รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

ระหว่าง วันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กหญิงธัญญาศิษฏ์   ตัณฑะผลิน
 
1. นางพิศวง   มาเมือง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ผิวดี
 
1. นางสาวปาณชา  มัยตรีเดช
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงสุทธิดา  สังข์ไทย
 
1. นางสาวนิตยา  สาริกูล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1. เด็กชายอริย์ฑรรฑ  วงศ์เดชานันท์
 
1. นางสาววิไลวรรณ  ขำดี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กหญิงพิศุทธินี  บัวเผื่อน
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ชูชาญ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชัยผุ
 
1. นางสาวจันทนี  ชุนอ่อน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กหญิงราชาวดี  คล้อยเอี่ยม
 
1. นายวิฑูรย์  อ่อนน่วม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1. เด็กหญิงสุภัสสร  เชื้อผู้ดี
 
1. นางกัลยา  พรหมเดช
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 1. เด็กหญิงพิรดา  วงษ์มณี
 
1. นางศุภลักษณ์  ศรีนาราง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 1. เด็กหญิงกนกวิภา  อาจหาญ
 
1. นางสาวสุนิสา  ศรียาอาจ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กหญิงชุติมา  ม่วงศรี
 
1. นางสาวสาวิตรี  แสนโกศิก
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เกตุนวม
2. เด็กหญิงชิตากานต์  ราชาคู
3. เด็กหญิงสัญห์ฤทัย  จันทร์สำราญ
 
1. นางจุฬาลักษณ์  รังกลาง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เพ็งพินิจ
2. เด็กหญิงชุติมา  เนตรขำ
3. เด็กหญิงมัณฑนา  อริยางกูร
 
1. นางประภาศิริ  ธนะศักดินันท์
2. นางสาวเพียรพนม  เคียงวงค์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงปภัสสร  แก้วจินดา
2. เด็กหญิงรัตนกร  แจ้งดี
3. เด็กหญิงเย็นฤดี  สุรพี
 
1. นางฉวีวรรณ   จันทนาม
2. นางเบญจมาศ  พัฒนชีวะพูล
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพูดใน(นนทวิทยา) 1. เด็กหญิงลักษณ์มี  ชุ่มเชื้อ
2. เด็กหญิงลาภิศ  โลหะพรหม
 
1. นางสาวอุ่นศรี   อยู่อ้อน
2. นางศศิวิมล  โอวาท
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  เกียรติวิชัยงาม
2. เด็กหญิงศุภัชชญา   ทองคำ
 
1. นางฉวีวรรณ   จันทนาม
2. นางเบญจมาศ  พัฒนชีวะพูล
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายภาคภูมิ  จรูญชนม์
2. เด็กชายสิทธิชัย   สัมฤทธิ์
 
1. นายสราวุฒิ  ไทยสงค์
2. นางสาวรุจิเรข  ทับทอง
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงอรุโณทัย  ไชยถา
2. เด็กหญิงเจนจิรา  มูลเพ็ญ
 
1. นายสราวุฒิ  ไทยสงค์
2. นางฉวีวรรณ   จันทนาม
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1. เด็กชายธนวัตร  ธรรมพิทักษ์กร
 
1. นายยงยุทธ  แก้วจันทร์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1. เด็กหญิงภัสนันท์  สัมฤทธิ์สุทธิ์
 
1. นายสมศักดิ์  แสงวรรณ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กชายเบญจพล  อินทร์งาม
 
1. นายปัญญวัฒน์  เมินขุนทด
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กชายจารุวิชช์   จันทร์ดี
2. เด็กหญิงพิชชาพร   พูลภิญโญ
3. เด็กชายอนุตร   ปุรัตถิภาค
 
1. นายวีระชัย   สีทาน้อย
2. นางสาววิไลวรรณ   เกตุสิทธิ์
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กชายนันทพงษ์  ปานโสภณ
2. เด็กหญิงนันทิชา  เกิดบำเพ็ญ
3. เด็กหญิงรพีพร  เหมแหวน
 
1. นางพนมกร  พลศิลป์
2. นางณัฐญา  เจริญพันธุ์
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 88.44 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กชายรวีวัฒน์   แจ้งคง
2. เด็กหญิงสุพิชญา   ผ่องแผ้ว
3. เด็กหญิงอดิศา   กาบบัวไข
 
1. นายวีระชัย   สีทาน้อย
2. นางสาววิไลวรรณ   เกตุสิทธิ์
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กชายพิบูรณ์ชัย  ชินนะ
2. เด็กชายพีรวัส  คัคนางกูล
3. เด็กชายวันชัย  บุผาลา
 
1. นายปัญญวัฒน์  เมินขุนทด
2. นางยุพาวดี  รูปเล็ก
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกฤตยา  ประยูร
2. เด็กหญิงเอเซีย  นวนพิจิตร
 
1. นางสาวฐิติมา  ลีศิริรุ่งโรจน์
2. นางอภิฤดา  สังข์สุวรรณ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กชายศราวุฒิ   ดีน้อย
2. เด็กชายอิทธิพล   คำพิชิต
 
1. นางสาวอรัญญา   ชำนาญวาด
2. นางสาวสุภนิษฐ์   ชอบบุญ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กชายธนาเดช  โตจันทร์
 
1. นางศมภัส  เยือกเย็น
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กชายธาราชล  เตชะกวิน
 
1. นางยุภาคม  กลมเกลา
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 1. เด็กหญิงลินดา   ปู่ยิ้ม
 
1. นางสาวนายิกา   ดอกพวง
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงณธชา  ปรีชาพิทักษ์กุล
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ฮำสกุล
 
1. นางสาวสุขฤทัย  มีสุข
2. นางสาวณัฐวรรณ  คำเมือง
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 1. เด็กชายภาณุภัทร  จ้อยประดิษฐ์
2. เด็กชายอดิชาติ  ปัตตังธานี
 
1. นางปูริดา  จันทร์นวล
2. นายเชาวลิต  เพ็งเจริญ
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1. เด็กหญิงภัคณภัทร  สถิรคู
 
1. นายนริสร์  ดาวสุข
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 1. เด็กหญิงสิริวรรณ   สุขอุ่มอุ่น
 
1. นางสาวนายิกา   ดอกพวง
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองเกลือ 1. เด็กชายถิรภัทร  ตันวิทยา
2. เด็กหญิงเกตน์สิรี  บุญศิริ
3. เด็กหญิงไอรญา  หิรัญนิธิธำรง
 
1. นางสาวกฤตติกา  ศิริประภา
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กชายธนากร  สอดศรี
2. เด็กหญิงสิริมา  กาวี
3. เด็กชายใจหลวง  อินแก้ว
 
1. นางสาววิลัยลักษณ์  จันทร์หอม
2. นางสาวพัทยา  ดุจจานุทัศน์
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กหญิงปานระพี  ศรีปราชญ์วิทยา
2. เด็กหญิงปุณณดา  นาคำ
3. เด็กชายพีรพล  ธรรมกิจไพโรจน์
 
1. นางสาววัลย์ณภัสร์  กนกหงษ์
2. นางบำรุง  ทัศนา
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กชายชนาธิป  เรืองไชยอนุกูล
2. เด็กหญิงนันทฉัตร  บุญรอด
3. เด็กหญิงเบญญาภา  คุ้มแก้ว
 
1. นางสุวรรณา  แก้วจินดา
2. นางณัฐภรณ์  แก้วพิทักษ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ตาสังข์
2. เด็กชายอนุสรณ์  ทองด้วง
3. เด็กชายแสน  ตาเส็ง
 
1. นายภานุวัตร  แสงแก้ว
2. นางวัชราภรณ์  พลโลก
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงจันทร์วลัย  แผลติตะ
2. เด็กหญิงศรินทิพย์  สุนทรกุล
3. เด็กหญิงอาทิตติญา  วงช้าง
 
1. นางสาววิจิตรา  กันตะพันธ์
2. นายสหรัฐ  นุชเจริญ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กหญิงชุตินันท์  กระโจมทอง
2. เด็กหญิงราตรี  โสขุมา
3. เด็กหญิงเมธินี  นิลเนตร
 
1. นางสาวศิรินทรา  ด้วงเหม
2. นางทัศดาว  ทรงประโคน
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1. เด็กหญิง ฟัตตะห์  ศิริยามัน
2. เด็กหญิงสุภัสรา  เชื้อผู้ดี
3. เด็กหญิงสุภัสสร  เชื้อผู้ดี
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ชินวงษ์
2. นางกรรณิการ์  พลีสุดใจ
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) 1. เด็กหญิงปิยะภรณ์  บุตรพรม
2. เด็กชายศิวัฒน์  ลาดโพธิ์
 
