รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ในวันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560
ณ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
ระหว่าง วันที่ 23 -24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กหญิงจิดาภา  ไพรเขียว
 
1. นางสายใจ  แคล้วเครือ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรางเฆ่ 1. เด็กหญิงณิชา  จันทร์แก่น
 
1. นางสาวอลิษา  เกตุศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงอรุณี  หลวงงาม
 
1. นางเรณู  พูลสวัสดิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. เด็กชายกัญจน์ภูมิ   ณ บางช้าง
 
1. นางสาวนภา  เอี้ยงกุญชร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาประชานุกูล) 1. เด็กหญิงเขมญาอร  โชติมณี
 
1. นางนิตยา  จงเจริญ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 1. เด็กหญิงนภัสนันท์  นรภัทรคุณานนณ์
 
1. นางวิจิตรา  คณา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม 1. เด็กหญิงกฤษณา  สุขสวัสดิ์
 
1. นายปิยะ  เทพกลาง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 1. เด็กหญิงเกศรา  สนสุทธิ
 
1. นางสาวณฐมน  บัวจันทร์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญท้วม
 
1. นางนริสสา  พันธุ์ศักดิ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทโชติ
 
1. นางวิชุตา  ผึ้งทัศน์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 1. เด็กหญิงนุสรา  อ่อนศิริ
 
1. นางนริสสา  พันธุ์ศักดิ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงณัฎฐา  บวรธรรมรัตน์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญส่งสมนุกูล
3. เด็กหญิงวรฤทัย  เกศทองคำ
 
1. นางมะลิฉัตร  ภู่เพชร
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุศรา  บุญคุ้ม
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กหญิงชลธาร  ภาระหันต์
2. เด็กหญิงพบพร  โฆษิตวรวุฒิ
3. เด็กหญิงพรหมพร  โฆษิตวรวุฒิ
 
1. นางลัดดา  พุฒเอก
2. นางเจตนา  สุวรรณฉวี
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ศิริอ่อน
2. เด็กหญิงนิภา  บางวัด
3. เด็กหญิงปานทิพย์  ทับทิมไทย
 
1. นางอารีรัตน์  เกิดดี
2. นายทวีศักดิ์  ชลาสินธุ์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุขวิลัย
2. เด็กหญิงราชาวดี  บุญเยาว์
 
1. นางระพีพร  คิ้วทวีวิวัฒน์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงกชพรรณ  ปิติรัชโสภณ
2. เด็กหญิงศศิธร  เสือเฒ่า
 
1. นางปรางทิพย์  อุ่นเรือน
2. นางสาวอสมา  จันทร์มล
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 1. เด็กหญิงภัทรจาริน  ร่มโพธิ์
2. เด็กหญิงวนิดา  มณีจันทร์
 
1. นางสาวสุวนา  พิชญะภาคิน
2. นางสาวปรีชญา  ประชุมศรี
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 1. เด็กชายภาคิน  พิมพบุตร
2. เด็กชายสิทธิพร  บุญมา
 
1. นางสาวณฐมน  บัวจันทร์
2. นางสาวดวงใจ  บริรักษ์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ร้อยทา
 
1. นางกนกอร  แป้นคล้าย
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. เด็กชายสิรภพ  พุทธานนท์
 
1. นางสาวลลิตา  ลีละสุทธานันท์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงวนัชพร  ฆ้องประเสริฐ
 
1. นางปัทมา  บำรุงกิจ
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงดวงกมล  สิงคิบุรินทร์
2. เด็กหญิงธันยรัศมิ์  ศรีษะโคตร
3. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  บุศยพงศ์ชัย
 
1. นางวันวิสาข์  ไพศาลนันทน์
2. นางสาวภัทรมน  ประชาญสิทธิ์
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) 1. เด็กหญิงนันทนา   คำเหลือง
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  ม่วงโมรา
3. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  พันธุ์พุฒ
 
1. นายนฤชา  สายหมี
2. นายธนทรัพย์  เขียวดวงดี
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 92.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎรบำรุง 1. เด็กหญิงจิราพัชร  บู่ทอง
2. เด็กหญิงนาถชิดา  สิขิวัตร
3. เด็กหญิงพัชมณ  ทองซ้าย
 
1. นางสาวอรรชลา  ศรัทธาผล
2. นางสาววไลลักษณ์  ปานกล่ำ
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 93.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 1. เด็กหญิงบุณยาพร  ตาละคำ
2. เด็กหญิงปาลิดา  ตะกัง
3. เด็กหญิงศุภวรรณ  เค็ญเจริญ
 
1. นางสาวธาริณี  ชื่นบาน
2. นายวิระ  โชคบัณฑิต
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ทรัพย์เย็น
2. เด็กชายวชิรภัทร  อินทรชาติ
 
1. นางวันวิสาข์  ไพศาลนันทน์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาราช7 1. เด็กชายตรีทเศศ  ฝ่าซ่าย
2. เด็กชายธนวัฒน์  จันทร์ที
 
1. นางรัตนาภรณ์  ทองดอนน้อย
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดด่านทับตะโก 1. เด็กชายพิชญะ  แซ่ลิ้ม
 
1. นางอัศนีย์  สว่างอารมณ์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) 1. เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์โกมุท
 
1. นางราตรี  พันธ์พืช
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) 1. เด็กหญิงประภัสรา  สุพร
 
1. นางราตรี  พันธ์พืช
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 (บ้านหนองเกตุ) 1. เด็กหญิงจิตรทิวา  พรหมสุรินทร์
2. เด็กหญิงตั้งใจ  ชีวังกูร
 
1. นางสาวจารุพร  สาหนองหม้อ
2. นายณัฐยุทธ์  รอดภัย
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) 1. เด็กหญิงจินตนา  กาญจนวาส
2. เด็กชายรัชสิงห์  สมัยเจริญ
 
1. นางวาสนา  อุดมศรี
2. นางสาวสุวพัชร  พรหมแก้ว
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินสี 1. เด็กชายวันธิพัฒน์  เค็ญเจริญ
 
1. นางสาวรัตติยา  ใจมุ่ง
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าไก่(ส่วนประชานุกูล) 1. เด็กชายธีรเดช  ไชยมงคล
 
1. นางสาวสุภาวดี  จันทร์แดง
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กชายกฤติน  อารีย์รบ
2. เด็กชายสรุจ  สุดศรี
3. เด็กชายอภิวิชญ์  เผือกหอม
 
1. นางวาสนา  ชยาภิวัฒน์
2. นางสุรดา  ปัญจพรชัย
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยไผ่ 1. เด็กชายชวัลวิทย์  จันทร์สว่าง
2. เด็กชายพงศภัค  เอี่ยมชื่น
3. เด็กชายวีรชัย  ทองคำ
 
1. นางสาวกริศรา  ชะแลวรรณ
2. นางกัญญ์กุลณัช  ตรีคาม
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  เส็งแดง
2. เด็กหญิงอดิวรรณ  นวมนิ่ม
3. เด็กหญิงอภิชญา  จำรูญจารีต
 
1. นางภรณี  หลาวเพชร
2. นางสาวอภิญญา  ลิงเพ็ชร
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 1. เด็กหญิงชญาพัชชา  เจ๊ะแว
2. เด็กหญิงวันวิศา  ปาทาน
3. เด็กชายสหวัสส์  ลาวทอง
 
1. นางสาวนวียา  สืบทอง
2. นางสาวพัชรินทร์  อโลภะตานนท์
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ 1. เด็กชายกรทักษ์  พงเพา
2. เด็กชายธนเดช  ยินดีรูป
3. เด็กชายวรรธนะ  หมื่นจร
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  ชัยสุวรรณ์
2. นางสาวศิริวรรณ  โพธิ์หนา
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน 1. เด็กชายพิธายพัฒน์  มรรคผล
2. เด็กชายวรัชญ์  สินมั่น
3. เด็กชายสรวิชญ์  เอกจีน
 
1. นางสาวกฤติยาณี  ขุนไชย
2. นางสาวฐิติวรดา  เพริดพริ้ง
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. เด็กหญิงกชนันท์  ผาสุข
2. เด็กหญิงกุลปรียา  เพ็งพงษ์
3. เด็กหญิงปรีญาภรณ์  เอี่ยมพุก
 
1. นางฐิติมา  อุดมพันธ์
2. นางสาวจันทร์จิรา  แตงโต
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยไผ่ 1. เด็กหญิงกาญจนา  แก้วงาม
2. เด็กหญิงณฐิณี  ยิ้มพลาย
3. เด็กหญิงอังคณา  ใบแสง
 
1. นางสาวกริศรา  ชะแลวรรณ
2. นางกัญญ์กุลณัช  ตรีคาม
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ 1. เด็กชายธนเดช  คุ้มสกุล
2. เด็กชายอนุภัทร  เพชรทอง
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  ชัยสุวรรณ์
2. นางสาวชลิตา  จุลกิจวัฒน์
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 92.19 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 1. เด็กชายทินภัทร  สุยาละ
2. เด็กชายอานุภาพ  ด้วงผล
 
1. นางสุมทอง  ประเสริฐจิตร์
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าโขลง 1. เด็กชายจุฑาภัตษ์  เทพอำนวยสุข
2. เด็กชายทนงศักดิ์  อารีรักษ์
 
