เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ในวันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560
ณ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
ระหว่าง วันที่ 23 -24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 เบญจมาศ หลงสมบุญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
2 นางสมทรง ไชยวัต ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา ประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
3 นายวงษ์สันต์ คูหามณีโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาราช 7 ประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
4 นางสาวปรานอม เอี้ยงกุญชร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกตุน้อย รองประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
5 นายสรายุทธ สิบไพรวัลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ รองประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
6 นางวันวิสาข์ ไพศาลนันทน์ ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ผู้ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
7 นางปัทมา บำรุงกิจ ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ผู้ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
8 เบญจมาศ หลงสมบุญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
9 นางสาวสุนันทา แสงอุทัย ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
10 นายกันตภณ บัวบุญเลิศ ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม กรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
11 นางสาวภัทรมน ประชาญสิทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี กรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
12 นายวัชรพงศ์ คำวิสัย ครู โรงเรียนวัดห้วยไผ่ กรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
13 นางสาวอรอุมา ยกกลิ่น ครู โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ กรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
14 นางสาวสุภาวดี จันทร์แดง ครู โรงเรียนวัดป่าไก่(ส่วนประชานุกูล) กรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
15 นางศุภลักษณ์ เศรษฐกีรติกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง ประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย  
16 นางพจนพร จิตเจริญทวีโชค ผู้อำนวยการโรงเรียนรุจิรพัฒน์ ประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย  
17 นางศิริพร วิยาภรณ์ ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) เลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย  
18 นางสาววาสนา เกิดมงคล ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย  
19 นางรุ่งอรุณ สว่างดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย  
20 นางสาวลำจวน แสนคลัง ครู โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) กรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย  
21 นางสาวสุวนา พิชญะภาคิน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ กรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย  
22 นางชูใจ สายหมี ครู โรงเรียนอนุบาลจอมบึง กรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย  
23 นายระพีพัฒน์ หันบัญญัติ ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) กรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย  
24 นางสาวภัททิยา กระทุ่มนัด ครู โรงเรียนมหาราช 7 กรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย  
25 นายเกรียงศักดิ์ ดีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจติยาราม ประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
26 นายนิรุจน์ นำพา ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู ประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
27 นางสาวอัญชลี เกษสุริยงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 1 ผู้ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
28 นางภิญญาอัญญ์ สุขผล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
29 นางสาวเกศวลี ลักษณเลิศวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
30 นางสุนันท์ เจริญสุข ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
31 นางสาวมัลลิกา เอี่ยมชื่น ครู โรงเรียนอนุบาลจอมบึง กรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
32 นางสาวเกศวลี ลักษณเลิศวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี กรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
33 นางสาวหฤทัย เพลากรณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี กรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
34 นางศรีสมร ภมร ครู โรงเรียนวัดเกาะลอย กรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
35 นางสาวขนิษฐา บูรพาสถาพร ครู โรงเรียนวัดไผ่ล้อม กรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
36 นายธีระศักดิ์ แสงดิษฐ์ ครู โรงเรียนมหาราช 7 กรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
37 นางสาวมญช์ปรียา ทองประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่ กรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
38 นายคณิต จิตเจริญทวีโชค ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ ประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปศึกษา  
39 นางวัชรีวรรณ วงศ์ทองดี ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี เลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปศึกษา  
40 นายพิเชษฐ์ ประกอบพร ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี เลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปศึกษา  
41 นางกมลณัช ศรีวิชัย ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี เลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปศึกษา  
42 นางช่อทิพย์ อินแสน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล เลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปศึกษา  
43 นายพงษ์ศักดิ์ สรรสม ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) เลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปศึกษา  
44 นายราเชนทร์ จันทร์เจิม ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) เลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปศึกษา  
45 นางภัทรวรรณ คงสุคนธ์ ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) เลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปศึกษา  
46 นางอารีย์ ศรีสุข ครู โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) กรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปศึกษา  
47 นางสุจิตรา วิโรจนะ ครู โรงเรียนบ้านเบิกไพร กรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปศึกษา  
48 นายกีระติ ชะวะศรี ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี กรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปศึกษา  
49 นางกฤษณา อิ่มเจริญ ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) กรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปศึกษา  
50 นายประยุทธ ณ วังขนาย ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) กรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปศึกษา  
51 นางสาวพิมพ์ลักข์ สามคุ้มพิมพ์ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 104 (บ้านทุ่งกระถิน) กรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปศึกษา  
52 นางรุ่งอรุณ สีคุณ ครู โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว กรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปศึกษา  
53 นางอาภรณ์ มุ่งเมือง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปศึกษา  
54 นายนัทที พัฒนะผล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน ผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปศึกษา  
55 นางสาวอัญชลี เกษสุริยงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 1 ประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