1. นางกัลยา  จุลเดชะ
2. นางสาวสกุลรัตน์  สังฆ์ทอง
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1. เด็กหญิงกุลณัฐ   อิสมาแอล
2. เด็กชายพงศกร  อ่อนหวาน
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  จิตรแม้น
2. นางสาวกาญจนา  สุรินทร์ธนาสาร
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กชายกฤษฏา  สุวสาร
2. เด็กชายวัชรพงษ์  แก้วงาม
 
1. นายกฤษดา  พัฒนชีวะพูล
2. นายชัยฤกษ์  กลิ่นอ่วม
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธนกฤต  โชตน์เตชวัน
2. เด็กชายแซด  เจริญรัฐ
 
1. นายวันชัย  พูนชัย
2. นางภัทรานิษฐ์  พูนชัย
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 1. เด็กชายนภสินธุ์  สาเคดา
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ดิษฐ์เล็ก
 
1. นายวันชัย  พูนชัย
2. นางภัทรานิษฐ์  พูนชัย
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กชายทวีรัก  บุญประเสริฐ
2. เด็กชายสุทธินันท์  อาจหยุด
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  แจงบำรุง
2. นางสาวพัทยา  ดุจจานุทัศน์
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กชายณัฐพล  ศรีครานุรักษ์
2. เด็กชายศรยุทธ  สอนศาสร์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  แจงบำรุง
2. นางสาวศิริจรรยา  นราเกตุ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงปัณณรัตน์  อนันตภักดีพงศ์
3. เด็กหญิงพัทธวรรณ  รุ่งเรือง
4. เด็กหญิงพิชชาพร  จันทร์มุ้ย
5. เด็กหญิงพิชญาภัค  วัฒนาจิรวัฒน์
 
1. นางสาวสุพรรณี  บุญเขื่อง
2. นางสาวนุสรา  ทอดทิ้ง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ขุนพัทธ
2. เด็กหญิงรติอาภา  แสงโสภา
3. เด็กหญิงรุ่งรวี  หงษ์ทอง
4. เด็กหญิงวิพาพร  ภูคงน้ำ
5. เด็กหญิงสุณิสา  หอมละออ
 
1. นายวุฒิชัย  ผลไม้
2. นางสาวสกุนีย์  พานสูงเนิน
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงพรลภัส  ช้างทอง
2. เด็กหญิงวินิดา  การะเกตุ
3. เด็กหญิงสุทินา  หาระบุตร
4. เด็กหญิงสุพัตรา  เนธิบุตร
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ธรรมนิยม
 
1. นายศักดิ์ชัย  จรมั่งนอก
2. นายมนตรี  มหาโพด
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กหญิงณริศา  เจริญสุข
2. เด็กหญิงพลอยภัสสร  ผ่องปรีชา
3. เด็กหญิงฟาติน  เขียวอ่อน
4. เด็กหญิงรัตติยา  เต๊ะดอเลาะ
5. เด็กหญิงอาริตา  เซ็นเยาะ
 
1. นางสิริกร  กันทรมงคล
2. นางสาวกฤติยา  อุดอ้าย
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชุดไธสง
2. เด็กหญิงพัชรี  บัวสุวรรณ
3. เด็กหญิงวรัญญา  นามคำ
4. เด็กหญิงหทยา  แววดี
5. เด็กหญิงแหม่ม  ตาจุก
 
1. นางสาวกัญญาภัทร  จั่นเพชร
2. นางสาวชญาภา  ผิวพันธมิตร
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กชายนิพนธ์  แซ่ตั้ง
2. นางสาวปนัดดา  แก้วศรีรัง
3. เด็กชายพีรวัฒน์  ชื่นเมือง
4. นางสาวศศิกานต์  สีฉิม
5. เด็กหญิงอธิตา  สุขประสงค์
 
1. นางสาวสมคิด  ทองดอนน้อย
2. นางอภิฤดา  สังข์สุวรรณ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีอินทร์สุทธิ์
2. เด็กชายวีระศักดิ์  นวลคำ
3. เด็กชายอภิวิชญ์  อุดอัด
4. เด็กชายเอกวิน  มีหนองแขม
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  วาปีกะ
2. นางสาวกุลิดา  ทัศนพิทักษ์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กหญิงชลทิพย์  นิลเทียม
2. เด็กหญิงปนัดดา  แก้ววิสาตร์
3. เด็กหญิงวสิกา  อ่อนสุวรรณ
4. เด็กหญิงวันวิสา  บัวแสง
5. เด็กหญิงสุภัทตา  ธรรมประทีป
 
1. นายสิทธิพงศ์  บุญเมือง
2. นางสาวนริศรา  พงศ์จิตประเสริฐ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กชายกอบชัย  มาต้นมีทัรพย์
2. เด็กหญิงกิตติญาภรณ์  พุทธศิริ
3. เด็กชายก้องภพ  วิเศษฤทธิ์
4. เด็กหญิงขวัญข้าว  สายจันทร์
5. เด็กชายจิรภัส  มูลกล่ำ
6. เด็กหญิงจุฬารัตน์  มีดี
7. เด็กชายณัฐวัฒน์  ไทยเอียด
8. เด็กหญิงนาเดีย  ขลิบนิล
9. เด็กหญิงนิภาธร  รัชติญาปกรณ์
10. เด็กหญิงบุษบัน  เฉลิมพักตร์
11. เด็กหญิงปภาวีร์  รัชติญาปกรณ์
12. เด็กชายภานุวิชญ์  นุชเนตรเกตทอง
13. เด็กชายรัฐภูมิ  ราชแสนชาญ
14. เด็กหญิงรุ้งตะวัน  สมศรี
15. เด็กหญิงลลิตา  บุญศรีรัมย์
16. เด็กหญิงสุภัสสร  สุนารักษ์
17. เด็กหญิงสุรัสวดี  บุติพันคา
18. เด็กชายอนุพล  พลเอี่ยม
19. เด็กชายอรัญ  แสงเงิน
20. เด็กชายเศรษฐพงศ์  แสงสวัสดิ์
 
1. นางเวทิตา  รติชนิตพงศ์
2. นางสาวภัทรทิรา  บุตรแก้ว
3. นายพีรพงษ์  พรมโคตร
4. นางมลฤดี  วานิชพงษ์พันธุ์
5. นายกมลชัย  พอกแก้ว
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กชายกฤษดา  ดาวตระกูล
2. เด็กชายกอบชัย  มาต้นมีทัรพย์
3. เด็กหญิงกิตติญาภรณ์  พุทธศิริ
4. เด็กชายก้องภพ  วิเศษฤทธิ์
5. เด็กหญิงขวัญข้าว  สายจันทร์
6. เด็กชายจิรพัส  มูลกล่ำ
7. เด็กหญิงจุฬารัตน์  มีดี
8. เด็กชายณัฐวัฒน์  ไทยเอียด
9. เด็กชายธนบดี  คูหา
10. เด็กชายธนวัฒน์  ศรีภูธร
11. เด็กชายธีธัช  เจียรนัยยืนยง
12. เด็กหญิงนิภาธร  รัชติญาปกรณ์
13. เด็กชายปฏิพล  ถุงจันทร์
14. เด็กชายภานุวิชญ์  นุชเนตรเกตทอง
15. เด็กหญิงรดีภัส  เปจิตตัง
16. เด็กชายรัฐภูมิ  ราชแสนชาญ
17. เด็กหญิงลลิตา  บุญศรีรัมย์
18. เด็กหญิงสุภัสสร  สุนารักษ์
19. เด็กชายอนุพล  พลเอี่ยม
20. เด็กชายเศรษฐพงศ์  แสงสวัสดิ์
 
1. นายพีรพงษ์  พรมโคตร
2. นางเวทิตา  รติชนิตพงศ์
3. นางสาวภัทรทิรา  บุตรแก้ว
4. นางมลฤดี  วานิชพงษ์พันธุ์
5. นางสาวศุภรัตน์  เกื้อสกุล
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดบางคูลัด 1. เด็กหญิงจิณัฐตา  ชาติพุดชา
 
1. นางสาวรัตนา  ทุเครือ
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1. เด็กหญิงชินาณา  ทรัพย์ถนอม
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ขจรเดชกูล
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1. เด็กหญิงภัครจีรา  เดชแพร
 
1. นางกรรณิการ์  พลีสุดใจ
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กหญิงธนพร  สมจิตร
2. เด็กชายอัครพััชร์  พรมสวัสดิ์
 
1. นางสาวพรพิมล  บุญอินทร์
2. นางบำรุง  ทัศนา
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัมพรไพศาล 1. เด็กชายหิรัณญ์พฤกษ์  เสามั่น
2. เด็กหญิงเขมจิรา  บุญมี
 
1. นางสาวจิณศิณี  บุญทวี
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กชายพีรวัฒน์  ชื่นเมือง
2. เด็กหญิงอธิตา  สุขประสงค์
 