1. นายสมศักดิ์  ภูมิวงศ์วิวัฒน์
2. นางขวัญจิตต์  ภูมิวงศ์วิวัฒน์
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กชายศักร์สฤษฎ์  พงษ์สิงห์
2. เด็กชายสรวิศ  บำรุงใจ
 
1. นายอภิสิทธิ์  นามเรือง
2. นางนฤมล  เปลี่ยนแพ
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายจิรภัทร  ปลั่งจิรางกูล
2. เด็กชายนรบดี  เหี้ยมหาญ
 
1. นางสาวสังเวียน  ศรีสว่าง
2. นางสาวหทัยรัตน์  สุขศีลล้ำเลิศ
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายกันตภณ  บุญเกตุ
2. เด็กชายโชคชัย  แซ่เล้า
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  สุขศีลล้ำเลิศ
2. นางสาวสังเวียน  ศรีสว่าง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 96.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากท่อ (ปากท่อวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจิรสิตา  พูลผล
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  สายคง
3. เด็กหญิงชัญญานุช  บรรทจิตร
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พรรณรักษ์
5. เด็กหญิงปนัดดา  เกิดสังข์
 
1. นางวัลยา  ศรีโพธิ์อ่อน
2. นางมณฑา  ประเดิมชัย
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงฐิติศิริพรรณ  มีพัฒน์
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  ติ๊ดเหล็ง
3. เด็กชายธเนศพล  นาคบำรุง
4. เด็กหญิงรัญชิดา  บัวงาม
5. เด็กหญิงอริยา  บัวชุม
 
1. นางอนงค์ศิริ  ปัญญาสัทโท
2. นางสาวนิพิฐพร  โกมลกิติศักดิ์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เหนียวแก้ว
2. เด็กหญิงธนพร  นราเก
3. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  รักษาพล
4. เด็กหญิงมนัสวี  มะลิทอง
5. เด็กหญิงศวรรยา  พูลทวี
 
1. นายกิติพล  สาลีผล
2. นางภัชณี  บุญโพธิ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงธนัชพร  แดงอรุณ
2. เด็กหญิงธิสฌากาญจน์  บัวบาง
3. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ปุราตะโน
4. เด็กหญิงพิชชา  พัฒนกุล
5. เด็กหญิงลลนา  นิลจันทร์
 
1. นางอานนท์  หวนระลึก
2. นางสาวรุจิเรศ  ขลิบศรี
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงกัลยกร  บุญยงค์
2. เด็กหญิงจรินทร์ทิพย์  ประเทืองผล
3. เด็กหญิงชนานันท์  ชวดฉิม
4. เด็กหญิงธนภร  เล่นวารี
5. เด็กหญิงศาลิษา  เขียวจินดา
 
1. นางคนึงนิจ  สอาดโฉม
2. นางสาวรัชนีกร  รอดฤทธิ์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 1. เด็กหญิงพนัสดา  พลพิทักษ์
2. เด็กชายพัสกร  เรือนทอง
3. เด็กหญิงวริญดา  มีจอม
4. เด็กหญิงเดือน  ชูฉาย
5. เด็กหญิงเทพอักษร  แจ่มศรี
 
1. นางสาวกัลยา  ภู่ทอง
2. นางพะเยาว์  เขียววงษ์จันทร์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กชายกฤตธนา  อารีย์รบ
2. เด็กชายจิรัฏฐ์  ศรีสงคราม
3. เด็กชายธีรภัทร  สุวรรณวนิช
4. เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  วรรธนะวลัญช์
5. เด็กชายภูมิภัทร  สมบูรณ์
 
1. นายคงเดช  ศรีอุทารวงศ์
2. นายบุรินทร์  รัตนศักดิ์ชัยชาญ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงกรกนก  เกษารัตน์
2. เด็กหญิงกฤตยา  ปาลลา
3. นายฐปนพงษ์  สุดาโมกข์
4. เด็กหญิงปุณยาพร  อินดิบ
5. เด็กหญิงสุดที่รัก  เพิ่มทรัพย์
 
1. นายสุชาย  วิเศษสินธุ์
2. นายสมไชย  กระต่ายทอง
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  โรจนธรรมเจริญ
2. เด็กหญิงจิราพักตร์  นาเทวา
3. เด็กชายจิรายุทธ  คำภูบาล
4. เด็กหญิงชุติมา  ลำไย
5. เด็กชายณฐกร  ขอบทอง
6. เด็กชายถาวร  พิมพิทักษ์
7. เด็กชายธนภัทร  ทะสะภาค
8. เด็กชายธนภูมิ  ปลั่งขำ
9. เด็กชายธีรภัทร  บ่วงรัก
10. เด็กหญิงพรรณวษา  ก๋องแน่น
11. เด็กชายพิเชษฐ์  ผมหอม
12. เด็กชายภูริภัทร  ไชยวัฒน์
13. เด็กหญิงวรรณิดา  จันทร์ใข
14. เด็กหญิงวรารัตน์  จิตกลาง
15. เด็กหญิงสุชาดา  แก้วรัตน์
16. เด็กชายสุธี  มิ่งดอนไกล
17. เด็กชายอัตถศร  เกวียนกระโทก
18. เด็กหญิงเจษนภา  ฟั้นล้อม
19. เด็กชายเอกอาทิตย์  เสนาธรรม
20. เด็กชายไม้เมือง  เอี่ยมกิจ
 
1. นางนันทพร  วิเศษรจนา
2. นายชาญชัย  ล้ำเลิศหล้า
3. นางชมพูนุช  กาบสุวรรณ
4. นายสุรศิลป์  สาระดำ
5. นางสาวสุดากร  ชื่นชมน้อย
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแจง 1. เด็กหญิงกรกกก  เซี่ยงผุง
2. เด็กหญิงจิรพัช  ยอดทอง
3. เด็กหญิงฐิติมา  น้อยใจคง
4. เด็กชายณัฐพล  อรุณแสง
5. เด็กชายณัฐวัฒน์  กำไลทอง
6. เด็กหญิงณิชากร  เซี่ยผุง
7. เด็กชายธนกานต์  สุธาพรต
8. เด็กหญิงน้ำหวาน  -
9. เด็กหญิงปิยภัทร์  แอวงษ์
10. เด็กชายมีชัย  -
11. เด็กชายวรพรต  หลวงโภคา
12. เด็กหญิงศรุตา  แย้มมา
13. เด็กชายศุภกฤต  ไผ่ล้อม
14. เด็กชายศุภวัฒน์  เฉลี่ย
15. เด็กหญิงอัญญารัตน์  ปิ่นแก้ว
16. เด็กหญิงโสภา  วิเศษโยธา
 
1. นายสันติ  ปิ่นหอม
2. นางสาวอุไรวรรณ  หงศ์ศรี
3. นายพยัพย์  มีประเสริฐ
4. นางสาวรัตนาภรณ์  สุขประเสริฐ
5. นางสาวนิโลบล  สังข์ทอง
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงอภิชญา  อารีย์รักษ์
 
1. นางนฤมล  เปลี่ยนแพ
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีวิทยา 1. เด็กหญิงพิชญานันท์  เกตุเตียน
 
1. นางพิมพ์สุดา  เกตุเตียน
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 1. เด็กหญิงสุธิดา  ละม้ายเมือง
 
1. นางอมรรัตน์  ฟักเขียว
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงฐานรัตน์  จิตงามขำ
2. เด็กชายธนธรณ์  แช่มสุวรรณ
 
1. นางอานนท์  หวนระลึก
2. นางสาวรุจิเรศ  ขลิบศรี
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีวิทยา 1. เด็กชายภูรีภัทร  ทวีวงษ์
2. เด็กหญิงเขมิสรา  ฉัตรวุฒิชัย
 
1. นางสาวจิราภรณ์  กลัดเข็มทอง
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เชิดเขว้า
2. เด็กชายพงศกร  อร่ามสร้อย
 
1. นางนริสสา  พันธ์ศักดิ์
2. นางพะเยาว์  เขียววงษ์จันทร์
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  บุตรน้ำเพชร
2. เด็กหญิงจันทิมา  ฤทธิ์จันทร์
3. เด็กหญิงจิตรสินี  บุญเชิญ
4. เด็กชายณัฐดนัย  ชาตินาฝาย
5. เด็กชายณัฐพงค์  จั่นวิลัย
6. เด็กชายณัฐภูมิ  พลชา
7. เด็กชายธนกร  หงษ์สกุล
8. เด็กหญิงธนพรพรรณ  เนียมพุ่มพวง
9. เด็กชายภูวนาท  ขำวงศ์
10. เด็กหญิงสุภาพิชญ์  ม่วงทองเกตุ
 
1. นางสาวชาลิสา  อารีรำลึก
2. นางสาวศิราพร  บุญฤทธิ์
3. นางสาวสุนทรี  อนันโท
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ศรีสอาด
2. เด็กหญิงชุติมา  บานแย้ม
3. เด็กหญิงดวงแก้ว  สุรภาพ
4. เด็กหญิงนันทนา  บุญมา
5. เด็กหญิงนิวาริน  งามเมือง
6. เด็กหญิงปาริชาต  กุ้งโพธิ์
7. เด็กหญิงพรรณพัชร  กลำพบุตร
8. เด็กหญิงพัชรพร  เปียสมุทร
9. เด็กหญิงสุชยา  สุขเลิศวิบูลย์
10. เด็กหญิงอรสา  บุญทวี
 
