เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายอำนาจ วิชยานุวัติ ศึกษาธิการภาค ๓ คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา
2 นายสถาพร วิสามารถ ประธานกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม ๑ คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา
3 นางสาวฐาปณีย์ โลพันดุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา
4 นายนะรงษ์ ชาวเพ็ชร ประธานกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม ๒ คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา
5 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา
6 นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา
7 นางเงาแข เดือดขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา
8 นางสาววัลภา ประสานสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา
9 นางอาภัสรา ตังคกุลวิวิช ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา
10 นางกัญยา เคหารมย์ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา
11 นายเจริญ แจ่มใส ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา
12 นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา
13 นางสุภาพร พาภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา
14 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา
15 นายตั้ง อสิพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา
16 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา
17 นางสุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก/ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา
18 นางลำพึง ศรีมีชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา
19 นายธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๗ คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา
20 นายวีระ กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา
21 นายนะรงษ์ ชาวเพ็ชร ประธานกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการ ศึกษาพิเศษ กลุ่ม ๒ คณะกรรมการประเมินผล
22 นายเอกรัฐ อินทร์ทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการประเมินผล
23 นางสาวจรินยา ณ จัตุรัส ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการประเมินผล
24 นายธปกิตติ์ สุดใจชื้น พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการประเมินผล
25 นางไพศรี อินทร์ทิพย์ พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการประเมินผล
26 นางสาวชนิดา ศรีเมือง พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการประเมินผล
27 นางสาววราพร ท่าหิน พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการประเมินผล
28 นางสาวเบญจา รัตนอาภรณ์ พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการประเมินผล
29 นายอำพล เหลืองอ่อน พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการประเมินผล
30 นางสาวฐาปณีย์ โลพันดุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการประเมินผล
31 นางจันทร์จิรา อนัตตา วิภาตนาวิน รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการประเมินผล
32 นายนะรงษ์ ชาวเพ็ชร ประธานกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม ๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
33 นายสถาพร วิสามารถ ประธานกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม ๑ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
34 นายสุจินต์ สว่างศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
35 นายวีระ กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
36 นายดำรงสิทธิ์ เบ้าศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
37 นางสมพร หวานเสร็จ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
38 นายเจริญ แจ่มใส ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
39 นางกัญยา เคหารมย์ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๕ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
40 นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๖ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
41 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
42 นางเงาแข เดือดขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
43 นายอรุณ ชุมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
44 นางสาววัลภา ประสานสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
45 นายประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
46 นายสมนึก เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
47 นางสาวฐิติมา กลั่นบุศย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
48 นายศุภชาติ คำวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
49 นางสาวปนัดดา วงศ์จันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
50 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท/ศูนย์ฯ ชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
51 นายนันทวัฒน์ กาฬจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
52 นายสมเกียรติ สุทธิเจริญพานิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
53 นางสุภาพร พาภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
54 นายวันชัย พิมพา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๙ จังหวัดตราด คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
55 นายณรงค์ ศิริเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
56 นายเกริกเกียรติ อินเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าใสวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
57 นายอมร เผ่าเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
58 นายสุวิทย์ อินต๊ะวิกุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
59 นายชัยพร พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
60 นายชนะ สุ่มมาตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
61 นายเกรียงไกร เกียรติวงค์กมล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
62 นายสรายุทธ ภูคัสมาส ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
63 นางสาวอรณิชชา สังข์มณี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
64 นางสาวทักษิณา ช่วยบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
65 นางสาวอมรรัตน์ วงศ์สารภี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
66 นายมานะ ภูมิธิ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
67 นางสาวฐาปณีย์ โลพันดุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
68 นายธวัช ขุริมนต์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราด คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
69 นายวิรัตน์ชัย ยงวณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
70 นางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
71 นางสาวชนัญภรณ์ จันทะวัน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
72 นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒนศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