56 นางสุภักดิ์ ภิรมย์แก้ว โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
57 นางสมาพร เดชาฤทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
58 นางฬุริยา อยู่จันทร์ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
59 นางปิยการย์ ครุฑเหิร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
60 นางสาวบุญมา ชุษณะวัคคีย์ ครู โรงเรียนบ้านไทรงาม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
61 นางสาวกรทิพย์ มณีพรายพรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี กรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
62 นางสาวพิมลทิพย์ จาตุรประเสริฐ ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี กรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
63 นางสาวเอราวัณ โพธิสารสกุล ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) กรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
64 นางสาววาสนา สมบูรณ์สิน ครู โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง กรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
65 นางสาวแสงฤทัย วิจารณกรณ์ ครู โรงเรียนบ้านลำพระ กรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
66 นายชาติณรงค์ สุขนา ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี กรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
67 นางอำไพ มาศศิริทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 1 ประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการจัดการศึกษาปฐมวัย  
68 นางปิยรัตน์ โลดโดด ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี เลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการจัดการศึกษาปฐมวัย  
69 นางประชิด พุกปราง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการจัดการศึกษาปฐมวัย  
70 นางสัมพันธ์ สมประสงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี กรรมการกลางการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการจัดการศึกษาปฐมวัย  
71 นางสาวมนัสนันท์ โพธิผลิ ครู โรงเรียนบ้านเขาพระเอก กรรมการกลางการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการจัดการศึกษาปฐมวัย  
72 นางสาวฐานิตา นวลนาง ครู โรงเรียนอนุบาลจอมบึง กรรมการกลางการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการจัดการศึกษาปฐมวัย  
73 นางอาทิตญา เลิศประเสริฐพันธ์ ครู โรงเรียนวัดเพาะลอย (ชุณหะวัตฯ) กรรมการกลางการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการจัดการศึกษาปฐมวัย  
74 นายสิรภพ เพ็ชรเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม ประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
75 นายไกรสิทธิ์ ศิริรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่ง กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
76 นายบุญประคอง โคตรพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 1 กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
77 นางจันทนา โฉมศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
78 นายสมควร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุตะเคียน กรรมการกลางการแข่งขันสุขศึกษาและพลศึกษา  
79 นางสาวปวีณา ปานกลัด ครู โรงเรียนบ้านตะโกล่าง กรรมการกลางการแข่งขันสุขศึกษาและพลศึกษา  
80 นายสุภควัต อ่อนน้อม ครู โรงเรียนบ้านโป่ง กรรมการกลางการแข่งขันสุขศึกษาและพลศึกษา  
81 นายเทพพนม โพธิ์ศรี ครู โรงเรียนวัดป่าไก่(ส่วนประชานุกูล)ในพระบรมราชานุเคราะห์ กรรมการกลางการแข่งขันสุขศึกษาและพลศึกษา  
82 นายวัชรพันธ์ ใบบัว ครู โรงเรียนบ้านท่ามะขาม กรรมการกลางการแข่งขันสุขศึกษาและพลศึกษา  
83 นายอัครเดช เกิ่งพิทักษ์ ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) กรรมการกลางการแข่งขันสุขศึกษาและพลศึกษา  
84 นายไพรัน ใจมั่น ครู โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน กรรมการกลางการแข่งขันสุขศึกษาและพลศึกษา  
85 นายก้องกังวาลย์ แก้วอุย ครู โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง กรรมการกลางการแข่งขันสุขศึกษาและพลศึกษา  
86 นายเทียนชัย เอื่ยมสะอาด ครู โรงเรียนวัดดอนทราย กรรมการกลางการแข่งขันสุขศึกษาและพลศึกษา  
87 นายสำราญ สุขาภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปากท่อ ประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
88 นางทิพยรัตน์ ไชยลังกา ข้าราชการบำนาญ ประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
89 นางอำไพ มาศศิริทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 1 กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
90 นายทันทิตย์ ชอบธรรม ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
91 นายบุญช่วย เอื้ออรุณชัย ข้าราชการบำนาญ กรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
92 นางนฤมล เปลี่ยนแพ ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
93 นายชัยนาท หมื่นศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
94 นางจุรีรัตน์ เอี่ยมละมัย ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
95 นางสาวพจวรรณ์ หนูนารถ ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี กรรมการและเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
96 นางมนิษา อรุณเนตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
97 นางสาวปิ่นมณี จันทร์แฉล้ม ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 กรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
98 นายชนุตร์ เหมือนนามแก้ว ครู โรงเรียนบ้านชัฏเจริญ กรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
99 นางพูนศิริ สุพงศ์ ครู โรงเรียนวัดป่าไก่(ส่วนประชานุกูล)ในพระบรมราชานุเคราะห์ กรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
100 นายวัลลภ เหวันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบำรุง ประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
101 นางสาวภาวรินทร์ รัศมีกอบกุล ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
102 นางสาวรัตนา ศรีวิลัย ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี กรรมการและเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
103 นางมนิษา อรุณเนตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
104 นายอนุวัต ทวีผล ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) กรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
105 นางสาวธิดารัตน์ มณีสงฆ์ ครู โรงเรียนวัดห้วยหมู กรรมการกลางการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
106 นางสาวปาริชาติ โชติช่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเบิกไพร ประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
107 นายสาโรช สัมฤทธิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่นครบาล ประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
108 ส.ต.อ.ไพฑูรย์ เฉลิมดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจอก กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
109 นายบุญประคอง โคตรพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 1 กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
110 นางวีระวรรณ เขียนบัณฑิตย์ ครู โรงเรียนวัดดอนทราย กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
111 นางฉัตรลดา ไวยพารา ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
112 นายฬุริยะ ชัยเดช ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
113 นางสาวปรรณพัชร์ มุกดาเกษม ครู โรงเรียนอนุบาลจอมบึง กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
114 นางสาวนริศรา ซุ่นทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
115 นางวัจนา ชาสิงห์แก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
116 นางประภาพร หงส์แก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
117 นางสาวสังเวียน ศรีสว่าง ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางรุ่งอรุณ สว่างดี หรือ นางสาวเบญจมาศ หลงสมบุญ โทร. 032-327140
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]