1. นายกิติพล  สาลีผล
2. นางสาวดวงใจ  บริรักษ์
3. นางภัชณี  บุญโพธิ์
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงจันสัย  สิงห์โต
2. เด็กหญิงณัชญาณ์  ธรรมกิจ
3. เด็กชายธนชาติ  ห่วงทอง
4. เด็กหญิงธนัชชา  อ่างเหล็ก
5. เด็กหญิงนลินทิพย์  ชาศิริ
6. เด็กหญิงพัชรมัย  ชัยวัณณคุปต์
7. เด็กหญิงริณรริณฎา  กิจสมุทร
8. เด็กหญิงวรัชยา  อินทร์พรม
9. เด็กชายอภิรักษ์  เครือเอม
10. เด็กหญิงอรอุมา  เกียกสูงเนิน
 
1. นายประภาส  เปล่งเติม
2. นายวรดนัย  ตรีสุวรรณ์
3. นายศุภฤกษ์  สมคเน
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง 1. เด็กชายณัฐพล  ฤทธิมหา
2. เด็กชายนวย  เปอเป้อ
3. เด็กหญิงบุษกร  บุญเทียน
4. เด็กหญิงมธุรา  พุกุม
5. เด็กหญิงยลดา  กลาโท้
6. เด็กชายสรัล  งิ้วเซอร์
7. เด็กหญิงสาธิดา  แบน
8. เด็กหญิงอรณิชา  บุญเทียน
9. เด็กชายอานนท์  -
10. เด็กหญิงเจน  โจ
 
1. นางสาววณิชนันท์  แก้ววงศ์
2. นายธรรมศักดิ์  จัตุรบุตร
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) 1. เด็กชายจักรพงศ์  ด่านปาน
2. เด็กชายจิรพงษ์  กล้าหาญ
3. เด็กชายดนัย  พุดดี
4. เด็กชายตาแต๊ะ  รักษ์ไทย
5. เด็กชายปภังกร  หนูขาว
6. เด็กชายยี  รักษ์ไทย
7. เด็กชายวุฒิชัย  เกตุวัตร์
8. เด็กชายสถาพร  จิตรดี
9. เด็กชายสมยศ  รักษ์ไทย
10. เด็กชายอุดมทรัพย์  กิจบุญธรรม
 
1. นายสุรเชษฐ์  กาญจนสินธ์
2. นายอัครพงศ์  พรมจรรย์
3. นางสาวบังอร  วรรณฤกษ์งาม
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) 1. เด็กชายณัฐพงษ์  มั่นเมือง
2. เด็กชายธนดล  เหลืองพันเทา
3. เด็กชายธรรมนูญ  ทรัพย์สิน
4. เด็กหญิงประณัตดา  ประทุมรัตนกุล
5. เด็กชายภูรินทร์  ดวงใจ
6. เด็กชายวันชัย  มิสา
7. เด็กชายศรชัย  ห้องส่ง
8. เด็กชายศรไทย  ฮองส่ง
9. เด็กหญิงอารยา  วังนัน
10. เด็กชายเฉลิมพล  แสงใหญ่
 
1. นางชนัญญา  ลักษณะวีระ
2. นายสุรเชษฐ์  กาญจนสินธ์
3. นายอัครพงศ์  พรมจรรย์
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก 1. เด็กชายกรวิชญ์  ทองเจริญ
2. เด็กชายคฑาเทพ  ยอดทอง
3. เด็กชายณัฐนัย  ระดมงาม
4. เด็กชายณัฐวัตร  มูลอุดม
5. เด็กชายธนชัย  ท้าวพิมพ์
6. เด็กชายธีร์ธวัช  โสภา
7. เด็กชายปัญจพัฒน์  สมอเทศ
8. เด็กชายมนูญ  มูลทรัพย์
9. เด็กชายรังสิมันส์  มูลทรัพย์
10. เด็กชายอิราวัฒน์  เทพสวัสดิ์
 
1. นายเดชณรงค์  อมกระโทก
2. นายธวัชชัย  แหว่กระโทก
3. นางสาวพัชรี  ซิ้มเล่มกิม
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 1. เด็กหญิงจินดาพร  บ่อทองคำ
2. เด็กหญิงทิชา  ทนงจิตร
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  เต็มเปี่ยม
4. เด็กหญิงปวันรัตน์  สมศรี
5. เด็กหญิงวิมล  เกิดลาภ
6. เด็กหญิงศิวิไล  ทองมินทร์
7. เด็กหญิงสุกัญญา  สารีเกิด
8. เด็กชายสุนิวัฒน์  วัฒนเสวี
9. เด็กหญิงอรอุมา  สิทธิโฉม
10. เด็กหญิงเพชรลดา  สุริยกานนท์
 
1. นางสาวจิราพร  ประพัศรานนท์
2. นายพิสิทธิ์  แสนกล้า
3. นางสาวชลิตตา  ไกรศิริ
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กชายกฤตกร  หอมสุด
2. เด็กชายณภัทร  ชาญนำสิน
 
1. นายประภาส  เปล่งเติม
2. นายสมพงษ์  พจนประทุม
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาราช7 1. เด็กหญิงอสมา  แจ่มสุวรรณ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  บัวนาค
 
1. นายฉลอง  คงมั่น
2. นายชัชวาล  ทองแยว
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงโบว์  คำพุ
 
1. นางธนพร  ภูมิวงศ์วิวัฒน์
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 93.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเบิกไพร 1. เด็กหญิงศลิษา  ธนูศรี
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ฉิมมะ
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  คงกะพันธ์
 
1. นางสาววรพรรณ  จำปาเทศ
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินสี(สาขาบ้านลานคา) 1. เด็กชายยางซอน  -
 
1. นางสาวกนกวรรณ  พวงระหงษ์
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  บุญทอง
 
1. นางธนพร  ภูมิวงศ์วิวัฒน์
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายปัณณทัต  ปรัชญาดำรงพล
 
1. นายราเชนทร์  จันทร์เจิม
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงพิชชานันท์  ประเสริฐศิลป์
 
1. นายราเชนทร์  จันทร์เจิม
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เดชารุ่งโรจน์
 
1. นายราเชนทร์  จันทร์เจิม
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินสี(สาขาบ้านลานคา) 1. เด็กหญิงญาตา  -
2. เด็กหญิงดอกไม้  -
 
1. นางสาวพรภิรมย์  บุญเสงี่ยม
2. นายบุญตา  คำทา
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม 1. เด็กหญิงสุนิสา  หนูเจริญ
2. เด็กหญิงอัญชุลี  ขำยินดี
 
1. นายนิเวช  รอดบำเรอ
2. นางกัลณิกา  ศรีสุวรรณ
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงพียาดา  แตงอ่อน
2. เด็กหญิงพีรดา  สาวสุดชาติ
 
1. นายราเชนทร์  จันทร์เจิม
2. นางฬุริยา  อยู่จันทร์
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงชนมน  อมดวง
 
1. นายราเชนทร์  จันทร์เจิม
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงชยานันต์  ดำรงค์เวช
2. เด็กหญิงพิชญา  นำผล
3. เด็กหญิงลักษิกา  ถิ่นวงษ์เกอร์
 
1. นางบุษรา  มีอนันต์
2. นายสมาน  ศิลปคง
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินสี 1. เด็กชายธีรศิลป์  ทองไร่
2. เด็กชายวันชัย  -
3. เด็กชายศราวุฒิ  บุญมี
 
1. นางสาวรัตติยา  ใจมุ่ง
2. นางชลฎา  อุดแสน
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กชายเทะเกะ  จาจ้า
2. เด็กชายแอชุ  จอฉะ
3. เด็กชายโพนิ  จาจ้า
 
1. นางสาวแพรวพรรณ  พฤฒาสัจธรรม
2. นางสาววิชชุดา  กีไพบูลย์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิกุลทอง (แปลกประชาคาร) 1. เด็กชายรัชพล  สิงห์โต
 
1. นายไชยสิทธิ์  ชมชื่น
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 86.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยไผ่ 1. เด็กหญิงกุสุมา  สินทบ
 
1. นายพิพัฒน์พันธ์  จันทร์มณี
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางงาม 1. นางสาวพรรณลักษณ์  เฉลิมทรง
 
1. นางฉันทนา  นุตวงษ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 86.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยไผ่ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ทับทิมทอง
 
1. นายพิพัฒน์พันธ์  จันทร์มณี
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 88.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กหญิงณัฐชรี  ปั่นปัด
 
1. นายอนุวัฒน์  แก้วระวัง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ใจดี
 
1. นายสันติสุข  อนันตศิริ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 86.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (เจริญราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กหญิงสุพิชญา  วรกานตพล
 
1. นายปรีชา  ปรีชาโชติ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางงาม 1. เด็กหญิงภานุมาศ  ชัยสิทธิ์
 
1. นางสาวชนันท์ภัสส์  แก้วมาลา
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (เจริญราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ใชยอนุกูล
 
1. นางสาววันดี  จันทร์เกตุ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางงาม 1. เด็กหญิงวิธิตา  ศรีทอง
 