73 นางสาวอรวรรณ เจือจาน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
74 นายวีระ แก้วกัลยา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
75 นางสาววัฒนาภรณ์ วงศ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
76 นางปานแก้ว ปิ่นพยงค์ รองผู้อำนวยการ รก.ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
77 นายนนทวัฒน์ ตรีนันทวัน ครู รก.ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ฯ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
78 นายวิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
79 นายเชาวลิต รนขาว รองผู้อำนวยการ รก.ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
80 นายธีรชัย ใสยจิตต์ รองผู้อำนวยการ รก.ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
81 นางสาวศิริพร เพชรเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
82 นายสนอง จวนสาง ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมิกวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
83 นางพเยาว์ บังผล ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาบดี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
84 นางสมบูรณ์ อาศิรพจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวุฒิกร คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
85 นางสาวรัตนา อรรคนิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
86 นายวิชัย สานคล่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
87 นายชิด สุขหนู ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
88 นางอุรุดา สุดมี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
89 นางอาภัสรา ตังคกุลวิวิช ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
90 นางจันทร์จิรา อนัตตา วิภาตนาวิน รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
91 นางวรวรรณ สมศรี ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
92 นายวีระ กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
93 นางสาวรัชนี จันทร์ทับทอง ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
94 นายอภิเดช พานเงิน ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
95 นายมานพ เทพบุตร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
96 นายนิวัติ มวยทองดี ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
97 นางรจนา รอดเจริญ ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
98 นางอุทัยวรรณ ศรีตะปัญญะ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
99 นางสาวปาลิดา สาธรณ์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
100 นางสาวแพทรีญา เศษทรัพย์ ครู ศูนย์ฯ มหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
101 นายอิทธิพล แน่นอุดร ครู ศูนย์ฯ มหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
102 นางไพศรี อินทร์ทิพย์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
103 นางสาวประภาวรรณ พุมมา ครู ศูนย์ฯ มหาจักรีสิรินธรประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
104 นางสาวจรินยา ณ จัตุรัส ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
105 นางสาวจริยา บุตรทอง ครู ศูนย์ฯ มหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
106 นางสาวเสาวลักษณ์ บำรุงกิจ ครู ศูนย์ฯ มหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
107 นางสาวทักษิณา ช่วยบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
108 นางสุธารัตน์ หมื่นสิทธิแพร่ ครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
109 นางณัฐกุล กาบตุ้ม ครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
110 นางสาวณัฐนิช ขวัญเทศ ครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
111 นายอดุลย์ ทองทวี ครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
112 นายธวัช ขุริมนต์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
113 นางสาวดวงรัตน์ ยาแสง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
114 นางสาวภัทรวรรณ สวนนันท์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
115 นางสาวหทัยวรรณ คังคายะ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
116 นายชัชวาลย์ ตั้งสกุล ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
117 นางสาวกุสุมา แสงประดิษฐ์ ครู โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
118 นายวรวุต สุวรรณไชยรบ ครู โรงเรียนศึกษาพิเศษชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
119 นายอนุวรรตน์ ช่างหล่อ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
120 นายรัฐเขต จามรวรรณ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
121 นายอำพล เหลืองอ่อน ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
122 นางสาวธัญย์วรัช ศิลปะวิสุทธิ์ ครู โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
123 นายวีรภัทร ขุริมนต์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราด คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
124 นางสาวพิมพ์ชนก ออมทรัพย์ทวี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราด คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
125 ว่าที่ ร.ต.วาริน สมัญญา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราด คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
126 นางสาวดวงจิต สังข์คำ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
127 นางสาวประวีณา พืชมงคลไชย ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
128 นางสาวทักษิณา ช่วยบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
129 นางพัทภา สารมะโน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
130 นางสาวรวีวรรณ อัครวิบูลย์ชัย ครู ศูนย์ฯ มหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
131 นางสาวลลิตา วงทวี ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
132 นางสาวดวงจิต สังข์คำ ครู ศูนย์ฯ มหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
133 นางสาวชุติกาญจน์ ดวงภูเมฆ ครู ศูนย์ฯ มหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
134 นางสาวพรพนา ชมภูษา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
135 นางสาวเมย์รี จงเพิ่มวัฒนะผล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
136 นางสาวรุ่งตะวัน สีม่วง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
137 นางสาววิชสุดา มิ่งปรีชา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
138 นางสาวจันทิรา พันธ์สิงห์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
139 นางสาวสุนันทา ร้อยพวง ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
140 นายชัยธวัช สาทถาพร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
141 นางสาวนภสวรรณ์ ฤทธิ์เดช ครู ศูนย์ฯ มหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
142 นายประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
143 นายเกรียงไกร เกียรติวงค์กมล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
144 นายชูเกียรติ สังขะพงษ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