1. นางอภิฤดา  สังข์สุวรรณ
2. นางสาวฐิติมา  ลีศิริรุ่งโรจน์
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 83.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงขวัญเกล้า  อินทร์ขลิบ
2. เด็กหญิงณาถชนก  เฟื่องฟุ้ง
3. เด็กหญิงธนนันท์  นุ่มพญา
4. เด็กหญิงนฐณิตา  ธุวะนุติ
5. เด็กหญิงพีรนัฐ  พระลักษณ์
6. เด็กหญิงรวิกานต์  วรรณวินัย
7. เด็กหญิงลภัสธร  คล้ายหม่น
8. เด็กหญิงวิริญา  โพธิ์จันทร์
9. เด็กหญิงศิริประภา  แปลกจิตร
10. เด็กหญิงเมริษา  สุขสมัย
 
1. นายสุทธิลักษณ์  ทาลี
2. นายสุทธิพงษ์  อาจโต
3. นายอัศวิน  ประภูชะเนย์
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิค ป.1-ป.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนพฤกษา 1. เด็กหญิงจิราพัชร  มดแสง
2. เด็กหญิงนาราภัทร  มีบุญ
3. เด็กหญิงพรหมพร  คมคาย
4. เด็กหญิงวรัญญา  สาทรอด
5. เด็กหญิงศิโรรัตน์  คลองบาง
6. เด็กหญิงสุชาดา  กระจ่างโพธิ์
7. เด็กหญิงสุธินี  สนองคุณ
8. เด็กหญิงอภิญญา  นิลพัฒน์
9. เด็กหญิงอักษิกา  พูลวงศ์
10. เด็กหญิงเพชรลดา  ผดุงกิจพาณิชกิจ
 
1. นางทวี  เลี่ยมโคกสูง
2. นางสาวดวงใจ  บุญมี
3. นางสาวพรทิพย์  สุขสุนทร
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิค ม.1-ม.3 89.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงกุลลดา  อินทรสูต
2. เด็กหญิงชนกนาถ  สว่างนวล
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  เรืองรัมย์
4. เด็กหญิงณิชกานต์  ธีรภัทรไพบูลย์
5. เด็กหญิงนัยเนตร  หน่อแก้ว
6. เด็กหญิงรินณภัทร  กลิ่นวัน
7. เด็กหญิงศุภิสรา  เหมปาละ
8. เด็กหญิงสุกัญญา  ชมรัมย์
9. เด็กหญิงสุกัญญา  จบศรี
10. เด็กหญิงไปรยา  วัชโรบล
 
1. นายเอกสิทธิ์  อำมาตย์เอก
2. นายนัฐพล  สมทอง
3. นางสาวอธิตยา   สุขโพธิ์เพชร
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองฝรั่งฯ 1. เด็กชายธนโชติ  มังสาหุต
2. เด็กชายนัทธพงศ์  นนทิจันทร์
3. เด็กชายนันทพงศ์  นนทิจันทร์
4. เด็กชายพีรพงศ์  หอมผกา
5. เด็กชายพุก  รามาร
6. เด็กชายวชิระ  พื้นผักหวาน
7. เด็กชายวรธันย์  จูปราง
 
1. นายสรรสร้าง  แก้วเกิด
2. นายสุริยา  ภู่ดำ
3. นางสาวชนัฏพร  คล้ายสอน
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 1. เด็กหญิงกรรณญาณัฐธิดา   แอ้ดจันทึก
2. เด็กหญิงจิตลดา  การสมเจตน์
3. เด็กหญิงฟารานัส   หมุดทอง
4. เด็กหญิงลลิตา   ยอดรัก
5. เด็กหญิงสมฤทัย   หมัดบู่
6. เด็กหญิงสุชัญญา   ม่วงศิริ
7. เด็กหญิงสุธัญญา   ม่วงศิริ
8. เด็กหญิงสุนิสา   เดชภู
9. เด็กหญิงเกวลิน  เข็มทอง
 
1. นายธีระวัฒน์  ทรงคะรักษ์
2. นายอาคม  แซ่อึ้ง
3. นางปรมาภรณ์   เพชรดี
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 87.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล 1. เด็กชายกฤติเดช   มัณยานนท์
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  เหมสูงเนิน
3. เด็กชายญาณาธร  ปานนก
4. เด็กชายทศพร  ธรรมนิยม
5. เด็กชายประกายฟ้า  สิงห์โท
6. เด็กหญิงรัตติกานต์  คำศรี
7. เด็กชายวีระศักดิ์  นวลคำ
8. เด็กชายวุฒิชัย  คงแก้ว
9. เด็กชายอภินันท์  ฤทธิ์ธงชัยเลิศ
10. เด็กชายเดชาธร  อุ้มพิมาย
 
1. นายภูเมศ  แสงพรหม
2. นายไกรศร  ชุ่มศรี
3. นางสาวพิมล  เพิ่มเจริญนุกุล
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 1. เด็กหญิงกัลยา   ลามอ
2. เด็กหญิงจัสมิน   แป้นการ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ   คุ้มโต
4. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ลามอ
5. เด็กชายภูวนาถ   ลามอ
6. เด็กชายวุฒิชัย  มีเพชร
7. เด็กชายสิงหา  ศาลางาม
8. เด็กหญิงสุภัชชา   เพ็งวงษ์
9. เด็กชายอัญธิชา  เกาะหมาก
10. เด็กหญิงแก้วตา   ปาณะดิษ
 
1. นายธีระวัฒน์  ทรงคะรักษ์
2. นางสาวผ่องศรี  ทองคำ
3. นางสาววิตรีทิพย์  อับดุลฟากะ
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองเกลือ 1. เด็กชายธนากร  ลาภสันเทียะ
2. เด็กหญิงปานชนก  แสงสิทธิ์
 
1. นางสาวรื่นหทัย  แสงมา
2. นางสาวณัฐฐิญาภัค  ไชยริศรี
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  แววดี
 
1. นายวิเชียร  มีนิ่ม
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 1. เด็กหญิงพิจิตรา  ผิวผ่อง
 
1. นายวิเชียร  มีนิ่ม
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงปรียานุช  ไชยคาม
 
1. นายฐิติพล  เกตุเอี่ยม
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สอนลาว
 
1. นายฐิติพล  เกตุเอี่ยม
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1. เด็กหญิงเนตรอัปสร   กากแก้ว
 
1. นายกฤษดา  ยืนยัง
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กชายสรายุทธ  แซ่ลี้
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  แจงบำรุง
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. นายจตุรงค์  นิลเศษ
 
1. นางสาวยุวลี  กันหมุด
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงจงรัก  เปียงใจ
2. เด็กหญิงวิภาวี  รวมวงษ์
 
1. นางชรัลชิดา  หินศิลา
2. นางสาวิตรี  ศิรินา
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงกรกนก  หมายใหญ่กลาง
2. เด็กหญิงพิมลพัทธ์  ไว้สันเทียะ
 
1. นางสาวิตรี  ศิรินา
2. นางชรัลชิดา  หินศิลา
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กหญิงภัทรวดี  รุ่งโรจน์
2. เด็กชายรัชชานนท์  โอกาศ
 
1. นางรัชนี  เต็มแก้ว
2. นายเสนอ  เต็มแก้ว
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 1. เด็กชายสิทธิชัย  เจริญจิตต์
 
1. นางสาวสมพร  ตรีจักร์
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กชายนนทกร  ลือยาม
2. เด็กหญิงนลินทิพย์  สินชัย
3. เด็กหญิงสุจิราพร  ช่วยสุริยา
 
1. นายปัญจภูมิ   หลาบคำ
2. นางธนารัตน์  หลาบคำ
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กหญิงนรินทร  นนทะแสง
2. เด็กหญิงศศิธร  ลือยาม
3. เด็กชายไกรสร  ไทยจันทึก
 
1. นายปัญจภูมิ   หลาบคำ
2. นางธนารัตน์  หลาบคำ
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กชายกิตติธัช  ประคองเทียน
2. เด็กชายชนกชนม์  คำวงษ์
3. เด็กชายวิจักษณ์  ชำนาญผา
 
1. นายฐิติพล  เกตุเอี่ยม
2. นางสาวใหม่ฟ้า  หนิษฐา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 94.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาล 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  ดำพลงาม
 
1. นายภูริศ  ขาวปลื้ม
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงพาวิณี  นิลธนธำรงศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชนาพล  จั่นลา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาล 1. เด็กชายสุภกร  ปานงาม
 
1. นายภูริศ  ขาวปลื้ม
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 93.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กชายภวัต  บุญประสพ
 
1. นายทัตศร  จันทร์งาม
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ 1. เด็กหญิงจรดภครพร  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นางสาวปวีณนุช  อู่ดาราศักดิ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงสุธีธิดา  รักษ์ศิริ
 