1. นางสาวชนันท์ภัสส์  แก้วมาลา
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 92.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงวิชญาพร  ชาปู่
 
1. นางสาวสุชญา  ศรีอริยะกุล
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาราช7 1. เด็กหญิงปริยฉัตร  มหิรัญ
 
1. นายบุญญฤิทธิ์  หอมเขียน
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กหญิงปํณฑิตา  ศรีนวลจันทร์
 
1. นางนิอร  ศรีนวลจันทร์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางงาม 1. เด็กหญิงสุภาพร  ชาวนาแปน
 
1. นางสาวชนันท์ภัสส์  แก้วมาลา
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กชายรัตนพงษ์  เทพสวัสดิ์
 
1. นายประจักษ์  ศรีนวลจันทร์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายอิสระ  จันทรา
 
1. นางสาวเฉลิมขวัญ  จ้านสกุล
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กหญิงพฤกษา  กันดีลัง
 
1. นายประจักษ์  ศรีนวลจันทร์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 1. เด็กหญิงนัฐกานต์  ก้องวงศ์
 
1. นางสาวจิราพร  ประพัศรานนท์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (เจริญราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ใชยอนุกูล
2. เด็กชายถิรวัฒน์  เชิดโคกสูง
3. เด็กหญิงประภัสสร  คำโมวิทยาโยธิน
4. เด็กหญิงปิยาภรณ์  พระจะเกิด
5. เด็กหญิงวรกัญญา  ศุภชัย
6. เด็กหญิงวิชุดา  มงคลธนะชัย
7. เด็กชายสุทธิกานต์  จำรัสศรี
8. เด็กหญิงสุพิชญา  วรกานตพล
9. เด็กชายอภิพัฒน์  อิ้นมณี
 
1. นายปรีชา  ปรีชาโชติ
2. นายนิพนธ์  ภิรมย์แก้ว
3. นางสาววันดี  จันทร์เกตุ
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  โพธารส
2. เด็กชายจิณณภัทร  มีถาวร
3. เด็กหญิงชนิดาภา  ฉวีหาญ
4. เด็กหญิงฐิติภักดิ์  ปานอุทัย
5. เด็กหญิงธนันท์ชนก  อ่อนคำสี
6. เด็กชายธาดา  ศรีเจียม
7. เด็กชายนิติวัฒน์  จันทร์ชิต
8. เด็กชายปกรณ์  ยงค์อำนวย
9. เด็กชายปฎิพล  เมืองแสงธรรม
10. เด็กหญิงปํณฑิตา  ศรีนวลจันทร์
11. เด็กหญิงพฤกษา  กันดีลัง
12. เด็กชายภัทรพล  จาวผลิผล
13. เด็กหญิงรวิภา  ยงค์อำนวย
14. เด็กชายรัตนพงษ์  เทพสวัสดิ์
15. เด็กชายวินิตนันท์  ทองเอีย
 
1. นางนิอร  ศรีนวลจันทร์
2. นายจิรศักดิ์  จันทรัตทัต
3. นายประยงค์  ยงค์อำนวย
4. นายประจักษ์  ศรีนวลจันทร์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงกานต์พนิตา  ทองรื่น
2. เด็กชายณกร  หินอ่อน
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  อรุณปาน
4. เด็กหญิงธัญสิริ  สุขานันท์
5. เด็กชายนวรรณวัฒน์  ม่วงงาม
6. เด็กหญิงบุษย์  ช่วยเกิด
7. เด็กหญิงวิชญาพร  ชาปู่
8. เด็กหญิงสุชาดา  วงศ์สี
9. เด็กชายอนวัช  ศรเดช
10. เด็กชายอิทธิพงศ์  หินอ่อน
 
1. นางสาวสุชญา  ศรีอริยะกุล
2. นางวัชรีวรรณ  วงศ์ทองดี
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  โพธารส
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  แก้วพฤกษ์
3. เด็กหญิงจินาภา  สิมลิ้ม
4. เด็กชายจิระวัฒน์  ละเภท
5. เด็กหญิงชนาภา  เม็ดบัว
6. เด็กหญิงญาณิศา  แซ่ว่อง
7. เด็กหญิงณัฐวรรณ  วรวาท
8. เด็กหญิงณัฐสุดา  จาอ่อน
9. เด็กหญิงธนภรณ์  ผิวนิล
10. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  แสงสว่าง
11. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุตะคาร
12. เด็กชายนคร  เส็งสุย
13. เด็กหญิงนริญญา  ครองรูป
14. เด็กหญิงปรีชญา  สันทัด
15. เด็กหญิงพีรกานต์  ภู่ระหงษ์
16. เด็กหญิงฟองจันทร์  อาศน์สุวรรณ
17. เด็กชายรัฐภูมิ  พินอยู่วงษ์
18. เด็กหญิงวชิราภรณ์  สุขรักษ์
19. เด็กชายสุธี  บัวขาว
20. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ชีวันโชติบัณฑิต
 
1. นายประจักษ์  ศรีนวลจันทร์
2. นางนิอร  ศรีนวลจันทร์
3. นายจิิรศักดิ์  จันทรัตทัต
4. นายประยงค์  ยงค์อำนวย
5. นางเจตนา  สุวรรณฉวี
6. นางสาคร  ยงค์อำนวย
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กหญิงจิรภัสสร  เนียมเตียง
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  วงศ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงธารารัตน์  คำป้อม
4. เด็กชายธีรพล  เข็มพับ
5. เด็กหญิงนลินี  สุดละม่อม
6. เด็กหญิงนันทพร  วงศร
7. เด็กหญิงบัวชมพู  วิจิตรานนท์
8. เด็กชายบารเมษฐ์  กล้าผจญ
9. เด็กหญิงปวีณา  โฉมนก
10. เด็กหญิงพรรณี  หงษ์สัมฤทธิ์
11. เด็กชายพิรุณพร  จันทร์เรือง
12. เด็กหญิงภาวินี  คงโพธิ์
13. เด็กหญิงวรรณนภา  หารประชุม
14. เด็กหญิงวาสนา  ศรีชาวงษ์
15. เด็กชายศรันย์  นิ่มนวล
16. เด็กชายศิวกร  นุชพันธ์
17. เด็กหญิงสิรินทรา  มาชิต
18. เด็กหญิงอนัญลักษณ์  สินธุ์เจริญ
19. เด็กชายอนุกูล  ราชดี
20. เด็กชายเทพรัตน์  แว่นแก้ว
 
1. นายณรงค์ศักดิ์   ปิ่นเกตุ
2. นายอนุวัฒน์  แก้วระวัง
3. นายสันติสุข  อนันตศิริ
4. นางสาวอภิญญา  ลมมูลตรี
5. นางณัฐฐิญา  นันท์รัตน์ไกร
6. นายสิทธิชัย  บำรุงสุข
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงชิดชนก  เพ็ญสุภา
2. เด็กชายธิษฐ์ณภัทร  ธิรามนตร์
3. เด็กชายปุรเชษฐ์  อุ่นเมือง
4. เด็กชายสิทธิพร  พลอยเพ็ชร์
5. เด็กชายอัมรินทร์  ชิดพันธ์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  สรรสม
2. นายธีรศักดิ์  ยืนยง
3. นายศักดิ์สยาม  จันทร์ธานี
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะขามเอน 1. เด็กชายตันติกร  พ่อค้าช้าง
 
1. นางละมัย  ก๊กพิมาย
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 1. เด็กชายจีรศักดิ์   รักสุรินทร์
 
1. นางทิพย์วรรณ  สามเรืองศรี
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงสุกานดา  รัตนานนท์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุศรา  บุญคุ้ม
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงอลิษา  พวงไธสง
 
1. นายเสกสรร  ศักดาคาร
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) 1. เด็กชายณัฐดนัย  ชาตินาฝาย
 
1. นายนรากร  คำโสภา
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายธิษฐ์ณภัทร  ธิรามนตร์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  สรรสม
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงวิลาสิณี  เนียมศรี
 
1. นางอนงค์ศิริ  ปัญญาสัทโท
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพเนินพลู 1. เด็กหญิงวรัญญา  จินดาพงษ์
 
1. นางสาวสมพร  เอี่ยมขำ
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กชายณัฐกฤษ  ลดารัตน์
 
1. นางคนึงนิจ  สอาดโฉม
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายสหราช  จำนงค์บุตร
 
1. นางพนิดา  ทำเสร็จ
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงมุนันฑิตา  ศรีสุวรรณ
 
1. นายอนุสรณ์  ยอแซฟ
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพเนินพลู 1. เด็กหญิงวรัญญา  จินดาพงษ์
 
1. นางสาวสมพร  เอี่ยมขำ
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กชายณัฐกฤษ  ลดารัตน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุศรา  บุญคุ้ม
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 1. เด็กชายจีรศักดิ์   รักสุรินทร์
 
1. นางทิพย์วรรณ  สามเรืองศรี
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กหญิงโชติกา  อำพันธ์ุ
 
1. นายภูชิต  ศิริเอก
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง 1. เด็กหญิงมูมู  บุญดี
 