145 นายกันดิศ บรรหารบุตร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
146 นายสรายุทธ ภูคัสมาส ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
147 นายทยากร ธนโชติหิรัญ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
148 นายวชิร มนต์คาถา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
149 ว่าที่ร.ต.กิรภัคกฤษฎิ์ เขียวขจร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
150 นายธนพล นกแก้ว ครู ศูนย์ฯ มหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
151 นายอภิวัชร์ บัวเจริญ ครู ศูนย์ฯ มหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
152 นายอิทธิพล แน่นอุดร ครู ศูนย์ฯ มหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
153 นายสุเมธ ประวัติกล้า ครู โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
154 นายวิทยา คล้อยตาม ครู โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
155 นายไตรกฤษ วังคะฮาต ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
156 นายหัสดี ผาสุกตรี ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
157 นายธิปกิตติ์ สุดใจชื้น ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
158 นายนิกร บุญครุฑ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
159 นายศรีวิชัย จอกเงิน ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
160 นางสาวเบญจา รัตนอาภรณ์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
161 นางสาววราพร ท่าหิน ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
162 นางสาวสมทรัพย์ แซ่เล้า ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
163 นางสาวสุกาญดา วรพุฒ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
164 นายจินดา กิมกูล ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
165 นายจอนสัน สมศรี ครู โรงเรียน เทศบาล ๔ อุดมวิทย์สมใจ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
166 นายประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
167 นายอนุวรรตน์ ช่างหล่อ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
168 นายจรูญ วิเศษโวหาร ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
169 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๒ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
170 นายธนพล นกแก้ว ครู ศูนย์ฯ มหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
171 นางสาวประวีณา พืชงคลไชย ครู ศูนย์ฯ มหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
172 นางสาวบุญยิ่ง กันหาวัน ครู ศูนย์ฯ มหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
173 นางมนัญญา เบ็ญจธรรม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
174 นางสาวขวัญกมล เทียมทอง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
175 นางสาวสุพัตรา ยาวิชัย ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
176 นางสาวกรวิการ์ ซื่อตรง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
177 นางสาวธีมาพร ขุริมนต์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราด คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
178 นายนิกร บุญครุฑ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
179 นางสาวอรณิชชา สังข์มณี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
180 นางไพศรี อินทร์ทิพย์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
181 นางพรศรี อุชี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
182 นางเงาแข เดือดขุนทด ผู้อำนวยการ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
183 นางสาวสุวรรณา ชุมภูแก้ว รองผู้อำนวยการ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
184 นางสาวเสาวภา ตรีสกุลวงษ์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
185 นางสำอาง รัตนเจริญ รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
186 นางสาวพิชฌาพัชร์ ธีระปรีชา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
187 นางสาวจินตนา สุริยพงค์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
188 นางสาวรัชฎาภรณ์ ภูแสนศรี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
189 นายเอกชัย ประสิทธิ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
190 นางสาวบุญยิ่ง กันหาวัน ครู ศูนย์ฯ มหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
191 นางสาวชุติกาญจน์ ดวงภูเมฆ ครู ศูนย์ฯ มหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
192 ว่าที่ ร.ต.หญิงนลิตา ปานแม้น ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
193 นางสาวสุวรรณา ดวงจันทร์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
194 นางพัชรีวรรณ พรมกุล ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
195 นางพรนภา ธนโชติหิรัญ ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
196 นางปราณี ประคำนอก ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
197 นางสาววิริยา ชิดดี ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
198 นางสาววัชรี แสงกุล ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
199 นางสาวสุกัญญา แสนแก้ว ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
200 นางวยุรี การกระสัง ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
201 นางสาววนิดา ตรงตระกูลเจริญ ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
202 นางกรองทอง บุญครุฑ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
203 นางสาวศศิธร วงศ์สุวรรณ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
204 นางสาวอมรรัตน์ วงศ์สารภี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
205 นางสาวศิริวรรณ กิตติทองวิรักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราด คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
206 นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๖ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
207 นายสรายุทธ ภูคัสมาส ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
208 นายณรงค์เดช พูนนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังทะลุ จังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
209 นางสาวชลธิชา ศรีสมรส ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
210 นายปรัชญา จริงวาจา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
211 นางสาวอรจิรา มหารัตน์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
212 นายอิทธิพล แน่นอุดร ครู ศูนย์ฯ มหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
213 นายยุทธพล ทาระวัฒน์ ครู ศูนย์ฯ มหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
214 นายธนรัชต์ พลานุสนธ์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
215 นายอนุวรรตน์ ช่างหล่อ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
216 นางอาภัสรา ตังคกุลวิวิช ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
217 นางสาวฐาปณีย์ โลพันดุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