1. นางสาวนาฏยา  ชุ่มเย็น
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 1. เด็กหญิงพรพรรณ  กระจ่างแพทย์
 
1. นายวรปรัชญ์  ทองหล่อ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงวรางค์รัตน์  ทรัพย์อุดม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชนาพล  จั่นลา
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงชนัญชิตา  วังอินทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชนาพล  จั่นลา
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 89.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงวารดา  สร้อยทอง
 
1. นายภูมินทร์  ขันทอง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงนนทิยา  ยี่ภู่
 
1. นางสาวนาฏยา  ชุ่มเย็น
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 89.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ปานซาง
2. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  ทรัพย์สวัสดิ์
3. เด็กหญิงจิดาภา  มูลเหล็ก
4. เด็กหญิงบุณยานุช  ต้นทอง
5. เด็กหญิงพรพรรณ  กระจ่างแพทย์
6. เด็กหญิงพรอัมพรรณ  กระจ่างแพทย์
7. เด็กหญิงสายทิพย์  ศรีสมุทรนาค
8. เด็กชายอดุลวิทย์  บัวบาน
 
1. นายวรปรัชญ์  ทองหล่อ
2. นางสาวพัชพิชา  เชยเอม
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กชายกฤติน  ดีขำ
2. เด็กหญิงจุฑานันท์  หอมสุวรรณ์
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ษมี  นาคเมือง
4. เด็กหญิงธารีญารัตน์  ศรีคำขลิบ
5. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ภะวะ
6. เด็กหญิงปรินดา  ดวงบุญ
7. เด็กหญิงพัจน์พิญญู  เมธีปัญญากุล
8. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ภูสระแก้ว
9. เด็กหญิงวีรยา  สารพันธ์
10. เด็กหญิงศศิกานต์  พิมพ์จันทร์
11. เด็กหญิงศศิตา  ประสาวะเท
12. เด็กหญิงศิริวรรณ  การเหมือนญาติ
13. เด็กชายเดชา  อ่ำสกุล
14. เด็กหญิงแพรพรียา  ศรีธร
15. เด็กหญิงโชษิตา  แย้มสาย
 
1. นายกัณตภณ  วงศ์ตระกูลวัฒนา
2. นางสาวศรีจันทร์  เมืองจันทร์
3. นายสนอง  อัดแสง
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 93.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กชายกันติชา  แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงณัฐภัสสร  สุเมธินทกุล
3. เด็กชายธนกฤต  สร้อยธรรมา
4. เด็กชายธนวุฒิ  กิ่งมาลา
5. เด็กชายธราเทพ  จิตร์เที่ยง
6. เด็กชายนิติภัทร  วิทยาประภากร
7. เด็กชายปภังกร  เสมาเพชร
8. เด็กชายภวัต  บุญประสพ
9. เด็กชายมารุจ  เทียมจิตรักษา
10. เด็กชายศุภชัย  เสถียรมล
11. เด็กชายเจตนิพัทธ์  กรวิภาสเรือง
12. เด็กชายโชคอนันต์  ครุฑสำอางค์
 
1. นายทัตศร  จันทร์งาม
2. นางสาวภัทรพร  ชอบเพื่อน
3. นายสมยศ  มาธีระ
4. นางสาวณัฐภัทร  จิตติพร
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  อิ่มจิตร
2. เด็กหญิงญาดาวดี  ไชยวุฒิ
3. เด็กหญิงนิรมล  เคนดา
4. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  อำพวันต์
5. เด็กชายลัญจกรณ์  คำสิงห์นอก
6. นายศุภกิจ  อรรถบุตร
7. เด็กชายสิงหราช  โคตรศิริ
8. เด็กหญิงสิรภัทร  สมบูรณ์พูนสวัสดิ์
9. เด็กชายสุเทพ  สุขสันต์
10. เด็กหญิงอัลญา  ดาบุดดี
11. เด็กชายอิสรภาพ  จันทร์ครุฑ
12. เด็กชายเจษฎา  ภูเวียง
 
1. นางจรัสศรี  หนูเผือก
2. นายจิรพัฒน์  เทียนศิริโชติ
3. นายไพบูลย์  บุญจอง
4. นางสาวยุวลี  กันหมุด
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 91.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 1. เด็กหญิงกุลปรีญา  บุตตะโยธี
2. เด็กชายจีรทีปต์  นิ่มคุ้ม
3. เด็กหญิงชนากานต์  ซินกี่บุญ
4. เด็กหญิงฐิติยา  ตรงศุนย์ดี
5. เด็กชายถิรวุฒิ  ใจแก้ว
6. เด็กหญิงทิพย์ภวรรณ  พันธุรัตน์
7. เด็กชายธนวัฒน์  นาคนาค
8. เด็กหญิงธิตยา  แซ่ตั้ง
9. เด็กหญิงนรารัตน์  ชำนาญพูด
10. เด็กหญิงนุสรา  โพธิ์ศรี
11. เด็กชายภควัตน์  เผ้าหอม
12. เด็กหญิงภิรมณ์พร  ผลดี
13. เด็กหญิงวรินธร  หงษ์ทอง
14. เด็กชายวรเมธ  เกิดเกตุ
15. เด็กชายวีรากร  ซ่อนกลิ่น
16. เด็กหญิงศรัญณ์ชนก  แจงสูงเนิน
17. เด็กหญิงศสิกาญจน์  โอ่งสวัสดิ์
18. เด็กชายอธิวัตร์  สินสมุทร
19. เด็กหญิงอรัญญา  ผาริการ
20. เด็กชายอิทธิ์พัทธ์  คงคาชาติ
 
1. นายธัธชัย  รักเดช
2. นางสุดารัตน์  รักเดช
3. นางสมจิตต์  กฤษณะสังข์
4. นางรุจิเรจ  สาดแจ่ม
5. นางสาวปณิชา  วิไลรัตนกุล
6. นางวรรษธณพร  นากระโทก
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสลักเหนือ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ตรงดี
2. เด็กชายธาดา  ทะวะรุ่งเรือง
3. เด็กหญิงนิรัชพร  โนวังบ
4. เด็กหญิงพิชญา  ลาภสิทธิ์
5. เด็กชายอภิวุฒิ  พิชนาหะรี
6. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ปานนวล
 
1. นายอภิวิชญ์  คามสุข
2. นายพุฒวัฒน์  กองวงษ์
3. นางสาวณรัณพัชร์  นิธิโชคคุณารัตน์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กชายวีรยุทธ  เหมรา
 
1. นายรังสรรค์  ผลพิกุล
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 1. เด็กชายชาญชนะ  ใจหาญ
 
1. นายพรชัย  หมื่นสุข
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองเกลือ 1. เด็กหญิงศศิกานติ์  ตันสุวรรณ
 
1. นางสาวมยุรี  สุขมา
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ประสพสิน
 
1. นางสาวเนตรชนก  พันธุ์นาค
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กชายวีรยุทธ  เหมรา
 
1. นายรังสรรค์  ผลพิกุล
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายอภิยุทธ์  ผุดผ่องพรรณ
 
1. นายจิรพัฒน์  เทียนศิริโชติ
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94.48 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กหญิงจันจิรา  ศักดิ์สุวรรณ
 
1. นางผุดผ่อง  บุญแท้
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงนนทิยา  ยี่ภู่
 
1. นางสาวนาฏยา  ชุ่มเย็น
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1. เด็กชายวิวิธวินทร์  รุมเมิล อีริคเซ่น
 
1. นางพจนีย์  จิตองอาจภักดี
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กชายโยธิน  หงษ์ชัยภูมิ
 
1. นางสุรัชฌา  ตั้งเวทย์ถาวร
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.04 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1. เด็กหญิงปณิตา  เอกยศสุพร
 
1. นางพจนีย์  จิตองอาจภักดี
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กหญิงธิดา  สิงห์คู่
 
1. นางรัชนี  เต็มแก้ว
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กชายวีรยุทธ  เหมรา
 
1. นายรังสรรค์  ผลพิกุล
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายอภิยุทธ์  ผุดผ่องพรรณ
 
1. นางสาวสิริพร  บัวงาม
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสากลศึกษาบางบัวทอง 1. เด็กหญิงอริสา  มะโนธรรม
 
1. นายณัฐพล  แย้มสุวรรณ
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กหญิงสุนิตรา  แพร่หลาย
 