1. นางสาวลักษณา  ร้อยแก้ว
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติมา  บุญประจวบ
2. เด็กชายชนุดม  คล้ายเพ็ชร
3. เด็กหญิงทิพปภา  วงศ์มณีประทีป
4. เด็กหญิงธัญพิชชา  สยัดพานิช
5. เด็กหญิงธันสธร  สังข์ทอง
6. เด็กชายปฐมพร  วงศ์อักษร
7. เด็กหญิงพัทธนันท์  จุลสวัสดิ์
8. เด็กชายภูมิรพี  พงศ์เนตรวิไล
9. เด็กหญิงรุ่งนภา  ศรีนิล
10. เด็กหญิงวาริศา  สีนวล
11. เด็กหญิงสุกัลป์ณิช  สระศรี
12. เด็กหญิงอนัญญา  อิงณัฐวัศ
 
1. นายกิตติพันธ์  อรรคเจริญวงศ์
2. นายธีระพงษ์  หาญคำภา
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงณฐมน  พันธุ์ศักดิ์
2. เด็กชายธนวัฒน์  บุญเลิศ
3. เด็กชายบวรทัต  ทิตย์บำรุง
4. เด็กชายปิยบุตร  กิมจันทร์
5. เด็กหญิงพุทธธิดา  คงเมือง
6. เด็กชายภาณุพงศ์  กาญจนะวสิต
7. เด็กหญิงลลนา  พูลเกษม
8. เด็กหญิงศศิเกตุ  แก่นพุฒ
9. เด็กชายหงสราช  โอบอ้อม
10. เด็กหญิงโกลัญญา  หิรัญพงศ์ชัย
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  สรรสม
2. นายธีระศักดิ์  ยืนยง
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงกชกร  ชนะภัย
2. เด็กหญิงกชพรรณ  บำรุงสุข
3. เด็กหญิงกชมน  พิทยารัตน์
4. เด็กหญิงกรกช  กลัดใบไม้
5. เด็กหญิงกรกนก  หลิมเล็ก
6. เด็กหญิงกัลย์สินี  กิตติสุขตระกูล
7. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ศิวิลัย
8. เด็กชายคุณานนท์  มณีจันทร์
9. เด็กหญิงชนิดาภา  ตันกำเนิด
10. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เล็กพ่อ
11. เด็กหญิงญพิภา  บุญเลิศ
12. เด็กหญิงณัฐณิชา  เพชรสุวรรณ
13. เด็กหญิงทิพวัลย์  ธีรมีชัย
14. เด็กหญิงธนัญชนก  เอี่ยมลอยพันธุ์
15. เด็กหญิงธัญพร  ทองพรหม
16. เด็กหญิงนิจวิภา  อาสายศ
17. เด็กชายปวริศ  บุญปกครอง
18. เด็กหญิงปวิชญา  ใจแสน
19. เด็กหญิงพิมพ์มาพิกา  แก้วจุฑานิติ
20. เด็กหญิงพิราวรรณ์  หลวงพิทักษ์
21. เด็กหญิงภัทรสุดา  คงอุดมเกียรติ
22. เด็กหญิงภาวินี  ไม้แก้ว
23. เด็กหญิงรุจิสา  ลิขิตมาลา
24. เด็กหญิงวริศรา  ชนะกุล
25. เด็กชายวาระทัต  วีระเศรษฐ์ศิริ
26. เด็กชายสิรภพ  ขาวสะอาด
27. เด็กหญิงสุกานดา  รัตนานนท์
28. เด็กหญิงอชิรญา  ตู้จินดา
29. เด็กหญิงอุรัสยา  พิทักษ์สินธุ์
30. เด็กชายเอกภพ  จันทโรจนีย์
31. เด็กหญิงโชติกา  คำมหา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุศรา  บุญคุ้ม
2. นายพิเชษฐ์  ประกอบพร
3. นายโชคชัย  แคใหญ่
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเบิกไพร 1. เด็กหญิงฑิมพิกา  อินทุประภา
2. เด็กชายณัฐพล  บุตรน้ำเพชร
3. เด็กหญิงปัณวรรธน์  บุตรน้ำเพชร
4. เด็กชายพงศธร  นิดน้อย
5. เด็กหญิงวิลิญา  เย็นใจ
6. เด็กหญิงศรัญญา  เจริญตา
7. เด็กชายศุภโชค  สายหมี
8. เด็กชายสุรชัช  แซ่อุ่น
9. เด็กชายสุรพัศ  แซ่อุ่น
10. เด็กหญิงเขมิกา  แดงประเสริฐ
 
1. นางสุจิตรา  วิโรจนะ
2. นางดาหวัน  วรรณาโส
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงญาณิศา  พุกท่าไม้
 
134 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 1. เด็กชายก้องภพ  ปลูกบุญทรง
2. เด็กชายณัฐพล  แหวนคำ
3. เด็กชายตันติกร  ภู่ระหงษ์
4. เด็กชายธนธรณ์  จันทร
5. เด็กหญิงมาริษา  ขันแก้ว
6. เด็กหญิงศุภมาส  ตาลำ
7. เด็กหญิงสัญจิตา  โกมลเปลิน
8. เด็กหญิงอภิยดา  มั่นคง
9. เด็กหญิงอัญชลี  พงษ์ทอง
10. เด็กชายเจษฎา  เมฆนาคา
 
1. นางพรศิลป์  เหวันต์
2. นางรชยา  หวานแหลม
 
135 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กหญิงชัญญารัตน์  เขียวคราม
2. เด็กหญิงธนิตา  ฉัตรเงิน
3. เด็กหญิงวริศรา  วิเชียรชูตระกูล
4. เด็กหญิงวิมลมาศ  สุขเกษม
5. เด็กหญิงสุวดี  น้อยสม
6. เด็กหญิงเบญญาภา  ตันวัฒนเสรี
 
1. นางสุภาภรณ์  ศรีนวลจันทร์
2. นางวีรวัลย์  ไผ่สมบูรณ์
3. นางสาวนงลักษณ์  ซุ่นเส้ง
 
136 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ดาพันธ์
2. เด็กหญิงวิลัยพร  โพธิ์ตุ่น
3. เด็กหญิงสิริพร  รัศมี
4. เด็กหญิงอรัญญา  แซ่ลิ้ม
5. เด็กหญิงอริสรา  ยอดยิ่ง
6. เด็กหญิงอริสา  แซ่ลิ้ม
 
1. นางโสภี  สุขเจริญ
2. นางดวงกมล  อุดมศรี
3. นางสุมาลี  แกล้วกล้า
4. นางกวินณา  นาขาม
 
137 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  มนูญญา
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  มาสุข
3. เด็กหญิงดลพร  ชมภูนุช
4. เด็กหญิงทิพาพร  เพชรรามวงศ์
5. เด็กหญิงธนภสร  บุตรแสนภูมิ
6. เด็กหญิงนงนภัส  บุตรแสนภูมิ
7. เด็กหญิงปภานิจ  ชิ้นปิ่นเกลียว
8. เด็กหญิงสุทธิดารักษ์  กาฬดิษฐ์
 
1. นางกมลณัช  ศรีวิชัย
2. นางสาวเวธกา  เวสสุวรรณ์
3. นางสาวชนัญชิดา  เมฆคลี
4. นางสมศรี  มีจำรัส
 
138 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เชื่้อทอง
2. เด็กหญิงณิชากร  เก่งกล้า
3. เด็กหญิงธนวรรณ  โตตาบ
4. เด็กหญิงนันทัชพร  อร่ามหนุน
5. เด็กหญิงบงกชพร  พลภักดี
6. เด็กหญิงศรัณย์พร  แสงงาม
7. เด็กหญิงสุวิชาดา  เฮงไชโย
8. เด็กหญิงอังศุมาลิน  หนองนา
 
1. นางภัทรวรรณ  คงสุคนธ์
2. นางพัณณ์ชิตา  เทพธรรม
3. นางสาคร  โรจนสาครบุตร
4. นางมุกดา  เสมสวัสดิ์
 
139 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 89.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงชิชณา  ยิ่งเมือง
2. เด็กหญิงณัฐพร  อรุณพูนทวี
3. เด็กหญิงธัญญณัฐ  บุญหู้
4. เด็กหญิงธัญดา  เปียวิเศษ
5. เด็กหญิงนิมมานรดี  อินทรวัตร
6. เด็กหญิงภัทรภร  สรรเสริญ
7. เด็กหญิงวิลาสินี  ทองสุข
8. เด็กหญิงวีระการต์  สว่างวงษ์
9. เด็กหญิงศศิรัฎชา  ศรีสว่าง
10. เด็กหญิงศุวพร  จันทรโคตร
11. เด็กหญิงอังคณา  สมพิทักษ์
12. เด็กหญิงอาภัสรา  แย้มชุมพร
13. เด็กหญิงเกวลี  แก้วเจริญสุข
14. เด็กหญิงแพวา  ลำบุตร
15. เด็กหญิงโสภิดา  เจริญสุข
16. เด็กหญิงโสภิสรา  กุศลอภิบาล
 
1. นางกมลณัช  ศรีวิชัย
2. นางสาวเวธกา  เวสสุวรรณ์
3. นางสาวชนัญชิดา  เมฆคลี
4. นางสมศรี  มีจำรัส
5. นายบัณฑิต  ประพันธ์
 