218 นางกัญยา เคหารมย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
219 นางเอมอร ดาอาษา ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
220 นางสาวทิพภาวีร์ โพธิ์ทอง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
221 ว่าที่ร.ต.หญิงกาญจนาภรณ์ สังข์เพชร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
222 นางปัทมา ยะหนัก ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
223 นางบังอร จำปาทอง ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
224 นางสาวน้ำทิพย์ แสงหิรัญ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
225 นางพัชชานันท์ หอรุ่งเรืองชัย ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
226 นางจันทร์จิรา อนัตตา วิภาตนาวิน รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
227 นางธนิดา มีศรี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
228 นางสาวฐาปณีย์ โลพันดุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
229 นางปวีณา พิเชษฐ์สินธุ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
230 นางสาวธิดาวรรณ กงวงศ์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
231 นายศรีวิชัย จอกเงิน ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
232 นางสาวขวัญกมล เทียมทอง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
233 นางสาวปุณยธร กลัดทอง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
234 นางสาวธีมาพร ขุริมนต์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราด คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
235 นางสาวศิรญา เหลืองอ่อน ครู โรงเรียนศึกษาพิเศษชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
236 นางสาวรัชนก กลีบแก้ว ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
237 นางสาววลัยพรรณ ผิวศิริ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
238 นางสาววรรธนี สรรพคุณ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
239 นางสาวเสาวลักษณ์ บำรุงกิจ ครู ศูนย์ฯ มหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
240 นางสาวรวีวรรณ อัครวิบูลย์ชัย ครู ศูนย์ฯ มหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
241 นายมานพ เทพบุตร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
242 นางสาวอรณิชชา สังข์มณี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก
243 นางมนัญญา เบ็ญจธรรม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก
244 นายมานพ เทพบุตร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก
245 นายกิตติ บุญเรือง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก
246 นางสาวชลธิชา ศรีสมรส ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก
247 นายนภพันธ์ เมืองโคตร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก
248 นางสาวหทัยวรรณ คังคายะ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก
249 นายเอกรัฐ อินทร์ทิพย์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก
250 นางสาววราพร ท่าหิน ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก
251 นางสาวปรารถนา แซ่ฮุ้น ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก
252 นางสาวอรวรรณ ปัตตานี ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก
253 นางสาวสุจินดา อินทร์ปัญญา ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก
254 นางกรองทอง บุญครุฑ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก
255 นางสาวณิชกมล คนสันสี ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก
256 นางสาวอรณิชชา สังข์มณี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
257 นางสาวฐาปณีย์ โลพันดุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
258 นางสาวดวงพร หวังอ้อมกลาง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
259 นางสาวศิรินันท์ พรหมสวัสดิ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
260 นางสาวพัชรมัย สีขาว ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
261 นางสาวสุรัตติกานต์ เพชรสว่าง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
262 นางสาวสุจิตรตรา โสโยธา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
263 นางสาวอรัญทิพย์ ชะตางาม ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
264 นางอรวรรณ ปัตตานี ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
265 นางสาวสะกาย ที่พัก ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
266 นางสาววรนุช กันทรวิชัยวัฒน์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
267 นางสาวบุญยิ่ง กันหาวัน ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
268 นางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
269 นางศศิธร วงศ์สุวรรณ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
270 นางสาวชุติกาญจน์ ดวงภูเมฆ ครู ศูนย์ฯ มหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
271 นายอรุณ ชุมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
272 นายมานะ ภูมิธิ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
273 นายธิปกิตติ์ สุดใจชื้น ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
274 นายมานพ เทพบุตร ครูศูนย์การศึกษาพิเเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
275 นายวชิร มนต์คาถา ครูศูนย์การศึกษาพิเเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
276 นายธนพล นกแก้ว ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
277 นายอภิวัชร์ บัวเจริญ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
278 นายสามารถ ไกรสุเนย์ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
279 นายวีระยุทธ ปัตตานี เจ้าหน้าที่ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
280 นายจตุพร สันทัด เจ้าหน้าที่ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
281 นายสรายุทธ ภูคัสมาส ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
282 นางสาววราภรณ์ อารีชินรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
283 นางสาววัลภา ประสานสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการล่ามภาษามือ
284 นายวัชระ อินทนนท์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการล่ามภาษามือ
285 นางสาวสุพัตรา แซ่กิม ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการล่ามภาษามือ
286 นางสาวปนัดดา วงศ์จันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ คณะกรรมการล่ามภาษามือ
287 นางสายใจ สังขพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ คณะกรรมการล่ามภาษามือ
288 นางสาวสุนิสา แสงอนันต์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการล่ามภาษามือ
289 นางสาวศุภวรรณ เฮงประสาทพร ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการล่ามภาษามือ
290 นางสาวชลหทัย วิเศษสิงห์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการล่ามภาษามือ
291 นางสาวกิตติกา สาสุจิตร ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการล่ามภาษามือ
292 นางสาวชนิดา ศรีเมือง ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการล่ามภาษามือ