1. นางรัชนี  เต็มแก้ว
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 89.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสากลศึกษาบางบัวทอง 1. เด็กหญิงณัฐฌา  พุทธรัตน์
2. เด็กชายธีรโชติ  อรุโนทัยขจีพล
3. เด็กชายปิติพล  ศิลาวัชรพล
4. เด็กหญิงพัณณิตา  เพชรรัตน์
5. เด็กชายภราดร  ดวงศรี
6. เด็กหญิงรักษา  มาเปี่ยม
7. เด็กชายรัชชานนท์  สุขปรุง
8. เด็กชายวีรวิชญ์  พึ่งพิบูลย์
9. เด็กชายศรัณย์  นิลเสถียร
10. เด็กชายสรวิชญ์  ภาษีรอด
11. เด็กหญิงสุวพิชญ์  เมืองอินทร์
12. เด็กหญิงอริศรา  สีสุข
 
1. นายสุภโชค  ทับทิมทอง
2. นายณัฐพล  แย้มสุวรรณ
3. นายวสันต์  สุขวิทยี
4. นางสาวสุกัญญา  รักษาดี
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 87.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กหญิงกชพร  สิมมาลา
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ผลจันทร์
3. เด็กหญิงกัญญ์สิริ  สัธนรักษาเวศ
4. เด็กหญิงกิตติญาภรณ์  พุทธศิริ
5. เด็กชายจิรกิตติ  อาจหาญ
6. เด็กหญิงชรีนทร์ทิพย์  ใจแก้ว
7. เด็กชายฐปนวัฒน์  คล้ายอินทร์
8. เด็กหญิงณัฐกานต์  อินเหลา
9. เด็กชายณัฐกิตติ์  พึ่งสาย
10. เด็กหญิงณัฐชยา   แดงคง
11. เด็กหญิงณัฐาวีรนุช  ดิษฐอ่วม
12. เด็กชายทินกร  เตชะกสิวัฒนา
13. เด็กชายธนกฤต  สอนเนียม
14. เด็กหญิงธราทิพย์  เพชรช่วย
15. เด็กหญิงนันท์ชพร  มีเม่น
16. เด็กหญิงนันท์นิชา  พลวี
17. เด็กหญิงปาณิสา  อ่วมสินธ์
18. เด็กหญิงปาลี   สีสายชล
19. เด็กหญิงปุณพร  แต้มทอง
20. เด็กชายพงศพัค  สุขรัตน์
21. เด็กหญิงพัทธนันท์  สกุลศิริปัญญาพล
22. เด็กหญิงภัญญดา  นุ่มน่วม
23. เด็กหญิงยาษิตา  นามศิริพงศ์พันธุ์
24. เด็กหญิงลลิตา  บุญศรีรัมย์
25. เด็กหญิงลิลลนา  พลาพล
26. เด็กหญิงวนัชพร  ปันเปียมทอง
27. เด็กหญิงวิชญาพร  เหวยรัมย์
28. เด็กชายวิชญาวิช  เปาริบุตร
29. เด็กหญิงวิภาวี  กันยาเลิศ
30. เด็กชายวีรพล  โพธิ์สร้อย
31. เด็กชายศรอรรถ  ลิ้มยิ่งเจริญสุข
32. เด็กหญิงศิรภัสสร  สุวรรณแสง
33. เด็กชายศิลา  โพธิ์อัมพร
34. เด็กหญิงสมัชญา  จำปาลา
35. เด็กชายอนุพล  พลเอี่ยม
36. เด็กหญิงเขมิสรา  กาสอน
 
1. นายกิตติธัช  มณีสว่าง
2. นายสุพจน์  อโนทัยสินทวี
3. นายพีรพงษ์  พรมโคตร
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กชายทัดเทพ  ทูลตะขบ
2. เด็กชายธนวัฒน์  แสงแก้ว
3. เด็กหญิงธีรารัตน์  แสงอีง่อง
4. เด็กหญิงนลินนิภา  หงส์พงศ์
5. เด็กหญิงมณีรินทร์  ไชยปัญญา
6. เด็กชายรพีภัทร  จิตขจร
7. เด็กหญิงวรกานต์  ศรีปิ่นแก้ว
8. เด็กชายอมรเทพ  พิมพา
 
1. นางสาวภัทรพร  ชอบเพื่อน
2. นายขรรค์ชัย  ประยูรยวง
3. นางสาววรินญา  โลศิริ
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กชายคณิน  วรรณสิทธิ์
2. เด็กชายจิรายุทธ  กลัดขวัญ
3. เด็กหญิงชนกนาถ  สว่างนวล
4. เด็กหญิงนัยเนตร  หน่อแก้ว
5. เด็กหญิงปัทมพร  มณี
6. เด็กชายพิเชษฐ์  แก้วมณี
7. เด็กหญิงวรรณิศา  เทียนขาว
8. เด็กชายอัมรินทร์  อินทวัฒ
 
1. นางโชติกา  เกษรสังข์
2. นางสาวนาฏยา  ชุ่มเย็น
3. นางสาวเสาวนีย์  จูเกต
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 88.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  ทิพย์เพียรศักดิ์
2. เด็กหญิงจิณณพัต  เชื้อเชียง
3. เด็กหญิงจิรญาภา  นนธิเสน
4. เด็กหญิงจิรัชยา  อิ่มสำราญ
5. เด็กหญิงอชิรญาณ์  รัตนประดิษฐ์
6. เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  แดงไพบูลย์
 
1. นางสาวพจณิชา  ร่มไทร
2. นางสาวปวริศา  บัวเผื่อน
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กหญิงกัญญา  เลาย่าง
2. เด็กหญิงธัญวรัตม์  ฉิมสุวรรณ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  เอี้ยงรอด
4. เด็กหญิงธีรารัตน์  แสงอีง่อง
5. เด็กหญิงนลินนิภา  หงส์พงศ์
6. เด็กหญิงปราณี  เสียงเพราะ
7. เด็กหญิงภัทรรัตน์  ทองดี
8. เด็กหญิงมณีรินทร์  ไชยปัญญา
 
1. นางสาวภัทรพร  ชอบเพื่อน
2. นายขรรค์ชัย  ประยูรยวง
3. นางสาววรินญา  โลศิริ
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 1. เด็กหญิงกชกร  ทองศรี
2. เด็กหญิงดาริกา  ขันธวิธี
3. เด็กหญิงนริศรา  บุญยัง
4. เด็กหญิงปฑิตตา  โชคสุทธิภัค
5. เด็กหญิงพรสุดา  ปั๋นต๊ะ
6. เด็กหญิงรัญชนา  ญาณวารี
7. เด็กหญิงวรรณภา  อนุไพรฤกษ์
8. เด็กหญิงศิริประภา  พันสายออ
 
1. นางสาวสกุนีย์  พานสูงเนิน
2. นางสาวสุวรรณี  ทองจันทร์
3. นางปูริดา  จันทร์นวล
4. นางสาวมณี  จิรารัชต์พงศ์
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กชายกานต์ดนัย  นิ่มสมบุญ
2. เด็กหญิงกิตติชัย  ลิ้มสวัสดิ์
3. เด็กชายคาซูโตะ  ยามาดะ
4. เด็กชายจิรกิตติ์  อาจหาญ
5. เด็กหญิงจุฬารัตน์  มีดี
6. เด็กหญิงชัชชญา  ลัดดาอ่อน
7. เด็กหญิงณัฐนิชา  ริมสมุทร
8. เด็กหญิงปาริฉัตร  มีนคร
9. เด็กหญิงภณกุล  ชยเศรษฐกร
10. เด็กหญิงภัทรธิดา  อินทรสวาท
11. เด็กชายรัฐภูมิ  ราชแสนชาญ
12. เด็กหญิงรุ้งตะวัน  สมศรี
13. เด็กหญิงสุภัสสร  สุนารักษ์
14. เด็กหญิงอชิรญา  หางนาค
15. เด็กชายอรัญ  แสงเงิน
16. เด็กชายเศรษฐพงศ์  แสงสวัสดิ์
 
1. นายพีรพงษ์  พรมโคตร
2. นางสาวศุภรัตน์  เกื้อสกุล
3. นางมลฤดี  วานิชพงษ์พันธุ์
4. นายอภิชา  โสดา
5. นางสาวหนึ่งฤทัย  โนรี
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสลักเหนือ 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  หาญละคร
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  บุญยง
3. เด็กหญิงจุฑาทาศ  ดวงจันหอม
4. เด็กหญิงชลธิชา  ขจร
5. เด็กหญิงพรรณวษา  กลัดปิ่น
6. เด็กชายวันเฉลิม  คงเพชรศักดิ์
7. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ปัทมะวิภาค
8. เด็กชายศรราม  คงใย
9. เด็กชายสุพล  อ่อนละมุล
10. เด็กชายไตรภพ  แก้วธานี
 
1. นางพัชรินทร์  วรรณประภา
2. นายนิธิกรณ์   จรรยา
3. นายกิตติพันธ์  อิ่มบุญสุ
4. นางสาวมนัสนันท์  วิจิตรเจริญมาศ
5. นางพัณณิตา  วรรณเสวก
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายฉัตรชัย  สิทธิศักดิ์
2. เด็กชายบุญศักดิ์  จำปีเพ็ชร
3. เด็กหญิงภัครดา  มีชัยสกุล
4. เด็กชายศุภากร  ภาคพรม
5. เด็กชายอานันท์  เกตุคง
 