140 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยไผ่ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ธานีรัตน์
2. เด็กหญิงชมพู่  สีนวล
3. เด็กหญิงรัญชิดา  สุดจิรัต
4. เด็กหญิงรัตน์ติยาภรณ์  แก้วคำ
5. เด็กหญิงวรรณภา  ไม้หอม
6. เด็กหญิงวิไลพร  มูลสวัสดิ์
7. เด็กหญิงสุพรรษา  หาญชนะ
8. เด็กหญิงสุรดา  ดีเกตุ
9. เด็กหญิงอาสิมา  ผาสุก
10. เด็กหญิงเกสร  อารมณ์ปลื้ม
11. เด็กหญิงเตาะ  ผิวดี
12. เด็กหญิงเนตรดาว  บุญศิริ
 
1. นางสาวกรภัทร  วงษ์ปาน
2. นายพิพัฒน์พันธ์  จันทร์มณี
3. นายนิวัฒน์  เทพสุคนธ์
4. นางสาวเกศนภา  โยธาจักร
5. นางสาวกริศรา  ชะแลวรรณ
 
141 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตาหลวง 1. เด็กชายนพคุณ  รอดแสง
2. เด็กชายพัชรพล  ยอดยิ่ง
3. เด็กชายศิริธร  เอี่ยมจำรัส
4. เด็กชายสหภาพ  สำลี
5. เด็กหญิงสุจิตรา  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  ติบรรเทิง
2. นางสาวอังษฎามาศ  เทียนมนต์
 
142 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก 1. เด็กชายณัฐพงศ์  กลัดเงิน
2. เด็กชายเอกลักษณ์  เหินสว่าง
 
1. นายเจริญ  สิทธิทองจันทร์
2. นางพิศมัย  เตียวเย
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายศุภณัฐ  ศรีวีระกุล
 
1. นางรวงอรุณ  ศรีประเสริฐ
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 90.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงพรนภัส  กิจจะ
 
1. นางชูศรี  จิรชวาลวิสุทธิ์
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายชยาวัทน์  ภู่ฮะ
 
1. นางพนิดา  ทำเสร็จ
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายศิวกร  ศรีวีระกุล
 
1. นางสาววันวิสาข์  จันทะสอน
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  สุดา
 
1. นางสุภักดิ์  ภิรมย์แก้ว
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กชายพศิน  มาไพศาลทรัพย์
 
1. นางสาวภวันตี  เจริญวงศ์
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายสิทธินนท์  เบ็ญจวรรณ์
 
1. นางฬุริยา  อยู่จันทร์
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ประนางรอง
2. เด็กหญิงจิตสุภา  บัวยม
3. เด็กชายชยุต  จอรถ
4. เด็กหญิงพรสวรรค์  สุขปรีชา
5. เด็กชายสรัลชา  เวนะ
 
1. นางสาวกัลยา  แซ่เตียว
2. นางอัจฉรา  พลไชยะ
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงกชกร  จียาศักดิ์
2. เด็กหญิงแพรวา  เนตรนิรมล
 
1. นางสาวรัตนชนก  เมืองเชียงหวาน
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงศศิชา  กาญจณเมธี
2. เด็กหญิงอริสษา  มีแล้ว
 
1. นางสาววิริยา  ศิลสวัสดิ์
2. MissHuang  Zhou
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงกัลยกร  เฮงจิตตระกูล
2. เด็กชายแดเนียล  พรมทัศน์
 
1. นายอำนาจ  จิรชวาลวิสุทธิ์
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงญาณี  เอี่ยมสะอาด
2. เด็กหญิงฐิตาภา  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางสุภักดิ์  ภิรมย์แก้ว
2. นางฬุริยา  อยู่จันทร์
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 1. เด็กชายชยพันธ์  กาทอง
2. เด็กชายณัฐพล  เดิมสันเทียะ
3. เด็กหญิงทิพยกฤตา  พุทธช่วย
4. เด็กหญิงรัตจินันท์  ทองสุข
5. เด็กชายวรากร  วงศ์เดือน
6. เด็กหญิงสุภัทรตรา  จำปารัตน์
 
1. นางสาวสุทธินี  สาลาสิน
2. นายจรูญ  ฟากฟื้น
3. นางณัฐกฤตา  ฮวบขำ
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 1. เด็กชายธนพิสิษฐ์    ขุนนะรา
2. เด็กชายนันทกร    คุ้มวงษา
3. เด็กหญิงนันธิตา  ผ่องแผ้ว
4. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ฉิมสกุล
5. เด็กหญิงสุพรรษา  พงษ์สุวรรณ
6. เด็กชายหิลัญ    เย็นใจ
 
1. นางสาววรพรรณ   จำปาเทศ
2. นางสาวสุวารี   สุกเสาร์
3. นางสาวพัตรพิมล  อาจหาญ
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 1. เด็กชายชนินทร์  ยานบุญ
2. เด็กชายชัยวุฒิ  เลี้ยงอำนวย
3. เด็กชายนิธิ  เยาวราช
4. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ดรชาม่วง
5. เด็กชายภูรินทร์  จ้อยประเสริฐ
6. เด็กชายวิรชัย  อำนวยผล
7. เด็กชายวุฒิชัย  เพิกโสภณ
8. เด็กชายอานัด  โกโฮม
 
1. นายวิระ  โชคบัณฑิต
2. นางสาวภาวิณี  เลี้ยงอำนวย
3. นางอมรรัตน์  โสภานิช
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงกฤชษา  จงเกื้อตระกูล
2. เด็กหญิงกวินนาถ  น่วมด้วง
3. เด็กหญิงจิดาภา  ศุภอักษร
4. เด็กหญิงธวัลรัตน์  นิมมานุทย์
5. เด็กหญิงปารวีร์  สวาทห้อง
6. เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  สะนะพันธ์
7. เด็กหญิงภรณภัส  กันณะ
8. เด็กหญิงศศิวิมล  บุหลัน
9. เด็กหญิงอิงคสุดา  อุตตะมะ
 
1. นางนฤมล  เปลี่ยนแพ
2. นางสาววาสนา  เกิดมงคล
3. นางหฤทัย  เพลากรณ์
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าไก่(ส่วนประชานุกูล) 1. เด็กชายจักรินทร์  แสนพลเมือง
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  คำหาญ
3. เด็กหญิงธนัญญา  แสงจันทร์
4. เด็กหญิงพรรัตนา  ฟังสำเนียง
5. เด็กหญิงวรกมล  ลำภา
6. เด็กหญิงสุณัฐชา  งามเอนก
7. เด็กชายสุทัศ  มั่นคง
8. เด็กหญิงสุวนันท์  ฟากฟื้น
9. เด็กหญิงเมธาพร  หอมสนิท
10. เด็กชายไกรวิชญ์  ทองแดง
 
1. นางพูนศิริ  สุพงศ์
2. นางสาวพรพรรษา  ธรรมวิชิต
3. นางสาวปิยมณฑ์  เสือช้าง
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ศรีวรานนท์
2. เด็กชายปณกรณ์  มิตรดี
3. เด็กหญิงวนัชพร  ทองเอีย
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  นานคงแนบ
2. นางสาววาสนา  เกิดมงคล
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82.03 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  เทาตัน
2. เด็กหญิงอุริสยา  กุหละ
3. เด็กหญิงเส้นหมี่  จิโพ้
 
1. นางสาวกัลยา  แซ่เตียว
2. นายสมบูรณ์  สิทธิทองจันทร์
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  กุลโสภณ
2. เด็กหญิงรื่นฤดี  ปรีเปรมโอษฐ์
3. เด็กหญิงสิริยากร  จันทวงศ์
 
1. นางสาวปรีชญา  ประชุมศรี
2. นางกัลยานี  เต็มชื่น
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงฐิตาภา   จันทร
2. เด็กหญิงฐิติมา  นุ่มรอด
3. เด็กหญิงธิติมา  ฟองน้ำ
 
1. นางขวัญจิรา  กำไลศักดิ์
2. นางชิดชม  เปลื่องชนะ
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางงาม 1. เด็กหญิงปิยพร   ทวิ
2. เด็กชายศุภกร   สมพิทักษ์
 
1. นางสาวชนันท์ภัสส์   แก้วมาลา
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 1. เด็กชายกฤษณะ  พลโยธา
2. เด็กชายพงษ์ไพร  แสงไกร
 
1. นางพิชญา  กองแดง
2. นายณัฐพงษ์  พวงประดิษฐ
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงอภิญญา  พุฒหอมรื่น
2. เด็กชายโกเมศ  ทรัพย์ประสงค์
 
1. นายสมไชย  กระต่ายทอง
2. นางสาววิไลลักษณ์  มณีรัตน์
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายบุรัสกร  บุตรแก้ว
2. เด็กชายพีรวิชญ์  ชื่นกรมรักษ์
 
1. นางชลลดา  จารุภา
2. นางสาวธิดารัตน์  สังข์อนันต์
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  -
2. เด็กหญิงพรไพลิน  อาทรสิริรัตน์
 
1. นายสมไชย  กระต่ายทอง
2. นางสาวธิดารัตน์  สังข์อนันต์
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงจิตทิวา  แก้วโชติ
2. เด็กหญิงสริยา  พวงอินทร์
 