293 นางสาวพิมพา ขวัญเมืือง ครูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการล่ามภาษามือ
294 นางสาวดาวนภา ถานผดุง ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการล่ามภาษามือ
295 นายนาวิน อนัตตา วิภาตนาวิน ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราด คณะกรรมการล่ามภาษามือ
296 นางเกษร ใหม่ดี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการล่ามภาษามือ
297 นางสาวชุติมาธร นะมาเส ครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการล่ามภาษามือ
298 นางสาวมญช์รวินท์ ตาไธสง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการล่ามภาษามือ
299 นางสาวจีระพรรณ โพนพุธ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการล่ามภาษามือ
300 นายพิทยา แห้วสุโน เจ้าหน้าที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการล่ามภาษามือ
301 นางสาวอุณาวรรณ มั่นใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการล่ามภาษามือ
302 นางสาวลลิตา วงทวี ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการล่ามภาษามือ
303 นายธวัช ขุริมนต์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
304 นายประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
305 นางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
306 นางสาวปนัดดา วงษ์จันดา ผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
307 นางสาววัฒนาภรณ์ วงษ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
308 นางสาวศิริวรรณ กิตติทองวิรักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
309 นายจตุรพล พิมพ์สุวรรณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
310 นางสายใจ สังขพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
311 นายสุนทร เพชรวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
312 นายธวัช ขุริมนต์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
313 นายประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
314 นางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
315 นางสาวปนัดดา วงษ์จันดา ผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
316 นางสาววัฒนาภรณ์ วงษ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
317 นางสาวศิริวรรณ กิตติทองวิรักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
318 นายจตุรพล พิมพ์สุวรรณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
319 นางสายใจ สังขพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
320 นายสุนทร เพชรวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
321 นายสมหมาย ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่่างประเทศ
322 นายนันทวัฒน์ กาฬจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่่างประเทศ
323 นายสำเริง กิปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่่างประเทศ
324 นายสมนึก เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่่างประเทศ
325 นายวิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่่างประเทศ
326 นายธีรชัย ไสยจิตต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่่างประเทศ
327 นางประสิทธิ์พร สืบสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่่างประเทศ
328 นางสาวอุณาวรรณ มั่นใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่่างประเทศ
329 นางวราภรณ์ จึงสุวดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่่างประเทศ
330 นายสมหมาย ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่่างประเทศ
331 นายนันทวัฒน์ กาฬจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่่างประเทศ
332 นายสำเริง กิปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่่างประเทศ
333 นายสมนึก เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่่างประเทศ
334 นายวิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่่างประเทศ
335 นายธีรชัย ใสยจิตต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่่างประเทศ
336 นางประสิทธิ์พร สืบสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่่างประเทศ
337 นางสาวอุณาวรรณ มั่นใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่่างประเทศ
338 นางวราภรณ์ จึงสุวดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่่างประเทศ
339 นางศิริพร เพชรเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชในพระราชูปถัมภ์ คณะกรรมการกลางกลุ่มปฐมวัย
340 นางสมพร หวานเสร็จ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง คณะกรรมการกลางกลุ่มปฐมวัย
341 นายเกริกเกียรติ อินเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าใสวิทยา จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการกลางกลุ่มปฐมวัย
342 นายอมร เผ่าเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการกลางกลุ่มปฐมวัย
343 นายสุวิทย์ อินต๊ะวิกุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มปฐมวัย
344 นางสาวภัทรียา คชหิรัญ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง คณะกรรมการกลางกลุ่มปฐมวัย
345 นายจวน วงษ์ปิ่น รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการกลางกลุ่มปฐมวัย
346 นางดรุณี สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการกลางกลุ่มปฐมวัย
347 นางสาววันเพ็ญ ศรสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชในพระราชูปถัมภ์ คณะกรรมการกลางกลุ่มปฐมวัย
348 นางศิริพร เพชรเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชในพระราชูปถัมภ์ คณะกรรมการกลางกลุ่มปฐมวัย
349 นางสมพร หวานเสร็จ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง คณะกรรมการกลางกลุ่มปฐมวัย
350 นายเกริกเกียรติ อินเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าใสวิทยา จังหวัดชัยนาท คณะกรรมการกลางกลุ่มปฐมวัย
351 นายอมร เผ่าเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 1 จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการกลางกลุ่มปฐมวัย
352 นายสุวิทย์ อินต๊ะวิกุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 5 จังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มปฐมวัย
353 นางสาวภัทรียา คชหิรัญ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง คณะกรรมการกลางกลุ่มปฐมวัย
354 นายจวน วงษ์ปิ่น รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 1 จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการกลางกลุ่มปฐมวัย
355 นางสาววันเพ็ญ ศรสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชในพระราชูปถัมภ์ คณะกรรมการกลางกลุ่มปฐมวัย
356 นายสุจินต์ สว่างศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
357 นางสาววัลลภา ประสานสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
358 นางอาภัสรา ตังคกุลวิวิช ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธรประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
359 นายวีระ แก้วกัลยา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
360 นางสาวฐิติมา กลั่นบุศย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