1. นางจรัสศรี  หนูเผือก
2. นางสาวสิริพร  บัวงาม
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงศุภวรรณ  จะเรียมพันธ์
2. เด็กหญิงอนันตพร  จันทรเมธา
 
1. นางนิชานันท์  ทองฤทธิ์
2. นางสมบูรณ์  นพดลกนก
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  วรวาศ
 
1. นางสาวอุไร  อ่องละออ
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  บัวงาม
 
1. นางปราณีต  เดชมณีรัตน์
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กหญิงกำไร  เงินงาม
 
1. นางสาวอังคณา  ปานนก
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงณีระนุช  ปันทรนนทกะ
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ประเสริฐผล
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 1. เด็กชายมูฮัมหมัด  อะลาม
 
1. นางสาวปาณิสรา  เนาวดี
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงสายฝน  สีดาน้อย
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ประเสริฐผล
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 86.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พรมสายบัว
2. เด็กหญิงปิยพร   พารอด
3. เด็กหญิงวริศรา  หรั่งทอง
4. เด็กหญิงสายฝน  กลัดเฟื่อง
5. เด็กหญิงอภิญญา   ขันผง
 
1. นางสุภาณี  ศรีหาพล
2. นางสาววรัชญา   ตั้งเดชาวุฒิ
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ชุณหะวัณ
2. เด็กชายวีรวัฒน์  เด็ดพุดซา
 
1. MissLeilei  Zhang
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1. เด็กชายชนินทร์  รอดทรัพย์
2. เด็กชายณัฏฐ์  ภัทรากรธาดา
 
1. นางสาววิพารุณี  ซ่อนเจริญ
2. นางสาววนาลี  ศรีศิริ
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงนิตยา  ไพรพนา
2. เด็กหญิงอัญมณี  ทิพย์กุล
 
1. นางสุรัชฌา  ตั้งเวทย์ถาวร
2. นางสาวธนภรณ์  ฉวีวรรณ
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายชัชวาล  ทับทิมหิน
2. เด็กชายธนโชติ  หมื่นสา
3. เด็กหญิงพรรณิภา  แก้วรัตน์
4. เด็กชายพรรษา  สุขสุเมฆ
5. เด็กหญิงมนฑกานต์  มาสะอาด
6. เด็กหญิงวีนัสรินทร์  สุโง๊ะ
 
1. นางสาววิภา  แอนโออารี
2. นางสาวเพชรรัตน์  แก้วฤทธิ์
3. นายเทิดศักดิ์  สุวรรณรงค์
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โต๊ะเถื่อน
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำแพงทอง
3. เด็กหญิงฉัตรชนก  คงคุ้ม
4. เด็กชายธันวา  ตาเละมัน
5. เด็กหญิงปานวาด  เนียมเทศ
6. เด็กหญิงโรมณรินทร์  นิมา
 
1. นายสมควร  เหล่าประเสริฐ
2. นางมาลัย  เหล่าประเสริฐ
3. นายเทิดศักดิ์  สุวรรณรงค์
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 1. เด็กชายกิตติภพ  ภูมิภักดิ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  หาญยง
3. เด็กชายทรงศักดิ์  วิเขตกิจ
4. เด็กชายมนัสวินทร์  โตอินทร์
5. เด็กชายศรายุทธ  ซาเบ็น
6. เด็กชายสิทธิศักดิ์  สมโสก
7. เด็กชายอัศวรักษ์  สมโสก
8. เด็กชายเจษฎา  เอียมโคกสูง
 
1. นายพรชัย  หมื่นสุข
2. นายสมปอง  จันทร์เจริญ
3. นายสมจิตร์  ศิลานนท์
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กหญิงกานติมา  ชาญชัยดำรง
2. เด็กหญิงชนกนันท์  ทวีผล
3. เด็กหญิงณัฎฐธนัน  แก้วใจสืบตระกูล
4. เด็กหญิงณัฏฐนันท์  มั่นมุ่งยนต์
5. เด็กหญิงนันท์นิชา  พลวี
6. เด็กหญิงสุภัสสร  สุนารักษ์
7. เด็กหญิงหทัยชนก  คุ้มครอง
8. เด็กหญิงอิสริยา  โตสิงห์
9. เด็กหญิงเนตรน้ำทิพย์  คงทน
10. เด็กหญิงแพรวพิม  บรรยงนุชวานิช
 
1. นางสาวเบญญาภา  วัฒนวงศ์
2. นายกมลชัย  พอกแก้ว
3. นายพีรพงษ์  พรมโคตร
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงจินตนา  เผื่อนละมุด
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  โชติวิชัย
3. เด็กชายนนทวัชร์  คงอยู่
4. เด็กหญิงนริศรา  ทับคล้าย
5. เด็กชายรัตนพล  โดยประเสริฐ
6. เด็กหญิงศิริรัตน์  ศิริเวช
7. เด็กชายหฤษฎ์  วีวิตแก้ว
8. เด็กหญิงอังษณาร์  จีนราม
9. เด็กหญิงแพรวา  ธาตุทองคำ
 
1. นางงามทิพย์  เฟื่องภักดี
2. นางสุรัชฌา  ตั้งเวทย์ถาวร
3. นางสาวจุฑามาศ  สุธาพจน์
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กหญิงน้ำฝน  แจ่มแจ้ง
2. เด็กหญิงพิยดา  ปะสาวะเท
3. เด็กหญิงสุจิรา  อาศัย
4. เด็กชายสุทิวัส  สะไกร
5. เด็กชายสุรเดช  พระชัย
 
1. นางรัชนี  เต็มแก้ว
2. นายเสนอ  เต็มแก้ว
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 1. เด็กชายธนาคาร  ผลประเสริฐ
2. เด็กชายรุ่งสุริยา  ธรรมธีรภัทร์
3. เด็กชายวัชรินทร์  ประครองพันธ์
 
1. นางรุ่งทิพย์  นิยมสินธุ์
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 1. เด็กหญิงณัฐกาล  ลิ้มสกุล
2. เด็กชายสิทธิชัย  เจริญจิต
3. เด็กหญิงสุภาวดี  สาระมนต์
 
1. นางสาวจันทนี  ชุนอ่อน
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กหญิงชลภัสสรณ์  สกุลพลวัน
2. เด็กชายธีรธิษณ์  ใจคง
3. เด็กหญิงสุตาภัทร  พงษ์กลาง
 
1. นางสาวรัตดารา  มกรมณี
2. นางสาคร  นิ่มนวล
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1. เด็กชายชานนท์  บุญพันธุ์
2. เด็กหญิงมาริสา  มาริยัน
3. เด็กหญิงอาทิตยา  และซัน
 
1. นางสาววารุณี  ศรีจันทร์
2. นางสาวสุกานดา  ลอยดารา
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกู้ 1. เด็กหญิงภควดี  สุริโย
2. เด็กชายรณภูมิ  วันทอง
 
1. นางสาวปริชาติ  โพธิ์ใบงาม
2. นางสาวสุกัญญา  เปี่ยมทอง
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 1. เด็กชายธนัช  เรืองศักดิ์
2. เด็กชายมฆวาน   สุนทอง
 
1. นายภูรินท์  พิงภูงา
2. นางสาวสุทธิลักษณ์  สายนาค
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กชายถิรวัฒน์  เจริญขวัญใจ
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  ใยเมือง
 
1. นางศศินา  รักปาน
2. นายจำเป็น  เขียวแก่
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กชายพงษ์สกร  ฝังฉิมพลี
2. เด็กชายสมชาติ  ขือดี
 
1. นายสำเริง  ยิ้มดี
2. นางสาวจรัสแสง  โมลานิล
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  เชิดศักดิ์ชูชัย
2. เด็กชายเทวฤทธิ์  ประถิระเค
 
1. นายสำเริง  ยิ้มดี
2. นายสิทธิพงศ์  บุญเมือง
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กหญิงกรณ์จิรัสย์  รื่นเสือ
2. เด็กหญิงทิษยวัลย์  กอเข็ม
 
1. นางสาวแสงดาว  พรหมมาศ
2. นางสาวปิยะพร  ลิ้มขจรเดช
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กหญิงวิภาพร  เชื้อดี
2. เด็กหญิงอทิตยา  กาเซ็มตีมะ
 
1. นางสาวปริษา  คงพูน
2. นางสาวสาวิตตรี  ทับทิม
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กชายกันติทัตต์  อินสว่าง
2. เด็กชายพิทยุตม์  สุวรรณสนธิ์
 