1. นายประสิทธิ์  รำพรรณ์
2. นายอนุวัต  ทวีผล
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิกุลทอง 1. เด็กหญิงศิริพร  สีนวล
2. เด็กหญิงสุธาวัลย์  จันทร์ทอง
 
1. นางสาวรุจิรัตน์  สวัสดิ์รักษา
 
171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กชายณรงค์วิทย์   สุขสมัย
2. เด็กหญิงภัทรียา   ทองดอนพุ่ม
 
1. นายปรัชญา  พุกอินทร์
2. นางชมัยภรณ์  เพชรเทียนชัย
 
172 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงดวงกมล  ชมเชย
2. เด็กหญิงสโรชา  เขียวหอม
 
1. นายสมไชย  กระต่ายทอง
2. นายสุชาย  วิเศษสินธุ์
 
173 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบำรุง 1. เด็กหญิงกนกนุช  กิ่งรางสาตร์
2. เด็กหญิงนภัสนันท์  พูลทรัพย์
 
1. นางจันทนา   มาประเทียบ
2. นางสาวจิราภรณ์  เป้กลาง
 
174 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ปานเรือง
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์   เสนาธรรม
 
1. นางสาวศฐาปตีห์   มาประดิษฐ์
2. นายณรงค์ศักดิ์   ปิ่นเกตุ
 
175 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 (บ้านหนองเกตุ) 1. เด็กหญิงกชพร  ญาติดุสดี
2. เด็กหญิงศศิพิมพ์  แย้มผล
3. เด็กหญิงสาธิตา  ผลเจริญ
 
1. นายณัฐยุทธ์  รอดภัย
2. นางสาวดลใจ  ฆารเรือง
 
176 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 1. เด็กชายณฐกร  อินทร์ให้ฤกษ์
2. เด็กชายทศพล   ค้นหาสุข
3. เด็กชายภุชงค์  พันธ์โชติ
 
1. นายฑีฆายุ   ปรางจันทร์
2. นางชิดชม   เปลื่องชนะ
 
177 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงนภารัตน์  รัตนสุนทร
2. เด็กชายสมภพ  ปุญญประดิษฐ์
3. เด็กหญิงอริสา  ชัยมงคล
 
1. นายสมไชย  กระต่ายทอง
2. นายสุชาย  วิเศษสินธุ์
 
178 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กชายธีรภัทร  แสงทอง
2. เด็กชายพบธรรม  มิตรมาก
3. เด็กชายวาณิช  วิจิตรจรรยาเลิศ
 
1. นายคงเดช  ศรีอุทารวงศ์
2. นายบุรินทร์  รัตนศักดิ์ชัยชาญ
 
179 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายทนงศักดิ์  โพธิ์พันธ์
2. เด็กหญิงมาริสา  แสงพุฒ
3. เด็กหญิงวรัชยา  คลังทรัพย์
 
1. นายสมไชย  กระต่ายทอง
2. นายอนุวัต  ทวีผล
 
180 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 1. เด็กชายกัตภณ  โพธิ์สิงห์
2. เด็กชายณัฐพร  หมั่นกิจ
3. เด็กชายทนงศักดิ์  พิมพ์อากาศ
 
1. นายธนธรณ์  นะมัสไธสง
2. นายสุวิชา  วงศ์ตัน
 
181 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พวงแฉล้ม
2. เด็กชายธวัชชัย  หลวงละ
3. เด็กชายนฤพนธ์  ทับทิม
 
1. นายสมไชย  กระต่ายทอง
2. นายประสิทธิ์  รำพรรณ์
 
182 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงนราภรณ์  โชคพุก
2. เด็กชายสุวพัชร  คำเอี่ยม
3. เด็กหญิงไอลดา  เสนาธรรม
 
1. นายฑีฆายุ   ปรางจันทร์
2. นางสาวโฉมฉาย   เหรียญบุบผา
 
183 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงมณี  รัตนสุนทร
2. เด็กชายลิขิต  ฟองน้ำ
3. เด็กหญิงสิรินยา  กระต่ายทอง
 
1. นายสมไชย  กระต่ายทอง
2. นางสาวนริศรา  ซุ่นทรัพย์
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม 1. เด็กหญิงขจีวรรณ  ชมพูพันธ์
2. เด็กชายพงศกร  จันทร์เเดง
3. เด็กชายเตวิช  สีนวล
 
1. นางอำภา  ปานณรงค์
2. นางสาวนฤมล  ยิ้มกริ่ม
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง 1. เด็กชายเทียน  -
2. เด็กชายเมที  แสงวงษา
3. เด็กชายเสกซ์  ดวงแค
 
1. นายมนูญ  สาระศาลิน
2. นายดนัย  สุพรรณ
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กหญิงชยานันท์  สะแย
2. เด็กชายนกกระจก  จามี
3. เด็กหญิงแอวา  จาจ้า
 
1. นางอนงค์  สว่างศรี
2. นางอัจฉรา  พลไชยะ
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กหญิงกู้ซิพ้อ  คอป้า
2. เด็กหญิงจินต์จุฑา  แจ่มจันทร์
3. เด็กหญิงปวีณา  เล่งคุ
 
1. นางอนงค์  สว่างศรี
2. นางอัจฉรา  พลไชยะ
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กหญิงจารุภัทร  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงญาณิศา   บุญเกิด
3. เด็กหญิงทิพยา   พุมมา
4. เด็กหญิงประภาศิริ  สุทธวงศ์
5. เด็กหญิงมณิสร   ทองสิทธิ์
6. เด็กหญิงสมัชญา  หนูนันท์
 
1. นางศศิธร  เทพสวัสดิ์
2. นางลัดดา  พุฒเอก
3. นางสาวณัฐธยาน์  คนชม
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 1. เด็กหญิงขนิฐา  บุญยง
2. เด็กหญิงประภาศิริ  ชอแระ
3. เด็กหญิงวรรณภา  ใจจันทร์
4. เด็กหญิงวรินดา  จันทร์แจ่ม
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อบมาลี
6. เด็กหญิงอังคณา  ดิษเหมาะ
 
1. นายกิติพล  สาลีผล
2. นางสาวธาริณี  ชื่นบาน
3. นางสาวณฐมน  บัวจันทร์
 
190 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กชายจิรพงศ์  ราชเจริญ
2. เด็กหญิงมฆวัน  โหนา
3. เด็กหญิงสุพรรษา  พรมฟ้า
 
1. นางดาวเรือง  สุขพ่วง
2. นางดวงตา  โต๊ะเด็น
 
191 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 1. เด็กหญิงวารี  มหาดเล็ก
2. เด็กหญิงอัญทิกา  อิ่มสุดรส
3. เด็กหญิงอาริษา  นุชกำบัง
 
1. นางสุมาลี  แกล้วกล้า
2. นางกวินณา  นาขาม
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  มณีวิหค
2. เด็กหญิงญาโณทัย  กลัดน้อย
3. เด็กหญิงเบญญา  ศาสตร์สมบูรณ์
 
1. นางอัญชัญ  เพ็ญตระกูล
2. นายชาลี  บุญโต
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงปานวาด  เปี๊ยะภิรมย์
2. เด็กหญิงวรณัฐ  วงษ์สีดา
3. เด็กหญิงวีร์สุดา  ดาราสุข
 
1. นายชาลี  บุญโต
2. นางอัญชัญ  เพ็ญตระกูล
 
194 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  พวงสวาย
2. เด็กชายวุฒิชัย  เหมทอง
3. เด็กหญิงศศิฉาย  อุ่นเรือน
 
1. นางกรวรรณ  เสียงเสนาะ
2. นางวรรทณา  พิมพ์สวัสดิ์
 
195 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 (บ้านหนองเกตุ) 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ราชสิงโห
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์  ม่วงเทพรส
3. เด็กหญิงเปมิกา  บัวเชื่อม
 
1. นางสาวจารุพร  สาหนองหม้อ
2. นางสาวดลใจ  ฆารเรือง
 
196 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขนาก 1. เด็กหญิงวิภาวดี  ทองมาก
2. เด็กหญิงสุรีย์พร  ทองสุข
3. เด็กหญิงเขมจิรา  รัศมี
 
1. นางสาวปิรัณญ์สิริ  ปลิปลื้มโอฐ
2. นางสาวกัลยา  โม่อ่อน
 
197 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง 1. เด็กหญิงปาริชาติ  นอก้า
2. เด็กหญิงมาริสา  สุนิตย์
3. เด็กหญิงสาวภา  ใจดี
 
1. นางสาวจันจิรา  แสงจันทร์
2. นางสาววาลิกา  รักยินดี
 
198 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ชัยมาตย์
2. เด็กหญิงผกาวรรณ  เสนาธรรม
3. เด็กหญิงอัญชลี  ขำยินดี
 
1. นางสุนทรี  วัฒนสุนทร
2. นายวรวิทย์  จันสา
 
199 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  บุตรน้ำเพชร
2. เด็กหญิงสวิตา  ศรสิทธิ์
3. เด็กหญิงสิตา  พรมพราหม
 
1. นางอุไร  เจริญศุข
 
200 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 1. เด็กหญิงชญานิศ  กำจรเกียรติกุล
2. เด็กหญิงณธิชา  เจนสถิตย์ไพบูลย์
3. เด็กหญิงพรชนก  คนหลัก
 
