กชายวรเชษฐ์  ยุชิ
 
1. นางณชาลินี  ลิอินทร์
2. นางสาวจุฑาทิพย์  ไชยชนะ
 
1529 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 26 โรงเรียนวัดอินทร์ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  หนองโศก
2. เด็กหญิงวิลาสินี  ศรีนาคคำ
 
1. นางจินตนา  ปานเพ็ง
2. นายสินศักดิ์  ศรีจันทร์
 
1530 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 26 โรงเรียนมารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ 1. เด็กหญิงกรพินธ์  ชื่นแพร
2. เด็กชายนันทิภัฒน์  ดอนสินธิ์
 
1. นางนวลศรี  สุดจิตพร
2. นายพีรพงษ์  พรมโคตร
 
1531 สังคมศึกษ