1. นางสาวปิยะพร  ลิ้มขจรเดช
2. นางสาวแสงดาว  พรหมมาศ
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 1. เด็กหญิงปาริชาต  สมยารักษ์
2. เด็กชายเอกภพ  วงศ์สิรสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  พัตตาสิงห์
2. นายมาเลย์  เด็นลีเมาะ
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กหญิงสุขิตา  เงินอนันต์
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ดวงกิจ
 
1. นางสาวแสงดาว  พรหมมาศ
2. นางสาวปิยะพร  ลิ้มขจรเดช
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 1. เด็กชายวนวัฒน์  มาลัยแดง
2. เด็กหญิงอโรชา  เครือเล็ก
 
1. นายภูรินท์  พิงภูงา
2. นางสาวสุทธิลักษณ์  สายนาค
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กชายจักพรรณ  ศรีรอดบาง
2. เด็กชายพิพัฒน์  ชัยประเศียร
3. เด็กชายภูดิส  ภาชีรัตน์
 
1. นายอภิวัฒน์  แสงศรี
2. นางสาววิลาวัณย์  อึ่งขวัญ
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กชายกิตติภูมิ   มาลายู
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  สุดสาคร
3. เด็กชายวุฒินันท์  เซ้นเยาะ
 
1. นายละออง  กลมแป้น
2. นางน้ำอ้อย  เจริญสุข
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 89.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1. เด็กชายฉลองยศ  อินทยศ
2. เด็กชายธนกฤต  อาภรณ์แม่กลอง
3. เด็กชายปัณณทัต  ตั้งประเสริฐศิริ
 
1. นายรัฐเขต  รอบรู้
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สินนอก
2. เด็กชายธนวัฒน์  พิมูลชาติ
3. เด็กชายยศกร  ชุมชน
 
1. นางสาวปริษา  คงพูน
2. นายเดชบดินทร์   เอี่ยมสะอาด
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ลพประเสริฐ
2. เด็กชายปฏิภาณ  อิ่มลา
3. เด็กชายพีระ  โพธิ์ชู
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  วาปีกะ
2. นางสาวกุลิดา  ทัศนพิทักษ์
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กชายชลาคม   กลิ่นวัน
2. เด็กชายประดิพัฒน์  เจริญดี
3. เด็กชายอัมรินทร์  จุ้ยนวล
 
1. นายณัฐธเนศ  อ้นจีน
2. นายพงศกร  โกศรี
 
169 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐมน  ลับสวัสดิ์
2. เด็กชายพศิน  หลาวทอง
3. เด็กหญิงเหนือธารทอง  ศรีชมภู
 
1. นายพจน์จรินทร์  สิทธิวรชาติ
 
170 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กชายปรัชญา  มิงสะเมาะ
2. เด็กหญิงภัทริกา  ห้วยดำรงค์
3. นางสาวเอี้ยน  เหงียน
 
1. นางน้ำอ้อย  เจริญสุข
2. นางสาวสาวิตตรี  ทับทิม
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองเกลือ 1. เด็กชายจักรพงษ์  พัฒนิ่ม
2. เด็กชายธนากร  กงชัย
3. เด็กชายรณกร  จรูญรัตน์
 
1. นางเครือวัลย์  ม่วงเกษม
2. นายพุฒพงษ์  บุญกอบ
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ดอเลาะ
2. เด็กหญิงวิรงรอง  มิงสะเมาะ
3. เด็กหญิงอาตอม  สุนสงวน
 
1. นางชยานันท์  ศรีบุษย์
2. นายเดชบดินทร์  เอี่ยมสะอาด
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กหญิงจันทร์ธิดา  อินทร์ขาว
2. เด็กชายปัญญาพล  สุขจันทา
3. เด็กหญิงอิงฟ้า  โห้ไทย
 
1. นางยินดี  ไฝสีทอง
2. นางสาวกนกวรรณ  บุญอิ่ม
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  ไปปอ
2. เด็กชายณัฐพล  บุญยม
3. เด็กชายณัฐวัตร  บุญยม
 
1. นางสาวคัธริน  และมัน
2. นางสาวสุชาลักษณ์  อักษรนิตย์
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 1. เด็กหญิงณัชธิชา  ทรัพย์พงษ์
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  โพธิราช
3. เด็กหญิงศศิลักษณ์  สุบรรณ์
4. เด็กหญิงสุทธิกานต์  โยธิคา
5. เด็กชายอัมรินทร์  เย้ยรัมย์
6. เด็กหญิงเบญญาภา  อุบลทิพย์
 
1. นางสาวชุตินันท์  พ่วงดี
2. นายสมเกียรติ  นนทวงษ์
3. นางสาวกัลยกร  ปานเนียม
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กหญิงจีรานันท์  กิติภัทรถาวร
2. เด็กหญิงศิรินทรา  ปานปิ่น
3. เด็กหญิงสุกัญญา  เศษบุบผา
4. เด็กหญิงอโณทัย  ศรีนวลจันทร์
5. เด็กหญิงเมธาวี  ดีใจ
6. เด็กหญิงไพริน  บุญช่วย
 
1. นายจิรภาส  ทองสิงหา
2. นางพิมพ์ลภัส  แก่นนาค
3. นางทัศดาว  ทรงประโคน
 
177 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กหญิงกฤตพร  นันทศรีรัตน์
2. เด็กหญิงวศินี  ชมประเสริฐ
3. เด็กหญิงอรัญญา  วิชานุ
 
1. นางยินดี  ไฝสีทอง
2. นางสาวกนกวรรณ  บุญอิ่ม
 
178 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงจรรยา  แซ่ตั้ง
2. เด็กชายวิษณุ  ซาชิโย
3. นางสาวโชติมณี  สุโภชน์
 
1. นางอภิฤดา  สังข์สุวรรณ
2. นางสาวฐิติมา  ลีศิริรุ่งโรจน์
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กชายกฤตเมธ  ภูดีบุตร
2. เด็กชายปริชวิสาร  พรามบรรพต
3. เด็กชายเตชิต  บุรมย์
 
1. นายรังสรรค์  ผลพิกุล
2. นายธนชัย  มะหะหมัด
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กหญิงกิตติยา  สมศรีเสาร์
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์  เศรษฐวิไล
3. เด็กหญิงโต้ง  ตาจุก
 
1. นางบุษยรัตน์  ตรีสัตย์
2. นางปรีญาพัชร  บุญสวาสดิ์
 
181 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเพรางาย 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  คงคล้าย
2. เด็กหญิงธนวรรณ  ดวงสุธา
3. เด็กหญิงอนุสรา  วันแอเลาะ
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ขำสา
2. นางเนาวรัตน์  จันทรมาลี
 
182 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เผือกผ่อง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ประคองแก้ว
3. เด็กหญิงอภิชญา  พุ่มเพ็ชร์
 
1. นางชลลดา  เจริญสุข
2. นางสาวปาริชาติ  เจริญสุข
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สดทิม
2. เด็กหญิงชนิกานต์  จินาห้อง
3. เด็กหญิงเบญญภา  สุขสมบูรณ์
 
1. นางสาวศรีนวล  ภูบุญคง
2. นางสาวปรียาภรณ์  สอิ้งทอง
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงสุพัตรา  แก้วคูณเมือง
2. เด็กหญิงสุริยาพร  กะเปีย
3. เด็กหญิงอัญชลี  เที่ยงถาวร
 
1. นางดวงใจ  แสงงิ้ว
2. นางสาวกัญญปภา  อัมพรสุวรรณา
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กหญิงชวัลญา  สานนท์
2. เด็กหญิงปรางค์รัตน์  พ้นทุกข์
3. เด็กหญิงภัทรนันท์  ม่วงเกลี้ยง
 
1. นางวิริยาภรณ์  เปสะพันธุ์
2. นางสาวจิราภรณ์  เย็นสุข
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โตศรี
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  อุทัย
3. เด็กหญิงอาทิตยา  หะสิตะเวช
 
1. นางสาวเนตรชนก  พันธุ์นาค
2. นางสาวอุบล  แสงอ่อน
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กหญิงนีรชา  แสงไกร
2. เด็กหญิงบุญญาดา  สอนจ้อย
3. เด็กหญิงไตรทิพย์  หนูอินทร์
 
1. นางศรีพรรณ  ธรรมพิชัย
2. นางสาวมุกดา  ธนไมตรีจิตต์
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กหญิงกวินธิดา  นิสุรง
2. เด็กหญิงญารินดา  มะปูเลาะ
3. เด็กหญิงภัทรวดี  วิเศษสกุล
 
1. นายเดชบดินทร์  เอี่ยมสะอาด
2. นางชยานันท์  ศรีบุษย์
 
189 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา   บุญทรัพย์
2. เด็กหญิงบุญญานุช   แก้วโส
3. เด็กหญิงอิสรีย์  สิริบวรนันท์
 