1. นางสาวจิตสุภางค์  ชมใจเลิศ
2. นางกาญจนา  จันทรดาสุข
 
201 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กหญิงอาทิตยา  แท่งทอง
2. เด็กชายอาทิตยา  เนียมเตียง
3. เด็กชายเทพรัตน์  แว่นแก้ว
 
1. นางกรวรรณ  เสียงเสนาะ
2. นางวรรทณา  พิมพ์สวัสดิ์
 
202 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจอก (จิตติ-บุญศรี) 1. เด็กหญิงญานิศา  ภู่เทศ
2. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  จันทร์ชิต
3. เด็กหญิงวชรวรรณ  เจริญสุข
 
1. นางสาวชลธิชา  ชั้นเสมา
2. นายอดิศร  มากมาย
 
203 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน 1. เด็กหญิงถาวรีย์  อิ่มไพบูลย์
2. เด็กหญิงภัทรศยา  รุ้งวงศ์
3. เด็กหญิงไอยวริน  สุขสมแดน
 
1. นางสาววิดา   ภูฆัง
2. นางสาวปราณีต  ธรรมโลกา
 
204 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 1. เด็กชายปาเมศวร์  วันกุล
 
1. นางสาวถาวร  เกิดศรี
 
205 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 1. เด็กชายภาคภูมิ  หมื่นเอ
 
1. นางสาวสุภาดา  ช้อยเครือ
 
206 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  บุญปลูก
 
1. นางสาวพัชรฎา  ยิ้มนาโพธิ์
 
207 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 1. เด็กชายดุษฏี  แก่นค้ำชู
 
1. นางอมรรัตน์  ฟักเขียว
 
208 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 1. เด็กหญิงอินทิรา  มีสวัสดิ์
 
1. นางอมรรัตน์  ฟักเขียว
 
209 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์) 1. เด็กชายสินมหัต  พยาเครือ
 
1. นางสาวศิกรเกต  จันทร์แพง
 
210 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 1. เด็กหญิงปิยธิดา   หมื่นเอ
 
1. นางชูใจ   สายหมี
 
211 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กชายเมธัส  ทัศนา
 
1. นายกิติพล  นาคผง
 
212 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 1. เด็กหญิงขนิษฐา  จันทร์แย้ม
2. เด็กชายณัฐวร  ปริปลื้มโอฐ
3. เด็กหญิงวรินดา  พวงทอง
 
1. นางอมรรัตน์  ฟักเขียว
2. นางนริสสา  พันธุ์ศักดิ์
 
213 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 1. เด็กหญิงพัชนิดา  เสียงเอก
2. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  สุขภิรมย์
3. เด็กหญิงเหมียว  -
 
1. นางอมรรัตน์  ฟักเขียว
2. นางจันทินี  วงษ์สุวรรณ
 
214 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยหมู 1. เด็กชายภาคภูมิ  รอดแย้ม
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ปานอินทร์
 
1. นางสุภาพ  ร้ายไพรี
2. นายธีระพงษ์  จันทร์เพ็ญ
 
215 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.51 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาประชานุกูล) 1. เด็กหญิงจตุพร  เพชรสุวรรณ
2. เด็กชายชวิศ  ประดับไทย
 
1. นางเบญจวรรณ์  รวมแสง
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายธนากิจ  เปี่ยมลาภพริ้ง
 
1. นางสาวฐิติพร  ดีประเสริฐ
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) 1. เด็กหญิงสกุลรัตน์  ศรีบุญเรือง
 
1. นางรุ่งทิวา  คณะโต
 
218 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดด่านทับตะโก 1. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  วงษ์ไทย
 
1. นางสุพัตรา  เงินบุตรโคตร
 
219 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่นครบาล 1. เด็กหญิงวันดี  (พม่า)
 
1. นางกันยา  วิเศษรจนา
 
220 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 1. เด็กชายนำโชค  เกิดฤทธิ์
 
1. นางสุภลัคน์  เปรมยิ่ง
 
221 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบำรุง 1. เด็กชายพันธ์ณรงค์  ทับทาบ
 
1. นายนิคม  ชนะอินทร์
 
222 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยหมู 1. เด็กหญิงชลธิชา  เบี้ยลอย
 
1. นางสาวปิยะณัฏฐ์  เลิบไธสง
 
223 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงกิติยา  เจริญภักดี
 
1. นางระพีพร  คิ้วทวีวิวัฒน์
 
224 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 1. เด็กชายธันวา  ธรรมศิริ
 
1. นางสาวถาวร  เกิดศรี
 
225 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) 1. เด็กชายมิตรภาพ  จันทโคลา
 
1. นางสิราลักษณ์  ตูวิเชียร
 
226 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยหมู 1. เด็กหญิงนงนภัส  เบญจวงศ์
 
1. นางสาวปิยะณัฏฐ์  เลิบไธสง
 
227 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  นิลอร่าม
2. เด็กหญิงณัฐชา  มีบัณฑิต
3. เด็กหญิงนภิษา  ประเสริฐจิตร
4. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  แก้วทิพย์
5. เด็กหญิงวิลาสินี  พลทวีศักดิ์
6. เด็กหญิงสตรีรัตน์  ล้อมสาย
7. เด็กหญิงอรสา  ทันกลับ
 
1. นางปัถยา  วิเศษรจนา
2. นางสาวทัศน์วรรณ  นววิชทวีกุล
3. นายจักรพงษ์  พระไชยบุญ
 
228 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 1. เด็กหญิงดาว  ปุ๊
2. เด็กชายนัทธ์  เอจุ๊
3. เด็กหญิงแก้ว  ปุ๊
 
1. นางสาวอุมาพร  ธรรมประเสริฐ
2. นางเอมอร  มุ่นพลาย
 
229 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยหมู 1. เด็กหญิงวรัทยา  อินทร์ชู
2. เด็กชายวุฒิกานต์  เงินแท้
3. เด็กหญิงอารียา  พรหมชาติ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  หอมนาน
2. นางสาวกรรณิการ์  กระดังงา
 
230 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยหมู 1. เด็กหญิงพัชรี  ขันเขียว
2. เด็กชายวีรภัทร  บุญคุ้ม
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  เฮงสิน
 
1. นางสาวกรรณิการ์  กระดังงา
2. นางสาวกิตติยา  กุลวงค์
 
231 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยหมู 1. เด็กหญิงวิภา  สุขศรี
2. เด็กหญิงสายรุ้ง  แก้วไทย
3. เด็กหญิงแพรพิไล  ผลอุดม
 
1. นางสาวบุปผา  สระทองมอญ
2. นางสาววัลภา  กาญจนประดิษฐ์
 
232 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) 1. เด็กหญิงดอกรัก  ตาโท
2. เด็กหญิงธาริกา  ชั้นเอี่ยม
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จับใจ
 
1. นางสาวบังอร  วรรณฤทธิ์งาม
2. นายอัครพงศ์  พรมจรรย์
 
233 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) 1. เด็กชายธนาธิป  ขันธ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงหทัยวัลลภ์  ทองดอนเหมือน
3. เด็กชายอภินันท์  ยิ้มแย้ม
 
1. นางสาวบังอร  วรรณฤทธิ์งาม
2. นายอัครพงศ์  พรมจรรย์
 
234 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยหมู 1. เด็กหญิงจันจิรา  วงฝ่ายแดง
2. เด็กหญิงบุญมาลี  จันทร์ประดับ
3. เด็กหญิงปลา  มะปรางค์
 
1. นางสาวกิตติยา  กุลวงค์
2. นายนิติเทพ  ยอดไกรศรี
 
235 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยหมู 1. เด็กหญิงนภัสสร  สวนทอง
2. เด็กหญิงวรรณพร  ดาเทียน
3. เด็กชายอิทธิพล  อาษาสำเร็จ
 
1. นางสาวกิตติยา  กุลวงค์
2. นางสาวกรรณิการ์  กระดังงา
 
236 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 1. เด็กชายชัยพฤกษ์  บุญเลิศ
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ต๊ะคำ
 
1. นางสาวถาวร  เกิดศรี
2. นายสนั่น  พิมพ์สวัสดิ์
 
237 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเบิกไพร 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ทองปลอด
2. เด็กชายพัสกร  ชัยปัญหา
 
1. นางสาวกรกนก  มะลิทอง
2. นางสาวอรอนงค์  มัยรัตน์
 
238 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าไก่(ส่วนประชานุกูล) 1. เด็กหญิงธญารัตน์  ชมสูงเนิน
2. เด็กหญิงอรทัย  ศรีแก้ว
 
1. นางสาวสายชล  สารทอง
2. นางสาวภทรษร  มหาสินธ์
 
239 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยตะแคง 1. เด็กหญิงศศิพร  ภู่สีเขียว
2. เด็กชายสายธาร  โชติช่วง
3. เด็กชายอัครพล  คงเมือง
 
1. นางอารีรัตน์  แพงยา
2. นางสาวนฤมล  มีพรบูชา
 
240 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสินแร่สยาม 1. เด็กชายกรกช  ผึ้งอุ่น
2. เด็กชายชมพู่  ผึ้งอุ่น
3. เด็กหญิงนันทิพร  ไทยจิ้งหรีด
 
1. นายพิทยา  กิ่งพรหมเจริญ
2. นางสาวเบญญาภา  รุ่งไพรี