361 นายศุภกิจ คงพชรศักดิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธรประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
362 นางนฤมล นามเอี่ยม รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
363 นางพิมพ์ภักดิ์ ปล้องอุดม รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
364 นางสาวอัมพวัน กองพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
365 นางวัลลภา ประสานสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
366 นายสุจินต์ สว่างศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
367 นายวีระ แก้วกัลยา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
368 นางสาวฐิติมา กลั่นบุศย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
369 นายศุภกิจ คงพชรศักดิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
370 นางนฤมล นามเอี่ยม รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
371 นางพิมพ์ภักดิ์ ปล้องอุดม รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
372 นางสาวอัมพวัน กองพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
373 นายวันชัย พิมพา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 จังหวัดตราด คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
374 นายวิรัตน์ชัย ยงวณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
375 นางกัญยา เคหารมย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
376 นายศุภชาติ คำวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
377 นายคูณ นามบุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์จังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
378 นายโอภาส มะลิวัลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
379 นายสุรัตน์ ชยธวัช รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
380 นางสาวขันทอง แสงสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์จังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
381 นายสมชาย คำนวณศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
382 นางกัญยา เคหารมย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
383 นายวิรัตน์ชัย ยงวณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
384 นายศุภชาติ คำวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
385 นายคูณ นามบุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลนนทบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
386 นายโอภาส มะลิวัลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
387 นายสุรัตน์ ชยธวัช รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
388 นางสาวขันทอง แสงสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลนนทบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
389 นายสมชาย คำนวนศักดิ์ รองผู้อำนวยการการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
390 นายชัยพร พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
391 นายชนะ สุ่มมาตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
392 นายเกรียงไกร เกียรติวงศ์กมล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
393 นายนุกูล ศรีขลา ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย จังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
394 นายศุภกิจ ด้วงทอง รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
395 นางสาวจตุรพร รักษาศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
396 นางสาวณัฐกฤตา ทองกิตติรัฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลพบุรี จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
397 นายชัยพร พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
398 นายชนะ สุ่มมาตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
399 นายเกรียงไกร เกียรติวงค์กมล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
400 นายนุกูล ศรีขลา ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
401 นายศุภกิจ ด้วงทอง รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
402 นายเชาวลิต รนขาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
403 นางสาวจตุรพร รักษาศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาปราจีนบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
404 นางสาวณัฐกฤตา ทองกิตติรัฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ลพบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
405 นางเงาแข เดือดขุนท ผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
406 นางสาวอรวรรณ เจือจาน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
407 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
408 นายสมเกียรติ สุทธิเจริญพานิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
409 นายณรงค์ ศิริเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
410 นางสาวสุวรรณา ชุมภูแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
411 ว่าที่ รต.หญิงชุติกาญจน์ เจริญสุข รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
412 นางสมใจ เพ็ชรสุกใส รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
413 นางสิรินนา ไชยรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
414 นางเงาแข เดือดขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
415 นางสาวอรวรรณ เจือจาน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
416 นางสาวภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
417 นายสมเกียรติ สุทธิเจริญพานิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
418 นายณรงค์ ศิริเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพรปิยะมหาราชรมณียเขต คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
419 นางสาวสุวรรณา ชุมภูแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
420 ว่าที่ ร.ต.หญิงชุติกาญจน์ เจริญสุข รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
421 นางสมใจ เพ็ชรสุกใส รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
422 นางสิรินนา ไชยรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
423 นายอรุณ ชุมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
424 นายนริศร นุชถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
425 นางสาวอมรรัตน์ วงศ์สารภี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
426 นายดำรงสิทธิ์ เบ้าศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
427 นายวีระ กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
428 นางสาววราภรณ์ อารีชินรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
429 นายชนะชัย กาลพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
430 นายธาดา อักษรชื่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
431 นายอรุณ ชุมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
432 นายนริศร นุชถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
433 นางสาวอมรรัตน์ วงศ์สารภี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