1. นางสาวโสภา   เมืองจันทร์
2. นางสาวกฤตยา   ภิรมย์อุทัย
 
190 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กหญิงกชกร   เพียรพี่
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา   วิมลธนกิจ
3. เด็กหญิงมนชากาญจน์   ชมชื่น
 
1. นางทิวาวรรณ   บุญประสม
2. นางวิจิตร   วรรณการโสภณ
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กหญิงพัชรดา  ตานำ
 
1. นางสาวอังคณา  ปานนก
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กชายอุซัยต์  บินราซัน
 
1. นายขรรค์ชัย  ประยูรยวง
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กชายเมธวัชร์  อ้นบำรุง
 
1. นายขรรค์ชัย   ประยูรยวง
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กหญิงนันทพร  สังขวิเชียร
 
1. นางสาวอังคณา  ปานนก
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางเกร็ด 1. เด็กหญิงอังสะดาล  กุ้ยอ่อน
 
1. นางสาววาสนา  เส้นสุข
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กหญิงชุติมา  วันทนวดี
 
1. นางนัดดาภา  เพ็ชรพวง
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กชายวริศ   ซิดดิ๊ก
 
1. นายขรรค์ชัย   ประยูรยวง
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  มหาเรือนลาภ
 
1. นางสุรีรัตน์  พีระณรงค์
 
199 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1. เด็กหญิงเขมิกา   สุทธิสังข์
 
1. ว่าที่ร้อยโทอภิรนันต์ฐภาดา   มาตรพันธ์นา
 
200 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายเชียวเชียว  หวง
 
1. นางสาววันดี  ศรีบัวหลวง
 
201 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงลลนา  พานทอง
2. เด็กหญิงลลิตา  พานทอง
3. เด็กหญิงศุภนิดา  น้อยมลิวรรณ
 
1. นางสาวรวงทอง  ใจแสวง
2. นางสาวสุภาพร  ดาวสอน
 
202 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กชายภีระพงษ์  มะรุม
2. เด็กชายศรัญญู  ปั้นหมวด
3. เด็กชายสมพงษ์  ดะมาลี
 
1. นางสาวปาริชาติ  เจริญสุข
2. นางสาวอาจารีย์  สุโง๊ะ
 
203 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กชายนฤดล  อารีย์สกุล
2. เด็กหญิงวนิดา  น้อยจุ้ย
 
1. นางจารุภัทร  บุญอิ่ม
2. นางสาววีณา  โพธิ์แจ้ง
 
204 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กหญิงน้ำค้าง  แก้วศรี
2. เด็กชายสมชาย  ตาแก้ว
 
1. นางสาวอังคณา  ปานนก
2. นางสาวศุภานัน  ขวัญใจ
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 1. เด็กหญิงภคพร  พึ่งแสง
 
1. นางภัทราพร  ปริญญาจารย์
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงกัลยกร  ทองรุ่งงาม
 
1. นางสายสุนี  ชอบสวน
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงรัตตินันท์  หงส์พันธ์
 
1. นายเจษฎา  ศิริพงษ์
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายศุภณัฐ  อนุรักษ์
 
1. นางสุพิชชา  อยู่ดี
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ 1. เด็กชายวิชิต  เทียนวิมลชัย
 
1. นางสาววลัยกร  มาอ่อน
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 1. เด็กหญิงช่อผกา  ไตรภูธร
 
1. นายสมศักดิ์  อาษา
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กชายอุดมเดช  ขาววงศ์
 
1. นางเสาวณีย์  อัครวุฒิไกร
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. นางสาววันดี  ไหลร่ำรวย
 
1. นายเจษฎา  ศิริพงษ์
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายภาสวิชญ์  รุ่งธนเศรษฐี
 
1. นางสาวสมพิศ  วงศ์ขัน
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. นางสาววลัยพร  คีรีพันธ์
 
1. นางสมบูรณ์  นพดลกนก
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กชายปรวีร์  ชูเลิศ
 
1. นางสาวสุวิมล  เต๊ะดอเลาะ
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  จิตต์สนองชาติ
 
1. นางนราวดี  โพธิ์สุข
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 1. เด็กชายวุฒิชัย  มีเพ็ชร
 
1. นายอาคม  แซ่อึ้ง
 
218 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายวีระวัฒน์  อินทร์แก้ว
 
1. นางสาวสมพิศ  วงศ์ขัน
 
219 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. นางสาวกรรณิกา  ปานมณี
 
1. นางสมบูรณ์  นพดลกนก
 
220 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา 1. เด็กชายกฤษฎา  วอนสร้อย
2. เด็กชายกฤษณเมธา  เหลี่ยมแก้ว
3. เด็กชายทศวรรษ  แก้วตาสาม
4. เด็กชายธนพนธ์  แซ่ลิ้ม
5. เด็กชายศิลชัย  พิมพิมาย
6. เด็กชายเอื้ออังกูร  ถ่องโชติช่วง
 
1. นางสาวปิยฉัตร  เวียงสงค์
2. นางนราวดี  โพธิ์สุข
3. นายกานต์ศักดิ์  ปลื้มจิต
 
221 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กชายพงศธร  ร่วมใจ
2. เด็กชายวริศ   ซิดดิ๊ก
3. เด็กหญิงอริสรา  ปานบุดดา
 
1. นายขรรค์ชัย   ประยูรยวง
2. นางสาวกาญจนา  อาจหยุด
 
222 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 1. เด็กชายจิระศักดิ์  นวนประโคน
2. เด็กชายพงศกร  วัตอักษร
3. เด็กชายสุธี  เพชรสังฆาตร
 
1. นางสาวสุจิตรา  ทองไพจิตร
2. นางจีรวรรณ  อารีภักดิ์
 
223 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอินทร์ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  แสงแป้น
2. เด็กชายสราวุฒิ  ศรีนาคคำ
3. เด็กหญิงอมิตา  อนุลีจันทร์
 
1. นายเศรษฐยศ  ขุมนาค
2. นางจินตนา  ปานเพ็ง
 
224 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กชายกฤษกร  ตุ้มผึ้ง
2. เด็กชายทวีศักดิ์  เอกฉัตร
3. เด็กชายพัฒนพงศ์  ภูมิสีคิ้ว
 
1. นายปฏิพัทธ์  พจนพิมล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพรรณา  สุวานิโช
 
225 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงธนัญญา  เรืองฉาย
2. เด็กชายธวัชชัย  ทาประจิตร
3. เด็กหญิงสุวรรณี  บางยาง
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ชูแสง
2. ว่าที่ร้อยตรีภูวริศ  บุญเจริญ
 
226 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กชายจักรพรรดิ  อินทร์อ่อน
2. เด็กชายชัยชนะ  จันทร์คำ
3. เด็กชายพงศ์พณิช  ศรีแสงทรัพย์
 
1. นางสาวศุภานัน  ขวัญใจ
2. นายภานุวัตร  แสงแก้ว
 
227 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กหญิงจิตตรา  ดอกไม้ขาว
2. เด็กหญิงสุพรรณิชา  เพชรทอง
3. เด็กหญิงอ้อย  -
 
1. นางสาวศุภานัน  ขวัญใจ
2. นางสาวอังคณา  ปานนก
 
228 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกนกอร  จิตสมสุข
2. เด็กชายสุพจน์  โอนชัยภูมิ
 
1. นางสาววันดี  ศรีบัวหลวง
2. นางสาวกัญญาณัฐ  ทองเงิน
 
229 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางเกร็ด 1. เด็กชายทิวากร  พัฒนา
2. เด็กหญิงศรัญญา  นาคมี
 
1. นายทศพร  ทิวะทรัพย์
2. นายสุรฉัตร  หนูคง
 
230 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองเกลือ 1. เด็กชายปภังกร  นันทประไพ
2. เด็กชายสกุลยศ  มะนุภา
 
1. นายพุฒพงษ์  บุญกอบ
2. นางจิรัชยา  พิชัยฤกษ์
 
231 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กชายณเรศ  ทองสุก
2. เด็กชายภูริน  สรรศรี
 
1. นางสาวอาริศษา  งาช้าง
2. นางขวัญชนก  เกตุสุวรรณ
 
232 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กชายวิวัฒน์  ข่าต้น
2. เด็กชายวิเชษฐ์  พุ่มพวง
3. เด็กชายศิริคุปต์  น้อมมนัส
 
1. นายสุทธิพงษ์  คงดี
2. นางวริศรา  ทิมดี
 
233 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กชายดนุรุจ  ดุนสุข
2. เด็กชายพรมนัส  แก้วบุตรดี
3. เด็กชายรัฐพล  เกตุโชติ
 
1. นางวริศรา  ทิมดี
2. นางวนิดา  ทิพย์มณฑา