434 นางดำรงค์สิทธิ์ เบ้าศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
435 นางสาวอาภาพร วรรณสุนธยา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
436 นายวีระ กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
437 นางสาววราภรณ์ อารีชินรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
438 นายชนะชัย กาลพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
439 นายธาดา อักษรชื่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
440 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
441 นายสรายุทธ ภูคัสมาส ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
442 นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
443 นางสาวอรณิชชา สังข์มณี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
444 นางสาวทักษิณา ช่วยบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
445 นางสาวจินดาวรรณ ประยูรรัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
446 นางสาวอมรรัตน์ วงศ์สารภี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
447 นายวิรัช ภู่เล็ก รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
448 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 12 จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
449 นายสรายุทธ ภูคัสมาส ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
450 นายเจริญ แจ่มใส ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
451 นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
452 นางสาวอรณิชชา สังข์มณี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
453 นางสาวทักษิณา ช่วยบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
454 นางสาวจินดาวรรณ ประยูรรัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
455 นางสาวปวีณา พิเชษฐ์สินธุ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
456 นายวิรัช ภู่เหล็ก รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
457 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
458 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
459 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
460 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
461 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลางกรุงเทพมหานคร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
462 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
463 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
464 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
465 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
466 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
467 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
468 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
469 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
470 ศูุนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาท สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
471 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
472 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
473 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
474 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
475 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
476 โรงเรียนธรรมิกวิทยา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
477 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
478 โรงเรียนธรรมิกวิทยา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
479 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล จังหวัดเพชรบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
480 โรงเรียนปัญญาวุฒิกร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
481 โรงเรียนประชาบดี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
482 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
483 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
484 โรงเรียนสอนคนตาบอดลพบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
485 โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
486 โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
487 โรงเรียนศรีสังวาลย์จังหวัดนนทบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
488 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
489 โรงเรียนศรีสังวาลย์จังหวัดนนทบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
490 โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
491 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
492 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล จังหวัดระยอง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
493 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
494 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
495 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
496 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย จังหวัดนนทบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
497 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
498 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จังหวัดกาญจนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
499 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จังหวัดกาญจนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
500 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
501 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
502 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
503 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
504 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
505 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
506 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
507 ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
508 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๙ จังหวัดตราด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
509 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
510 โรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์ กรุงเทพมหานคร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
511 โรงเรียนฟ้าใสวิทยา จังหวัดนครปฐม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
512 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
513 โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
514 โรงเรียนศึกษาพิเศษชลบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
515 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
516 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
517 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
518 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
519 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]